Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Licensens størrelse m.v.
  Kapitel 2Husstandslicens
  Kapitel 3Særlig licens for institutioner og botilbud og lignende (Institutionslicens)
  Kapitel 4Licensnedsættelser og -fritagelser
  Kapitel 5Oplysningspligt og bødebestemmelser m.v.
  Kapitel 6Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om radio- og fjernsynslicens

I medfør af § 69, § 70, § 71 og § 93 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Licensens størrelse m.v.

§ 1. Efter radio- og fjernsynslovens § 69 skal der betales afgift for opstillede radio- og fjernsynsmodtagere. Afgift kaldes herefter licens. Licens opkræves af DR, DR Licens.

Stk. 2. Ved radio- og fjernsynsmodtagere forstås apparater, der kan gengive lyd- eller billedprogrammer spredt ved hjælp af radio- eller kabelanlæg.

Stk. 3. Monitorer tilknyttet andet elektronisk udstyr anses for modtagere, såfremt de kan gengive lyd- eller billedprogrammer, som er spredt ved hjælp af radio- eller kabelanlæg.

Stk. 4. Flere højtalere, billedskærme eller andre monitorer i samme rum anses for en modtager, hvis de samtidigt kun kan gengive samme lyd- eller billedprogrammer, som er spredt ved hjælp af radio- eller kabelanlæg.

Stk. 5. Ved opstilling forstås, at en radio- og fjernsynsmodtager er i ejerens/brugerens besiddelse. Opstillingen anses for ophørt, når der er truffet sådanne foranstaltninger ud over afbrydelse af el- og antenneforbindelse ved selve modtageren, at det tydeligt fremgår, at modtageren ikke kan gengive programmer, som er spredt ved hjælp af radio- og kabelanlæg, jf. dog § 19.

Stk. 6. Opstilling anses tillige for ophørt, såfremt modtageren er opmagasineret i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af DR Licens.

Stk. 7. DR Licens kan forlange dokumentation for, at de foranstaltninger/indgreb, der er nævnt i stk. 5 og stk. 6, er foretaget.


§ 2. Licens og rykkergebyr udgør :

 

Inkl. 25 pct.

Moms

Ekskl. moms

Rykkergebyr

 

 

Kr.

Kr./mdr.

kr.

kr./mdr.

kr.

Fra 1. januar 2004

 

 

 

 

 

Farve fjernsynslicens

1.055,00

175,83

844,00

140,67

100

Sort/hvid fjernsynslicens

 

675,00

 

112,50

 

540,00

 

90,00

 

100

Radiolicens

160,00

26,67

128,00

21,33

100

Fra 1. januar 2005

 

 

 

 

 

Farve fjernsynslicens

1.020,00

170,00

816,00

136,00

100

Sort/hvid fjernsynslicens

 

655,00

 

109,17

 

524,00

 

87,33

 

100

Radiolicens

160,00

26,67

128,00

21,33

100

Fra 1. januar 2006

 

 

 

 

 

Farve fjernsynslicens

1.045,00

174,17

836,00

139,33

100

Sort/hvid fjernsynslicens

 

670,00

 

111,67

 

536,00

 

89,33

 

100

Radiolicens

160,00

26,67

128,00

21,33

100

Stk. 2. Husstandslicens betales med en licens for en 6 måneders periode forud, mens institutions- og erhvervslicens betales med en licens årligt forud, jf. dog § 23, stk. 2.

Stk. 3. Såfremt licensopkrævninger vedrører måneder, jf. § 9, stk. 3 og 4, for hvilke der ikke er fastsat licensafgift, jf. stk. 1, betales licens med et beløb, der pr. måned svarer til afgiftssatserne fra 1. januar 2006. Når licens fra 1. januar 2007 er fastsat, foretager DR, DR Licens en efterregulering.

Betalingspligten

§ 3. Betalingspligten påhviler indehaveren/brugeren, uanset om modtageren er ejet, lejet, lånt eller opstillet på prøve. Hvis brugeren er en anden person end indehaveren, påhviler betalingspligten brugeren.

Stk. 2. Betalingspligten indtræder uanset den nærmere benyttelse af modtageren, herunder hvilken kanal man i almindelighed vælger.

Stk. 3. Betalingspligten indtræder uanset antenneforholdene for modtagning af radio- og tv-udsendelser.

Stk. 4. Betalingspligten indtræder dagen efter, at modtageren er opstillet.

§ 4. Betalingspligten bortfalder dagen efter, at opstillingen ophører, og DR Licens har modtaget afmelding, jf. § 1, stk. 5 og 6, og § 6, stk. 1-3. Hvis der sker tilmelding igen efter mindre end 3 måneder, betales der dog licens også for den mellemliggende periode.

Til- og afmelding

§ 5. Indehaveren/brugeren af en modtager skal til DR Licens inden 14 dage efter opstillingen oplyse:

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) adresse og evt. opkrævningsadresse,

4) opstillingsdato og

5) modtagerart (sort/hvid, farve-tv eller radio).

Stk. 2. Virksomheder og institutioner skal desuden oplyse:

1) CVR-nummer, SE-nummer eller andet virksomhedsidentifikationsnummer og

2) telefonnummer.

Stk. 3. Hvis en indehaver/bruger anskaffer en modtager, for hvilken der skal betales en anden licenssats, end indehaveren/brugeren aktuelt betaler, skal indehaveren/brugeren foretage fornyet tilmelding efter reglerne i stk. 1.

Stk. 4. Ved tilmelding, herunder ændring af modtagerart, kan licens for den resterende del af licensperioden reguleres særskilt eller ved førstkommende ordinære opkrævningstermin.

Stk. 5. Hvis tilmelding ikke er sket rettidigt, beregnes efterbetaling med de licenssatser, der er gældende på det tidspunkt, hvor licenspligten konstateres. DR Licens kan se bort herfra ved kortvarig forsinkelse af tilmelding.

Stk. 6. Beløb under 25 kr. for lidt betalt licens opkræves ikke.

§ 6. Når opstillingen af en modtager ophører, skal indehaveren/brugeren afmelde den, jf. § 4.

Stk. 2. Ved afmelding skal indehaveren/brugeren oplyse, om vedkommende fortsat har opstillet andre modtagere, f.eks. radio.

Stk. 3. Afmelding skal ske skriftligt til DR Licens. Afmelding har tidligst virkning fra den dag, DR Licens modtager afmeldingen.

Stk. 4. Ved afmelding tilbagebetales for meget betalt licens. Beløb under 25 kr. tilbagebetales dog ikke.

§ 7. Tilmeldings- og afmeldingsblanketter for husstandslicens fås hos DR Licens, Postboks 888, 2860 Søborg, tlf. 35 20 52 99. Tilmelding og afmelding kan også ske via Internettet www.dr.dk/licens og på e-mail licens@dr.dk.

Kapitel 2

Husstandslicens

§ 8. Husstandslicens betales til dækning af den private opstilling af husstandens modtagere i:

1) bolig(er),

2) fritidsbolig(er),

3) biler og

4) både.

Stk. 2. Desuden dækker husstandslicensen den private opstilling af:

1) egne modtagere på arbejdspladsen, og

2) egne modtagere under ophold uden for hjemmet medmindre indehaveren/brugeren har folkeregisteradresse på stedet og er fyldt 18 år.

Stk. 3. En husstand omfatter licensbetaleren, hans/hendes samlevende ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn, såfremt husstandens medlemmer er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse.

Stk. 4. En husstand, jf. stk. 3, omfatter endvidere licensbetalerens ægtefælle eller samlevende i ægteskabslignende forhold, der har folkeregisteradresse på institutioner og botilbud og lign. oprettet i henhold til §§ 91-93 samt § 140 i lov om social service.

Stk. 5. Beboere i ældre- og handicapegnede boliger i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger samt beboere i kollektiver, bofællesskaber, kollegier og lign. betaler selvstændig husstandslicens, når de har opstillet modtager(e) i eget rum. Betaler ingen af beboerne husstandslicens, betales én husstandslicens for samtlige eventuelle apparater i fællesrum.

§ 9. Husstandslicens betales med en licens halvårligt forud, idet der betales enten:

1) farvefjernsynslicens, der dækker husstandens farvefjernsyn, sort/hvide fjernsyn og radioer,

2) sort/hvid fjernsynslicens, der dækker husstandens sort/hvide fjernsyn og radioer, eller

3) radiolicens, der dækker husstandens radioer.

Stk. 2. Indtræder pligten til at betale licens i løbet af en måned, betales der en forholdsmæssig andel af den licens, som er nævnt i § 2.

Stk. 3. Husstandslicensbetalere kan i forbindelse med tilmelding eller senere selv vælge betalingsmåned. Ændring af betalingsmåned kan ske en gang årligt og har virkning fra førstkommende opkrævningsperiode. Meddelelse herom skal ske til DR Licens senest 14 dage før begyndelsen af opkrævningsmåneden.

Stk. 4. Medmindre licensbetaleren selv vælger en anden betalingsmåned, jf. stk. 3, fastsættes denne på baggrund af tilmeldingsdatoen.

Betalingsfrister

§ 10. Husstandslicens forfalder forud for en 6 måneders periode på den 1. dag i denne periode, og skal betales senest den 10. i denne måned, jf. også § 11. Hvis den 10. er en lørdag, søn- eller helligdag, kan beløbet betales den efterfølgende hverdag.

§ 11. Post Danmarks stempel på indbetalingskortet eller kvittering fra et pengeinstitut er gyldig kvittering. Ved brug af elektronisk betaling, f.eks. via telefon, og ved brug af egen girokonto eller betalingsservicesystemer skal kontoen være debiteret senest den 10. i betalingsmåneden. Hvis den 10. er en lørdag, søn- eller helligdag, kan beløbet debiteres den efterfølgende hverdag.

§ 12. Hvis licensen ikke er betalt inden tre uger efter sidste rettidige betalingsdato, udskrives en rykkeropkrævning, der omfatter licensbeløbet og et rykkergebyr, jf. § 2.

Stk. 2. Der påløber renter af såvel licens, gebyr og andre skyldige beløb fra forfaldsdato, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 69, stk. 4.

§ 13. Hvis licens, påløbne renter, rykkergebyret og andre skyldige beløb stadig ikke betales fuldt ud, kan DR Licens overlade inddrivelsen af det skyldige beløb til ToldSkat.

Stk. 2. DR Licens kan endvidere sende kravet til retslig inkasso, jf. retsplejelovens kap. 45-47 samt skatteinddrivelsesloven.

Stk. 3. DR Licens kan til kreditoplysningsbureauer videregive oplysninger om licensbetalere, der står i restance til DR Licens, når gældsforpligtelsen fremgår af en kendelse, eller der er sket en tilførsel til fogedbogen eller lignende om gældsforpligtelsen, eventuelt i forbindelse med afgivelse af insolvenserklæring eller skyldnerens skriftlige erkendelse af gælden.

Stk. 4. Omkostningerne i forbindelse med opkrævning ved retslig inkasso og ved inddrivelse ved Finansstyrelsen påhviler skyldneren.

§ 14. Ved tilmelding uden for ovennævnte ordinære forfalds- og opkrævningsterminer, jf. § 5, stk. 4, fastsætter DR Licens tilsvarende betalingsfrister og rykkerprocedurer.

§ 15. DR Licens kan efter anmodning bevilge private husstande henstand med betaling. Der påløber renter fra forfaldsdagen indtil betalingen sker, jf. § 12.

Stk. 2. DR Licens kan helt eller delvis afskrive eller eftergive forfalden licens, påløbne renter, rykkergebyrer og andre skyldige beløb efter tilsvarende regler, der anvendes for eftergivelse af anden offentlig gæld.

Kapitel 3

Særlig licens for institutioner og botilbud og lignende (Institutionslicens)

§ 16. Institutionslicens betales for modtagere i institutioner og botilbud m.v., der drives af det offentlige eller med mindst 50 pct. offentligt tilskud til driftsomkostninger, herunder for modtagere i:

1) dag- og undervisningsinstitutioner,

2) døgninstitutioner m.v. for børn og unge, oprettet i henhold til afsnit II i lov om social service, og

3) institutioner og botilbud og lign. oprettet i henhold til §§ 91-94, samt § 140 i lov om social service.

Stk. 2. Institutionslicens dækker modtagere opstillet i lokaler, herunder fællesrum, køretøjer, både m.v., i de i stk. 1 nævnte institutioner, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Beboere på de i stk. 1, nr. 1 nævnte institutioner betaler dog husstandslicens efter reglerne i kapitel 2 for modtager(e) i beboernes egne rum, såfremt de har folkeregisteradresse på institutionen og er fyldt 18 år.

Stk. 4. Beboere der har folkeregisteradresse på de i stk. 1, nr. 3 nævnte institutioner og botilbud og lign., betaler husstandslicens for modtager(e) i beboernes egne rum. Dog betales institutionslicens for modtager(e) opstillet i beboernes egne rum på boformer oprettet i henhold til § 94 i lov om social service.

§ 17. Institutionslicens betales med en licens årligt forud, idet:

1) en farvefjernsynslicens dækker indtil 5 fjernsynsmodtagere, hvoraf mindst en modtager er en farvefjernsynsmodtager, og indtil 5 radiomodtagere,

2) en sort/hvid fjernsynslicens dækker indtil 5 sort/hvide fjernsynsmodtagere og indtil 5 radiomodtagere, og

3) en radiolicens dækker indtil 5 radiomodtagere.

Stk. 2. Licensen beregnes pr. institution/boform pr. adresse.

§ 18. Institutioner skal ikke til- og afmelde hver enkelt modtager, jf. § 5. Institutioner skal indberette ændringer i det antal modtagere, der er opstillet pr. 1. januar i forhold til 1. januar året før. Dette skal senest ske inden udgangen af 1. kvartal.

Stk. 2. Licens for et kalenderår beregnes på grundlag af det pr. 1. januar opstillede antal modtagere.

§ 19. Institutioner skal ikke betale licens for modtagere, som er plomberede. Plombering skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra DR Licens.

Erhvervslicens

§ 20. Erhvervslicens dækker modtagere i private og offentlige virksomheder/institutioner, og som er opstillet i disses lokaler, køretøjer, både m.v.

Stk. 2. Licensen beregnes pr. virksomhed/institution pr. adresse.

Stk. 3. Erhvervslicens betales ligeledes for modtagere f.eks. i:

1) hoteller,

2) kursus- og feriecentre,

3) udlejningssommerhuse, og

4) ferieboliger solgt på time-share basis, uanset om den individuelle bruger betaler særskilt husstandslicens, jf. § 8.

Stk. 4. Erhvervslicens betales for modtagere, der er opstillet af virksomheder/institutioner i gæsteboliger og lign., der vederlagsfrit stilles til rådighed til midlertidigt ophold. DR Licens kan forlange dokumentation herfor.

Stk. 5. For en modtager, omfattet af stk. 1, der er opstillet i lokaler, der samtidig anvendes af en husstand, skal der betales husstandslicens. For yderligere modtagere, opstillede i erhvervsøjemed i lokaler, der samtidig anvendes af en husstand, eller i andre lokaler, betales erhvervslicens.

§ 21. Erhvervslicens betales med en licens årligt forud, idet:

1) en farvefjernsynslicens dækker indtil 5 fjernsynsmodtagere, hvoraf mindst en modtager er en farvefjernsynsmodtager, og indtil 5 radiomodtagere, såfremt alle modtagere står i samme rum,

2) en sort/hvid fjernsynslicens dækker indtil 5 sort/hvide fjernsynsmodtagere og indtil 5 radiomodtagere, såfremt alle modtagere står i samme rum, og

3) en radiolicens dækker indtil 5 radiomodtagere i samme rum.

Stk. 2. Beregningen af hotellers licensbetaling sker dog efter reglerne i § 17.

Stk. 3. Indtræder pligten til at betale licens i løbet af året, betales en forholdsmæssig andel af den licens, som er nævnt i § 2.

§ 22. Fritaget for licens og for tilmelding i henhold til § 5 er:

1) modtagere hos radio- og fjernsynsforhandlere til brug ved salg, demonstration og udlejning af radio- og fjernsynsmodtagere,

2) modtagere i firmaer, hvis hovedvirksomhed er udlejning af radio- og fjernsynsmodtagere,

3) modtagere til brug ved produktion og reparation af radio- og fjernsynsudstyr samt produktion af programmer og kopier heraf,

4) modtagere i diplomatiske og udsendte konsulære repræsentationer,

5) modtagere i internationale organisationer, med hvilke der er indgået en værtsaftale med Danmark,

6) radiomodtagere i høreværn,

7) modtagere til operativ brug under Forsvarsministeriet,

8) modtagere til operativ brug under redningsberedskabet, og

9) radiomodtagere i offentlige myndigheders beredskabslagre og lign.

Betalingsfrister

§ 23. Institutions- og erhvervslicens for et kalenderår forfalder til betaling 1. april og skal betales senest 10. april. Hvis sidste rettidige betalingsdato er en lørdag, søn- eller helligdag, kan beløbet betales den efterfølgende hverdag. §§ 11, 12, 13, 14 og 15 finder tilsvarende anvendelse på institutions- og erhvervslicens.

Stk. 2. Licensbeløb på over 50.000 kr. kan efter anmodning betales i to rater: Første gang med forfaldsdag 1. april, med 10. april som sidste betalingsdag, og anden gang 1. juli, med 10. juli som sidste betalingsdag.

Kapitel 4

Licensnedsættelser og -fritagelser

§ 24. DR Licens kan efter ansøgning bevilge pensionister fritagelse for radiolicens og nedsættelse til halv fjernsynslicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3, i lov om social pension.

Stk. 2. Fritagelsen/nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom.

Stk. 3. Skema til ansøgning om fritagelse/nedsættelse fås hos DR Licens og i ansøgerens kommune.

§ 25. DR Licens kan efter ansøgning bevilge blinde og stærkt svagtseende personer, der bor alene eller bor i husstande udelukkende med andre blinde eller stærkt svagtseende personer og/eller børn under 18 år fritagelse for fjernsynslicens. Disse personer betaler i stedet radiolicens. Ved blinde og stærkt svagtseende forstås personer, som opfylder betingelserne for at kunne opnå bistandstillæg i henhold til § 16 i lov om social pension.

§ 26. Fritaget for licens er modtagere, der er opstillet til privat brug af diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationers egne statsborgere samt sådanne udenlandske statsborgere, der er tilknyttet internationale organisationer, med hvilke der er indgået en værtsaftale med Danmark.

Stk. 2. Det er en betingelse for fritagelse efter stk. 1, at vedkommende udenlandske statsborger ikke er registreret i Folkeregistret/CPR.

Stk. 3. DR Licens kan forlange dokumentation for statsborgerskab og ansættelsesforhold.

Kapitel 5

Oplysningspligt og bødebestemmelser m.v.

§ 27. Virksomheder, der sælger/udlejer radio- og fjernsynsmodtagere, herunder auktionsledere og auktionsholdere, skal give DR Licens oplysning om fulde navn og adresse på hver enkelt køber eller lejer samt dato for salget/udlejningen. Meddelelse om månedens salg/udlejning skal indsendes inden udgangen af den følgende måned.

Stk. 2. Der skal ikke gives oplysning om salg/udlejning af radiomodtagere, hvis værdi ikke overstiger 2.500 kr.

§ 28. Hvis tilmeldingspligten efter § 5 og § 18 ikke overholdes, kan DR Licens opkræve en kontrolafgift. Størrelsen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr. Indsigelse vedrørende kontrolafgiften kan indbringes for fogedretten, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 71, stk. 5-8. Licensbetaleren skal fremsætte begæring herom overfor ToldSkat.

§ 29. DR Licens kan indgå aftale med offentlige myndigheder om maskinel samkøring med eksterne databaser med henblik på at sikre, at pensionister fortsat opfylder den i § 24, stk. 1 stillede betingelse.

Stk. 2. En samkøringsordning efter stk. 1, skal anmeldes til Datatilsynet.

Stk. 3. S amkøring, jf. stk. 1, skal ske efter reglerne i lov om personoplysninger.

§ 30. I gentagne eller grove tilfælde straffes det med bøde efter § 93 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvis pligten til at indberette opstilling, salg eller lejemål efter §§ 5, 18 og 27 ikke opfyldes.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

§ 32. Licens, jf. § 2, er fastsat af kulturministeren og tiltrådt af Finansudvalget, jf. Akt 39 af 1. december 2004.

§ 33. Bekendtgørelse nr. 274 af 14. april 2003 om radio- og fjernsynslicens ophæves.

Kulturministeriet, den 15. december 2004

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke