Den fulde tekst

Lov om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven
og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og om
ophævelse af lov om regionale faglige kulturmiljøråd

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår museumsområdet m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 454 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 10, 2. pkt., affattes således:

»De udarbejder arbejdsplaner, som hvert fjerde år indsendes til kulturministeren.«

2. I § 14, stk. 1, nr. 1, udgår »amtskommunalt,«.

3. § 14, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., affattes således:

»Museet skal udarbejde en arbejdsplan, der indsendes hvert fjerde år til kulturministeren og museets hovedtilskudsyder.«

4. I § 14, stk. 3, ændres »regionale kulturaftaler« til: »kulturaftaler med kommuner m.v.«

5. I § 15, stk. 7, ændres »regionale kulturaftaler« til: »kulturaftaler med kommuner m.v.«

6. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a . Kulturministeren kan i en overgangsperiode yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der tidligere modtog amtskommunale driftstilskud.

Stk. 2. Kulturministeren kan i en overgangsperiode fastsætte nærmere regler for beregningen af statstilskud til statsanerkendte museer, der hidtil har været omfattet af primærkommunale samdriftsaftaler.

Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.«

7. I § 16, stk. 5, ændres »regionale kulturaftaler« til: »kulturaftaler med kommuner m.v.«

8. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Kulturministeren kan i en overgangsperiode yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der tidligere var amtskommunalt finansierede.

Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelsen i stk. 1.«

9. § 18 affattes således:

»§ 18. En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt museumsråd.

Stk. 2. Et lokalt museumsråd har til opgave at samordne og fremme museumsarbejdet i lokalområdet.

Stk. 3. Kulturministeren kan yde tilskud til lokale museumsråd.«

10. §§ 19-22 ophæves.

11. I § 23, stk. 2, udgår »regionplan,«.

12. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt kulturmiljøråd.

Stk. 2. Et lokalt kulturmiljøråds opgave er at rådgive offentlige myndigheder med henblik på at understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet.

Stk. 3. Kulturministeren kan yde tilskud til lokale kulturmiljøråd.«

13. I § 24, stk. 1, udgår »og amtsrådet«.

14. § 29 i, stk. 1, affattes således:

»Kommuner, som ejer diger, der omfattes af bestemmelsen i § 29 a, stk. 1, og fortidsminder, der omfattes af bestemmelserne i §§ 29 e og 29 f, skal pleje disse.«

15. I § 29 j, stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

16. I § 29 l, stk. 1 og 2, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

17. I § 29 m ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

18. § 29 o, stk. 1, affattes således:

»Kulturministeren påser overholdelsen af bestemmelserne i dette kapitel og af de regler, der er udstedt i medfør af bestemmelserne.«

19. I § 29 o, stk. 3 og 4, ændres »Tilsynsmyndigheden« til: »Kulturministeren«.

20. § 29 s ophæves.

21. I § 29 t, stk. 1, ændres »Amtsrådets« til: »Kommunalbestyrelsens«.

22. § 29 t, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

23. I § 29 v ophæves stk. 4, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Myndigheden giver meddelelse om afgørelse efter dette kapitel eller de regler, der udstedes efter dette kapitel, til klageberettigede.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om underretning af de klageberettigede.«

24. I § 34, stk. 2, ændres »lov om regionale kulturaftaler« til: »lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet«.

§ 2

Lov nr. 429 af 10. juni 1997 om regionale faglige kulturmiljøråd ophæves.

§ 3

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, nr. 3, ændres »amtsmuseumsrådet og det regionale, faglige kulturmiljøråd« til: »museumsrådet og kulturmiljørådet, i det omfang et sådant råd er oprettet i det pågældende lokalområde«.

§ 4

I lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 437 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til brug ved registreringen udarbejder menighedsrådet og en af kulturministeren udpeget sagkyndig et forslag, der fremsendes til provsten.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-7 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af lån for institutioner, som inden lovens ikrafttræden har modtaget tilskud eller lån fra en amtskommune i medfør af

1) museumslovens § 14, stk. 1, nr. 14, for så vidt angår amtskommuners ydelse af tilskud til museer, hvor amtskommunen er hovedtilskudsyder,

2) museumslovens § 18, for så vidt angår amtskommunale museumsråd, og

3) lov om regionale faglige kulturmiljøråd, for så vidt angår amtskommunale kulturmiljøråd.

Stk. 3. Amtskommunale museumsråd nedsat i medfør af museumslovens § 18 og amtskommunale kulturmiljøråd nedsat i medfør af lov om regionale faglige kulturmiljøråd må ikke fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af en kommunalbestyrelse og kommunalbestyrelsen har garanteret at overtage forpligtelserne fra denne dato.

Stk. 4. Sager på museumslovens område, der ved lovens ikrafttræden rettelig er indbragt for et amtsråd, men endnu ikke er færdigbehandlet, overgår til den myndighed, der efter bestemmelserne i § 1 får kompetence til at behandle sager på det pågældende område.

Stk. 5. Statsanerkendte museer, jf. museumslovens kapitel 6, der er undergivet amtskommunalt ejerskab, og konserveringscentre, jf. § 1, nr. 8, som er undergivet amtskommunalt ejerskab, skal inden den 1. januar 2006 være etableret som selvejende institutioner.

Stk. 6. Institutioner nævnt i stk. 5 må ikke påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af den offentlige myndighed, der bliver hovedtilskudsyder fra denne dato, og medmindre myndigheden har garanteret at overtage forpligtelserne fra samme dato.

Stk. 7. Ejerskabet til de amtskommunalt ejede bygninger, i hvilke statsanerkendte museer, jf. museumslovens kapitel 6, og amtskommunalt finansierede konserveringscentre, jf. § 1, nr. 8, varetager løsningen af deres opgaver, overdrages til den pågældende institution inden den 1. januar 2007, såfremt denne er selvejende. Kulturministeren fastsætter de nærmere vilkår for overdragelsen.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen