Den fulde tekst

Oversigter 1993 - (indhold m.m.)Forord

Forkortelser

Begreber

Indholdsfortegnelse over hovedafsnit

Bilagshenvisninger

Bemyndigelser

Forord

Told- og Skattestyrelsen udgiver nu for første gang en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler.

I den elektroniske udgave er bilagsdelen (momsloven mm.) ikke medtaget.

Reglerne fremgår af Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 41 af 1. februar 1993 (momsloven). Paragrafhenvisningerne i vejledningen er derfor, hvor intet andet er anført, henvisninger til de relevante paragraffer i denne lov.

Vejledningen er som udgangspunkt opbygget efter 6. momsdirektiv, og følger derfor på visse områder ikke momslovens systematik.

Vejledningen har til formål at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne. Det vil sige en hjælp for de ca. 400.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater mfl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de bekendtgørelser, som er udstedt i medfør af momsloven. Såvel loven som bekendtgørelserne er optrykt i vejledningen. I den elektroniske udgave er bilagsdelen ikke medtaget.

Der er endvidere henvist til afgørelser truffet af Momsnævnet, Skatteministeriet, henholdsvis Departementet og Told- og Skattestyrelsen, samt domstolene. Samtlige afgørelser, der er nævnt i vejledningen, er optrykt i bindet "Afgørelser". Det drejer sig om både tidligere offentliggjorte afgørelser til og med TOLD*SKAT Nyt nr. 9, maj 1993 og afgørelser, der først nu offentliggøres, men som er udtryk for Told*Skats opfattelse af gældende praksis.

Såvel i vejledningen som i afgørelsesbindet findes et omfattende stikordsregister.

Vejledningen vil blive revideret og genoptrykt efter behov.

Det er ikke tanken at ajourføre afgørelsesbindet. Nye afgørelser bliver offentliggjort i TOLD*SKAT Nyt.

Momsvejledningen har været behandlet i et redaktionsudvalg bestående af repræsentanter fra told- og skatteregionerne samt fra styrelsens afdelinger.

Derudover har repræsentanter fra Det danske Advokatsamfund, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer samt Foreningen af Registrerede Revisorer bidraget med råd og vejledning.

Told- og Skattestyrelsen vil gerne takke alle, der har deltaget i arbejdet, for den indsats, de har ydet i forbindelse med udarbejdelsen af momsvejledningen.

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K.

Forkortelser

Dep. Skatteministeriet, Departementet

TSS. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

DfT. Direktoratet for Toldvæsenet

Mn. Momsnævnet

UfR Ugeskrift for Retsvæsen

Hvor intet andet er anført, refererer de anførte paragrafhenvisninger til momsloven (Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 41 af 1. februar 1993).

Henvisninger til andre afsnit i Momsvejledningen sker ved angivelse af det pågældende afsnits punktbetegnelse, fx E.1.1.2.

Henvisning til afgørelser er anført med et nummer samt ved en markering af hvilken instans, der har truffet afgørelsen, fx Mn.687, dvs. Momsnævnets afgørelse nr. 687. Samtlige nævnte afgørelser og domme mv. findes i afgørelsesbindet.

Ikke tidligere offentliggjorte afgørelser er markeret med bogstavet "A" efter afgørelsesnummer og årstal.

Begreber

Nedenfor er nogle begreber, som anvendes i denne vejledning, kort beskrevet

Lovens centrale begreber udgående moms og indgående moms er ændret pr. 1.1.93 i forbindelse med gennemførelsen af EF's indre marked, hvor opkrævning af importmoms ved handel mellem EF-landene bortfaldt. Fra dette tidspunkt skal virksomhederne selv beregne momsen af varer, der erhverves i andre EF-lande og medregne beløbet til den udgående moms. Indgående moms er tilsvarende udvidet til at omfatte momsbeløb, der er beregnet af varer erhvervet fra andre EF-lande.

Udgående moms

Herved forstås:

- moms af virksomhedens salg mv. af varer og momspligtige ydelser (salgsmoms), tillagt

- moms af virksomhedens varekøb mv. i andre EF-lande (erhvervelsesmoms).

Indgående moms (Købsmoms)

Herved forstås moms af de indkøb af varer og momspligtige ydelser, som virksomheden kan fratrække dvs:

- moms af virksomhedens indkøb af varer og momspligtige ydelser her i landet (indenlandsk købsmoms)

- moms af varer, som virksomheden har indført fra steder uden for EF (importmoms)

- moms, som virksomheden har beregnet af varekøb mv. i andre EF- lande (erhvervelsesmoms)

Fælles er, at der er tale om indkøb til brug i virksomheden.

I denne vejledning er begrebet indgående moms derfor erstattet med begrebet købsmoms.

Momstilsvaret

Herved forstås forskellen mellem udgående moms og indgående moms (købsmoms).

Afgiftstilsvaret

Herved forstås det beløb, som virksomheden skal indbetale eller have udbetalt. Beløbet fremkommer ved fra momstilsvaret at fratrække godtgørelse for olie, el, gas, kul, og CO2-afgift.

Udlandet

Herved forstås områder uden for det danske afgiftsområde. Det danske afgiftsområde omfatter de danske landområder, de indre territoriale farvande, de ydre territoritale farvande i en afstand af 4 sømil (7.408 m ) fra kystlinien eller sådanne rette basislinier, som er eller bliver fastsat, samt luftrummet over de nævnte områder. Afgiftsområdet omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Steder uden for EF

Herved forstås lande uden for EF samt følgende områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde:

For Danmarks vedkommende: Færøerne Grønland

For Englands vedkommende: Kanaløerne

For Frankrigs vedkommende: De oversøiske Departementer

For Grækenlands vedkommende: Bjerget Athos

For Italiens vedkommende: Livigno Campione d'Italia Luganosøens nationale farvande

For Spaniens vedkommende: Ceuta Melilla De kanariske Øer

For Tysklands vedkommende: Øen Helgoland Området Büsingen

Andorra

Gibraltar

San Marino

Vatikanstaten.

Indholdsfortegnelse over hovedafsnit

Afsnit A

Indledning

A.1 Historisk baggrund

A.2 Momssystemet - generelt

Afsnit B

Anvendelsesområdet

B.1 Lovens anvendelsesområde (§ 1 samt § 29 d, stk. 4)

B.2 Momspligtens omfang (§ 2)

Afsnit C

Momspligtig virksomhed og registrering

C.1 Momspligtige virksomheder (§ 2 a)

C.2 Pligt til at betale moms - registrering og anmeldelse (§ 3, stk. 1, § 4, stk. 3, § 29 b og § 38 a)

C.3 Virksomheder, der ikke skal registreres eller anmeldes (§ 3, stk. 3-6 og § 4, stk. 1 og 4)

C.4 Registrering (§§ 5-6)

Afsnit D

Momspligtig omsætning

D.1 Den momspligtige omsætnings omfang (§ 11)

D.2 Momsfri omsætning (§ 12)

D.3 Afmeldelse fra registrering

D.4 Transportydelser inden for EF (§ 29 c)

Afsnit E

Opgørelse af den momspligtige omsætning og erhvervelse

E.1 Opgørelse af den momspligtige omsætning (§ 13)

E.2 Opgørelse af den momspligtige erhvervelse (§ 13 a)

Afsnit F

Momspligtig værdi

F.1 Leverancer mod betaling i penge (§ 7)

F.2 Udtagelse af varer og momspligtige ydelser (§ 8, stk. 1)

F.3 Byttehandel (§ 8, stk. 2)

F.4 Opførelse, ombygning, modernisering, reparation og vedligeholdelse af fast ejendom (momspålæg) (§ 8, stk. 3)

F.5 Interessefællesskab (§ 9)

F.6 Brugte motorkøretøjer (§ 10)

Afsnit G

Momsfritagelser og -godtgørelser

G.1 Ydelser, der er undtaget fra momspligten (§ 2, stk. 3)

G.2 Fritagelse for velgørende arrangementer mv. (§ 2, stk. 5)

G.3 Fritagelse for at betale moms af erhvervelse fra andre EF-lande (§ 29 d)

G.4 Refusion for konsummælksprodukter mv. (§ 30 a)

G.5 Godtgørelse af moms til diplomatiske udsendinge og internationale organisationer mfl. (§ 39, stk. 2 og 4)

G.6 Godtgørelse af moms til visse transport-, bank-, finansierings- og forsikringsvirksomheder (§ 39, stk. 3)

G.7 Tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder for indkøb mv. til brug her i landet (§ 39 a)

G.8 Tilbagebetaling af moms til museer (§ 39 b)

G.9 Godtgørelse af energiafgifter

Afsnit H

Momssats, momstilsvar og fradragsregler

H.1 Momssats (§ 14)

H.2 Momstilsvar (§ 15, stk. 1)

H.3 Fradrag (§ 16)

H.4 Investeringsgoder (§ 16, stk. 2)

H.5 Skader og erstatninger

H.6 Tvangsmæssig tilbagetagelse af driftsmidler

H.7 Generelle afgørelser om fradragsret

Afsnit I

Fakturerings- og regnskabsbestemmelser

I.1 Indledning (§§ 17-19)

I.2 Faktureringsbestemmelser (§ 17)

I.3 Listesystemet (§ 17 a, stk. 1)

I.4 Regnskabsbestemmelser (§ 18, stk. 1)

I.5 Opbevaringspligt og lageropgørelse (§ 19)

Afsnit J

Angivelse og betaling

J.1 Angivelsesregler (§ 20)

J.2 Betalingsregler

J.3 Lejlighedsvis registrering (§ 22 a, stk. 1)

J.4 Kreditbegrænsning

J.5 Tilbagebetaling af negativt momstilsvar (§ 23)

J.6 Forskudsvis udbetaling af overskydende moms (§ 23)

J.7 Hæftelse for moms (§ 24)

Afsnit K

Særlige regler for landbrug og fiskeri mv.

K.1 Registrering (§ 25, stk. 1-3)

K.2 Regnskab (§ 27, stk. 2)

K.3 Angivelse (§ 28, stk. 1-2)

K.4 Betaling (§ 28, stk. 3-5)

K.5 Kreditbegrænsning (§ 22 a, stk. 4)

K.6 Andre særlige bestemmelser

Afsnit L

Indførsel fra steder uden for EF

L.1 Indførsel af varer (§ 29, stk. 1)

L.2 Momspligtig værdi (§ 29, stk. 2)

L.3 Momsfri indførsel (§ 29, stk. 3)

L.4. Ligestilling med indenlandsk salg (§ 29, stk. 4)

L.5 Særlige regler om momsfri indførsel af varer bestemt til et andet EF-land (§ 29, stk. 5)

L.6 Genindførsel efter reparation, forarbejdning mv. (§ 29, stk. 6)

L.7 Tilbagebetaling af moms (§ 29, stk. 7)

L.8 Månedsafregning (§ 29, stk. 8)

Afsnit M

Andre bestemmelser

M.1 Kontrolbestemmelser (§§ 31-34)

M.2 Straffebestemmelser (§§ 35-36)

M.3 Momsnævnet (§ 37)

M.4 Færøerne og Grønland (§§ 38 og 45)

M.5 Tilbagebetaling af moms til museer (§ 39 b)

M.6 Klagebestemmelser (§ 39 c)

M.7 Eftergivelse af moms mv. (§ 39 d)

M.8 Salg om bord på skibe, fly eller tog (§ 38 b)

M.9 Gennemførelsesbemyndigelse (§ 40)

Afsnit N

Særlige områder

N.1 Anvisningssalg

N.2 Brugtvaremoms

N.3 Busmoms (turistkørsel mv.)

N.4 Byggemoms

N.5 Køreskoler

N.6 Motorkøretøjer

N.7 Rideklubber og rideskoler

N.8 Servering af spise- og drikkevarer

N.9 Stutterivirksomhed samt trav- og galoptræning

Bilagshenvisninger (ingen i denne vejledning)

Bemyndigelser (ingen i denne vejledning)