Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab og revision for
tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet
i henhold til finansloven

 

I medfør af tekstanmærkning nr. 190 til § 21 i Finansloven for 2004 fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for tilskudsmodtagere som modtager tilskud i henhold til finansloven, og som er omfattet af tekstanmærkning 190 på § 21 på Finansloven for 2004.

Kapitel 2

Regnskab

§ 2. Tilskudsmodtageren skal føre og aflægge årsregnskab.

§ 3. Senest 6 måneder efter regnskabsperiodens afslutning skal tilskudsmodtageren indsende et revideret årsregnskab og en genpart af revisionsprotokollatet jf. § 13 stk. 5. til Kulturministeriet. Det fremsendte regnskab skal være godkendt af den offentlige myndighed, der yder det største tilskud til tilskudsmodtagerens drift, såfremt det ikke er Kulturministeriet.

Stk. 2. Årsregnskabet og revisionsprotokollatet skal være underskrevet af direktionen og samtlige medlemmer af tilskudsmodtagers bestyrelse.

§ 4. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af tilskudsmodtagers aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte hele tilskudsmodtagers virksomhed. Tilskud modtaget fra Kulturministeriet og statstilskud i øvrigt skal være indtægtsført og specificeret i årsregnskabet.

Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde:

1)   Årsberetning, hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende års drift, samt øvrige forhold af betydning for tilskudsmodtageren, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Beretningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller lign. Beretningen skal endvidere indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

2)   Revisionspåtegning.

3)   Resultatopgørelse.

4)   Balance.

5)   Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster.

6)   Redegørelse for anvendt regnskabspraksis.

Stk. 4. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet:

1)   Regnskabet skal være opdelt efter aktiviteter.

2)   Tilskud, der ydes af tilskudsmodtageren, skal være specificeret på modtagere.

3)   Tilskud fra kommuner, fonde mv. skal være specificeret.

4)   Modtagere af projekttilskud (tilskud, der ikke er givet til drift) skal for hvert projekt artopdele projektindtægter og –udgifter. Dette gælder alle projekter, uanset om Kulturministeriet har ydet tilskud. Specifikation af hvert projekt medtages i noterne.

5)   Regnskabstal fra det forudgående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret skal opføres i resultatopgørelsen, og opgørelsen skal være opstillet således, at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal.

6)   Eventuelle afskrivninger skal være specificeret og afskrivningsmetoderne skal være oplyst.

7)   Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen.

8)   Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses.

9)   Indtægter og udgifter skal periodiseres. Tilskud skal indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden.

10) Hensættelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal specificeres.

11) Momsregistrering skal oplyses.

Stk. 5. Tilskudsmodtagere, hvor tilskud fra staten dækker halvdelen eller mere af tilskudsmodtagers ordinære driftsudgifter, skal udarbejde en intern regnskabsinstruks. Instruksen skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne.

§ 5. Tilskudsmodtager skal opbevare de seneste 5 års regnskaber forsvarligt og tilgængeligt for revisor.

Kapitel 3

Revision

§ 6. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revision, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller af andre kommunale revisionsorganer.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 7. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præcisereret i stk. 2 og §§ 8-13.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, og ved driften af de institutioner, der er omfattet af regnskabet.

§ 8. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til institutionens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 9. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Revisor undersøger, om de eventuelle tilskud, der ydes af tilskudsmodtageren, er underlagt betryggende retningslinjer for regnskab og revision.

Stk. 3. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i § 2-5 i nærværende bekendtgørelse, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 4. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagers forvaltning. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes tilskudsmodtagers sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Stk. 5. Ved revisionen af projekttilskud i henhold til Finanslovens § 21.11.23. skal revisor efterprøve, om tilskuddet er anvendt til formålet. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 10. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af tilskudsmodtagers regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 11. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver tilskudsyder meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere tilskudsyder. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 12. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 3. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

§ 13. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 2. I protokollen skal der indføres oplysninger om:

1)   hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt

2)   væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende institutionens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner om tilskudsmodtagers sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for tilskudsmodtagers formål.

Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

1)   hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2)   hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, og

3)   hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statsstøtten er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.

Stk. 5. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 6. Genpart af revisionsprotokollat med direktionens og bestyrelsens underskrifter indsendes af tilskudsmodtager til Kulturministeriet sammen med det påtegnede årsregnskab .

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 14. Nærværende bekendtgørelse træder i kraft den 5. juni 2004 med virkning for regnskaber, der aflægges for regnskabsåret 2004 og for perioden 1. juli 2003 – 30. juni 2004.

Kulturministeriet, den 24. maj 2004

Brian Mikkelsen

/Jan Hiul