Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af
radio- og fjernsynsprogrammer

 

I medfør af § 87 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter radio- og fjernsynsforetagender, der udøver programvirksomhed i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Kapitel 2

Optagelse og opbevaring

§ 2. Radio- og fjernsynsforetagender skal løbende optage alle programmer i deres fulde udstrækning. Det vil sige, at alt hvad der udsendes i sendetiden, inkl. annoncering og afmelding af programmer, reklamer, pausesignaler, jingles osv. skal optages. Der må ikke forekomme fejl og mangler ved registreringsudstyret eller lignende.

Stk. 2. Endvidere skal foretagenderne kunne dokumentere, hvad der har været udsendt på tekst-tv, digitale tillægstjenester knyttet til programmerne og RDS. Reglerne i denne bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering gælder ligeledes for denne dokumentation.

Stk. 3. Optagelserne skal opbevares i 3 måneder og må i denne periode ikke ændres, slettes eller destrueres. Det kan pålægges foretagenderne at opbevare optagelserne i en nærmere angivet længere tid, hvis behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt.

§ 3. Optagelse skal foretages samtidig med udsendelse af programmet.

§ 4. Optagelserne skal opbevares under sådanne forhold, at de ikke udsættes for særlige støvgener eller for fugt, væsker, skadelige magnetfelter, mekaniske påvirkninger, varme – over stuetemperatur – eller andet, som kan forringe optagelserne eller gengivelsen af disse.

§ 5. Radio- og fjernsynsforetagenderne er ansvarlige for programmernes optagelse, opbevaring og eventuelle kopiering, uanset om arbejdet eventuelt efter aftale udføres af andre.

Kapitel 3

Aflevering

§ 6. Hvis Radio- og tv-nævnet eller nogen anden dertil berettiget myndighed i forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden pålægger et radio- og fjernsynsforetagende at stille optagelser til rådighed, skal indsendelsen af originaloptagelser eller kopier af disse ske omgående. Forsendelse skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 4.

Stk. 2. De optagelser eller kopier, som stilles til rådighed for myndigheden, skal være i de i § 7 angivne standarder enten i form af originale optagelser eller som kopi heraf. Originaloptagelserne forbliver foretagendets ejendom og tilbageleveres efter endt brug.

Stk. 3. Den berettigede myndighed kan i særlige tilfælde, f.eks. hvis der opstår mistanke om, at der er manipuleret med kopierne, kræve originaloptagelserne stillet til rådighed. I sådanne tilfælde skal foretagendet om nødvendigt være myndigheden behjælpelig med afspilningen af optagelserne, ved f.eks. at stille udstyr til rådighed.

§ 7. Det optagede materiale skal stilles til rådighed på et på afleveringstidspunktet tidssvarende, almindeligt tilgængeligt medie, som f.eks. CD-ROM, DVD eller kommende almindeligt anvendte og tilgængelige digitale formater inden for forbrugerudstyr, der måtte erstatte disse. I tvivlstilfælde afgør Radio- og tv-nævnet, hvad der er et almindeligt tilgængeligt medie.

Stk. 2. Materialet skal være optaget ved normal hastighed, således at det uden særlige foranstaltninger kan afspilles i god, hørbar/læsbar kvalitet på andet afspilningsudstyr end det, det er optaget eller kopieret på.

Stk. 3. Materialet skal leveres i et format, så den berettigede myndighed har mulighed for at kopiere materialet. Såfremt kopiering ikke er mulig kan den berettigede myndighed stille krav om aflevering af et passende antal eksemplarer.

§ 8. Hver optagelse som stilles til rådighed for en berettiget myndighed, skal være forsynet med oplysning om radio- og fjernsynsforetagendets navn, eventuelt kanalens navn, udsendelsesdato samt tidspunkt for optagelsens begyndelse og afslutning.

§ 9. Andre medier end de, der er nævnt i § 7, kan anvendes ved indsendelse af materiale til en berettiget myndighed, jf. § 6, under forudsætning af, at radio- og fjernsynsforetagendet sammen med optagelserne stiller det fornødne afspilningsudstyr til rådighed.

Kapitel 4

Tilsidesættelse af reglerne

§ 10. En tilladelse til programvirksomhed kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis radio- og fjernsynsforetagendet tilsidesætter pligten til at optage og opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i længere tid end 3 måneder at opbevare optagelserne jf. lovens § 50, stk. 1, nr. 2, og § 66, stk. 2, nr. 5.

Stk. 2. I sager om registreringspligtig programvirksomhed kan der træffes afgørelse om indstilling af programvirksomheden, hvis foretagendet tilsidesætter pligten til at optage og opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i længere tid end 3 måneder at opbevare optagelserne jf. lovens § 50, stk. 2, nr. 2, og § 66, stk. 3, nr. 5.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 691 af 22. september 1998 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsudsendelser ophæves.

Kulturministeriet, den 20. juni 2005

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke