Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
Den Danske Filmskole

(skriftlige evalueringer, orlov m.m.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 811 af 4. oktober 1995 om Den Danske Filmskole foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, nr. 7 , affattes således:

»7) En manuskriptuddannelse på 2 år, jf. § 17.«

2. § 7, stk. 1 nr. 8 , affattes således:

»8) En tv-tilretterlæggeruddannelse på 4 år, jf. § 18.«

3. § 7, stk. 1, nr. 9 , affattes således:

»9) En tv-produceruddannelse på 4 år, jf. § 19.«

4. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Optagelsesprøven afholdes af et optagelsesudvalg, som består af rektor eller dennes stedfortræder, et antal undervisere og minimum 1 ekstern censor. Optagelsesudvalgets medlemmer skal under voteringen gøre notater om præstationen til personlig brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.«

5. § 21, stk. 1, affattes således:

»Der foretages en evaluering af den studerende ved afslutningen af hvert studieår. Evaluering af midtvejs- og afgangsproduktioner skal være skriftlig, og der skal deltage minimum en ekstern censor. Den eksterne censor beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra skolen. En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke eller kun kortvarigt er ansat på Den Danske Filmskole i undervisningsåret.«

6. Efter § 22 indsættes:

» § 22 a. Den Danske Filmskole kan i forbindelse med evalueringer tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved evalueringen. Det er en forudsætning, at der med tilbudet ikke sker en sænkning af evalueringsniveauet.«

7. Efter § 26 indsættes:

» § 26 a. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af Den Danske Filmskole

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen eller indstille sig til bedømmelser.

Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af skolens kollegiale organer.

Stk. 4. Orlov kan ikke meddeles før den studerende har gennemført 1. undervisningsår på uddannelsen.

Stk. 5. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller FN-tjeneste.

Stk. 6. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 7. Den Danske Filmskole kan dispensere fra stk. 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 8. Så vidt muligt inden orlovsperioden påbegyndelse og senest ved dens afslutning, laves en individuel handlingsplan for den studerendes videre uddannelsesforløb efter regler, der fastsættes af Den Danske Filmskole.«

8. I § 27, stk. 1 , indsættes efter nr. 7 :

»8) færdiguddannede på tv-tilrettelæggeruddannelsen: Tv-tilrettelægger dff.,

9) færdiguddannede på tv-produceruddannelsen: Tv-producer dff.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. september 2004 .

Kulturministeriet, den 30. august 2004

Brian Mikkelsen

/Christian Lundborg