Den fulde tekst

Lov om ændring af en række love på kulturområdet

(Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I arkivloven, lov nr. 1050 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 og § 7, stk. 2, indsættes efter »kommunale«: »og regionale«.

2. I § 7, stk. 1, indsættes efter »Kommunerne«: »og regionerne«.

3. I § 10, stk. 2, indsættes efter »kommunernes«: »og regionernes«.

4. I overskriften til kapitel 5 samt § 19, stk. 1, § 20 og § 21, stk. 2, indsættes efter »kommunale«: »og regionale«.

5. I § 19, stk. 1 og 2, indsættes efter »Kommunerne«: »og regionerne«.

6. I § 21, stk. 1, indsættes efter »Kommunale«: »og regionale«.

7. I § 27, stk. 3, indsættes efter »kommunale«: »og regionale«, og »amtsråd« ændres til: »regionsråd«.

8. I § 32 indsættes efter »kommunalt«: »eller regionalt«, og »amtsrådet« ændres til: »regionsrådet«.

§ 2

I lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, som ændret ved § 2 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, § 18 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 12 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 2, ændres »amskommunale« til: »regionale«.

§ 3

I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 1439 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kommunal filmvirksomhed«.

2. § 18 affattes således:

» § 18. En kommune kan producere film med henblik på varetagelse af opgaver, som kommunen kan varetage i medfør af lovgivningen. Kommuner kan endvidere forevise og udleje film samt yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.«

§ 4

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, som ændret ved lov nr. 1437 og § 24 i lov nr. 1439, begge af 22. december 2004, og § 20 i lov nr. 430 og § 14 i lov nr. 431, begge af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.«

2. I § 54, stk. 1, nr. 2, ændres »samme amtskommune eller i naboamtskommuner« til: »landsdelen«.

3. § 54, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om anvendelsen af sendemulighederne for lokal fjernsynsvirksomhed i kommunerne i hovedstadsområdet. Der kan i den forbindelse fastsættes regler, der fraviger bestemmelsen i § 56.«

4. § 64, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

5. § 64, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der nedsættes et fælles nævn for fjernsynsvirksomhed, som omfatter kommunerne i hovedstadsområdet.«

6. I § 64, stk. 5, udgår »eller det regionale råd« og »eller det regionale råds«.

7. I § 64, stk. 5, 6 og 7 , udgår »eller Bornholms Regionsråd«.

§ 5

I lov om billedkunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kunstrådet kan udbetale faste mindre grundtilskud til de lokale billedkunstråd, som oprettes i medfør af § 10, under forudsætning af mindst tilsvarende kommunal finansiering. Yderligere tilskud kan gives efter ansøgning til konkrete projekter og initiativer.«

2. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Lokale billedkunstråd«.

3. § 10 affattes således:

» § 10. En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt billedkunstråd til fremme af billedkunsten i lokalområdet.

Stk. 2. Billedkunstrådene kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske spørgsmål, yde støtte til billedkunsten og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver.

Stk. 3. De nærmere regler for de lokale billedkunstråds sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelserne. «

§ 6

I lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»KL (Kommunernes Landsforening) udpeger 1 medlem.«

§ 7

I lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 29. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) 2 medlemmer udpeges af KL (Kommunernes Landsforening).«

2. § 5, stk. 2, 9. pkt., affattes således:

»Medlemmer udpeget af de opstillingsberettigede og repræsenterede partier i Folketinget og af KL skal være folkevalgte politikere.«

§ 8

I lov nr. 288 af 26. april 2004 om eliteidræt foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 11, udgår »og amtskommunale«.

2. I § 7 udgår »og amtskommuner«.

§ 9

I lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet«.

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Lovens formål er gennem kulturaftaler med kommuner m.v. at understøtte regioners og kommuners engagement på kulturområdet. Kulturaftalerne har til formål at fremme dispositionsfriheden, forbedre ressourceudnyttelsen og fremme udviklingen på kulturens område. Hvor aftalen omfatter flere kommuner, skal aftalen medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af kommune- og regionsgrænser. Loven fastlægger samtidig regionernes opgaver på det kulturelle område.«

3. I § 1, stk. 2, ændres »De regionale kulturaftaler« til: »Kulturaftalerne«.

4. I § 2, stk. 1, ændres »regionale kulturaftaler med kulturregioner« til: »kulturaftaler med en kommune eller en gruppe af kommuner«.

5. I § 2, stk. 2, ændres »Den regionale kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregionen« til: »En kulturaftale«.

6. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Regioner kan sammen med en kommune eller flere kommuner i forening indgå i kulturaftaler inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet, jf. § 3 a.«

7. I § 3, stk. 1, ændres »Den regionale kulturaftale« til: »Kulturaftalen«.

8. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »kulturregionen« til: »den eller de kommuner, der indgår i kulturaftalen,«.

9. I § 3, stk. 1, nr. 3, ændres »på det regionale plan« til: »i kulturaftalen på det kommunale niveau«.

10. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »de regionale kulturaftaler« til: »kulturaftalerne«.

11. Efter § 3 indsættes:

» § 3 a. Regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.«

12. § 4, stk. 1, affattes således:

»Den eller de kommuner, der er omfattet af kulturaftalen, modtager i aftaleperioden efter aftale med kulturministeren en årlig kulturel rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af kulturaftalen. Kommunerne kan inden for rammerne af kulturaftalen råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-6 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af lån for institutioner, som inden lovens ikrafttræden har modtaget tilskud eller lån fra en amtskommune i medfør af

1) filmlovens § 18, for så vidt angår amtskommuners ydelse af støtte i form af tilskud eller lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed,

2) billedkunstlovens § 10, for så vidt angår amtskommunale billedkunstråd, og

3) eliteidrætslovens § 7, for så vidt angår amtskommuners støtte til eliteidræt.

Stk. 3. Amtskommunale billedkunstråd, der er nedsat i medfør af billedkunstlovens §10, må ikke fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af en kommunalbestyrelse, og kommunalbestyrelsen har garanteret at overtage forpligtelserne fra denne dato.

Stk. 4. Funktionsperioden for de amtskommunale billedkunstråd, der er beskikket pr. 1. april 2006, udløber uanset bestemmelsen i billedkunstlovens § 9, stk. 8, den 31. december 2006. Amtsrådet skal drage omsorg for afbeskikkelse af medlemmer af rådene.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens § 64, stk. 6, fungerer nævn i kommuner, der indgår i en sammenlægning med en eller flere andre kommuner, og hvis funktionsperiode udløber senest den 30. april 2006, indtil udgangen af 2006. Med virkning fra den 1. januar 2007 nedsætter kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne et nyt nævn.

Stk. 6. Den person, der i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Statens Kunstfond er udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark til at være medlem af Statens Kunstfonds repræsentantskab, udtræder pr. 31. december 2006. Med virkning fra den 1. januar 2007 udpeger KL (Kommunernes Landsforening) i medfør af lovforslagets § 7, nr. 1, 1 yderligere medlem af repræsentantskabet.

Stk. 7. Ansvaret for varetagelsen af arkivmæssige hensyn, jf. arkivlovens kapitel 3, for så vidt angår arkivalier, der hidrører fra amtskommunerne samt Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, overgår den 1. januar 2007 i forbindelse med myndighedernes nedlæggelse til den eller de myndigheder, som overtager det sagsområde, arkivalierne hidrører fra. Regionsrådene overtager den 1. januar 2007 ansvaret for varetagelsen af arkivmæssige hensyn, jf. arkivlovens kapitel 3, for så vidt angår de arkivalier, der hidrører fra amtskommunerne samt Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, og som ikke overgår til anden offentlig myndighed i forbindelse med de nævnte myndigheders nedlæggelse.

 

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen