Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af teaterloven

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår teaterområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten«.

2. § 5 affattes således:

»§ 5. Staten kan yde tilskud til de selvejende institutioner Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten, såfremt

1) institutionerne bidrager til at dække behovet for henholdsvis musikdramatik, skuespil og dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og

2) institutionerne som led i deres virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.«

3. §§ 6 og 7 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 6. Statens bevilling efter § 5 fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Nærmere regler om betingelserne for tilskud til Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten fastsættes af kulturministeren.«

4. Kapitel 4 ophæves.

5. § 12 affattes således:

»§ 12. Staten kan yde tilskud til landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.«

6. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk .  2. Nærmere regler om betingelserne for tilskud til landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg fastsættes af kulturministeren.«

7. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Hovedstadens Teater«.

8. § 14 affattes således:

»§ 14. Hovedstadens Teater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet, der skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Stk. 2. Institutionen har hjemsted i hovedstadsområdet.«

9. § 14 a affattes således:

»§ 14 a. Staten kan yde tilskud til Hovedstadens Teater. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.«

10. I § 14 b ændres »Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab« til: »Hovedstadens Teater«.

11. § 14 c ophæves.

12. § 14 d affattes således:

»§ 14 d. Det statslige tilskud til Hovedstadens Teater administreres af bestyrelsen for Hovedstadens Teater. Bestyrelsen fastsætter i flerårige resultataftaler størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af huslejetilskud. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Hovedstadens Teater. Bestyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Hovedstadens Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at driftsoverskud over en vis størrelse hos det enkelte teater delvis skal tilbageføres til Hovedstadens Teater og indgå i de særligt afsatte midler til nytænkning og udvikling inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Stk. 4. Det er en betingelse for, at et teater kan modtage drifts- og produktionstilskud som en del af Hovedstadens Teater, at bestyrelsen for Hovedstadens Teater udpeger teaterlederen eller ledelsen for teatret samt teatrets bestyrelse.«

13. § 14 e affattes således:

»§ 14 e. De nærmere regler om betingelserne for tilskud til Hovedstadens Teater fastsættes af kulturministeren.«

14. § 15 affattes således:

» § 15. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes driftstilskud til egnsteatre, som er teatre, der udøver professionel teatervirksomhed med hjemsted uden for de i kapitel 7 a nævnte kommuner. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det refusionsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater.

Stk. 3. Statsrefusion af kommunernes tilskud til det enkelte teater ydes kun, såfremt der er indgået en minimum 3-årig aftale om driftstilskud mellem en eller flere kommuner og det enkelte egnsteater.

Stk. 4. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der angives på de årlige finanslove.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 kan fraviges i første aftaleperiode ved oprettelse af nye egnsteatre samt for egnsteatre, der tidligere modtog amtskommunale tilskud.

Stk. 6. Statsrefusion af kommunernes driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et maksimum, der angives på de årlige finanslove.

Stk. 7. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for ordningen om tilskud til egnsteatre.

Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.«

15. § 16 affattes således:

» § 16. Kommunernes tilskud, der berettiger til refusion i henhold til § 15, beregnes på grundlag af budgetter, der er fastlagt i en minimum 3-årig aftale med det enkelte egnsteater, jf. § 15, stk. 3. Refusion udbetales kvartalsvis forud i løbet af finansåret.

Stk. 2. Endelig beregning af refusionen i henhold til § 15 finder sted på grundlag af regnskaber for teatervirksomhederne, der er godkendt af de tilskudsydende kommuner. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den forskudsvis udbetalte refusion.

Stk. 3. Staten kan yde et særligt driftstilskud til egnsteatre, der tidligere modtog amtskommunale driftstilskud.

Stk. 4. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-3.«

16. § 16 b, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-5 og i § 16 a.«

17. § 19 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Kunstrådet følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Kunstrådet bistår kommuner og teatre ved udarbejdelsen af aftaler, der løber over minimum 3 år, i henhold til § 15, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.«

18. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Formidling af teaterforestillinger«.

19. § 24 affattes således:

»§ 24. Staten yder tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser.

Stk. 2. Staten kan yde et særskilt tilskud til administration og markedsføring i forbindelse med nedbringelse af billetpriserne.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for tildeling af tilskud til formidling af teaterforestillinger.

Stk. 4. Staten kan yde tilskud til centrale organisationer af teaterpublikum.

Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-3.«

20. § 25 affattes således:

»§ 25. Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen.

Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.«

21. Kapitel 12 a ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-7 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af lån for institutioner, som inden den 1. januar 2007 har modtaget tilskud eller lån fra en amtskommune i medfør af

1) teaterlovens §§ 5-7 vedrørende Den Jyske Opera og Det Danske Teater,

2) teaterlovens §§ 8-10 vedrørende Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater,

3) teaterlovens §§ 11-13 vedrørende landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg,

4) teaterlovens §§ 15 og 16 vedrørende egnsteatre og

5) teaterlovens § 24 vedrørende teaterabonnementsordningen.

Stk. 3. Bestyrelsen for Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, jf. §§ 8-10, må ikke fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af kulturministeren.

Stk. 4. Funktionsperioden for bestyrelser m.v., der er nedsat inden den 1. januar 2007, udløber dagen inden den 1. januar 2007. Amtsrådene skal drage omsorg for afbeskikkelse af medlemmerne af bestyrelserne. Disse bestemmelser gælder for

1) Den Jyske Opera og Det Danske Teater, jf. teaterlovens §§ 5-7,

2) Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, jf. teaterlovens §§ 8-10, og

3) landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg, jf. teaterlovens §§ 11-13.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, dog således at den relevante dato er den 1. januar 2006.

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 1 træder bestemmelserne om Hovedstadens Teater, jf. § 1, nr. 7-13, i kraft den 1. januar 2006. Med virkning fra samme dato overtager Hovedstadens Teater fra Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) de aktiver og passiver og ansatte, der udelukkende har været knyttet til administrationen af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Hovedstadens Teater indtræder endvidere samtidig i de rettigheder og pligter, som udelukkende har været knyttet til administrationen af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Kulturministeriet administrerer fra den 1. januar 2006 de af HUR afsatte bevillinger til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Beskikkelse af den første bestyrelse for Hovedstadens Teater kan ske med virkning fra den 1. juli 2005.

Stk. 7. Kulturministeren kan for at sikre en så hensigtsmæssig overgang til det ny regelsæt som muligt for de tilskudsordninger, der følger sæsonåret fra den 1. juli til den 30. juni, i relation til

1) Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, jf. teaterlovens §§ 8-10,

2) egnsteatre, jf. teaterlovens §§ 15 og 16, og

3) teaterabonnementsordningen, jf. teaterlovens § 24,

fastsætte regler om, at tidspunktet den 1. januar 2007 som nævnt i stk. 1, 3 og 4 ændres til den 1. juli 2007. Kulturministeren kan i så fald fastsætte de nærmere fornødne overgangsregler herom.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 21. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen