Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0552
 
31997L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

 

I medfør af § 52, stk. 3, § 54, stk. 4 og 5, § 59, stk. 2, § 60, stk. 4, § 63, § 64, stk. 8, § 67, § 68, stk. 3, og § 99, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg eller fællesantenneanlæg inden for et lokalt område, jf. § 52 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Kapitel 2

Programvirksomheden

§ 2. Udøvelse af lokal radio- og tv-programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg kræver tilladelse fra det lokale radio- og fjernsynsnævn.

Stk. 2. Udøvelse af lokal radio- og tv-programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg kræver registrering hos det lokale radio- og fjernsynsnævn.

§ 3. Indehaveren af en tilladelse til lokal programvirksomhed eller det registrerede foretagende skal udøve virksomheden i overensstemmelse med lovens §§ 61-63.

§ 4. I lokal-tv må der ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

§ 5. Indehaveren af en networking-tilladelse til lokal tv-programvirksomhed i henhold til lovens § 54, stk. 1, skal:

1)   dagligt sende mindst 1/2 times lokalt producerede nyheds- og aktualitetsprogrammer eller andre programmer med udgangspunkt i lokalsamfundet, idet programstof fra andre stationer i samme amtskommune eller i naboamtskommuner, der deltager i et fast samarbejdsforhold med foretagendet om programvirksomheden, kan indgå i tidsopgørelsen,

2)   sørge for, at en væsentlig del af programmerne derudover er dansksprogede eller produceret for et dansk publikum, og

3)   afsætte sendetid til ikke-kommercielle stationer og kommuner, hvis tilladelse er begrænset til den sendetid, der er nævnt i lovens § 54, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte sendetid kan dagligt udgøre op til 3 timer i tidsrummet mellem kl. 9-12. Sendetiden skal placeres samlet i det nævnte tidsrum og skal påbegyndes kl. 9. De ikke-kommercielle stationer og kommuner betaler dokumenterbare meromkostninger ved udsendelse af programmer til tilladelseshaveren i henhold til lovens § 54, stk. 1.

Stk. 3. Ved lokalt producerede programmer forstås i denne bekendtgørelse programmer, der enten er produceret af stationen selv eller er produceret af en uafhængig producent beliggende i tilladelsesområdet.

Stk. 4. Ved aktualitetsprogrammer forstås i denne bekendtgørelse programmer, der direkte vedrører nyheder af politisk eller samfundsmæssig betydning, såsom programmer, der består af kommentarer til nyheder, gennemgange af udviklingen i nyheder eller politiske holdninger til nyheder, aktuelle begivenheder m.v.

Stk. 5. Indehaveren af tilladelsen skal hvert kvartal til Radio- og tv-nævnet indsende en redegørelse for, hvorledes kravet om lokalt producerede programmer og dansksprogede programmer m.v. er opfyldt.

§ 6. Indehaveren af en networking-tilladelse til lokal tv-programvirksomhed i henhold til lovens § 54, stk. 1, skal tilstræbe:

1)   at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1, og

2)   at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

Stk. 2. Tilladelsens indehaver skal efter anmodning indsende oplysninger om overholdelsen af stk. 1 til Radio- og tv-nævnet.

Kapitel 3

Ansøgning om tilladelse

§ 7. Ansøgning om tilladelse til lokal programvirksomhed indsendes til det lokale radio- og fjernsynsnævn, jf. lovens § 64.

Stk. 2. Indkaldelse af ansøgninger sker i almindelighed ved offentligt opslag.

§ 8. Ved behandling af ansøgninger om tilladelse til lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg skal det lokale nævn i henhold til lovens § 59, stk. 1, søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til lokal programvirksomhed angive, hvilke programtyper nævnet ved sin prioritering af ansøgerne vil lægge særlig vægt på, herunder eksempelvis lokalt islæt og lokal nyhedsformidling.

Stk. 3. Ved behandlingen af ansøgninger kan nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

§ 9. Det lokale nævn kan kræve, at ansøgning om tilladelse sker på et ansøgningsskema, som nævnet udleverer.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Ansøgers navn, adresse og telefonnummer. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner, der varetages fra de forskellige adresser.

2)   Om ansøgningen vedrører radio- eller fjernsynsvirksomhed. En ansøgning kan ikke både vedrøre radio- og fjernsynsvirksomhed. For så vidt angår fjernsynsvirksomhed oplyses det endvidere, om der søges om en networking-tilladelse efter lovens § 54, stk. 1, der omfatter tilladelse til hele sendetiden på alle tv-sendemuligheder i nævnsområdet, jf. dog forpligtelsen i henhold til § 5, stk. 1, nr. 3. For så vidt angår radiovirksomhed oplyses det, om der søges om en tilladelse, der giver adgang til networking i henhold til lovens § 55, stk. 1.

3)   Ansøgers organisationsform, herunder relevante oplysninger om vedtægter og bestyrelsens sammensætning, ejerforhold samt ledelsesforhold. Ansøger skal i denne forbindelse dokumentere, at selskabet, foreningen eller lign. har lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som hovedformål. Vedtægterne skal vedlægges.

4)   Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret, f.eks. ved hjælp af reklamer, sponsorering, salg af sendetid eller brugerbetaling.

5)   Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier virksomheden omfatter og disse kategoriers tidsmæssige fordeling. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, f.eks. børn eller unge. Såfremt det er hensigten at sende programmer i kodet form, oplyses dette.

6)   Ønsker om startdato, antal sendetimer pr. uge og deres fordeling på dage og tidspunkter.

7)   Planer om fast samarbejde med andre radio- og fjernsynsforetagender m.v. om programvirksomheden. Eventuelle samarbejdsaftaler skal vedlægges.

8)   Det navn, som lokalradioen eller tv-stationen vil anvende.

Stk. 3. Såfremt indehaveren af en tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed i medfør af lovens § 54, stk. 6, søger om at overgå til vilkår, der gælder for networking-tilladelser efter lovens § 54, stk. 1, skal der oplyses om eventuelle samarbejdsaftaler, og kopi af aftalerne vedlægges.

Stk. 4. Såfremt en indehaver af en tilladelse til lokal radio-programvirksomhed i medfør af lovens § 55, stk. 2, søger om at overgå til vilkår, der giver adgang til networking, skal der oplyses om eventuelle samarbejdsaftaler, og kopi af aftalerne vedlægges.

Stk. 5. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

§ 10. Såfremt der i tilladelsesperioden sker ændringer af forhold, der er oplyst i ansøgningen, skal disse meddeles nævnet.

Kapitel 4

Udstedelse af tilladelse

§ 11. Tilladelse kan efter lovens § 53 udstedes til selskaber, foreninger eller lignende, der har lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som hovedformål.

Stk. 2. Ved hovedformål forstås i denne bekendtgørelse, at formålet udgør en dominerende del af foretagendets aktiviteter.

§ 12. Hvis der findes en ubenyttet sendemulighed (frekvens) i området, har selskaber, foreninger og lign., som udøver tv-programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg, ret til at få meddelt en networking-tilladelse, hvis de foruden at opfylde betingelsen i lovens § 53 om at have lokal fjernsynsvirksomhed som hovedformål, opfylder betingelserne i lovens § 54, stk. 1.

Stk. 2. Medmindre afgørende lokale hensyn taler derimod, godkender det lokale radio- og fjernsynsnævn, at indehavere af tilladelse til programvirksomhed efter lovens § 52, stk. 1, kan overgå til de vilkår, der gælder for tilladelseshavere efter stk. 1, for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

§ 13. Selskaber, foreninger og lign., der udøver radio-programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg, og som opfylder betingelsen i lovens § 53 om at have lokal radiovirksomhed som hovedformål, har ret til at få meddelt en programtilladelse, der giver adgang til networking, medmindre afgørende lokale hensyn taler imod.

Stk. 2. Medmindre afgørende lokale hensyn taler derimod, godkender det lokale radio- og fjernsynsnævn, at selskaber, foreninger og lign., som er indehavere af tilladelse til radio-programvirksomhed efter lovens § 52, stk. 1, kan overgå til vilkår, der giver adgang til networking, for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

§ 14. De i § 12, stk. 2, og § 13 nævnte afgørende lokale hensyn kan være begrundede i forpligtelsen til at søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter, jf. § 8, stk. 1. Som led i denne forpligtelse kan nævnet prioritere visse programtyper, herunder lokal nyhedsformidling, samt lægge vægt på lokalt islæt i programvirksomheden.

§ 15. I forbindelse med udstedelsen af en tilladelse kan nævnet bl.a. stille vilkår om, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen, og at tilladelseshaveren senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning skal indsende regnskab for virksomheden til det lokale nævn.

§ 16. Efter lovens § 60, stk. 1, udstedes tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed for en bestemt periode, der maksimalt kan være 5 år for radio og 7 år for fjernsyn, jf. dog § 40, stk. 4. Networking-tilladelser i henhold til lovens § 54, stk. 1, udstedes dog for en periode af 7 år. Fornyelse af tilladelse kan ske ved periodens udløb.

Stk. 2. For tilladelser, der udstedes efter 1. januar 2003, finder § 44 anvendelse.

§ 17. Nævnet kan i forbindelse med udstedelse af tilladelser lade disse udløbe på samme tidspunkt, således at nævnet kan afholde samlede ansøgningsrunder. Dette gælder dog ikke for tilladelse efter lovens § 54, stk. 1.

§ 18. Ved udstedelse af tilladelse efter lovens § 52, stk. 1, og § 55, stk. 1, tildeles der ansøgeren en ugentlig minimumssendetid. Såfremt der kun udstedes én tilladelse bør sendetiden fastsættes med hensyntagen til, at der senere kan opstå behov for sendetid til nye tilladelseshavere.

Stk. 2. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse efter lovens § 52, stk. 1, eller § 55, stk. 1, til den samme sendemulighed (frekvens) og hermed indgår i et sendesamvirke, der sender fra samme senderposition i henhold til én frekvenstilladelse, forhandler sig til rette om sendetidens placering. Den aftalte placering af såvel minimumssendetid som øvrig sendetid skal meddeles nævnet. Såfremt der ikke opnås enighed blandt tilladelseshaverne, fastlægger nævnet placeringen af den ugentlige sendetid.

Stk. 3. Sendetidsplaceringen gælder for tilladelsesperioden, medmindre andet aftales mellem tilladelseshaverne. Såfremt der aftales en ny placering mellem tilladelseshaverne i løbet af perioden, skal denne meddeles nævnet.

Stk. 4. Den minimumssendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af denne sendetid, kan i tilladelsesperioden ikke ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser i området, medmindre tiden ikke udnyttes. Sendetid ud over den tildelte minimumssendetid, som midlertidigt udnyttes af de stationer, der sender på den pågældende frekvens, kan nævnet disponere over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser.

Stk. 5. Såfremt tilladelseshaverne på samme frekvens (sendesamvirke) ikke kan blive enige om de økonomiske vilkår m.v. for samvirket, fastsættes disse af nævnet.

Stk. 6. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig som følge af en midlertidig inddragelse af en tilladelse, ikke må benyttes.

§ 19. De lokale nævn skal indsende kopi af networking-tilladelser, der er udstedt i henhold til lovens § 54, stk. 1, og § 55, stk. 1, til Radio- og tv-nævnet.

Kapitel 5

Registrering

§ 20. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg, og som har lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som hovedformål, jf. § 11, stk. 2, skal registreres hos det lokale nævn.

Stk. 2. I forbindelse med registrering skal foretagendet oplyse:

1)   Navn, adresse og telefonnummer. Såfremt foretagendet har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner, der varetages fra de forskellige adresser.

2)   Om foretagendet udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed. Registrering kan ikke vedrøre begge dele.

3)   Organisationsform, herunder relevante oplysninger om vedtægter og bestyrelsens sammensætning, ejerforhold samt ledelsesforhold. Det skal i denne forbindelse dokumenteres, at selskabet, foreningen eller lign. har lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som hovedformål. Vedtægterne skal vedlægges.

4)   Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret, f.eks. ved hjælp af reklamer, sponsorering, salg af sendetid eller brugerbetaling.

5)   Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier virksomheden omfatter og disse kategoriers tidsmæssige fordeling. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, f.eks. børn eller unge. Såfremt det er hensigten at sende programmer i kodet form, oplyses dette.

6)   Planlagt starttidspunkt.

7)   Planer om fast samarbejde med andre radio- og fjernsynsforetagender m.v. om programvirksomheden. Eventuelle samarbejdsaftaler skal vedlægges.

8)   Det navn, som stationen vil anvende.

§ 21. Såfremt der sker ændringer af forhold, der er oplyst i forbindelse med registreringen, skal disse meddeles nævnet.

Kapitel 6

Tilsyn med programvirksomheden

§ 22. Efter lovens § 52 udsteder det lokale radio- og fjernsynsnævn tilladelse til lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg og registrerer foretagender, der udøver lokal programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg.

Stk. 2. Det lokale radio- og fjernsynsnævn fører tilsyn med programvirksomheden, jf. dog § 23, stk. 2, om Radio- og tv-nævnets kompetence i relation til networking-samarbejde. Det lokale radio- og fjernsynsnævn påtaler overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for tilladelser og kan inddrage tilladelsen eller træffe afgørelse om indstilling af registreret programvirksomhed, jf. lovens § 66.

Stk. 3. Det lokale radio- og fjernsynsnævn kan afkræve tilladelseshavere og registrerede foretagender enhver oplysning, som er af betydning for nævnets sager. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger.

§ 23. Radio- og tv-nævnet træffer efter lovens § 43 den endelige administrative afgørelse i klagesager om lokale nævns:

1)   afslag på ansøgning om tilladelse til lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg,

2)   inddragelse af tilladelse til lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg, og

3)   afgørelse om indstilling af registreret programvirksomhed, der udøves ved hjælp af fællesantenneanlæg.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programmer, der udsendes samtidig af flere tilladelseshavere eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radio- og fjernsynsforetagender om programvirksomheden (networking), påtaler overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for tilladelser og kan inddrage tilladelsen eller træffe afgørelse om indstilling af registreret programvirksomhed, jf. lovens §§ 65, stk. 2, og 66, stk. 1-4.

Stk. 3. Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse om fordeling af tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer m.v., jf. kapitel 7.

Stk. 4. Nævnet kan afkræve lokale nævn, tilladelseshavere og registrerede foretagender enhver oplysning, som er af betydning for nævnets sager. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger.

Kapitel 7

Tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer m.v.

§ 24. Radio- og tv-nævnet yder tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer samt til kommuner, som har tilladelse til lokal programvirksomhed. Tilskud ydes som driftstilskud og programtilskud. Tilskud kan alene ydes til indehavere af en tilladelse til lokal programvirksomhed og til registrerede foretagender, jf. § 2.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet yder, jf. § 30, tilskud til uddannelsesaktiviteter. Tilskud til uddannelsesaktiviteter er ikke begrænset til indehavere af en programtilladelse eller til registrerede foretagender.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet yder, jf. § 31, tilskud til medieskoletjenestevirksomhed. Tilskud til medieskoletjenestevirksomhed er ikke begrænset til indehaveren af en programtilladelse eller til registrerede foretagender.

Stk. 4. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til brug for de i stk. 2 og 3 nævnte formål.

Stk. 5. Nævnet kan, i tilfælde af at man ikke modtager tilstrækkelig mange kvalificerede ansøgninger om tilskud til de i stk. 2 og 3 nævnte formål, anvende overskydende midler til programtilskud.

§ 25. Radio- og tv-nævnet fastsætter efter drøftelse med organisationerne på lokal radio/tv-området, hvor stor en del af midlerne til programtilskuddet, der skal anvendes til henholdsvis lokal radio-virksomhed og lokal tv-virksomhed.

§ 26. Radio- og tv-nævnet kan yde driftstilskud til ikke-kommercielle lokal radio- eller tv-stationer, samt til kommuner, som har tilladelse til lokal programvirksomhed, såfremt stationen eller kommunen på ansøgningstidspunktet har haft regelmæssig udsendelsesvirksomhed i de seneste 6 måneder. Ved ikke-kommercielle stationer forstås i denne bekendtgørelse stationer, som ikke har reklameindtægter.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering fravige betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Tilskud i henhold til stk. 1 ydes under hensyntagen til en begrundet indstilling fra de lokale radio- og fjernsynsnævn. Der kan i indstillingen blandt andet lægges vægt på, om ansøgeren har bred kontakt til lokalsamfundet, og om ansøgeren bidrager til at opfylde lokale mediepolitiske målsætninger. Radio- og tv-nævnet kan i sine afgørelser lægge vægt på de samme forhold.

Stk. 4. Der kan ydes et driftstilskud på 100 kr. pr. udsendt time for radiostationer og 500 kr. pr. udsendt time for tv-stationer. Der kan til hver radiostation maksimalt ydes tilskud til 15 timer ugentligt og til hver tv-station maksimalt 3 timer ugentligt. Ved beregningen indgår kun selvstændig udsendelsesvirksomhed.

Stk. 5. Der kan ikke ydes driftstilskud til sendetimer, som består af prøvebilleder, rulletekster med informationer, tekst-tv, såkaldte info-kanaler og tilsvarende programvirksomhed eller udsendelse fra fast opstillede kameraer.

Stk. 6. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at fastsætte et lavere tilskud pr. udsendt sendetime for kabelfødt programvirksomhed samt at gøre tilskuddet afhængigt af antallet af tilslutninger til det pågældende fællesantenneanlæg.

§ 27. Radio- og tv-nævnet kan yde programtilskud til enkeltprogrammer og programrækker, der indholdsmæssigt tager deres udgangspunkt i det lokale område, og omhandler det lokale områdes historie, kultur, dagligdag, samfundsliv m.v.

Stk. 2. Tilskud i henhold til stk. 1 kan kun ydes til programmer m.v., der udsendes af stationer, som modtager driftstilskud, jf. § 26. Tilskud ydes under hensyntagen til en prioriteret og begrundet indstilling fra de lokale radio- og fjernsynsnævn.

Stk. 3. Der kan udelukkende ydes programtilskud til radio- eller tv-stationens egenproduktion. Ved egenproduktion forstås i denne bekendtgørelse programmer, som produceres af radio- eller tv-stationen selv, bestilles og kontrolleres af stationen (entreprise) samt koproduktioner.

Stk. 4. Der kan ikke gives programtilskud til bingo-udsendelser og lignende.

Stk. 5. Der kan maksimalt udbetales 0,4 mio. kr. årligt i samlet programtilskud til en enkelt radiostation, og maksimalt 0,8 mio. kr. til en enkelt tv-station.

§ 28. En radio- eller tv-stations samlede drifts- og programtilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede tilskud overstiger disse driftsudgifter, skal det overskydende beløb tilbagebetales eller modregnes i fremtidige tilskud.

§ 29. De lokale radio- og fjernsynsnævn gennemfører som led i nævnenes tilsynsforpligtelse, jf. lovens § 65, stk. 2 og 3, stikprøvekontrol af de udsendelser, der er ydet programtilskud til.

Stk. 2. Såfremt det konstateres, at de bevilgede midler ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen om programtilskud, meddeles dette Radio- og tv-nævnet, som tager stilling til, om der er grundlag for at kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, jf. § 35, stk. 2.

§ 30. Radio- og tv-nævnet yder tilskud til uddannelsesaktiviteter, der primært skal anvendes til uddannelse af frivillige medarbejdere på de lokale radio- og tv-stationer. Tilskud til uddannelsesaktiviteter er ikke begrænset til indehaveren af en programtilladelse eller til registrerede foretagender, men kan også ydes til aktiviteter arrangeret af de ikke-kommercielle stationers organisationer og af højskoler mv. for personer, der er tilknyttet en ikke-kommerciel lokal radio- eller tv-station.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til mødevirksomhed, deltagelse i konferencer og lign.

§ 31. Radio- og tv-nævnet yder tilskud til medieskoletjenestevirksomhed. Tilskud til medieskoletjenestevirksomhed er ikke begrænset til indehaveren af en programtilladelse eller til registrerede foretagender. Tilskud ydes til medieskoletjenestevirksomhed inden for de audiovisuelle medier (lydmediet og de levende billeder). Der kan ikke ydes tilskud til enkeltpersoner.

Stk. 2. Ved medieskoletjenestevirksomhed forstås i denne bekendtgørelse aktiviteter i forhold til grundskolen og ungdomsuddannelserne, med henblik på at give grundskolen og ungdomsuddannelserne adgang til mediemæssig kompetence som supplement til den viden, der findes på skolerne.

Stk. 3. Tilskud kan ydes til supplerende medieudstyr, løn, idéudvikling, udarbejdelse af materiale, erfaringsformidling m.v. Der kan ikke ydes tilskud til transport eller forplejning af lærere og elever eller til aflønning af lærere fra de deltagende skoler.

§ 32. Radio- og tv-nævnet fordeler midlerne til medieskoletjenestevirksomhed på baggrund af en vurdering af de indkomne ansøgninger. Det enkelte projekt vil blive bedømt ud fra en samlet vurdering af projektets kvalitative indhold, idet der vil blive lagt vægt på følgende:

1)   tilknytning til et professionelt mediemiljø inden for de audiovisuelle medier, f.eks. radio- og tv-stationer eller mediecentre med faguddannet personale eller personale med tilsvarende kvalifikationer,

2)   tilbud om at modtage lærere og elever,

3)   tilbud om konsulentbistand til skoler og ungdomsuddannelser i forbindelse med skolernes og uddannelsernes projekter om medievirksomhed, og

4)   rådighed over tekniske og lokalemæssige faciliteter samt faglige og pædagogiske kompetencer.

Stk. 2. Det enkelte projekt skal endvidere som udgangspunkt præstere en egenfinansiering på minimum 25 pct. af projektets samlede omkostninger.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet skal i sin administration af tilskud til medieskoletjenestevirksomhed søge at sikre en geografisk spredning samt sikre, at både lydmediet og de levende billeder tilgodeses.

§ 33. Udover den i § 29 nævnte kontrol kan Radio- og tv-nævnet i særlige tilfælde selv foretage stikprøvekontrol af programmer, uddannelsesaktiviteter og medieskoletjenestevirksomhed, hvortil der er ydet tilskud.

§ 34. Radio- og tv-nævnet fastsætter retningslinjer for indsendelse af ansøgninger, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision m.v.

§ 35. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan, jf. lovens § 66, stk. 3 og 4, såfremt overtrædelsen er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af tilladelsen til lokal programvirksomhed eller indstilling af den registrerede programvirksomhed.

Stk. 2. Såfremt et tilskud ikke er anvendt til det bevilgede formål, kan Radio- og tv-nævnet kræve beløbet helt eller delvist tilbagebetalt.

Kapitel 8

Andet

§ 36. Følgende personer kan på grund af inhabilitet (generel inhabilitet) ikke være medlemmer, eller suppleanter for medlemmer af de lokale radio- og fjernsynsnævn:

1)   Personer, som er medlemmer af bestyrelsen for et selskab m.v., som har eller søger tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed.

2)   Personer, som deltager i ledelsen af en lokal radio eller tv-station.

Stk. 2. Personer, som må forventes ofte at ville være inhabile i forhold til de enkelte sager, der skal behandles i nævnet, jf. særligt § 3, stk. 1, nr. 1-3, i forvaltningsloven, kan ikke udpeges som medlemmer eller suppleanter.

§ 37. De lokale radio- og fjernsynsnævn træffer på grundlag af forvaltningslovens regler afgørelse om, hvorvidt et medlem er inhabilt i forhold til en bestemt sag, der behandles af nævnet.

§ 38. I Københavnsområdet, som omfatter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Københavns Amt, skal hele den ene tv-sendemulighed anvendes til networking-programvirksomhed i henhold til lovens § 54, stk. 1, idet der uanset lovens § 54, stk. 1, nr. 4, ikke skal afsættes sendetid til ikke-kommercielle stationer. Den anden sendemulighed skal anvendes til ikke-kommercielt tv samt eventuelt til andre stationer, der ikke har en networking-tilladelse i henhold til lovens § 54, stk. 1. Det fælles nævn for fjernsynsvirksomhed i Københavnsområdet beslutter hvilken sendemulighed, der skal anvendes til networking-programvirksomhed i henhold til lovens § 54, stk. 1.

§ 39. Kommuner har efter lovens § 56 ret til at få tilladelse til programvirksomhed, såfremt kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere eller at formidle kommunal information. Såfremt der er givet tilladelse i henhold til lovens § 54, stk. 1, begrænses kommunens sendetid i overensstemmelse med § 5, stk. 2.

Stk. 2. De kommuner, som indgår i fællesnævnet for fjernsynsvirksomhed i Københavnsområdet, jf. lovens § 64, stk. 3, kan dog tilsammen kun få én tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed. Kommunerne aftaler i givet fald for hver tilladelsesperiode, om tilladelsen skal udstedes til en enkelt kommune, eller om tilladelsen skal udstedes til flere kommuner i fællesskab. Aftalen meddeles fællesnævnet for fjernsynsvirksomhed i Københavnsområdet.

§ 40. DR råder frem til 1. juli 2005 dagligt i tidsrummet kl. 15.00-01.00 over de følgende lokal-tv-sendemuligheder med henblik på udsendelse af DR2:

1)   UHF-kanal 23, Skive,

2)   UHF-kanal 26, Hillerød,

3)   UHF-kanal 36, Frederiksværk,

4)   UHF-kanal 38, Thisted,

5)   UHF-kanal 39, Rønne,

6)   UHF-kanal 43, Struer,

7)   UHF-kanal 45, Køge,

8)   UHF-kanal 49, Viborg,

9)   UHF-kanal 51, Silkeborg,

10) UHF-kanal 52, Hadsund,

11) UHF-kanal 53, Neksø, og

12) UHF-kanal 60, Mariager.

Stk. 2. Tilladelse i henhold til lovens § 52, stk. 1, kan alene omfatte den del af den daglige sendetid, som DR ikke råder over. Tilladelse kan udstedes til ikke-kommercielle stationer og til kommercielle stationer, som ikke ønsker networking-tilladelse i henhold til lovens § 54, stk. 1. Såfremt der er behov herfor, skal der dagligt stilles mindst 3 timer af denne sendetid til rådighed for ikke-kommercielle stationer.

Stk. 3. Tv-stationer med tilladelse efter stk. 2, betaler DR for dokumenterbare meromkostninger ved udsendelse af stationens programmer.

Stk. 4. Tilladelse i henhold til stk. 2 kan ikke strække sig ud over 2. marts 2005, jf. § 1, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 45 af 29. januar 2004 om midlertidige tilladelser til udøvelse af lokal programvirksomhed.

§ 41. Lokal-tv-sendemuligheder, der som følge af en tv-stations ophør bliver ledige i perioden indtil 1. juli 2005, stilles til rådighed for stationer, der søger om networking-tilladelse i henhold til lovens § 54, stk. 1, såfremt der inden 6 måneder efter stationens ophør er indsendt en ansøgning om tilladelse til programvirksomhed til det lokale nævn. Hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få en tilladelse efter lovens § 54, stk. 1, og ansøgningen derfor ikke imødekommes, stilles sendemuligheden til rådighed for DR med henblik på udsendelse af DR2 dagligt i tidsrummet kl. 15.00-01.00.

Stk. 2. Såfremt programvirksomheden i henhold til en programtilladelse efter stk. 1 ikke er påbegyndt senest 1/2 år efter udsendelsen af tilladelsen, bortfalder tilladelsen automatisk, og sendemuligheden stilles til rådighed for DR.

Stk. 3. Lokal-tv-sendemuligheder, der bliver ledige som følge af udløb af gældende tilladelser, stilles kun til rådighed for DR, såfremt der ikke udstedes nye tilladelser til lokal programvirksomhed i det pågældende lokale område.

Stk. 4. § 40, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1173 af 17. december 2002 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer ophæves.

§ 43. § 5, stk. 2, om placering og omfang af den sendetid, som indehaveren af en tilladelse til lokal tv-programvirksomhed i henhold til lovens § 54, stk. 1, skal afsætte til ikke-kommercielle stationer og kommuner, finder anvendelse på tilladelser, der er udstedt med virkning fra den 1. januar 2003 og senere.

Stk. 2. Sager om ansøgning om tilladelse til programvirksomhed, der verserer på tidspunktet for lovens og bekendtgørelsens ikrafttræden, skal færdigbehandles efter reglerne i loven eller denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Tilsvarende gælder for verserende klagesager om afgørelse om afslag på ansøgning om tilladelse til programvirksomhed, der er truffet før lovens og bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 4. Andre verserende sager behandles efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 701 af 15. juli 2001 med senere ændringer eller bestemmelser fastsat efter denne.

§ 44. Tilladelser til lokal radio- og tv-programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg, som er udstedt efter 1. januar 2003, kan uanset bestemmelsen i lovens § 60, stk. 1, ikke række ud over den 2. marts 2005, jf. § 1, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 45 af 29. januar 2004 om midlertidige tilladelser til udøvelse af lokal programvirksomhed.

§ 45. Tilladelser til lokal radio- og tv-programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden, forbliver i kraft.

Stk. 2. Lovens § 53 finder tilsvarende anvendelse for selskaber, foreninger og lign., der er indehavere af en tilladelse til lokal radio- og tv-programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Sådanne selskaber, foreninger og lign. skal ikke længere opfylde kravene i relation til organisation, bestyrelse og ledelse i henhold til § 44, stk. 1-3, i lovbekendtgørelse nr. 701 af 15. juli 2001.

Stk. 3. For indehaveren af en networking-tilladelse til tv-programvirksomhed i henhold til § 44, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 701 af 15. juli 2001, finder betingelserne for retten til at få meddelt en programtilladelse i henhold til lovens § 54, stk. 1, anvendelse.

Kulturministeriet, den 18. februar 2004

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke


Bilag 1

Definition af europæiske programmer

1. Ved europæiske programmer forstås i denne bekendtgørelse:

1)   Programmer fremstillet i EF-medlemsstater,

2)   programmer fremstillet i europæiske tredjelande, som er parter i den af Europarådet vedtagne europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i punkt 2,

3)   programmer fremstillet i andre europæiske tredjestater og som opfylder betingelserne i punkt 3,

4)   anvendelsen af bestemmelserne i nr. 2 og 3 er betinget af, at programmer med oprindelse i medlemsstaterne ikke udsættes for diskriminerende foranstaltninger i de pågældende tredjelande.

2. De i punkt 1, nr. 1 og 2, omhandlede programmer er sådanne, der er fremstillet hovedsagelig under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere af de stater, der er omhandlet i samme punkt, nr. 1 og 2, når en af følgende tre betingelser er opfyldt:

1)   De er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater,

2)   produktion af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater,

3)   koproducenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved koproduktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden for disse stater.

3. De i punkt 1, nr. 3, omhandlede programmer er enten fremstillet i koproduktion med producenter, der er etableret i en eller flere medlemsstater, eller fremstillet selvstændigt af producenter, der er etableret i et eller flere europæiske tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler omfattende den audiovisuelle sektor, såfremt de hovedsagelig er fremstillet under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere stater i Europa.

4. Programmer, der ikke er europæiske programmer i den i punkt 1 anførte betydning, men som er fremstillet som led i bilaterale koproduktionsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande, betragtes som europæiske produktioner, såfremt størstedelen af de samlede produktionsudgifter er afholdt af koproducenterne i Fællesskabet, og såfremt produktionen ikke kontrolleres af en eller flere producenter, der er etableret uden for medlemsstaterne.

5. Programmer, der ikke er europæiske programmer i henhold til punkt 1 og 4, men som er fremstillet hovedsageligt under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere medlemsstater, betragtes som europæiske programmer i et omfang svarende til, hvor stor en del af de samlede produktionsomkostninger koproducenter i Fællesskabet har afholdt.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen viderefører bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (EF-tidende 1997 nr. L 202 s. 60).