Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af musikloven

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår musikområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 1212 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 ændres »amtsmusikudvalg« til: »lokale musikudvalg«.

2. § 2 affattes således:

»§ 2. En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte lokale musikudvalg.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udvalg skal virke til fremme af musiklivet i kommunen og skal herunder medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området.

Stk. 3. De nærmere regler for de lokale musikudvalgs sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelserne.«

3. § 3 b affattes således:

»§ 3 b. Musikskolerne drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Kunstrådet kan dog godkende andre ordninger. Institutionernes vedtægter godkendes af Kunstrådet og af de tilskudsgivende kommuner. Kulturministeren udarbejder i samarbejde med Kunstrådet vejledende standardvedtægter for musikskoler.

Stk. 2. Kunstrådet kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse, der er meddelt efter stk. 1.

Stk. 3. Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

Stk. 4. Kulturministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 3, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En fravigelse af stk. 3 vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag.

Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelsen i stk. 3, således at flere kommuner sammen kan drive en musikskole.«

4. § 3 c affattes således:

»§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre.

Stk. 3. Kommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales ratevis forud.

Stk. 6. Endelig beregning af refusion i henhold til stk. 3 foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.

Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.

Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.«

5. § 3 d affattes således:

»§ 3 d. Kunstrådet kan yde tilskud til musikalske grundkurser ved musikskoler.

Stk. 2. Undervisningen på statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne.

Stk. 3. Kulturministeren kan i samråd med Kunstrådet fastsætte regler for musikalske grundkurser.«

6. § 3 h affattes således:

»3 h. Kunstrådet kan yde tilskud efter § 3 g til rytmiske spillesteder, der modtager et kommunalt tilskud til musikdriften.«

7. § 3 i affattes således:

»§ 3 i. Regnskab for tilskud, der modtages efter § 3 g, godkendes af de tilskudsgivende kommuner og indsendes herefter til Kunstrådet.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for kommunalbestyrelsens behandling af regnskaber efter stk. 1.«

8. § 5 affattes således:

»§ 5. Staten yder tilskud til de landsdelsorkestre, der er nævnt i § 4, med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.«

9. § 6, stk. 1, affattes således:

»Landsdelsorkestrene drives som selvejende institutioner med vedtægter, som foruden af kulturministeren skal være godkendt af de kommuner, som må yde tilskud. Kulturministeren kan dog godkende andre ordninger.«

10. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-4 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af lån for institutioner, som inden lovens ikrafttræden har modtaget tilskud eller lån fra en amtskommune i medfør af

1) musiklovens § 2, for så vidt angår amtsmusikudvalg, og

2) musiklovens § 3 d, for så vidt angår musikalske grundkurser ved musikskoler.

Stk. 3. Amtsmusikudvalg, der er nedsat i medfør af musiklovens § 2, må fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende ikke påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af en kommunalbestyrelse og kommunalbestyrelsen har garanteret at overtage forpligtelserne fra denne dato.

Stk. 4. Funktionsperioden for amtsmusikudvalg, der er nedsat i medfør af musiklovens § 2, og som er beskikket pr. 1. april 2006, udløber den 31. december 2006. Amtsrådet skal drage omsorg for afbeskikkelse af medlemmer af udvalgene.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen