Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og
lignende 1)

 

I medfør af §§ 29 b - 29 d, § 29 l, stk. 2, § 29 v, stk. 4, og § 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som ændret ved lov nr. 454 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Beskyttelsesordningen

§ 1. Bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1, omfatter:

1) stendiger,

2) andre diger, der ejes af offentlige myndigheder,

3) andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 og

4) andre diger, der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992.

Stk. 2. Bestemmelsen i lovens § 29 a, stk. 1, gælder dog ikke for:

1) diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, med mindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone,

2) diger omkring kirkegårde, der er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde,

3) havediger,

4) diger langs vandløb, der alene har til formål at sikre lavtliggende arealer mod oversvømmelse, og

5) diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål.

Stk. 3. § 1, stk. 1, finder ikke anvendelse på diger inden for det geografiske område, som er omfattet af en beslutning efter § 2 om en konkret udpegning af diger omfattet af lovens § 29 a, stk. 1.

§ 2. Såfremt amtsrådet ønsker at foretage en konkret udpegning af diger omfattet af museumslovens 29 a, stk. 1, kan amtsrådet beslutte en sådan udpegning på grundlag af en samlet vurdering af alle diger inden for et geografisk område, der mindst skal udgøre én kommune, jf. dog § 4, stk. 3.

Stk. 2. Som led i amtsrådets beslutning efter stk. 1 kan amtsrådet beslutte:

1) at omfatte andre diger eller dele af diger end de i § 1 nævnte af beskyttelsen, når diget har væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi, og

2) at udtage diger eller dele af diger, der er nævnt i § 1 af beskyttelsen, når diget har ringe kulturhistorisk, biologisk og landskabelig værdi.

Stk. 3. Amtsrådets beslutning efter stk. 1 kan ikke omfatte diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone. Amtsrådets beslutning kan heller ikke omfatte de i § 1, stk. 2, nr. 2-5, nævnte diger.

Stk. 4. Beslutning efter stk. 1 kan kun træffes samlet for et geografisk område, der omfatter én eller flere kommuner.

Stk. 5. Beslutning efter stk. 1 træffes efter reglerne i §§ 3-5.

§ 3. Før en beslutning efter § 2 kan træffes, skal amtsrådet offentliggøre, at der foreligger et forslag til beslutning og fastsætte en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

Stk. 2. Ved offentliggørelsen, der skal ske i de stedlige blade, skal der oplyses om:

1) hvor i amtskommunen forslaget er fremlagt til gennemlæsning,

2) hvor forslaget kan rekvireres, eventuelt mod betaling, og

3) indsigelsesfristen.

Stk. 3. Forslaget skal indeholde:

1) en angivelse af det geografiske område, som omfattes af forslaget,

2) et kort i måleforhold 1: 25.000, hvor alle diger inden for det pågældende område, der foreslås omfattet af beskyttelsen efter museumslovens § 29 a, stk. 1, er indtegnet,

3) en angivelse af de diger, der efter § 2, stk. 2, nr. 1, foreslås inddraget under beskyttelsen,

4) en angivelse af de diger, der efter § 2, stk. 2, nr. 2, foreslås udtaget af beskyttelsen,

5) en kort begrundelse for forslaget, og

6) en redegørelse for retsvirkningen ved forslagets gennemførelse.

Stk. 4. Selve forslaget med oplysning om indsigelsesfristen skal sendes til:

1) de berørte lodsejere,

2) den eller de kommuner forslaget omfatter,

3) det regionale kulturmiljøråd,

4) lokale kulturhistoriske museer,

5) de foreninger og organisationer, der har anmodet amtsrådet om underretning om forslag efter stk. 1 eller som efter reglerne i § 10, stk. 3, er berettiget til at modtage skriftlig underretning om afgørelser om lovens § 29 a, stk. 1,

6) Skov- og Naturstyrelsen, og

7) Kulturarvsstyrelsen.

§ 4. Når indsigelsesfristen efter § 3 er udløbet, træffer amtsrådet beslutning. Hvis ændringerne til forslaget er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, skal dette offentliggøres efter reglerne i § 3. Ved omfattende ændringer forstås inddragelse af nye diger eller dele af diger og udtagelse af diger eller dele af diger, der er omfattet af § 1, med mindre der er tale om tekniske korrektioner eller ændringer, som må betragtes som ubetydelige.

Stk. 2. Amtsrådet sender sin beslutning om udpegede diger efter § 2 til Kulturarvsstyrelsen ledsaget af de bemærkninger, som er fremkommet under den offentlige fremlæggelse, og amtsrådets kommentarer hertil.

Stk. 3. Amtsrådets beslutning efter § 2 er godkendt, med mindre Kulturarvsstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen fremsætter skriftlig indsigelse over for amtsrådet. Hvis Kulturarvsstyrelsen fremsætter skriftlig indsigelse, kan amtsrådets beslutning først få retsvirkning, når der er opnået enighed mellem de to parter.

§ 5. Når amtsrådets beslutning efter § 2 er godkendt efter § 4, stk. 3, er beslutningen endelig og træder dermed i stedet for reglerne i § 1, stk. 1.

Stk. 2. Beslutningen skal offentliggøres i stedlige blade og tilsendes de i § 3, stk. 4, nævnte personer og myndigheder m.fl. De berørte ejere skal informeres om, hvilke diger eller dele af diger på deres ejendom, som herefter er omfattet af beskyttelsen efter lovens § 29 a, stk. 1. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt foreligger en ny beslutning, jf. § 4, stk. 1, skal denne dog offentliggøres m.v. efter reglerne i § 3.

Stk. 3. Når ejeren af diget har modtaget den skriftlige underretning efter stk. 2, må der ikke foretages ændring i tilstanden af de diger og dele af diger, der er omfattede af beslutning om beskyttelse. Indtil da gælder reglerne i § 1, stk. 1.

§ 6. Amtsrådets endelige beslutning, jf. § 5, stk. 1, kan påklages efter de almindelige klageregler i museumslovens kapitel 8 a.

Stk. 2. Kulturarvsstyrelsens indsigelse efter § 4, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7. Ved administrationen af dispensationsbestemmelsen i museumslovens § 29 j, stk. 2, kan der ikke gøres undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 29 a, stk. 1, hvis dette vil være i strid med art. 12, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv nr. 92/43 af 21. maj 1992 med senere ændringer (EF-habitatdirektivet) ved at indebære beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i bilag IV, litra a).

Stk. 2. Fravigelse af stk. 1 kan kun finde sted, når de i EF-habitatdirektivets art. 16 anførte betingelser er opfyldt.

§ 8. Dispensation fra museumslovens § 29 a, stk. 1, jf. § 29 j, stk. 2, må ikke gives i internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan indebære forringelse af de naturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for at bevare, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for arterne.

Stk. 2. Ved dispensation i internationale naturbeskyttelsesområder skal det fremgå af afgørelsen, at denne ikke indebærer forringelser eller forstyrrelser, jf. stk. 1.

Stk. 3. Fravigelse af stk. 1, kan kun ske under respekt af EF-habitatdirektivets artikel 6 og efter udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen, jf. reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Oplysning om beskyttelsesordningen

§ 9. Amtsrådet giver efter anmodning fra offentlige myndigheder, berørte ejere, brugere m.v. oplysning om, hvorvidt en bestemt foranstaltning eller et bestemt dige er omfattet af beskyttelsesordningen.

Stk. 2. Amtsrådet skal besvare en forespørgsel senest 4 uger efter modtagelsen. Har vedkommende ejer m.v. ikke modtaget svar inden udløbet af denne frist, kan foranstaltningen gennemføres uden dispensation.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke for foranstaltninger, der klart er omfattet af lovens § 29 a, samt for diger, der klart er omfattet af § 1 eller af en beslutning efter § 2 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 4. Hvis amtsrådet inden for udløbet af den i stk. 2 nævnte frist har anmodet vedkommende ejer m.v. om yderligere oplysninger, regnes den i stk. 2 nævnte frist først fra modtagelsen af de ønskede oplysninger.

Kapitel 2

Underretning og offentliggørelse

§ 10. Amtsrådet skal skriftligt meddele afgørelser om museumslovens § 29 a, stk. 1, til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) kommunalbestyrelsen,

4) Kulturarvsstyrelsen, og

5) offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. Alle afgørelser om lovens § 29 a, stk. 1, der indebærer en fravigelse af beskyttelsen efter art. 12, stk. 1, litra d), i EF-habitatdirektivet, skal meddeles Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet amtsrådet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 4. Amtsrådets underretning om dispensationer fra bestemmelserne i lovens § 29 a, stk. 1, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 29 v, stk. 3.

Stk. 5. Amtsrådet giver den, som har fået en dispensation, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

§ 11. Amtsrådet skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i museumslovens § 29 a, stk. 1, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Amtsrådet skal endvidere offentliggøre andre sådanne afgørelser, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 10, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter amtsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgang.

Stk. 4. Amtsrådet skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2004 og har virkning fra den 1. oktober 2004.

 

Kulturministeriet, den 21. oktober 2004

Brian Mikkelsen

/Jens Troldborg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/43 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (EF-habitatdirektivet). (EF-Tidende nr. L 206/7 af 22.07.92).