Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af ophavsretsloven

(Arkiver, biblioteker og museer samt syns- og læsehandicappede m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 30. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »lov om mønstre« til: »designloven«.

2. I § 11, stk. 3, indsættes som 2. pkt. :

»Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på fremstilling af eksemplarer i medfør af § 16, stk. 5.«

3. § 16 ophæves, og i stedet indsættes:

»Arkiver, biblioteker og museer

§ 16. Offentlige arkiver, offentlige biblioteker og andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige, samt statslige museer og museer, der er godkendt efter museumsloven, må gengive og sprede eksemplarer af værker til brug i deres virksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2-6, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Dette gælder dog ikke for edb-programmer i digital form bortset fra computerspil.

Stk. 2. Institutionerne må fremstille eksemplarer i sikkerheds- og beskyttelsesøjemed.

Stk. 3. Såfremt et eksemplar i en institutions samling er ufuldstændigt, må institutionen fremstille eksemplarer af de manglende dele, medmindre værket kan erhverves i almindelig handel eller hos udgiveren.

Stk. 4. Biblioteker må fremstille eksemplarer af udgivne værker, der bør være tilgængelige i bibliotekets samlinger, men som ikke kan erhverves i almindelig handel eller hos udgiveren.

Stk. 5. Ophavsretten er ikke til hinder for fremstilling af eksemplarer i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale.

Stk. 6. Eksemplarer, der er fremstillet efter stk. 3-5 eller afleveret i medfør af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, må udlånes til brugere. Det samme gælder i særlige tilfælde eksemplarer, der er fremstillet efter stk. 2. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på billedoptagelser og eksemplarer fremstillet i digital form eller i form af lydoptagelser.

Stk. 7. Retten til videre udnyttelse af de eksemplarer, der er fremstillet i medfør af stk. 2-5, afhænger af de i øvrigt gældende regler.

§ 16 a. Offentliggjorte værker kan gøres tilgængelige for enkeltpersoner på de i § 16, stk. 1, nævnte institutioner til personligt gennemsyn eller studium på stedet ved hjælp af teknisk udstyr.

Stk. 2. Eksemplarer, der er fremstillet eller afleveret i medfør af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, må uanset bestemmelsen i stk. 1 kun gøres tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Det Danske Filminstitut for enkelte personer ad gangen.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte institutioner må overføre og udlevere eksemplarer af pligtafleverede værker, der er udsendt i radio og fjernsyn, filmværker og værker, der er offentliggjort i elektroniske kommunikationsnet, til forskningsformål, såfremt værket ikke kan erhverves i almindelig handel. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

§ 16 b. Offentlige biblioteker og andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige, kan på bestilling i digital form gengive artikler fra aviser, tidsskrifter og samleværker, kortere afsnit af bøger og andre udgivne litterære værker samt illustrationer og noder, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udsendelse i radio eller fjernsyn eller tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.«

4. Overskriften til § 17 affattes således:

»Syns- og hørehandicappede«.

5. § 17, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på lydoptagelser af litterære værker eller på gengivelser, der udelukkende består af lydoptagelser af musikværker.

Stk. 3. Lydoptagelser af udgivne litterære værker må gengives og spredes til brug for syns- og læsehandicappede, når det ikke sker i erhvervsøjemed. Ophavsmanden har krav på vederlag.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

6. § 21, stk. 3, ophæves.

7. § 24, stk. 1, affattes således:

»Kunstværker, der indgår i en samling, eller som udstilles eller udbydes til salg, må gengives i kataloger over samlingen. Sådanne kunstværker må endvidere gengives i meddelelser om udstilling eller salg, herunder i form af overføring til almenheden.«

8. I § 27, stk. 2, udgår »afskrifter eller fremstilles«.

9. I § 30, stk. 1, ændres »Danmarks Radio, TV 2 samt Færøernes Radio (Utvarp Føroya), Færøernes Fjernsyn (Sjónvarp Føroya) og Grønlands Radio (Kalaallit Nunaata Radioa)« til: »DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder«.

10. I § 30 a, stk. 1, ændres »Danmarks Radios og TV 2’s« til: »DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders«.

11. § 33 ophæves.

12. I § 47, stk. 1 og 2 , og § 49, stk. 1 , ændres »17, stk. 4« til: »17, stk. 3«.

13. I § 48, stk. 2 og 3 , ændres »17, stk. 5« til: »17, stk. 4«.

14. I § 50, stk. 1, § 51, stk. 1, og § 52, stk. 1 , ændres »§§ 13 og 14, § 16, stk. 2, § 17, stk. 5« til: »§§ 13, 14 og 16 b, § 17, stk. 4«.

15. I § 65, stk. 4, og § 66, stk. 2 , ændres »§§ 13 og 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1-3 og 5« til: »§§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4«.

16. I § 65, stk. 4, og § 70, stk. 3 , ændres »33-35« til: »34, 35«.

17. I § 66, stk. 2, og § 75 d, stk. 1 , udgår », 33«.

18. I § 67, stk. 2, ændres »§§ 13 og 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, 3 og 5« til: »§§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1 og 4«, og »§ 21, stk. 3,« udgår.

19. I § 67, stk. 2, ændres »31-34« til: »31, 32, 34«.

20. I § 69, stk. 3, ændres »§ 15, § 17, stk. 1-3« til: »§§ 15-16 a, § 17, stk. 1 og 2«.

21. I § 70, stk. 3, ændres »13-16, § 17, stk. 1, 3 og 5« til: »13-16 b, § 17, stk. 1 og 4«.

22. I § 71, stk. 5, ændres »30-35« til: »30-32, 34 og 35«.

23. I § 75 d, stk. 1, ændres »§ 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1-4« til: »§§ 15 og 16, § 17, stk. 1-3«.

24. I § 79 udgår »§ 16,«.

25. § 88 affattes således:

»§ 88. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter anvendelsen af lovens bestemmelser under forudsætning af gensidighed udvides i forhold til andre lande.

Stk. 2. Endvidere kan kulturministeren fastsætte nærmere regler, hvorefter loven gøres anvendelig på værker, som først er udgivet af mellemfolkelige organisationer, samt på ikkeudgivne værker, som sådanne organisationer har ret til at udgive.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Anordning nr. 1213 af 17. december 2002, som ændret ved anordning nr. 159 af 17. marts 2004, forbliver i kraft, indtil den afløses eller ændres af regler udstedt i medfør af ophavsretslovens § 88 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 876 af 28. november 1997 ophæves.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2004, hæfte 202, den 12. januar 2005.