Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders forpligtelse til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning (Beredskabsmeddelelser)

 

I medfør af § 88 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, fastsættes:

§ 1. DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder er forpligtede til at udsende beredskabsmeddelelser for statslige myndigheder med beredskabsansvar.

Stk. 2. Ved en beredskabsmeddelelse forstås en meddelelse, der angår en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker.

§ 2. Aftale om fremgangsmåden for udsendelse af beredskabsmeddelelser indgås mellem DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder, Rigspolitichefen og Beredskabsstyrelsen.

§ 3. En myndighed, der ikke er omfattet af § 1, stk. 1, og som ønsker en beredskabsmeddelelse udsendt, kan rette henvendelse til politiet med henblik på at få udsendt beredskabsmeddelelser.

§ 4. Den myndighed, der ønsker en beredskabsmeddelelse udsendt af DR, TV 2/DANMARK A/S og en eller flere af de regionale TV 2-virksomheder, er ansvarlig for beredskabsmeddelelsens indhold.

Stk. 2. Beredskabsmeddelelser skal gengives ordret og så hurtigt som muligt. De indledes og afsluttes med en angivelse af, at der er tale om en beredskabsmeddelelse fra den pågældende myndighed.

§ 5. Udsendelse af beredskabsmeddelelser på de mest anvendte fremmedsprog kan finde sted efter nærmere aftale med DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder. Den pågældende myndighed afholder de særlige udgifter, der er forbundet med udsendelse af en sådan beredskabsmeddelelse.

§ 6. Udsendelse af beredskabsmeddelelser kan ske såvel efter forudgående sirenevarsling som uden forudgående sirenevarsling.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 717 af 28. oktober 1991 om Danmarks Radios og TV 2’s forpligtelse til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning.

Stk. 3. Den mellem Beredskabsstyrelsen, Danmarks Radio og TV 2 indgåede aftale om fremgangsmåden ved udsendelse af beredskabsmeddelelser (alarmeringsaftalen) af 23. juni 1995 er gældende indtil aftale efter § 2 er indgået.

Kulturministeriet, den 16. marts 2005

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke