Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pleje af og tilsyn med fortidsminder

 

I medfør af § 29 i, stk. 2, § 29 o, stk. 2, og § 29 v, stk. 4, i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som ændret ved lov nr. 454 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Pleje af fortidsminder

Fortidsminder, der ikke ejes af statslige myndigheder

§ 1. Amtsrådet kan pleje privatejede fortidsminder.

Stk. 2. Pleje efter stk. 1 skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller tab for ejer eller bruger.

Stk. 3. Inden amtsrådet gennemfører plejeforanstaltninger, skal ejer og bruger underrettes om disse, og om at ejer eller bruger selv kan foretage de pågældende plejeforanstaltninger inden for en nærmere angivet frist. Fristen fastsættes under hensyntagen til plejeforanstaltningernes karakter samt muligheden for at indpasse plejen i ejendommens almindelige drift. Såfremt ejer eller bruger selv vil foretage plejen, skal dette meddeles amtsrådet inden 4 uger fra underretningens modtagelse.

Stk. 4. Inden for samme frist, som nævnt i stk. 3, sidste pkt., kan ejer fremsætte indsigelser mod de varslede plejeforanstaltninger. Såfremt der ikke opnås enighed om disse, træffer amtsrådet afgørelse om deres gennemførelse.

Statsejede fortidsminder

§ 2. Den administrerende statslige myndighed gennemfører pleje af statsejede fortidsminder.

Kapitel 2

Tilsyn

§ 3. På arealer, der ejes af Miljøministeriet, varetager Skov- og Naturstyrelsen tilsynet med overholdelse af reglerne i kapitel 8 a i museumsloven og af de regler, der er udstedt efter det i loven nævnte kapitel.

Kapitel 3

Underretning

§ 4. Amtsrådet skal skriftligt meddele afgørelser efter denne bekendtgørelses § 1 til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Kulturarvsstyrelsen, og

4) offentlige myndigheder, som må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet amtsrådet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Amtsrådets afgørelser efter denne bekendtgørelses § 1 skal indeholde oplysning om, at afgørelser ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den pågældende afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. museumslovens § 29 v, stk. 3.

Stk. 4. Amtsrådet giver den, som har fået en afgørelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

§ 5. Amtsrådet skal offentliggøre afgørelser efter denne bekendtgørelses § 1, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Amtsrådet skal endvidere offentliggøre andre afgørelser efter bekendtgørelsens § 1, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 4, stk. 1, og 2.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter amtsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgang.

Stk. 4. Amtsrådet skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2004 og har virkning fra den 1. oktober 2004.

 

Kulturministeriet, den 21. oktober 2004

Brian Mikkelsen

/Jens Troldborg