Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren anførte, at man ønskede nævnets stillingtagen til, hvorvidt bladets internetavis havde handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen af en artikel, når denne indeholdt et link til en hjemmeside med et ulovligt indhold.

Nævnet fandt ikke, at det forhold, at artiklen indeholdt en omtale af hjemmesidens web-adresse og et link til siden, indebar en krænkelse i forhold til de personer, som klager repræsenterede. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med god presseskik, når der i en artikel som den omhandlede, der i øvrigt forholdt sig kritisk til den pågældende hjemmeside, var indeholdt oplysninger om sidens navn og eventuelt et link til siden. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/2001

Dansk Skuespillerforbund har på vegne af [K1], [K2] og [K3] m.fl. klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Ekstra Bladets internetavis den 9. juni 2001, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen bragt den 9. juni 2001 med overskriften "Danske stjerner er nøgenmodeller" fremgik, at

"Sexside på nettet viser danske skuespillerinder, sangerinder og sportsstjerner som erotiske modeller.

Stort set alle skuespillere har på et eller andet tidspunkt spillet med i en film, hvor det faldt naturligt at rollen smed tøjet og optrådte nøgen. Men når nøgenscenerne tages ud af deres sammenhæng som still-billeder forsvinder det kunstneriske aspekt. Tilbage står kun skuespilleren i al sin nøgenhed.

Og så er skuespillerne pludselig nøgenmodeller.

Det lukrerer den danske internetside Danskpige.dk på. Her har man indsamlet, scannet og "grabbet" billeder fra forskellige film og magasiner. Fælles for dem alle er, at de forestiller danske stjerner uden eller med meget lidt - tøj på.

For skuespillernes vedkommende er det gået ud over blandt andre [K1], [K2], [K3], Mira Wanting, Pia Vieth, Sofie Lassen- Kahlke, Susanne Bjerrehus, Søs Egelind og Trine Dyrholm. Alle vises frem på internetsiden i scener fra film, hvor de har optrådt helt eller delvist nøgne.

45 EROTISKE STJERNER

Også sangerinder og sportsstjerner har fundet vej til billedarkivet på internetsiden. Typisk er der tale om billeder med et erotisk skær, der er taget til magasiner eller som officielle pressefotos eller nøgenbilleder, som er taget før karrieren for alvor tog fart.

Her optræder f.eks. Anette Heick, Camilla Martin, Caroline Henderson, Freya, Gry Johansen, Julie Rugaard, Aqua-Lene, Pernille Aalund, Sanne Salomonsen og Zindy Laursen.

I alt er der 45 forskellige navne på listen i det erotiske billedarkiv.

- Vi har ikke hørt fra firmaer eller personer, som brokker sig over copyright eller lignende. Men det kommer nok, når I omtaler siden, siger en af bagmændene til Ekstra Bladet PÅ NETTET.

- Vi har fået fantastisk respons fra folk. Faktisk er mange af de billeder, der ligger i arkivet, sendt til os fra vores besøgende. Hvor de har billederne fra, aner jeg ikke, siger han.

Internetsiden har også et arkiv med nøgenbilleder fra Big Brother, og en afdeling, hvor man kan sende sine erotiske amatørfotos ind.

Adressen er www.danskpige.dk.

Artiklen var ledsaget af et billede, der var sammensat af 4 mindre billeder af skuespillerinden [K3] fra filmen "Sekten", hvor hun optræder delvis nøgen. Billedet havde følgende undertekst :

"[K3] som "Mona" i filmen "Sekten" fra 1997. En eller anden har "grabbet" billederne fra filmen, og nu er de en del af et erotisk galleri på internettet".

Klageren har anført, at man ønsker nævnets stillingtagen til, hvorvidt Ekstra Bladets internetavis har handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen af artiklen den 9. juni 2001, når denne indeholder et link til en hjemmeside med et ulovligt indhold.

Klageren har nærmere anført, at bladets læsere i artiklen bliver gjort opmærksom på en hjemmeside med ulovligt offentliggjorte nøgenbilleder af mere end 45 skuespillere og andre kendte personer. Bladet beskriver og angiver et link til hjemmesiden www.danskpige.dk, hvorpå man kan finde store arkiver med diverse nøgenbilleder. Hjemmesideudbyderen har ikke indhentet samtykke fra de afbillede personer eller andre rettighedshavere til fotografierne, hvilket bladet ifølge artiklens ordlyd er sig bevidst. Klageren har i øvrigt bemærket, at artiklen på bladets egen hjemmeside indeholder nøgenbilleder af blandt andet skuespiller [K3], hvilket der ej heller foreligger tilladelse til.

Klageren har i den forbindelse oplyst, at mange af de offentliggjorte nøgenbilleder er still-billeder, der er affotograferet fra film- eller tv-produktioner. Nøgenportrætterne er således taget ud af en sekvens levende billeder og den kunstneriske sammenhæng, som de oprindeligt indgik i.

Klageren har anført, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. At skuespillerne medvirker i nøgenscener i spillefilm, berettiger ikke bladet til at udbrede ulovligt affotograferede still-billeder i sin internetavis i helt andre sammenhænge. Bladet bør ved fremskaffelsen af oplysninger om hjemmesiden udvise kritik over for sådanne nyhedskilder, der har skadevoldende hensigt. Bladet har med offentliggørelsen af et link til hjemmesiden Danskpige.dk opfordret og medvirket til fortsat udbredelse af og kendskab til ulovligt og krænkende materiale. Denne form for linking må efter klagers opfattelse anses for at være i strid med god presseskik, idet der ikke tilgodeses nogen almene interesser og ikke er nogen journalistisk begrundelse for offentliggørelsen.

Klageren har endvidere anført, at bladet foretager en usaglig markedsføring af sin egen internetavis ved - på bekostning af kendte skuespillere - at udbrede disses nøgenbilleder. Efter reglerne for god presseskik skal der opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst, og artiklen den 9. juni 2001 med link til hjemmesiden Danskpige.dk må betragtes som alene at være foranlediget af bladets merkantile interesser. Artiklen opfylder således efter klagers opfattelse ikke kravet om et sagligt redaktionelt indhold.

Klageren har tillige anført, at dersom det var bladets ærinde at imødegå en krænkelse af skuespillere på internettet, ville en henvendelse til Skuespillerforbundet være den mest loyale og formålstjenlige handlemåde. Klager bestrider ikke bladets berettigelse til at skrive artikler om personer, der opretter hjemmesider med ulovligt materiale. Det er imidlertid nødvendigt, at pressen opretholder en skillelinje mellem det at beskrive ulovligheder, og det at lave links direkte til ulovlige hjemmesider.

Klager er af den opfattelse, at pressen skal agere vagthund over for ulovligheder, hvilket vil sige at omtale sådanne, men i det øjeblik bladet laver links, er det medansvarlig for, at hjemmesiden Danskpige.dk unødigt bliver eksponeret og udbredt til en større skare af læsere. Klager har i den forbindelse henvist til, at bladet selv har erkendt, at mange læsere aldrig ville have kendt til den ulovlige hjemmeside, hvis ikke bladet havde omtalt og henvist til denne på sin hjemmeside.

Med hensyn til det af bladet anførte om, at internetsiden er blevet stoppet, har klager anført, at det er korrekt, at siden kortvarigt blev lukket på foranledning af klager, men at den beklageligvis efterfølgende er genopstået i en ændret form.

Klager har afslutningsvis anført, at artikler med links til hjemmesider med ulovligt materiale er i strid med god presseskik.

Bladet har anført, at det er vanskeligt at identificere det presseetiske problem, som klageren forsøger at opfinde. Den indklagede artikel handler efter bladets opfattelse om præcis det samme, som Dansk Skuespillerforbunds klage tager udgangspunkt i, nemlig det forhold at en eller anden uretmæssigt har tilegnet sig still-billeder af nøgenscener i film. Artiklen forklarer netop det odiøse i, at billederne bliver revet ud af deres kunstneriske sammenhæng. Faktisk nærmer visse passager i klagen sig direkte afskrift af artiklens ordlyd. At bladet tager afstand fra fremgangsmåden, fremgår af ordvalg som "Det lukrerer den danske internetside Danskpige.dk på." og "For skuespillernes vedkommende er det gået ud over ".

Bladet har videre anført, at den pågældende sektion i bladet beskriver internettet på godt og ondt. Myriader af hjemmesider herunder særligt danske gennemtrawles, og når personer gør noget utraditionelt, ulovligt, gavnligt eller på anden måde opsigtsvækkende på nettet, beretter bladet om det. Til denne dækning hører også afdækning af, når nogle forsøger at pushe narkotika, distribuere børneporno eller som i dette tilfælde forsøger at leve højt på andres retmæssige arbejde.

Bladet har i den forbindelse anført, at det er uden mening og helt uden forståelse for internettets natur at påstå, at bladet annoncerer for den pågældende side ved at omtale den. Hvis dette var tilfældet kunne bladet aldrig skrive artikler om personer, der bryder loven på nettet, fordi man så ville "annoncere" for deres ulovlige hjemmesider. Når der i artiklen linkes til den pågældende side, sker det for at dokumentere, at det ulovlige materiale findes. I øvrigt er det ofte sådan, at hjemmesidens navn er identisk med internetadressen. Dette gør sig også gældende i det foreliggende tilfælde.

Bladet har herudover anført, at journalistik på dette felt ville være meningsløs, med mindre den rummer eksakte oplysninger. Man kan ikke skrive, at "Et eller andet sted på nettet er der en person, der ulovligt har offentliggjort nøgenbilleder af danske stjerner". Det ville svare til i en kriminalreportage at skrive, at "En direktør i en dansk bank har for nylig begået underslæb". Altså uden facts, ingen artikel.

Bladet har afslutningsvis gjort gældende, at hensigten med at omtale de ulovlige internetsider er at få sat en stopper for dem. Bladet gør opmærksom på sidernes eksistens, således at ofrene kan tage deres forholdsregler. Hvis ikke bladets internetavis havde omtalt Danskpige.dk, ville Dansk Skuespillerforbund ikke have haft den fjerneste anelse om, at dets medlemmer blev misbrugt. Bladet finder det i den forbindelse værd at bemærke, at Danskpige.dk netop på grund af bladets omtale af siden nu er blevet lukket. Det er derfor uden mening at tale om, at bladet opfordrer til videre udbredelse af det ulovlige materiale, da det ganske enkelt ikke længere findes på siden. Snarere end at klage til Pressenævnet, burde klager have sendt bladets internetredaktion en takkeskrivelse, fordi den har gjort opmærksom på problemet.

I sagens behandling har deltaget: Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Tage Clausen og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Ifølge de vejledende regler for god presseskik skal meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet.

Nævnet finder ikke, at det forhold, at artiklen indeholder en omtale af hjemmesidens web-adresse og et link til siden indebærer en krænkelse i forhold til de personer, som klager repræsenterer. Det er nævnets opfattelse, at det ikke er i strid med god presseskik, når der i en artikel som den omhandlede, der i øvrigt forholder sig kritisk til den pågældende hjemmeside, er indeholdt oplysninger om sidens navn samt eventuelt et link til siden.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Afsagt den 9. oktober 2001.