Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0078
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Statens Teaterskole 1)

(herunder Skolen for Moderne Dans)

 

I medfør af § 10, § 11 og § 15 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Styrelse

Rektor

§ 1. Skolen ledes af en rektor, der har det overordnede ansvar for skolens virksomhed.

Stk. 2. Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse af skolens administration og personale.

§ 2. Rektor ansættes af kulturministeren.

§ 3. Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, andre retsregler eller bestemmelser i denne bekendtgørelse er henlagt til andre myndigheder.

Stk. 2. Rektor kan pålægge såvel skolerådet som en eller flere af skolens ansatte at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for skolen.

Stk. 3. Rektor udpeger en stedfortræder blandt skolens faste undervisere, som varetager rektors opgaver i tilfælde af dennes forfald.

§ 4. Rektor ansætter ledere af de enkelte uddannelser. Uddannelseslederne refererer til rektor.

Stk. 2. Rektor ansætter lederen af Skolen for Moderne Dans. Lederen refererer til rektor. Ansættelsen sker efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg med følgende sammensætning:

1) rektor, som er født formand,

2) 2 udefra kommende medlemmer, som repræsenterer miljøet for moderne dans,

3) 2 repræsentanter for de faste underviserne på Skolen for Moderne Dans og

4) 1 repræsentant for de studerende på Skolen for Moderne Dans.

Skolerådet

§ 5. Skolerådet er skolens kollegiale organ.

Stk. 2. Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om:

1) studieordning,

2) skolens budget og

3) forslag til retsregler, som har betydning for skolen.

Stk. 3. Skolerådet kan i øvrigt drøfte alle sager, som har væsentlig betydning for skolens organisation og virksomhed.

Stk. 4. Skolerådet kan nedsætte udvalg til behandling af bestemte sager samt udpege repræsentanter fra skolen til udvalg, råd og lignende.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor de drøftede sager endeligt skal afgøres af Kulturministeriet, forelægger rektor skolerådets vedtagne indstillinger for ministeriet.

§ 6. Skolerådet, der består af 1 formand og 12 øvrige medlemmer, sammensættes på følgende måde:

1) rektor, som er født formand,

2) lederen af Skolen for Moderne Dans,

3) 4 medlemmer som repræsentanter for underviserne,

4) 5 medlemmer som repræsentanter for de studerende,

5) 1 medlem som repræsentant for det tekniske personale og

6) 1 medlem som repræsentant for det administrative personale.

Stk. 2. En repræsentant for underviserne vælges af og blandt uddannelseslederne. De 3 øvrige vælges af og blandt skolens faste undervisere samt timelærere med ansættelse for et undervisningsår . Mindst 1 af disse 3 skal være underviser på Skolen for Moderne Dans.

Stk. 3. Repræsentanter for de studerende vælges af og blandt skolens studerende. Der vælges 1 repræsentant for hver af de i § 8, stk. 1 nævnte uddannelser.

Stk. 4. Repræsentanter for det tekniske og det administrative personale vælges af og blandt henholdsvis det tekniske og det administrative personale.

Stk. 5. Alle repræsentanter vælges for 1 år ad gangen . Genvalg kan finde sted. For hvert medlem af skolerådet, bortset fra rektor, vælges en suppleant. Valget finder sted umiddelbart efter undervisningsårets begyndelse.

Stk. 6. I tilfælde af rektors forfald deltager dennes stedfortræder i skolerådets møder.

Stk. 7. Rektor fastsætter regler om valg til skolerådet.

§ 7. Skolerådet afholder møde, så ofte rektor finder anledning hertil, dog mindst 4 gange årligt. Rektor indkalder til møde, når mindst 4 medlemmer skriftligt anmoder herom.

Stk. 2. Skolerådet er beslutningsdygtigt, når 7 af dets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, er rektors stemme afgørende.

Stk. 3. Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 2

Uddannelse

§ 8. Bekendtgørelsen omfatter følgende uddannelser:

1) En 4-årig uddannelse til skuespiller, jf. § 11.

2) En 4-årig uddannelse til instruktør, jf. § 12.

3) En 4-årig uddannelse til scenograf, jf. § 13.

4) En 4-årig uddannelse til teatertekniker med speciale i lyd, lys, produktion og regi, jf. § 14.

5) En 4-årig uddannelse til danser ved Skolen for Moderne Dans, jf. § 15.

Stk. 2. Kulturministeriet kan godkende udbud af andre uddannelser inden for skolens fagområde.

Stk. 3. 1 års heltidsstudier svarer til 60 ECTS-point ( European Credit Transfer System).

§ 9. Færdiguddannede fra uddannelserne på Statens Teaterskole får ret til følgende betegnelser:

1) skuespiller, STS,

2) instruktør, STS,

3) scenograf, STS,

4) teatertekniker, STS med speciale i lyd, lys, produktion eller regi eller

5) danser, SMD.

Stk. 2. Betegnelser i forbindelse med gennemførelse af andre uddannelser, som udbydes af skolen, godkendes af Kulturministeriet, jf. § 8, stk. 2.

Indhold

§ 10. Formålet med uddannelserne er at give de studerende kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder inden for scenekunst, film, radio, tv m.v.

§ 11. Uddannelsen til skuespiller har til formål at kvalificere den studerende til at varetage skuespillerfunktioner på teatre, film, radio, tv m.v.

§ 12. Uddannelsen til instruktør har til formål at kvalificere den studerende til at varetage instruktørfunktioner inden for scenekunst.

§ 13. Uddannelsen til scenograf har til formål at kvalificere den studerende til at varetage scenograffunktioner inden for scenekunst.

§ 14. Uddannelsen til teatertekniker har til formål at kvalificere og specialisere den studerende til med kunstnerisk indsigt og forståelse at varetage ledende og teatertekniske funktioner på teatre, film, radio, tv samt andre scener og rum.

§ 15. Uddannelsen til danser ved Skolen for Moderne Dans har til formål at kvalificere den studerende til at varetage opgaver som danser i dansekompagnier, på teatre m.v.

§ 16. Der gives i alle uddannelserne praktisk og teoretisk undervisning. I alle uddannelserne kan indgå praktikperioder.

Stk. 2. Produktioner af forestillinger/projekter indgår bl.a. som tværfagligt samarbejde mellem de studerende.

Studieordning

§ 17. Statens Teaterskole fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsernes indhold i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om:

1) mål, indhold, placering i uddannelsesforløbet og tidsmæssigt omfang af de enkelte kurser, projekter, produktioner og andre uddannelseselementer på de enkelte uddannelser,

2) de enkelte uddannelsers opdeling i et basisforløb og en overbygning,

3) undervisningsformer,

4) beskrivelse af samarbejdet mellem de enkelte uddannelser,

5) bedømmelsers antal, form og placering i uddannelsen,

6) merit,

7) praktik,

8) bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger og

9) overgangsordning, jf. § 37.

Stk. 3. Statens Teaterskole kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Statens Teaterskole.

Stk. 4. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 5. Studieordningen skal være offentligt tilgængelig på Statens Teaterskoles hjemmeside.

Stk. 6. Studieordningen skal angive de enkelte dele af hver uddannelse i ECTS-point .

Optagelse

§ 18. Der afholdes optagelsesprøver til uddannelserne. Afgørelse om optagelse træffes af Statens Teaterskole efter en konkret vurdering af ansøgerens evner og egnethed. Vurderingen foretages af et optagelsesudvalg.

Stk. 2. Optagelsesudvalget består af rektor eller en stedfortræder udpeget af rektor, et antal undervisere og minimum 1 ekstern censor. Rektor kan udpege en studerende som medlem af optagelsesudvalget.

Stk. 3. De eksterne censorer beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Statens Teaterskole. En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Statens Teaterskole i undervisningsåret.

§ 19. Optagelsesudvalgets medlemmer skal under voteringen gøre notater om præstationen til personlig brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

§ 20. Kulturministeriet fastsætter årligt optagelsestal efter drøftelse med Statens Teaterskole.

§ 21. Statens Teaterskole fastsætter inden for denne bekendtgørelses rammer nærmere regler om optagelsesproceduren.

Stk. 2. Reglerne skal omfatte:

1) adgangsgrundlag,

2) fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse,

3) vurdering og

4) dispensations- og klageadgang.

Bedømmelse

§ 22. Der foretages en bedømmelse af den studerende ved afslutningen af hvert semester. Ved midtvejsbedømmelsen og ved uddannelsens afslutning skal bedømmelsen være skriftlig. Bedømmelsen skal endvidere være skriftlig, hvis den er negativ.

Stk. 2. Bedømmelsen foretages på baggrund af en samtale mellem den studerende og uddannelseslederen/lederen af Skolen for Moderne Dans og eventuelt 1 eller flere undervisere udpeget af uddannelseslederen/lederen af Skolen for Moderne Dans, jf. dog stk. 5. Rektor kan deltage i enhver bedømmelsessamtale.

Stk. 3. Bedømmelsen skal indeholde en bedømmelse af den studerendes:

1) faglige udvikling og

2) deltagelse i projekter/forestillinger m.v.

Stk. 4. Bedømmelsen skal endvidere indeholde konkrete råd om arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende undervisningsforløb m.v.

Stk. 5. Ved midtvejsbedømmelsen og ved afslutningsbedømmelsen skal deltage minimum 1 ekstern censor, som beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Statens Teaterskole. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Statens Teaterskole i undervisningsåret.

Stk. 6. Statens Teaterskole fastsætter nærmere regler om bedømmelserne.

§ 23. Hvis gentagne skriftlige bedømmelser viser, at den studerende ikke opfylder Statens Teaterskoles krav til faglig udvikling, kan rektor efter samtale med uddannelseslederen/lederen af Skolen for Moderne Dans og den studerende træffe afgørelse om relegation.

§ 24. For at kunne fortsætte uddannelsen på Skolen for Moderne Dans skal den studerende have bestået en faglig bedømmelse på 2. studieår. Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, hvori indgår 1 ekstern censor. Den eksterne censor beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Statens Teaterskole. En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Statens Teaterskole i undervisningsåret.

Stk. 2. En studerende kan ikke fortsætte uddannelsen, såfremt der ved bedømmelsen på 2. studieår to gange er bedømt ”ikke bestået” ved bedømmelsen. Dog kan skolen tillade en bedømmelse en 3. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 25. Statens Teaterskole kan i forbindelse med bedømmelser tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er en forudsætning, at der med tilbudet ikke sker en sænkning af bedømmelsesniveauet.

§ 26. Statens Teaterskole indbyder repræsentanter for teater- og dansebranchen til at overvære de studerendes afgangsforestillinger/projekter m.v.

Orlov

§ 27. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af Statens Teaterskole.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen eller indstille sig til bedømmelser.

Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af skolens kollegiale organer.

Stk. 4. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført 1. undervisningsår på uddannelsen.

Stk. 5. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller FN-tjeneste.

Stk. 6. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 7. Statens Teaterskole kan dispensere fra stk. 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 8. Såvidt muligt inden orlovsperiodens påbegyndelse og senest ved dens afslutning, laves en individuel handlingsplan for den studerendes videre uddannelsesforløb efter regler, der fastsættes af Statens Teaterskole.

Andre bestemmelser

§ 28. Der er mødepligt til skolens undervisning.

Stk. 2. Statens Teaterskole fastsætter nærmere regler vedrørende fravær samt eventuelle sanktioner ved overtrædelse.

§ 29. Statens Teaterskole kan udbyde efteruddannelseskurser og videreuddannelse inden for skolens fagområder.

§ 30. Statens Teaterskole udsteder bevis for gennemført uddannelse. Udover at indeholde oplysninger om indehaverens navn og den udstedende myndighed skal beviset som minimum angive:

1) den betegnelse, uddannelsen giver ret til,

2) de enkelte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point ,

3) den skriftlige bedømmelse ved midtvejs- og afgangsbedømmelsen vedlægges beviset,

4) meritoverførte uddannelseselementer angivet i ECTS-point ,

5) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er foregået på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk og

6) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

Stk. 2. Den færdiguddannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 3. Som bilag til beviset udsteder Statens Teaterskole et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af EU-kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om Statens Teaterskole og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 4. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelsen, jf. § 25.

Stk. 5. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst har studeret.

Stk. 6. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Statens Teaterskole på foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point .

§ 31. Har Statens Teaterskole godkendt, at beståede uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som bestået.

§ 32. Statens Teaterskole opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter bedømmelsens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

§ 33. Statens Teaterskole har med respekt for den studerendes ophavsrettigheder ejendomsretten til de produktioner, der fremkommer i forbindelse med opgaveløsning på uddannelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis opgaveforløbet inddrager parter uden for Statens Teaterskole, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem Statens Teaterskole, den studerende og tredieparten , i hvilket omfang Statens Teaterskole, den studerende og tredieparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende resultater, der fremkommer som et led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende trediepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningen, må offentliggøres.

Kapitel 3

Dispensation, klageadgang m.v.

§ 34. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når særlige forhold taler herfor.

§ 35.  Kulturministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 36. Klager over Statens Teaterskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til skolen. Skolen fastsætter nærmere regler for behandling af klager.

Stk. 2. Statens Teaterskoles afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til skolen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Skolen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for at indgive klager i henhold til stk. 1 og stk. 2 er på 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2004.

Stk. 2. Angivelse i ECTS-point i henhold til § 17, stk. 6, og § 30, stk. 1, nr. 2, og § 30, stk. 6, har virkning for beviser for gennemført uddannelse udstedt efter den 1. september 2006. Dog gælder § 30, stk. 1, nr. 2 alene for de studieår, som de pågældende studerende har gennemført efter at skolens studieordning opfylder kravet i § 17, stk. 6. For øvrige studieår anføres alene samlet ECTS-pointtal .

Stk. 3. Vedlæggelse af skriftlige bedømmelser fra midtvejs- og afgangsprojekterne i henhold til § 30, stk. 1, nr. 3, samt udstedelse af et engelsksproget Diploma Supplement i henhold til § 30, stk. 3 har virkning for beviser for gennemført uddannelse udstedt efter den 1. september 2006.

Stk. 4. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 812 af 4. oktober 1995 om Statens Teaterskole ophæves.

Kulturministeriet, den 5. juli 2004

Brian Mikkelsen

/Christian Lundborg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen ophæver en bestemmelse om aldersgrænser for optag på uddannelserne på Statens Teaterskole, og gennemfører derved dele af Rådets Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, EF-Tidende 2000 L 303, s. 16.