Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Toldvejledning 2001

D.3 Rejsegods

 
Formål Formålet med ordningen om told- og afgiftsfrihed for rejsegods er at give rejsende mulighed for i rimeligt omfang at kunne indføre genstande, de har erhvervet under rejse i udlandet. Desuden har ordningen det formål at give rejsende mulighed for at indføre genstande, der er medbragt ved rejsens påbegyndelse.
 
Det legale grundlag Efter toldlovens § 7 kan skatteministeren fastsætte regler med henblik på opfyldelse af direktiver vedtaget af EF om afgiftsfritagelse af rejsendes indførsel af varer. Disse regler findes i §§ 107 - 126 i toldbehandlingsbekendtgørelsen.   
 
Reglerne om  toldfrihed for rejsegods som indføres af rejsende fra ikke-EU-lande, findes i artikel 45-49 i Rådets forordning nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, med senere ændringer, jf. artikel 184 i toldkodeksen. Reglerne om midlertidig indførsel findes i artiklerne 684 og 698 i gennemførelsesbestemmelserne. 
 
Endvidere findes reglerne i Rådets direktiv 69/169 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik, med senere ændringer. Rådets direktiv af 16. december 1991 (91/680/EØF) om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og om ændring, med henblik på afskaffelse af de fiskale grænser, af direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, med senere ændringer.   
 
Reglerne for momsfritagelse for varer som rejsende indfører fra ikke-EU-lande, findes i momsloven § 36, stk. 1, nr. 2. Der henvises til Skatteministeriets lovbekendtgørelsen nr. 804 af 16. august 2000 af merværdiafgiftsloven (momsloven). Reglerne for at give punktafgiftsfritagelse findes i de enkelte punktafgiftslove.

D.3.1 Fælles regler for rejsegods

  Der kan gives told- og/eller afgiftsfritagelse for varer til privat brug eller forbrug, der medføres af rejsende, der indrejser her i landet. Vedrørende værdigrænse og mængdemæssige begrænsninger, se D.3.3.
 
Betingelser
Rfo. nr. 918/83, art. 45 og BKG § 119
Betingelserne for at opnå denne fritagelse er:
  1. at varerne ved indrejsen medbringes på personen eller i håndbagagen (den ved indrejsen personligt medbragte bagage), således at de kan frembydes til samtidig toldbehandling på indrejsestedet, og at den bagage, som den rejsende senere frembyder for Told·Skat, kan dokumenteres at være blevet indskrevet som rejsegods ved afrejsen hos det selskab, der har foretaget befordringen af bagagen her til landet.
  2. at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.
 
       Som indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter anses:
  • indførsel der finder sted lejlighedsvis, dvs. højst 1 gang inden for 24 timer, og
  • som udelukkende vedrører varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. Disse varer må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen form for formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.
 
Værdi
Rfo. nr. 918/83, art. 48 og BKG § 118
Ved værdien af varer forstås varenes detailsalgsprisen på indkøbsstedet, inklusive skatter og afgifter, som er pålagt varer, når den sælges i detailhandel.  
 
Hvis værdien af en vare ikke falder inden for værdigrænsen, skal der betales told og afgifter af varen i sin helhed.
 
Værdien af den enkelte vare kan ikke opdeles, ligesom to eller flere rejsende ikke har ret til hverken at sammenlægge eller dele det told- og afgiftsfrie beløb mellem sig. Overstiger den samlede værdi af varer pr. rejsende 1.350 kr., kan der kun gives told- og afgiftsfritagelse for den del af varerne, hvis sammenlagte værdi ikke overstiger dette beløb.

D.3.2 Rejseudstyr og proviant

 
Rfo. nr. 918/83, art 45, GB art. 684 og BKG § 108 Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan rejsende med bopæl uden for det danske toldområde told- og afgiftsfrit indføre rejseudstyr og andre varer, der medtages i den personlige bage, se D.3.1., og som er bestemt til genudførsel. Se endvidere A.16.3.3 om midlertidig indførsel af personlige effekter, hvor der kan blive tale om et højt afgiftsbeløb.
 
Disse rejsende kan endvidere told- og afgiftsfrit medføre proviant til eget brug under rejsen, for så vidt det efter toldcentrets skøn under hensyn til mængde og beskaffenhed kan betragtes som sædvanlig rejseproviant.
 
Rejsende med bopæl i det danske toldområde kan ved indrejse fra ikke-EU-lande told- og afgiftsfrit genindføre det samme rejseudstyr, som de pågældende til brug under rejsen har medført herfra ved udrejsen.
 
Rejseudstyr er f.eks. tøj, ure, smykker, toiletsager, fotografiapparater, musikinstrumenter, radio- og tv-apparater, båndoptagere, bærbare edb-maskiner og sports-, jagt- og fiskeriudstyr og andre artikler, der klart er til personlig brug.
 
Tobaksvarer, spiritus, vin, parfume og toiletvand, chokolade- og sukkervarer, kaffe og te anses ikke som rejseproviant eller rejseudstyr.

D.3.3 Afgiftsfri indførsel

 
Rfo. nr. 918/83, art. 45 - 48, BKG §§ 110 - 116 Efter reglerne for rejsegods kan der ved indrejse til det danske toldområde fra ikke-EU-lande gives told- og afgiftsfritagelse for varer. Ved indrejse fra EU-lande kan der gives afgiftsfritagelse.  
 
Fritagelsen gælder kun for varer til  privat brug eller forbrug.  
 
For rejsende der indrejser fra ikke- EU-lande er der fastsat en værdigrænse og en mængdemæssige begrænsninger. Ved indrejse fra EU-lande er der kun fastsat mængdemæssige begrænsninger.
 
Varer omfattet af mængdemæssige begrænsninger er; tobaksvarer, spiritus, vin, kaffe, te, parfume og toiletvand.
 
Alderskrav
BKG § 120
Spiritus og tobaksvarer kan medføres told- og/eller afgiftsfrit af personer, der er fyldt 17 år. Alderskravet på 17 år gælder også for hedvin og bordvin ved indrejse fra ikke-EU-lande.
 
Der er endvidere et alderskrav på 15 år for told- og afgiftsfri indførsel af kaffe, kaffeekstrakt og kaffeessens ved indrejse fra ikke-EU-lande.
 
24-timers regel For personer bosat her i landet er fastsat en 24-timers regel.  
 
Rejsende kan afgiftsfrit medføre følgende:
 
Personer med bopæl i Danmark - Indrejse fra ikke-EU-lande Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, når varerne er til privat brug eller forbrug.
 
Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for tobaksvarer, spiritus, vin og andre varer omfattet af mængdemæssige begrænsninger. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i den mængde, der er angivet i skema A, se D.3.5.
 
Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres 10 liter motorbrændstof - udover indholdet i køretøjets normale tank.
 
Rejsende, der har været på rejse i et EU-land, men rejser hjem via et ikke-EU-land, kan medføre varer efter de bestemmelser, der gælder for varer købt i EU-lande. Men ved indrejse i Danmark skal det dog kunne dokumenteres, at varerne er købt i et EU-land.
 
Personer med bopæl i Danmark - Indrejse fra EU-lande Ved indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til privat brug eller forbrug.
 
Der gælder dog kvantitative begrænsninger for afgiftsfri indførsel af tobaksvarer og spiritus. Der kan medføres den mængde, der er angivet i skema B, se D.3.5.
 
Endvidere er der begrænsning for afgiftsfri indførsel af mineralolie. Der kan medføres mineralolie til privat forbrug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil.
 
Personer med bopæl uden for Danmark - Indrejse fra ikke-EU-lande Ved indrejse fra ikke-EU-lande, kan der told- og afgiftsfrit medføres varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person når varerne er til privat brug eller forbrug.
 
Værdigrænsen på  1.350 kr. gælder ikke for tobaksvarer, spiritus, vin og andre varer omfattet af de mængdemæssige begrænsninger. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i den mængde, der er angivet i skema C, se D.3.5.

Rejsende bosat uden for Danmark kan medføre lægemidler i en mængde, der svarer til den rejsendes personlige forbrug.
 
Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres 10 liter motorbrændstof - udover indholdet i køretøjets normale tank.
 
Personer med bopæl uden for Danmark - Indrejse fra EU-lande Ved indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til privat brug eller forbrug.
 
Der gælder dog kvantitative begrænsninger for afgiftsfri indførsel af tobaksvarer og spiritus. Der kan medføres den mængde, der er angivet i skema D, se D.3.5 .
 
Endvidere er der begrænsning for afgiftsfri indførsel af mineralolie. Der kan medføres mineralolie til privat forbrug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil.
 
 
Definitioner BKG § 109 Definitioner af spiritus, vin og cigaretter:
  1. spiritus: A)spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 % vol. samt ethanol,
  2. hedvin: A) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, hvorefter betegnelsen hedvin omfatter: A1) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, A2) mousserende vin, fx champagne, A3) egentlig hedvin, fx portvin, sherry, madeira o.l.
  3. bordvin: A) anden vin, ikke-mousserende, fx hvidvin, rødvin og rosévin,
  4. cigaretter: Som cigaretter betragtes: A) tobaksruller med omslag af tyndt papir, der kan ryges, som de er, B) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre, C) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.
 
Rådets direktiv 95/59 EF af 27. november 1995 indeholder definitioner af tobaksvarer.

D.3.4 Transportpersonale

 
BKG § 117 Der gælder særlige regler for told- og afgiftsfritagelse for varer, der medføres af personale på transportmidler ved indrejse fra ikke-EU-lande.
 
Som transportpersonale anses personalet på transportmidler, herunder skibe, fly eller motorkøretøjer, der er indsat i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande og som udfører arbejde, der hænger sammen med transportmidlets drift eller med betjening om bord, samt fiskere.  
 
Endvidere anses piloter og andre besætningsmedlemmer om bord i militærfly som transportpersonale, når de i forbindelse med deres tjeneste indrejser fra ikke-EU-lande.  
 
Personale på ovennævnte transportmidler, der indrejser fra EU-lande, betragtes som almindelige rejsende.  
 
Ikke-tjenestegørende personale Besætningsmedlemmer, der indrejser efter afsluttet tjeneste i ikke-EU-lande, og uden at indrejsen sker i forbindelse med deres beskæftigelse om bord, anses ikke som transportpersonale, men som almindelige rejsende. Disse rejsende kan på indrejsetidspunktet forevise gyldig billet som dokumentation.  
 
Varigheden af opholdet uden for det danske toldområde beregnes med udgangspunkt i pågældendes udrejsetidspunkt fra dansk toldområde.  
 
Personer beskæftiget ved rejsevirksomhed, f.eks. rejseledere, anses ikke som transportpersonale.  
 
For personer med bopæl i det danske toldområde er den mængdemæssige begrænsning af spiritus, vin, tobak mv. fastsat efter om opholdet uden for det danske toldområde har været af en varighed på over eller under 15 dage.  
 
Uanset opholdets varighed uden for det danske toldområde kan personer med bopæl i Danmark told- og afgiftsfrit medføre andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person.  
 
Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for mængden af spiritus, vin, tobak mv. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit  - dog højst i den mængde der er  angivet i skemaerne E og F, se D.3.5.  
 
Har opholdet uden for det danske toldområde varet mere end 24 timer kan i stedet for hedvin medføres 0,25 liter spiritus. Se  mængden af hedvin, der er angivet i skema E.
 
Personer med bopæl uden for det danske toldområde Personer med bopæl uden for det danske toldområde kan told- og afgiftsfrit medføre andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, og den mængde spiritus, vin, tobaksvarer mv. der er angivet i skema E, se D.3.5. Disse personer kan, som angivet for personer med bopæl i det danske toldområde, medføre 0,25 liter spiritus i stedet for hedvin.  
 
Personer med bopæl uden for det danske toldområde,  der er på gennemrejse til et andet land, og som er beskæftiget ved anden transportvirksomhed end skibsfart og luftfart, f.eks. lastbilchauffører, kan told- og afgiftsfrit medføre varer til en værdi der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, og den mængde spiritus, vin, tobaksvarer mv., der er angivet i skema F, se D.3.5.

D.3.5 Angivelse

 
TL § 23, stk. 2 og § 12, GB art. 233 - 234, BKG § 121 - 126 Personer, som indrejser fra ikke-EU-lande, skal straks foretage angivelse for Told·Skat af medførte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige varebestemmelser, se A.5.
 
TL § 12, stk. 1, BKG § 122 Personer, der indrejser fra et EU-land, og som medtager spiritus og tobak til privat forbrug ud over de fastsatte mængder, skal straks efter indrejsen angive den overskydende mængde. Dette gælder også for mineralolie, som indføres på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil.
 
Se endvidere D.1.5.4 om reglerne vedrørende angivelse af varer.
 
Skema A Rejsende med bopæl i Danmark kan ved indrejse fra ikke-EU-lande medføre varer told- og afgiftsfrit - i følgende mængde:
Efter ophold uden for Danmark  
- over 24 timer
 
- under 24 timer
 
Alderskrav
cigaretter
eller cigarillos
eller cigarer
eller røgtobak 
200 stk.
100 stk.
50 stk.
250 g
100 stk.
100 stk.
50 stk.
250 g
17 år
spiritus
eller
hedvin
eller mousserende vin
1 liter
 

2 liter
ingen
 
 
2 liter
17 år
 
bordvin 2 liter 2 liter 17 år
kaffe
eller
kaffeekstrakt
500 g
 
 200 g  
500 g
 
200 g
15 år
te
eller
teekstrakt
100 g
 
40 g
100 g  
 
40 g  
ingen
parfume  50 g   50 g ingen
toiletvand 1/4 liter 1/4 liter ingen
 
 
Skema B Rejsende med bopæl i Danmark kan ved indrejse fra EU-lande medføre varer afgiftsfrit - i følgende mængde:
Efter ophold uden for Danmark  
- over 24 timer
 
- under24 timer
 
Alderskrav
cigaretter
eller cigarillos
eller cigarer
eller røgtobak
300 stk.
150 stk.
75 stk.
400 g  
100 stk.
150 stk.
75 stk.
400 g  
17 år
spiritus 1,5 liter ingen 17 år
 
 
Skema C Rejsende med bopæl uden for Danmark kan ved indrejse fra ikke-EU-lande medføre varer told- og afgiftsfrit - i følgende mængde:
Art Mængde Alderskrav
cigaretter
eller cigarillos
eller cigarer
eller røgtobak 
200 stk.
100 stk.
50 stk.
400 g
17 år
spiritus
eller hedvin
eller mousserende vin
1 liter
 
2 liter
17 år
bordvin 2 liter 17 år
kaffe
eller kaffeekstrakt
500 g
200 g
15 år
te
eller teekstrakt
100 g
40 g
ingen
parfume 50 g ingen
toiletvand 1/4 liter ingen
 
 
Skema D Rejsende med bopæl uden for Danmark kan ved indrejse fra EU-lande medføre varer afgiftsfrit- i følgende mængde:
Art Mængde Alderskrav
cigaretter
eller cigarillos
eller cigarer
eller røgtobak
300 stk.
150 stk.
75 stk.
400 g
17 år.
spiritus 1,5 liter 17 år 
 
 
Skema E Transportpersonale kan told- og afgiftsfrit medføre følgende varer - efter mindre end 15 dage:
Art Mængde Alderskrav
cigaretter
eller cigarillos
eller cigarer
eller røgtobak 
100 stk.
100 stk.
50 stk.
250 g
17 år
spiritus
eller hedvin
eller mousserende vin *)
ingen
 
2 liter
17 år
bordvin 2 liter 17 år
kaffe
eller kaffeekstrakt
500 g
200 g
17 år
te
eller teekstrakt
100 g
40 g
ingen
parfume 50 g ingen
toiletvand 1/4 liter ingen
 
*) Transportpersonale, der opholdt sig mere end 24 timer uden for det danske toldområde kan i stedet for hedvin medføre 0,25 liter spiritus.
 
 
Skema F Transportpersonale kan told- og afgiftsfrit medføre følgende varer - efter 15 dage og derover:
Art Mængde Alderskrav
cigaretter
eller cigarillos
eller cigarer
eller røgtobak
200 stk.
100 stk.
50 stk.
250 g
17 år
spiritus
eller hedvin
eller mousserende vin
1 liter
 
2 liter
17 år
bordvin 2 liter 17 år
kaffe
eller kaffeekstrakt
500 g
200 g
15 år
te
eller teekstrakt
100 g
40 g
ingen
parfume 50 g ingen
toiletvand 1/4 liter ingen