Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

 

I medfør af § 4, § 13, stk. 4, § 20, stk. 6, § 22, stk. 2, § 23, stk. 2, § 27, stk. 2, § 31, stk. 3, § 33, stk. 2 og § 34 i lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed fastsættes:

Kapitel 1

Folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes materialer m.v.

§ 1. Folkebibliotekerne skal hvert år under hensyn til virkeområdets karakter anskaffe en passende del af udgivne danske værker.

Stk. 2. Forinden der disponeres over materialer, der er udskilt af folkebibliotekernes samlinger, og som skønnes egnet til genbrug, skal disse tilbydes Statsbiblioteket.

Stk. 3. Med hensyn til folkebibliotekernes materialeforpligtelse ligestilles dvd med videogrammer, når der er tale om analog eller digital lagring af levende billeder med eller uden lyd.

§ 2. Kommunen kan opkræve depositum eller kræve kaution af en bruger, som låner materiale på folkebiblioteket, såfremt brugeren ikke har fast bopæl i kommunen.

§ 3. Hvor et folkebibliotek driver en afdeling i en institution eller en virksomhed, betragtes afdelingens materialer som en del af folkebibliotekets materialesamling, medmindre andet aftales.

§ 4. Ved materialernes katalogisering og klassificering anvendes de regler, der er udarbejdet til brug ved fremstilling af den danske nationalbibliografi.

Folkebibliotekernes salg af ydelser, der udbydes i konkurrence med private

§ 5. Kommunen skal forinden den afgiver tilbud på og indgår aftale om udførelse af en opgave, der udbydes i konkurrence med private, jf. lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4, foretage en kalkulation af de samlede omkostninger, der vil være forbundet med kommunens varetagelse af den pågældende opgave eller den pågældende type af opgave.

Stk. 2. Prisen på en opgave fastsættes således, at de med opgaven forbundne kalkulerede samlede omkostninger som minimum dækkes af indtægten ved udførelsen af opgaven.

§ 6. Kalkulationen af en kommunes samlede omkostninger ved udførelse af en opgave i henhold til lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4, skal omfatte

1) alle de direkte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, for eksempel løn incl. pensionsbidrag og andre løndele samt over- og merarbejde, tjenesterejser, materialer og specielt anskaffet apparatur, og

2) alle de indirekte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, for eksempel indirekte lønomkostninger, andel af fællesomkostninger til for eksempel ledelse, administration, husleje, udstyr, udvikling m.v. og lovpligtige forsikringer, pensionsforpligtigelser, forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægsværdier samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen.

§ 7. Kommunen skal for de opgaver, der udbydes i henhold til lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4, foretage løbende registrering af de med opgaverne forbundne indtægter og omkostninger, jf. § 6.

Stk. 2. Hvert år optages i kommunens årsregnskab en regnskabsmæssig redegørelse, hvori der redegøres for de samlede faktiske indtægter og omkostninger, der er forbundet med udførelsen af opgaver efter lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4. Redegørelsen skal indeholde en samlet status for årets aktiviteter på området samt oplysninger om status for aktiviteterne for de to seneste regnskabsår.

Folkebibliotekernes lånesamarbejde og udlån til brugere med bopæl i andre kommuner

§ 8. Betaling for lån, der formidles som led i folkebibliotekernes lånesamarbejde, jf. lovens § 22, stk. 1, fastsættes til 25 kr. pr. materialeenhed. Gebyret inkluderer håndteringsomkostninger. Der kan endvidere opkræves betaling for forsendelsesomkostninger. Den nævnte takst kan reguleres med den generelle pris- og lønudvikling.

§ 9. En långivende kommune kan i henhold til lovens § 23, stk. 1, opkræve betaling for netto-udlån til borgere fra en anden kommune, der overstiger 7% af den låntagende kommunes samlede udlån. En låntagende kommune kan dog kun blive afkrævet betaling fra en långivende kommune, såfremt det mellemkommunale lån overstiger 1000 materialeenheder.

Stk. 2. Såfremt den långivende kommunes bibliotek virker som centralbibliotek med bred materialeoverbygningsforpligtelse, skal netto-udlånet overstige 10%, før betaling kan opkræves. For centralbiblioteker med begrænset materialeoverbyg- ningsforpligtelse gælder minimumsgrænsen på 10% for de materialeområder, hvor biblioteket har overbygningsforpligtelse, mens minimumsgrænsen på 7% gælder for bibliotekets øvrige materialeområder. Centralbiblioteker uden materialeover-bygningsforpligtelse er ligestillet med almindelige folkebiblioteker, jf. stk 1. Minimumsgrænsen på 1000 materialeenheder, jf. stk. 1, gælder også ved beregning af mellemkommunal betaling for så vidt angår centralbiblioteker.

Stk. 3. En låntagende kommunes samlede udlån omfatter udlånet fra eget biblioteksvæsen til egne borgere, til borgere fra andre kommuner og til andre biblioteker. Såfremt en kommune har etableret samarbejde med andre kommuner om fælles drift af et folkebibliotek eller har indgået overenskomst med andre kommuner om hel biblioteksbetjening, jf. lovens § 3, indgår udlånet fra de i fællesskabet eller overenskomsten deltagende kommuner i opgørelsen af det samlede lån.

Stk. 4. En långivende kommunes mellemkommunale lån opgøres efter fradrag for den låntagende kommunes mellemkommunale lån til den långivende kommune. Fradraget foretages ved beregningen af minimumsgrænsen på 1000 materialeenheder og ved beregningen af det samlede lån, der kan opkræves betaling for.

Stk. 5. Betalingen fastsættes til 10 kr. pr. materialeenhed, der udlånes. Taksten kan reguleres med den generelle pris- og lønudvikling. Opkrævningsperioden følger kalenderåret, og betaling kan først opkræves efter periodens udløb. Varsling skal ske senest 18 måneder før opkrævningstidspunktet, det vil sige senest den 1. juli, 6 måneder før opkrævningsperioden starter. Varsling skal ledsages af et tilbud om bibliotekssamarbejde med den pågældende kommune. Forpligtelsen til at varsle gælder kun første gang, en kommune iværksætter opkrævning.

Kapitel 2

De statslige og statsstøttede biblioteker

§ 10. Statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til lovens § 13, stk. 2 og 3, kan under hensyn til bibliotekets formål i særlige tilfælde prioritere betjeningen af bibliotekets primære brugere. Ved de primære brugere forstås forskere, studerende, ansatte og andre tilknyttet de institutioner, som biblioteket betjener.

Stk. 2. Bibliotekerne kan i særlige tilfælde opkræve depositum eller kræve kaution af brugere, der ikke indgår i bibliotekets primære brugergruppe.

§ 11. Biblioteksstyrelsen offentliggør årligt hvilke statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til lovens § 13, stk. 2 og 3.

§ 12. En særlig serviceydelse, jf. lovens § 27, stk. 1, tilvejebringes ved en særlig omkostningskrævende foranstaltning.

Stk. 2. En særlig serviceydelse skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Begrænsning i adgangen til at hjemlåne materiale og udelukkelse af lånere

§ 13. Musikbærende fastformsmedier kan først udlånes efter udløbet af en karenstid på 4 måneder regnet fra udgivelsesdatoen, eller en dato der følger af stk. 4 eller stk. 7.

Stk. 2. Karenstid som nævnt i stk. 1 omfatter alle musikudgivelser, herunder genudgivelser, udgivet i Danmark.

Stk. 3. Nye oplag af en udgivelse er undtaget fra karenstid som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. En udenlandsk udgivelse, herunder genudgivelser, er omfattet af karenstid på linje med danske udgivelser, såfremt den udenlandske udgivelse registreres i den såkaldte bibliotekskatalogisering. Karenstiden regnes fra registreringstidspunktet.

Stk. 5. For så vidt angår udgivelser i Danmark indberetter udgiveren udgivelsesdatoen til en central instans for registrering af karenstid.

Stk. 6. Den centrale instans for registrering af karenstid udpeges af kulturministeren.

Stk. 7. Såfremt udgiveren ikke indberetter udgivelsesdato for et værk, der er udgivet, og som er omfattet af stk. 2, fastsættes den dato, fra hvilken karenstid regnes, af den instans, der er nævnt i stk. 5.

§ 14. Råder et biblioteket over materiale, der er særlig kostbart, som kun findes i få eksemplarer, eller som af andre grunde er mindre egnet til hjemlån, kan biblioteket fastsætte begrænsninger i adgangen til lån af materialet.

§ 15. Det enkelte bibliotek kan under hensyn til bibliotekets ressourcer i bibliotekets reglement fastsætte begrænsninger for den enkelte låners samlede antal lån og reserveringer af materialer.

§ 16. Udelukkelse efter lovens § 31 kan ske, såfremt en bruger i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand.

Stk. 2. Udelukkelse efter lovens § 31 kan endvidere ske, såfremt en bruger skylder at betale gebyr, der er fastsat efter lovens §§ 21 og 28, hvis det skyldige gebyr udgør 200 kr. eller derover.

Stk. 3. Udelukkelse af en bruger efter stk. 1 og stk. 2 skal ske med 7 dages skriftligt varsel. Såfremt udelukkelse efter stk. 1 vedrører misligholdelse af det i § 14 nævnte materiale, kan udelukkelsen ske uden varsel.

Stk. 4. Bringer brugeren mellemværendet med biblioteket til ophør, for eksempel ved at levere materialet tilbage, ved at erstatte beskadiget materiale, eller ved at betale skyldige gebyrer, skal udelukkelsen ophøre.

Lønindeholdelse i tilknytning til ubetalte gebyrer for overskridelse af lånetiden

§ 17. Inddrivelsesmyndigheden træffer afgørelse om indeholdelse i løn m.v. efter lovens § 33 for ubetalte gebyrer, der opkræves i henhold til lovens § 21 og § 28, stk. 1, med tillæg af omkostninger.

Stk. 2. Afgørelsen træffes efter forudgående vurdering af skyldnerens personlige og økonomiske forhold, jf. kildeskattelovens § 73, stk. 3.

Stk. 3. Skyldneren skal give inddrivelsesmyndigheden alle nødvendige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen og for spørgsmålet om, hvorvidt der kan foretages indeholdelse.

§ 18. Inddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldneren om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse, herunder omkostninger. Underretningen skal tillige gengive indholdet af lovens § 33 samt denne bekendtgørelses §§ 19-21.

§ 19. En afgørelse om lønindeholdelse iværksættes ved indberetning til Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. § 3 i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

§ 20. Den indeholdelsespligtige indbetaler indeholdte beløb til Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Indbetaling skal ske, efterhånden som lønindeholdelse finder sted. Beløbene forfalder til betaling den 1. i den kalendermåned, der følger efter lønindeholdelsen med sidste rettidige indbetalingsdag den 15. i forfaldsmåneden. Er sidste rettidige indbetalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 2. Ved indbetalingen skal den indeholdelsespligtige give skriftlig meddelelse om skyldners CPR-nummer, navn og adresse, størrelsen af det indeholdte beløb og størrelsen af det indkomstbeløb, hvoraf indeholdelsen er beregnet.

§ 21. Den indeholdelsespligtige skal, hvis skyldneren ikke er eller ophører med at være beskæftiget hos den pågældende, eller udbetaling af indeholdelsespligtige ydelser i øvrigt ophører, inden 5 dage give Det Fælles Lønindeholdelsesregister skriftlig underretning herom.

Stk. 2. Den indeholdelsespligtige skal efter anmodning give Det Fælles Lønindeholdelsesregister alle oplysninger om skyldnerens arbejdsforhold og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen. Besvarelse skal ske inden 14 dage efter modtagelse af anmodningen.

§ 22. Med bøde straffes den, der overtræder § 17, stk. 3, og §§ 20 og 21, stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.,v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. februar 2005, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 968 af 24. oktober 2000 om biblioteksvirksomhed.

Kulturministeriet, den 10. januar 2005

Brian Mikkelsen

/Lotte Kristoffersen