Oversigt (indholdsfortegnelse)

G.1 Ydelser, der er undtaget fra momspligten

G.2 Fritagelse for velgørende arrangementer mv.

G.3 Fritagelse for at betale moms af erhvervelse fra andre EF-lande

G.4 Refusion for konsummælksprodukter mv.

G.5 Godtgørelse af moms til diplomatiske udsendinge og internationale

G.6 Momsgodtgørelse til visse transport-, bank-, finansierings- og

G.7 Tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder for indkøb mv. til

G.8 Tilbagebetaling af moms til museer

G.9 Godtgørelse af energiafgifter

Den fulde tekst

Afsnit G - Momsfritagelser og -godtgørelser


Som nævnt i afsnit B omfatter momspligten, jf. § 2, stk. 1 og 2, som udgangspunkt alle varer og ydelser. Der er imidlertid en række bestemmelser i momsloven, som regulerer dette.

§ 2, stk. 3 og 4

Her opregnes en række specifikke ydelser, der er undtaget fra momspligten. Disse undtagelser er behandlet i G.1. Skatteministeren kan fastsætte nærmere betingelser for momsfriheden efter § 2, stk. 3, bl.a. med henblik på af forhindre konkurrenceforvridning.

§ 2, stk. 5

Skatteministeren er endvidere bemyndiget til at momsfritage arrangementer, hvis overskud fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. De nærmere vilkår for denne momsfritagelse fremgår af G.2.

§ 3

I stk. 3, 4 og 5 er der fastsat konkrete fritagelsesbestemmelser for levering af gas, vand, el og varme ved udlejning, for kunstneres salg af egne kunstværker samt for skoler og kursusvirksomheders udlejning af værelser mv. i forbindelse med egen undervisning. Disse fritagelsesbestemmelser er behandlet i C.3.

§ 4, stk. 4

Skatteministeren er bemyndiget til at fritage andre grupper af virksomheder for at betale moms. Fritagelsesbestemmelsen er ligeledes behandlet i C.3.6.

§ 12

Der skal ikke betales moms ved salg af varer og ydelser, der sælges til eksport eller under eksportlignende forhold, ligesom der ikke skal betales moms ved overdragelse af varelagre, maskiner mv. i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en virksomhed til en anden registreret virksomhed. Disse fritagelsesbestemmelser er nærmere omtalt i D.2.

§ 29

Efter denne bestemmelse kan visse varer indføres momsfrit fra steder uden for EF. Bestemmelsen er omtalt nærmere i afsnit L.

§ 29 a

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte regler for i hvilket omfang, der skal betales moms ved køb og salg af visse ydelser, der købes eller sælges til udlandet. Bestemmelserne om salg er omtalt nærmere i D.2.13, mens bestemmelserne om køb af ydelser i udlandet til brug her i landet er behandlet i B.2.3.

§ 29 d

I stk. 1 er der fastsat visse fritagelsesbestemmelser for varer, der er erhvervet i andre EF-lande. Fritagelsesbestemmelsen omtales i G.3.

§ 30 a

Skatteministeren kan - efter forhandling med Landbrugsministeriet - fastsætte regler om delvis refusion af moms på konsummælksprodukter mv. og margarine, der sælges til direkte forbrug på hjemmemarkedet. Refusionsordningen er omtalt nærmere i G.4.

§ 39

Efter stk. 1 kan udenlandske virksomheder få godtgjort moms, som de har betalt ved køb, bearbejdning mv., opbevaring eller transport af varer, der udføres til udlandet.

Efter stk. 2 kan skatteministeren fastsætte regler for i hvilket omfang diplomatiske udsendinge mfl. kan få godtgjort moms, som de har betalt her i landet. Bestemmelsen er behandlet i G.5. Stk. 3 er en bemyndigelse til skatteministeren, hvorefter denne kan fastsætte regler for godtgørelse af betalt moms til virksomheder, der har udenrigs personbefordring samt til virksomheder, der driver bank-, finansierings- eller forsikringsvirksomhed uden for EF. Bestemmelserne behandles i G.6.

Endelig er der i stk. 4 fastsat en bestemmelse, hvorefter humanitære organisationer mv., der udfører varer til steder uden for EF kan få godtgjort moms. Denne godtgørelsesordning omtales nærmere i G.5.3.

§ 39 a og § 39 b

Efter § 39 a fastsætter skatteministeren bestemmelser, hvorefter momspligtige personer, der ikke er etableret her i landet, kan få godtgjort moms af varer og momspligtige ydelser indkøbt til virksomhedens erhvervsmæssige brug her i landet. Ordningen er omtalt i G.7.

Endelig fastsætter skatteministeren efter § 39 b bestemmelser, efter hvilke visse museer kan få tilbagebetalt moms af kunstværker mv. til indlemmelse i museernes samlinger. Ordningen er kort omtalt i G.8.

Baggrunden for de enkelte fritagelsesordninger er vidt forskellige, men der er under de enkelte afsnit kort redegjort for hensigten med den konkrete fritagelse eller godtgørelse.

G.1 Ydelser, der er undtaget fra momspligten

§ 2, stk. 3 litra a-n

Efter § 2, stk. 2 omfatter momspligten alle ydelser, der ikke direkte er nævnt i stk. 3. Ydelser, som ikke specifikt er nævnt i en af undtagelsesbestemmelserne, er dermed principielt momspligtige.

§ 2, stk. 3 opregner 14 ydelsesområder (litra a-n), som er undtaget fra momspligten. Disse undtagne ydelsesområder er beskrevet nærmere i de følgende afsnit.

I tilslutning til de enkelte undtagelsesbestemmelser er der givet generelle bemærkninger med henblik på afgrænsning af det undtagne ydelsesområde. Derudover er der henvist til afgørelser om momspligt, respektive momsfrihed, i det omfang afgørelserne belyser afgrænsningen af den konkrete undtagelsesbestemmelse yderligere. Der gøres opmærksom på, at en række afgørelser er baseret på specifikke forhold.

Generelt gælder, at ydelser, der er undtaget fra momspligten, normalt vil have en indirekte momsbelastning, idet der skal betales moms af de indkøb mv., der relaterer sig til ydelsen. Desuden skal der, selv om en virksomhed er undtaget fra momspligten efter én eller flere undtagelsesbestemmelser, altid betales moms ved salg af varer og momspligtige ydelser. Der skal således betales moms af varer, som sælges i forbindelse med momsfri aktiviteter. Se også Dep.88.

Virksomheder, der afsætter ydelser nævnt i § 2, stk. 3, kan ikke registreres. Virksomheder, der udlejer, bortforpagter eller sælger fast ejendom, virksomheder, der udfører udenrigs personbefordring samt virksomheder, der afsætter forsikringsydelser til steder uden for EF, kan dog registreres, jf. C.4, G.1.8 samt G.6.

Det bemærkes, at der ved afsætning af ydelser, der er undtaget fra momspligten efter § 2, stk. 3, som udgangspunkt skal betales lønsumsafgift. Der skal dog ikke betales lønsumsafgift af ydelser, der kan henføres til social forsorg og bistand, amatørsport, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed eller persontransport direkte til og fra udlandet.

G.1.1 Sundhedssektoren

§ 2, stk. 3, litra a

Der skal ikke betales moms af hospitalsbehandling, lægevirksomhed, tandlæge- og anden dentalvirksomhed, kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje. Herved holdes såvel den offentlige som den private del af sundhedssektoren stort set uden for momspligten.

Afgrænsningen af den personkreds, der kan udføre momsfri behandlinger, giver normalt ikke adgang til afgrænsningsproblemer, idet der som udgangspunkt skal være tale om offentligt anerkendte medicinalpersoner, idet dog kan nævnes, at dyrlæger er momspligtige, jf. Mn.15.

Kiropraktik

Kiropraktik er således uden videre momsfri, hvis behandlingen gives af en kiropraktor, som har et diplom (eksamensbevis) fra en kiropraktisk læreanstalt, og som har bestået Chiropractic National Board Examination eller Chiropractic State Board Examination, jf. Mn.930 samt Mn.1086.

Psykologer og psykoanalytikere

Psykologer og psykoanalytikere med akademisk kandidateksamen, som har gennemgået en klinisk uddannelse i offentlig stilling af mindst 1 års varighed, er ikke momspligtige. Den psykologisk-pædagogiske kandidateksamen fra Danmarks Lærerhøjskole (cand. pæd. psyk.) ligestilles i denne forbindelse med den psykologiske kandidateksamen ved universiteterne (cand. psyk.). Der kan i visse tilfælde dispenseres fra kravet om klinisk uddannelse i offentlig stilling. En sådan dispensation bliver normalt kun givet efter høring af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har bl.a. tilkendegivet, at deltagelse i undervisning i "Indføring i psykoterapi - klinisk praksis for ældre studerende" ved Københavns Universitets Institut for Klinisk Psykologi ikke kan sidestilles med den 1-årige uddannelsesstilling. Se også Mn.901, Mn.1120, Mn.1340 samt TSS.1342.

Øjenlæger og optikere

Øjenlæger og optikeres tilpasning af kontaktlinser til patienter er momsfri, og øjenlægernes salg af kontaktlinser kan ske momsfrit, forudsat kontaktlinserne videresælges uden fortjeneste, jf. Mn.965. Optikeres synsprøver samt tilpasning af briller er derimod momspligtig, jf. Mn.120 samt Mn.1061.

Alternative behandlere

Alternativ behandling, herunder behandling udført af personer, som er registreret som alternative behandlere af Landsforeningen til Naturhelbredelsens Fremme (LNF), er som udgangspunkt momspligtig.

Alternative behandlere, der arbejder under lægeligt tilsyn, kan på visse betingelser fritages for at betale moms, jf. bl.a. Dep.1054. Alternative behandlere kan således fritages for at betale moms, hvis behandlingen udføres af en autoriseret medicinalperson i henhold til den pågældendes autorisation, jf. Mn.901 samt Mn.1091. Behandlinger, som sker på medicinalpersonens ansvar og foretages af en ikke uddannet behandler (medhjælp), er ligeledes momsfri. Retningslinierne for lægers benyttelse af medhjælp er offentliggjort i Ugeskrift for Læger den 5. marts 1990, jf. også TSS.1328.

Den omstændighed, at en autoriseret medicinalperson har henvist en patient til alternative behandling, medfører således ikke umiddelbart, at behandleren er fritaget for at betale moms. I tvivlstilfælde må den alternative behandler kunne dokumentere, at de behandlinger, der ønskes undtaget fra momspligten, udføres efter delegation fra en læge, jf. TSS.1328.

Ved vurderingen af, i hvilket omfang der er tale om momsfri behandlinger under det sundhedsmæssige område, lægger man vægt på, om behandlingen er tilskuds- eller refusionsberettiget efter den offentlige sygesikringsordning. Det er derimod ikke afgørende, om der sker en reel udbetaling eller refusion.

Elektroterapi, hypnose mv.

Elektroterapibehandling, hypnose- og samtaleterapibehandling er således momspligtig, da behandlingen ikke er tilskuds- eller refusionsberettiget efter sygesikringsordningen, jf. også Mn.522, Mn.524 samt Mn.968, ligesom der som hovedregel skal betales moms af de behandlinger, der udføres på bl.a. fod- og skønhedsklinikker, jf. Mn.523.

Massage

Massage, fodpleje og fodterapi er momfri, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om en behandlingsform, der er tilskuds- eller refusionberettiget. Den massage, som fysioterapeuter giver, vil således være momsfri, mens den massage, der gives på motionscentre, helsestudier etc., vil være momspligtig.

Hirsutisme

Hirsutisme-behandling (fjernelse af skægvækst hos kvinder) er undtaget fra momspligten. Behandlingen er af Indenrigsministeriet karakteriseret som en sygehusopgave, der skal løses enten af sygehuse eller efter sygehusvisitation hos private kosmetologer for sygehusvæsenets regning. Undtagelsen gælder også de forholdsvis få tilfælde, hvor kvinder af sociale årsager ikke ønsker at gennemgå undersøgelser hos speciallæger eller på sygehus, og derfor selv betaler for behandlingen hos en kosmetolog.

Laboratorieunderundersøgelser

Laboratorieundersøgelser er som udgangspunkt momspligtige. Sker en undersøgelse efter henvisning fra læge eller sygehus, vil undersøgelsen dog være momsfri. Se også Mn.13 og Mn.14.

Lægevagtordninger mv.

Lægevagtordninger, der omfatter formidling af telefonisk kontakt mellem patienter og vagthavende læger, og som drives fra en lægevagtforenings egen central eller vagtgruppe, anses for en del af lægevirksomhed og er derfor undtaget fra momspligten.

Tilsvarende formidlingsvirksomhed, der udøves af Falcks Redningskorps i forbindelse med lægevagtordninger, er principielt momspligtig.

§ 4, stk. 4

Skatteministeriet har imidlertid fritaget redningskorpsets formidlingsvirksomhed for lægevagtordningerne for at betale moms, sådan at der opnås en momsmæssig ligestilling med lægeforeningers egne vagtcentraler, jf. Dep.643.

Falcks Redningskorps varetager derudover en række andre vagt- og overvågningsordninger, som generelt er momspligtige. Formidlingsvirksomhed vedrørende jordmoderhjælp er dog momsfri, i det omfang jordemoderhjælp sædvanligvis indgår i de almindelige lægevagtordninger. Også overvågningsaftaler vedrørende folke- og invalidepensionisters telefonkæder er momsfri. Se Mn.663 samt Mn.786.

Bedriftsundhedstjeneste

Ydelser, der præsteres af bedriftssundhedstjenester, anses for anden egentlig sundhedspleje, og er som sådan undtaget fra momspligten, jf. Mn.704. Tilsvarende gælder konsultativ bistand i forbindelse med oprettelse af bedriftssundhedstjenester, jf. Mn.787.

Rednings- og brandslukning

Redningskorps er momspligtige for virksomhed med redning- og brandslukning, jf. Mn.1029.

Tolkning i forbindelse med lægebehandling

Tolkning i forbindelse med lægehjælp efter sygesikringsloven er undtaget fra momspligten som en integreret del af lægevirksomhed, jf. Mn.785. Tilsvarende gælder tolkning i forbindelse med hospitalsbehandling.

Kombinerede behandlinger

Hvis momsfri behandlinger udføres sammen med momspligtige behandlinger, sådan som det fx er tilfældet på visse fod- og skønhedsklinikker, skal ydelserne faktureres særskilt, sådan at de undtagne ydelser kan udskilles fra de momspligtige, jf. Mn.523 og Mn.579.

Plejeservice

Egentlige plejefunktioner (plejeservice), der udføres af rengøringsselskaber på døgninstitutioner, fx hospitaler og plejehjem, er også undtaget fra momspligten, hvorimod egentlig rengøring er momspligtig. For så vidt angår afgrænsningen mellem momspligtige og momsfri ydelser på døgninstitutioner henvises til Mn.902.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om momspligt for følgende ydelser. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse:

- administration af en lægekredsforening, jf. Mn.577,

- akupunktur, zoneterapi og massage m.m., jf. Mn.521 og Mn.660,

- hudpleje, jf. Mn.356,

- hårtransplantation, jf. Mn.1350,

- vejning af personer på personvægte, jf. Mn.749.

Følgende ydelser er derimod kun til dels momspligtige:

- handicapridning, jf. Mn.625 (fysioterapeuters arbejdsydelser er undtaget fra momspligten, mens rideskoler skal betale moms af de vederlag, som skolerne får for at stille heste mv. til rådighed for undervisningen),

- healing og hypnose mv., jf. Mn.524, Mn.967 og Mn.968 (behandlinger er momspligtige, mens evt. foredrag og branchevendt undervisning er undtaget fra momspligten).

G.1.2 Den sociale sektor

§ 2, stk. 3, litra b

Der skal ikke betales moms af ydelser, som kan henføres til social forsorg og bistand, herunder ydelser, der præsteres i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, observationshjem, plejehjem o.l. private eller offentlige institutioner. Herved holdes den sociale sektor uden for momspligten.

Ved vurderingen af, om ydelser kan henføres til den sociale sektor, ses der bl.a. på, om ydelsen sker i nær tilknytning til social bistand og sikring, og om den præsteres af et offentligretligt organ eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter.

Almennyttig karakter

Som eksempler på organer, der momsmæssigt er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter, kan bl.a. nævnes den virksomhed, der udøves i arbejdsløshedskasser samt Dansk Røde Kors' modtagelsescentre for indkvartering af asylansøgere i tiden fra ankomsten til Danmark til den endelige afgørelse af asylansøgningen foreligger (præasylfasen), herberger, beskyttede pensionater, dagcentre for pensionister samt andre (såvel offentlige som selvejende) institutioner, der drives med fuld underskudsdækning efter bistandsloven. Salg af mad og drikkevarer (servering) samt salg af materialer, håndarbejder mv. til lave takster (indkøbs- og fremstillingspriser) til klienter og deres pårørende er ligeledes momsfri, jf. Mn.61, Dep.489, Mn.581 samt Mn.665.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales moms af indtægter, som fremkommer i forbindelse med ydelser af social karakter mv., vil der bl.a. indgå en vurdering af, om en undtagelse fra momspligten vil føre til konkurrenceforvridning over for andre virksomheder. Evt. kiosksalg vil således altid være momspligtig, jf. bl.a. Mn.292.

Organisationer inden for socialområdet

Organisationer med socialt sigte inden for børne-, ungdoms- og ældrearbejde skal ikke betale moms af de honorarer for administration og regnskabsarbejde mv., som de modtager fra tilsluttede selvejende institutioner, jf. Mn.582. Undtagelsen omfatter derimod ikke administration mv. for institutioner, som ikke er tilsluttet organisationen, jf. Mn.662.

Socialrådgivning

Privatpraktiserende socialrådgiveres socialrådgivning, psykologisk rådgivning og undervisning er momspligtig, jf. Mn.1311.

Private hjemmehjælpere

Private hjemmehjælpere er fritaget for at betale moms, i det omfang de alene afsætter ydelser som fx hjælp med personlig hygiejne, deltagelse i udflugter og ferieture, hjælp til at holde fødselsdage mv., jf. TSS.1343. Afsættes der tillige momspligtige ydelser som fx rengøring og indkøb, skal der beregnes moms af de momspligtige ydelser, og der skal på fakturaen ske en opsplitning af ydelserne med særskilt sammentælling, jf. § 17, stk. 7.

Kostleverancer fra sociale institutioner

Kostleverancer til pleje- og børneinstitutioner samt til hjemmeboende pensionister fra sygehuse og andre amtskommunale og kommunale institutioner samt fra selvejende og private sociale institutioner er principielt momspligtige, men der skal normalt ikke betales moms, da leverancerne ikke anses for at ske i konkurrence med erhvervsvirksomheder, jf. Mn.417 og Mn.705. Tilsvarende gælder offentlige institutioners salg af blodplasma mv., jf. Mn.705.

Ungdomsklubber

Derimod kan ungdomsklubbers fællesaktiviteter som fx landbrugs- og cafeteriadrift ikke anses for hørende under social forsorg og bistand, selv om der ydes tilskud hertil efter bistandsloven. Fællesaktiviteter, der omfatter rideskolevirksomhed, kanoklub og gokartklub m.m., er dog indtil videre momsfri, hvis ydelserne - ligesom i almindelige sportsklubber - præsteres i klubregi mod betaling af sædvanligt medlemskontingent, jf. også G.1.5.

Tolkning

Tolkning i forbindelse med bl.a. social- og sundhedsforvaltningens virksomhed er momsfri, jf. Mn.850.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at afsætning af følgende ydelser kan ske momsfrit. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse:

- plejefunktioner på døgninstitutioner (plejeservice), jf. Mn.902,

- socialinstitution, drevet som en landbrugsbedrift, jf. Dep.951,

- udlejning af ferieboliger til pensionister og handicappede, jf. Mn.666,

- udlejning af sportsfaciliteter er undtaget fra momspligten som en kombination af undtagelsesbestemmelserne i § 2, stk. 3 litra b, c og e, jf. Mn.580 samt Mn.966,

- vagt- og overvågningsordninger for bl.a. folke- og invalidepensionister, jf. Mn.663 og Mn.786, og

- ældreklubbers filmforevisning, jf. Mn.291.

G.1.3 Skole- og undervisningssektoren

§ 2, stk. 3, litra c

Der skal ikke betales moms af skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse, herunder omskoling, samt af anden undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse. Undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning (herunder porcelænsmaling), bogføring og maskinskrivning anses for uddannelse af denne karakter.

Herved er næsten hele skole- og undervisningssektoren holdt uden for momspligten.

Skoleundervisning

Grundlæggende skoleundervisning, videregående efter- eller videreuddannelse inden for konkrete fagområder samt generelle, hovedsagelig branchevendte kurser er således undtaget fra momspligten, hvorimod afsætning af ydelser, der har karakter af instruktion anses for momspligtig konsulentvirksomhed, jf. Mn.1034 og DfT.1114.

Fritidsundervisning

Ud over egentlig skoleundervisning i såvel privat som offentligt regi, er også den undervisning og virksomhed, der er omfattet af lov om fritidsundervisning mv., og som udføres af bl.a. oplysningsforbund, ungdoms- og idrætsforeninger, eller som finder sted i interne grupper for børn og unge i ungdomsklubber, normalt undtaget fra momspligten. Et færdselskursus (teoretisk og praktisk undervisning), der afholdes af et oplysningsforbund, er således undtaget fra momspligten, jf. Mn.583.

Faglig uddannelse

Ved afgrænsningen af, hvad der forstås ved faglig uddannelse, herunder omskoling, lægges der vægt på, om undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, jf. Mn.788 samt Mn.931. I tvivlstilfælde lægges vægt på, om undervisningen er godkendt af det offentlige og/eller af en faglig organisation, jf. Mn.1326. Undervisningen må ikke have karakter af konsulentbistand, jf. Mn.788 og Mn.1034.

Som eksempler på branchevendte kurser kan bl.a. nævnes kurser i ledelsesfilosofi, gruppepsykologi, ideproduktion, problemløsning, nytænkning, kommunikation, samarbejde, organisationsteori, personlig udvikling, management, marketing, salgsteknik, arbejdsmiljø, dynamisk læsning, notat- og referatteknik, transaktionsanalyse mv. Se også Mn.529, Mn.586, Mn.588, Mn..828, Mn.851, Mn.931, Mn.967, Mn.1034 og DfT.1114.

Kursusvirksomheder udlejer traditionelt værelser og serverer mad mv. i forbindelse med afholdelse af egen undervisning. Sådan udlejning mv. er momsfri, jf. også C.3.3.

Administration af momsfri kurser er momsfri, jf. Mn.586.

Undervisning i legemsøvelser

Til illustration af, hvad der kan anses for momsfri undervisning i legemsøvelser, kan bl.a. nævnes undervisning i gymnastik, dans, jazzballet, afspænding, yoga, bodybuilding, helsesport, fjernøstlige forsvarsdiscipliner som karate og judo samt faldskærmsudspring mv., jf. Mn.751 samt Mn.752 Mn.1300, mens eksempelvis undervisning i golf, ridning og tennis ikke kan fritages for moms efter denne bestemmelse, jf. Mn.525. Se også G.1.5.

Rideskoler, køre-, sejl-, og køreskoler

Rideskoler, køre-, sejl- og flyskoler er momspligtige af deres undervisning, bortset fra den del, som har karakter af faglig uddannelse, jf. Mn.526, Mn.527, Mn.587, Mn.626, Mn.627, Mn.667, Mn.845 samt Mn.1033. For så vidt angår køreskoler henvises i øvrigt til N.5.

Lærebøger mv.

Salg af lærebøger og andet undervisningsmateriale er momspligtigt, hvis der opkræves særskilt betaling, jf. Mn.708. Materiale, som en kursusleder selv udarbejder, er dog undtaget fra momspligten efter

§ 2, stk. 3, litra l, jf. Mn.931. Udlevering af lærebøger, plader og bånd i forbindelse med korrespondancekurser, er dog altid momspligtig, jf. dog Dep.767. Se tillige Mn.742. Der skal også betales moms af annonceindtægter og standleje i forbindelse med momsfri undervisning, jf. Mn.707.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at afsætning af følgende ydelser kan ske momsfrit. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse:

- erhvervsvendte kurser i healing og intuitiv massage, jf. Mn.967,

- fagstævner - mesterskaber, jf. Mn.707,

- sikkerhedskurser for arbejdspladsers sikkerhedsrepræsentanter, jf. Mn.528,

- skoler for reflekszonearbejde og for uddannelse af naturlæger, jf. Mn.931,

- uddannelse af fagastrologer, jf. Mn.788,

- udlejning af sportsfaciliteter er undtaget fra momspligten som en kombination af § 2, stk. 3 litra b, c og e, jf. Mn.580 samt Mn.966,

- undervisning i krops-, hud- og skønhedspleje, jf. Mn.851, og

- åbne arkitektkonkurrencer, jf. Mn.709

Følgende ydelser er derimod momspligtige:

- bridgeundervisning, jf. Mn.781,

- brevkursus i hårklipning, jf. Mn.1326,

- intim massage, jf. Mn.623,

- sundheds- og slankekurser, jf. Mn.530, og

- tennistræning, jf. Mn.585. Se dog også G.1.5.

G.1.4 Kulturelle aktiviteter

§ 2, stk. 3, litra d

Der skal ikke betales moms af kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver o.l.

Der skal dog betales moms af radio- og fjernsynsudsendelser, teater- og biografforestillinger, koncerter o.l.

Store dele af det kulturelle område er dermed undtaget fra momspligten, bortset fra den mere forlystelsesbetonede del af kulturlivet.

I relation til kulturelle aktiviteter skal nævnes, at kunstneres salg af egne kunstværker i visse tilfælde kan ske momsfrit, ligesom også museers indkøb af genstande til deres samlinger i visse tilfælde kan ske momsfrit, jf. også C.3.2, L.4.3 samt M.5.

Fritagelsen for at betale moms af kulturelle aktiviteter skal i et vist omfang ses i sammenhæng med fritagelsen for at betale moms af kunstnerisk virksomhed, jf. G.1.12.

Udstillinger

Ved vurderingen af om adgangen til at deltage i et arrangement er momsfri, fordi der er tale om en kulturel aktivitet, lægges der bl.a. vægt på, om aktiviteten er af en sådan art, at den kan skønnes at have interesse for en bredere kreds af borgere. Salg af museumskort og adgang til fx kunstudstillinger, akvarieudstillinger og blomsterparker er således eksempler på aktiviteter, hvor man har skønnet, at der er tale om momsfri kulturelle aktiviteter, jf. Mn.629 samt Mn.970. Derimod skulle et dyrskue betale moms af entreindtægten ud fra en betragtning om, at dyrskuer, uanset det kulturelle islæt, har karakter af en varemesse, jf. Mn.628.

Forlystelser

Forlystelser, herunder teater-, biograf- og varietéforestillinger, revyer mv. er momspligtige og arrangøren skal derfor betales moms af entreindtægten ved sådanne forestillinger. Der skal dog ikke betales moms af fribilletter til biografer, teatre, koncerter o.l., jf. Mn.66.

Teatergrupper, der afsætter forestillinger til forskellige arrangører, såsom foreninger, skoler, biblioteker mfl. er også momspligtige, jf. Mn.791. Tilsvarende gælder den formidling, som impresarier, bureauer o.l. udfører, jf. også Mn.92. Derimod skal medvirkende kunstnere, orkestre etc. normalt ikke betale moms, da de er omfattet af § 2, stk. 3, litra l.

Som eksempler på momspligtige forlystelser kan nævnes opvisninger af forskellig art, fx opvisning i kunstskøjteløb, jf. Mn.144, flyveopvisning samt opvisning af delfiner (også selv om opvisningen er kombineret med et indledende foredrag), filmfremvisning med ledsagende foredrag, jf. Mn.279, forlystelsesparker, herunder vandlande, adgang til karruseller, luftgynger, minigolf etc., jf. Mn.67, Mn.70, Mn.128, Mn.170, Mn.172 og Mn.240, Mn.436 samt spilleforretninger med fx computerspil, enarmede tyveknægte og lykkehjul, jf. Mn.19, Mn.68 og Mn.69 samt Højesterets dom af 23. april 1970.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at afsætning af følgende ydelser kan ske momsfrit. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse:

- børnefilmklubbers samt ældreklubbers filmforevisninger mod almindelige medlemskontingent, jf. Mn.291, Mn.378 og 1058,

- dansearrangementer i en selskabsklub mod sædvanligt medlemskontingent, jf. Mn.789, og

- teater- og musikforeningers sædvanlige medlemskontingenter, jf. Mn.104, Mn.132, Mn.223 samt Mn.981,

Følgende ydelser er derimod momspligtige:

- entreindtægter til en svømmehal opført i tilknytning til en campingplads, jf. Mn.1303,

- udlejning af film, jf. Mn.49 og Mn.50,

- entreindtægter ved politiske organisationers sommerfestivaler, jf. Mn.790, og

- dyre- og forlystelsespark med fælles entreindtægter, jf. Mn.391.

Endelig er der truffet afgørelse om, at hunde- og katteklubber skal betale moms af visse aktiviteter, jf. Mn.377, Mn.575, Mn.710 og Mn.745, ligesom indmeldelsesgebyrer ved fjerkræudstillinger er momspligtige, jf. Mn.257.

G.1.5 Sportsaktiviteter

§ 2, stk. 3, litra e

Sportsaktiviteter og sportsarrangementer, herunder arrangementer, hvortil er knyttet spil på totalisator e.l., er undtaget fra momspligten.

Motorløb og arrangementer med professionelle deltagere

Motorløb og arrangementer med professionelle sports- og idrætsudøvere er derimod momspligtige, jf. også Mn.518 samt Mn.631. Fodboldkampe dog kun, hvis der deltager én eller flere professionelle på begge hold. Som professionelle anses i momsmæssig henseende også kontraktspillere. For så vidt angår momspligt i forbindelse med fodboldkampe henvises i øvrigt til Mn.280 samt DfT.844/84 A.

Baggrunden for, at der skal betales moms af motorløb og arrangementer med professionelle skal ses i lyset af, at sådanne arrangementer i en vis grad kan sidestilles med momspligtige forlystelser.

Entreindtægter mv. til amatørarrangementer, bortset fra motorløb, er således momsfri, mens der skal betales moms af entreindtægter, start- og licensafgifter til professionelle arrangementer.

Spil på totalisator

Sportsarrangementer, hvortil der er knyttet spil på totalisator, er ikke momspligtige, selv om der deltager professionelle. Baggrunden for denne undtagelse er, at der betales en særlig afgift af indskud i totalisatorer, hvorfor man ikke har ønsket en dobbeltbeskatning. Den virksomhed, som totalisatorforstandere ved travbaner mv. udfører, er derfor undtaget fra momspligten som en del af momsfrit totalisatorspil.

Ved vurderingen af, hvad der kan anses for sportsaktiviteter, lægges der bl.a. vægt på, om den klub eller forening, hvori aktiviteten udøves, er tilknyttet Dansk Idræts Forbund (DIF) eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), jf. Mn.753 samt Mn.781.

Undervisning og træning i klubregi

Undervisning, træning og instruktion er principielt momspligtig, medmindre undervisningen mv. er undtaget fra momspligten som undervisning i legemsøvelser, jf. § 2, stk. 2, litra c.

Undervisning eller træning der foregår i klubregi og som udelukkende gives til klubmedlemmer, anses dog for at indgå som et naturlig led af klubbens sportslige aktiviteter, og der skal derfor ikke betales moms af sædvanligt medlemskontingent, heller ikke selv om en del af kontingentet bruges til at aflønne ansatte trænere mfl., jf. Mn.525, Mn.585 samt Mn.753.

Ved afgørelsen af, om alle aktiviteter inden for en sportsklub kan fritages for moms, indgår bl.a. en vurdering af, om der er tale om erhvervsmæssig afsætning, evt. om afsætningen sker i konkurrence med egentlige erhvervsvirksomheder, jf. bl.a. Mn.753.

Udlejning af sportsfaciliter og salg af adgang til at udøve sportsaktiviteter mv. er undtaget fra momspligten som en kombination af undtagelsesbestemmelserne for social forsorg og bistand, undervisning og sportsaktiviteter, jf. Mn.966.

Der skal derfor ikke betales moms af lejeindtægter eller særskilt opkrævede billetindtægter ved salg af adgang til at udøve sport, fx bowling, golf, tennis o.l. Det er i denne sammenhæng uden betydning, om der er tale om private eller offentligt drevne idrætsanlæg.

Idrætsparker, som kræver, at parkens egne kontrollører benyttes ved arrangementer med entreindtægter, skal ikke beregne moms, hvis kontrollørydelserne faktureres til idrætsforeningerne uden avance.

Sponsorindtægter

Sportsklubber o.l., som modtager sponsorindtægter fra en virksomhed som betaling for, at foreningens medlemmer under idrætsudøvelse bærer sportstøj med virksomhedens navn, logo e.l., skal betale moms af denne indtægt, jf. Mn.339.

Træning af heste

Træning af heste til trav- og galopløb anses for momspligtige arbejdsydelser på varer, jf. Mn.93 samt Østre Landsrets dom af 23. september 1968.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at afsætning af følgende ydelser kan ske momsfrit. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse:

- børne- og ungdomsorganisationers undervisning i sejlads mv., jf. Mn.591,

- hundetræning, jf. Mn.903,

- deltagerafgifter ved amatørsportsarrangementer, jf. Mn.1010,

- svømmebade og offentlige badeanstalter, jf. Mn.580,

- udlejning af skabe til opbevaring af sportsudstyr, jf. Mn.1087/90 A, og

- ydelser i forbindelser med trav- og galopløb, jf. Mn.1011.

Følgende ydelser er derimod momspligtige:

- forlystelser (billard- og keglebanespil), jf. Mn.313 og Mn.436,

- sportsfiskeri, jf. Mn.849 samt Dep.947, og

- støtteforeningers salg af varer og ydelser, jf. Mn.973.

G.1.6 Personbefordring

§ 2, stk. 3, litra f

Personbefordring er undtaget fra momspligten. Anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel er dog momspligtig.

Undtagelsen omfatter transport af personer med alle former for transportmidler, bortset fra turistbuskørsel.

Buskørsel

En bus er i relation til momsloven et køretøj, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.

Et køretøj, som oprindelig er konstrueret og indrettet til at transportere mere end 9 personer inkl. føreren, men som er godkendt til transport af handicappede personer i kørestole, anses ikke for en bus på de ture, hvor antallet af sæder i køretøjet af hensyn til personer i kørestole er ændret til kun at kunne medføre højst 9 personer inkl. føreren. Det er tilladt at transportere andre personer samtidig, og der skal således ikke beregnes moms ved kørsel på sådanne ture, jf. Dep.873. Se også N.3.

Hyrevognskørsel mv.

Hyrevognskørsel med passagerer er undtaget fra momspligten. Kørsel med hastende småforsendelser samt udbringning af mad til pensionister mfl. er derimod momspligtig, jf. Mn.661 og Mn.706. Hyrevognmænd er således momspligtige for varekørsel for egen regning, ligesom salg af reklameydelser i form af lysskilte og streamers er momspligtig, herunder også hvis ydelsen leveres i underentreprise for bestillingskontorer og taxasammenslutninger.

Bestillingskontorer og taxasammenslutningers formidling af personkørsel samt levering af administrationsydelser til tilsluttede hyrevognmænd anses for en integreret del af persontransport og er således momsfri, jf. Mn.711. Derimod er bestillingskontorers formidling af varekørsel i hyrevogne principielt momspligtig, men formidlingen af sådan kørsel er af praktiske årsager fritaget for moms efter § 4, stk. 4, jf. Mn.1031.

Færgeoverførsler

Transport af varer, fx færgeoverførsel af biler, er momspligtig. Hvis der udstedes fællesbillet for bil og fører, skal der kun betales moms af den del af billetprisen, der vedrører overførslen af bilen.

Stadepladsafgift

Afgifter, der afkræves rutebilvogmænd mfl. for at benytte rutebilstationer (stadepladsafgift), anses for en integreret del af personbefordring og er derfor undtaget fra momspligten, jf. Mn.589.

Lufthavnsvirksomhed

Lufthavnsvirksomhed er momspligtig, og der skal derfor betales moms af hangar- og opholdsafgifter, startafgifter, passagerafgifter etc.

G.1.7 Postvæsenets tjenesteydelser

§ 2, stk. 3, litra g

Postvæsenets tjenesteydelser er undtaget fra momspligten. Der skal dog betales moms af telekommunikation.

Postvæsenet skulle tidligere også betale moms af pakkepostbefordring. Momspligten blev imidlertid ophævet med virkning fra 15. januar 1991 som følge af gennemførelsen af EF's 18. momsdirektiv.

Traditionelle postydelser

Undtagelsesbestemmelsen indebærer først og fremmest, at postvæsenets hovedaktivitet, brev- og pakkeombæring, er undtaget fra momspligten. Bestemmelsen er, sammen med det forhold at frimærker er lovligt betalingsmiddel, baggrunden for, at der ikke skal betales moms ved salg af gangbare, ustemplede frimærker til pålydende værdi.

Andre postydelser

Postvæsenet udfører derudover en række tjenesteydelser, som i et vist omfang er momspligtige. Der er truffet konkret afgørelse om, i hvilket omfang postvæsenets tjenesteydelser er momspligtige, jf. Mn.5.

Ekspeditionsarbejde for postvæsenet

Privatbaner, brugsforeninger, boligselskaber mfl. udfører mod særligt honorar forskelligt ekspeditionsarbejde for postvæsenet. Arbejdet består i postkassetømning, modtagelse, sortering og afsendelse af såvel brev- som pakkepost samt evt. funktioner vedrørende ind- og udbetalinger. Ydelserne er tillige med udlejning af postbokse momspligtige.

Telekommunikation

Telefon-, telegraf- og telexydelser her i landet er momspligtige. Telefonsamtaler mv. fra Danmark til udlandet samt samtaler mv. fra udlandet, hvor den danske modtager har bekræftet at ville betale samtalen, er også momspligtige. I sidstnævnte tilfælde anses samtalerne for ført fra Danmark.

G.1.8 Udlejning, bortforpagtning og administration af fast ejendom

§ 2, stk. 3, litra h

Udlejning, bortforpagtning og administration af jord og anden fast ejendom, herunder udlejning mv. af egentlige erhvervsvirksomheder som fx cafeterier og tankstationer samt sommerhuse mv. er undtaget fra momspligten.

Virksomheder, der udlejer eller bortforpagter fast ejendom mv., kan på visse betingelser frivilligt registreres, jf. § 6. Reglerne for en sådan frivillig registrering fremgår af C.4.4.

Der skal efter § 2, stk. 3, litra h, 2. punktum, betales moms af udlejning af værelser i hoteller, gæstgiverier, moteller o.l. uanset udlejningens varighed, ligesom virksomheder, der udlejer værelser for kortere tidsrum end 1 måned, skal betale moms. Endelig skal der betales moms ved udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads.

Udlejning af værelser

Afgrænsningen mellem momsfri udlejning af fast ejendom og momspligtig udlejning af værelser skal sikre, at al udlejning af værelser i hoteller o.l., samt anden udlejning af værelser mv. til personer, der tager midlertidigt ophold uden at skifte bopæl, fx til ophold under ferie mv., bliver momspligtig, mens der så vidt muligt ikke skal betales moms af udlejning af værelser og lejligheder, der bruges som fast bolig for lejeren.

Udlejning af værelser og ferielejligheder mv. i mindre end 1 måned anses således for momspligtig udlejning til midlertidigt ophold (korttidsudlejning), jf. Mn.56 samt Dep.46.

Hoteller, der udlejer nogle af værelserne på langtidskontrakt (egentlig bolig for lejeren), kan ikke fritages for at betale moms af denne udlejning, når virksomheden i øvrigt - evt. kun i en del af året - driver almindelig hotelvirksomhed. Tilsvarende gælder andre virksomheder, der er registreret for en sådan korttidsudlejning, jf. Mn. 464 og Mn.599.

Udlejningsformidling

Formidlingsvirksomhed vedrørende udlejning af fast ejendom, fx sommerhuse, ferielejligheder og hotelværelser er momspligtig, jf. Mn.532. Rejsebureauers formidling af momspligtig værelsesudlejning og ferieboliger er dog undtaget fra momspligten som en integreret del af momsfri rejsebureauvirksomhed, jf. G.1.13.

Udlejningsbureauer, rejsebureauer, turistbureauer mfl. skal betale moms af den provision, bureauet beregner sig for at medvirke ved udlejning af danske sommerhuse, jf. Mn.532, Mn.595, Mn.598 samt Mn.599. Se endvidere Mn.713. For så vidt angår formidling af momsfri ferieboligudlejning, herunder formidling foretaget af udenlandske bureauer samt formidling af momspligtig ferieboligudlejning henvises i øvrigt til Mn.748 og Mn.1056.

G.1.8.1 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom mv.

Som fast ejendom anses såvel hele bygninger, som enkelte lokaler. Til fast ejendom hører også selve grundstykket samt træer, avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er anbragt på grunden eller bygningen.

Driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom, anses normalt for en integreret del af virksomheden og er dermed undtaget fra momspligten.

Det er en betingelse for undtagelsen, at der ikke medfølger driftsmidler og løsøregenstande ud over det normale, samt at der ikke i lejekontrakt eller forpagtningskontrakt sker særskilt prisansættelse for brugsretten, jf. også Mn.63, Mn.124, Mn.207 samt Mn.1301. Ved vurderingen ses der endvidere i et vist omfang på, om lejer/forpagter er registreret, herunder om forholdet vil kunne omfattes af en frivillig registrering.

Kursus-, selskabs- og mødelokaler mv.

Udlejning af kursus-, selskabs- og mødelokaler o.l. i hoteller, restaurationer, forsamlingshuse, beboerforeningers selskabslokaler, idrætshaller mv. anses for momsfri udlejning af fast ejendom, forudsat der ikke sker servering i lokalerne, jf. Mn.793 og Mn.929. Se også C.3.3 samt N.8.

Udlejning af biografteatre til ældre klubber, børnefilmklubber og Den danske Skolescene kan ske momsfrit, når foreningerne selv fremskaffer de film, der skal forevises, og selv sørger for salg af billetter. Biografteatrene stiller ved udlejning til foreningerne biograflokaler, forevisningsapparatur, kontrollører og operatører til rådighed.

Jordarealer og stadepladser

Udlejning af jordarealer til fx andre landbrugsvirksomheder samt udlejning af stadeplads til omrejsende tivoli eller dyrskuer, markeder etc. kan ske momsfrit, jf. Mn.11 og Mn.207. Der skal således ikke betales moms af de beløb, som indlejede boder betaler som leje til fx en tivoliejer, ligesom tivoliejeren ikke skal betale moms af de beløb, der betales for at benytte de arealer, hvor tivoliet opstilles. Udlejning af torvestader til fx frugt og grønthandlere mfl. anses også for momsfri udlejning af fast ejendom.

Udlejning af staldplads for heste (boksleje) er derimod momspligtig, jf. Mn.93, Mn.670 samt Mn.753, da udlejningen er sidestillet med momspligtig udlejning af parkeringsplads.

Sportsarealer

En golfklubs udlejning til såvel medlemmer som ikke medlemmer anses for salg af adgang til sportsfaciliteter (der er undtaget fra momspligten, jf. § 2, stk. 3, litra b, c og e) og ikke som udlejning af fast ejendom, jf. Mn.966. Udlejning af et samlet sportsareal til en enkelt klub e.l. anses derimod for udlejning af fast ejendom, jf. TSS.1361. Udlejning af et køreteknisk anlæg er anset som salg af en midlertidig brugsret, der er momspligtig efter § 2, stk. 2, jf. Østre Landsrets dom af 26. marts 1992.

Campingpladser mv.

Udlejning af campingplads, stationære telte og campinghytter er momspligtig, jf. Mn.593, Dep.611 samt Mn.671. Det samme gælder udlejning af telte og flytbare træbarakker til brug ved fester o.l, jf. Mn.21. Se også Mn.591 om børne- og ungdomsorganisationers udlejning af hytter, ferielejre, lejrpladser mv.

Mobile bygninger

Udlejning af flytbare, men mere permanente bygninger anses ofte for momsfri udlejning af fast ejendom. Der er således konkret meddelt momsfrihed for udlejning af en flytbar mobilpavillon, der blev opstillet nøglefærdig med alle nødvendige installationer, og til hvilken der blev krævet byggetilladelse fra de kommunale myndigheder, jf. Mn.971.

Bådeplads

Sejlklubbers udlejning af bådeplads, liggeplads på land, havne- og beddingpladser er momspligtig, selv om udlejningen kun sker til foreningens medlemmer. Der skal derfor betales moms af pladsleje, herunder evt. indskud eller deposita, der opkræves ved udlejning til faste lejere samt af havnepenge, der opkræves ved gæstesejleres benyttelse af havnen, jf. Mn.601, Mn.717 samt Mn.739.

Jagt- og fiskeriret

Udlejning af en jagtret, der sker for perioder under én måned, er altid momspligtig. Sker udlejning af en jagt- eller fiskeriret for en længere periode, kan udlejningen på visse betingelser ske momsfrit, jf. Mn.932. Se også Mn.849 samt Dep.947.

Udvindingsret

Indtægter fra en udvindingsret ifølge overenskomst mellem fx en landbrugsvirksomhed og et grusværk anses for momsfri udlejning af fast ejendom, uanset om betalingen for udvindingsretten er gradueret efter det udvundne materiales art, mængde og anvendelse mv. Se også B.2.2.4.

Reklameplads

Udlejning af reklameplads på bygninger er principielt momspligtig, jf. Mn.221, Dep.371 samt Mn.423. Sker udlejning af arealer på husgavle mv. til registrede virksomheder, kan udlejningen dog ske momsfrit, jf. Dep.371.

Rutebilstationer

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at vederlaget for at benytte rutebilstationer er undtaget fra momspligten som en integreret del af momsfri persontransport, jf. Mn.589.

G.1.8.1.1 Udlejning af parkerings- og garageplads

Udlejning af parkerings- og garageplads er momspligtig, medmindre udlejningen sker i direkte forbindelse med udlejning af bolig eller erhvervslokaler (evt. på særskilt lejekontrakt), jf. Mn.714. Med denne undtagelse omfatter momspligten såvel udlejning af parkeringspladser i det fri som parkeringspladser i parkeringshuse og underjordiske parkeringsanlæg samt udlejning af parkeringsplads i form af særskilte garager i garageanlæg mv. jf. Mn.600, Mn.640 samt Højesterets dom af 29. november 1989.

Det er uden betydning for pligten til at betale moms, om udlejningen omfatter flere parkerings- eller garagepladser, ligesom lejemålets længde er uden betydning.

Også udlejning af hele garageanlæg, parkeringshuse eller parkeringsarealer er momspligtig. Udlejning af andre ejendomskomplekser med tilhørende parkeringsfaciliteter (fx i en kælderetage) anses for momsfri udlejning af fast ejendom, jf. Mn.600. Sker udlejningen af kælderetagen til sådanne ejendomskomplekser særskilt som udlejning af garageanlæg eller parkeringskælder er udlejningen dog momspligtig.

Kommunal parkeringsfond

Der skal ikke betales moms af en bygherres bidrag til en kommunal parkeringsfond, hvis bygherren ikke har dispositionsret over parkeringsarealet, jf. Dep.639. Derimod er udlejning af parkeringsplads med parkometre momspligtig, selv om parkometrene er opstillet af kommunen og anses for en færdselsregulerende foranstaltning.

Garager og parkeringspladser i forbindelse med fast ejendom

Udlejning af garage- og parkeringsplads, der sker i forbindelse med udlejning af bolig eller erhvervslokaler, er som nævnt momsfri, da udlejningen i disse tilfælde anses for et integreret led i udlejning af fast ejendom, jf. Mn.600. Parkerings- og garageplads kan ikke siges at være tilknyttet eller høre til lejernes bolig eller erhvervslokaler, blot fordi de ligger på samme boligområde. Hvis der er en fastere tilknytning af parkeringspladser/garager til lejernes bolig (ifølge vedtægt eller tinglyst servitut), hvorefter udlejningen fortrinsvis skal ske til beboere i området, kan udlejningen dog normalt ske momsfrit, jf. Mn.714.

Udlejning af garage- og parkeringsplads til andre end lejere i den ejendom, hvortil parkeringsfaciliteterne hører, er momspligtig. Ejer- og grundejerforeninger skal således betale moms af den udlejning, der sker til personer mv., der ikke er medlem af foreningen, mens foreningernes udlejning til medlemmer er momsfri.

Momsfri udlejning af garage- og parkeringsplads til lejere (evt. ejere) af bolig eller forretningslokaler sker normalt af den samme person, som udlejer lejlighederne i en ejendom. Fritagelsen er dog ikke uden videre betinget af, at udlejer af lejligheder og parkeringsplads er den samme.

G.1.8.1.2 Udlejning af ferieboliger

Udlejning af almindelige sommerhuse er undtaget fra momspligten som udlejning af fast ejendom til boligformål uanset lejemålets varighed. Formidling af sommerhusudlejning er derimod altid momspligtig, jf. Mn.635 samt G.1.8.

Sommerhuse

Som sommerhuse anses:

- selvstændigt matrikulerede ejendomme med beboelsesmulighed for en familie (normalt op til 8 personer) og med tilhørende grundareal, eller

- 2 bygninger, der er beliggende på samme matrikel, og som er indrettet som selvstændige boliger, fx. 2 sommerhuse eller 1 sommerhus og 1 parcelhus.

Om sommerhusene ligger i land- eller byzone er momsmæssig set uden betydning, jf. Mn.794.

Andre ferieboliger

En ferieorganisations udlejning af ferieboliger i feriecentre, feriebyer o.l. er momspligtig, da de enkelte ferieboliger ikke er selvstændigt matrikulerede, jf. Mn.594 og Mn.1090.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig, også selv om lejlighederne ligger i sommerhusområder, og udlejningen derfor sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning, jf. Mn.599.

Bondegårdsferie

Virksomhed med "bondegårdsferie" (indlogering - med pension af familier mfl. i en landbrugsejendoms sædvanlige faciliteter) er momspligtig. Der kan gives tilladelse til at opgøre momstilsvaret på grundlag af en forenklet opgørelsesmetode, jf. Dep.565.

Ferie på landet

Udlejning af selvstændige ferieboliger under betegnelsen "Ferie på landet", dvs. ophold uden pension, kan i visse tilfælde ske momsfrit, jf. Mn.635 og Mn.712.

Organisationers udlejning til medlemmer

Erhvervsvirksomheder og faglige organisationer som udlejer eller udlåner ferieboliger - bortset fra sommerhuse - til medarbejdere eller medlemmer er principielt momspligtig, men i mange tilfælde vil der ikke være tale om erhvervsmæssig virksomhed, jf. Mn.592, Mn.593 samt Mn.1009. Vurderingen heraf sker på grundlag af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, jf. Mn.1009.

Lejrskoler

Lejrskolers udlejning af værelser til skoleklasser er momspligtig, jf. Mn.467. Se også C.3.3.

Time-share

Der skal ikke betales moms af salg af en brugsret til en ferielejlighed i form af time-sharing, hvis der er tinglyst skøde for brugsperioden, jf. Mn.972. Hvis der sker salg af en brugsret til en ferielejlighed, uden at der er tinglyst skøde for brugsperioden, anses salget derimod for anden momspligtig udlejning af værelser eller ferielejligheder, jf. Mn.935. Der kan evt. være tale om, at købet af en brugsret sker i form af en aktie, hvor det alene er værdien af brugsretten, der skal beregnes moms af, jf. Mn.1035.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at udlejning mv. i følgende tilfælde kan ske momsfrit. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse:

- børne- og ungdomsorganisationers udlejning af hytter, feriecentre, lejrpladser o.l., jf. Mn.591,

- ferietogter med skolebørn, jf. Mn.395,

- udlejning af ferieboliger til pensionister og handicappede kan i visse tilfælde være undtaget fra momspligten som en integreret del af social forsorg og bistand, jf. Mn.666.

Endelig er der i Mn.599 samt i Mn.713 taget konkret stilling til en række spørgsmål vedrørende afgrænsningen mellem udlejning af fast ejendom og udlejning af værelser i hoteller mv. og i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned.

G.1.8.2 Administration af fast ejendom mv.

Administration af fast ejendom er undtaget fra momspligten.

Ejendomsadministration er undergivet fri næring, og aftaler om at varetage administrationen sker normalt mundtligt. Administrators vederlag er typisk aftalt som en procentdel af lejeindtægten eller - navnlig for ejendomme med et større antal lejemål - som et bestemt beløb pr. lejemål.

Administratorers normalopgaver

En administrator varetager, jf. Mn.531, typisk følgende opgaver:

a. Fører regnskab over ejendommens indtægter og udgifter og udfærdiger eventuelt varme- og skatteregnskab for ejendommen. De sidstnævnte opgaver kan dog være overdraget målerservicefirmaer, henholdsvis revisorer.

b. Står for den løbende udlejning, udfærdiger lejekontrakter, opkræver leje, sørger for at rykke i tilfælde af manglende betaling og tager skridt til fogedforretning, hvis påkrav ikke giver resultat. Administrationsaftalen omfatter normalt ikke egentlig formidling af udlejning, såsom førstegangsudlejning af erhvervs- og boliglokaliteter i en nyopført ejendom. Sådanne opgaver overlades normalt til en ejendomsmægler.

c. Drager omsorg for, at reparations- og vedligeholdelsesarbejder udføres på ejendommen, samt for betaling heraf. Administrator betaler også regninger for skat, brændsel, vand, el mv. Administrator ansætter og afskediger samt betaler vicevært, varmemester mfl. samt træffer mere væsentlige dispositioner vedrørende ejendommens renholdelse.

d. Tager initiativ til drøftelse med ejeren om iværksættelse af brandsikring, isolering mv., når lovgivningen kræver sådanne arbejder udført, eller når det er muligt af få offentlige tilskud til sådanne arbejder, samt tager skridt til at drøfte eventuel modernisering mv. af ejendommen.

e. Tager skridt til at beregne lejeforhøjelser (både til erhvervs- og boligformål) samt varsler forhøjelserne over for lejerne.

f. Forhandler med huslejenævn og andre offentlige myndigheder og fører - for advokaters vedkommende - boligretssager mv. for domstolene.

g. Foretager omprioriteringer i det omfang ejendommens finansiering gør det påkrævet.

Det aftalte honorar for administrationen dækker normalt de mest almindelige af de opgaver, der er nævnt under punkt a, b og c, hvorimod de ekstraordinære opgaver under punkterne d, e og g samt fogedforretningerne under punkt b og retssagerne under punkt f normalt honoreres særskilt, selv om opgaverne i øvrigt er omfattet af administrationsaftalen mellem administrator og ejer.

Brugen af undtagelsesbestemmelsen for administration af fast ejendom forudsætter dermed principielt, at der foreligger en aftale mellem parterne om, at administrator skal varetage den løbende ejendomsadministration, og at aftalen i alt væsentligt omfatter de opgaver, der er nævnt under punkt a, b og c.

De opgaver, der herefter kan henføres til momsfri ejendomsadministration er begrænset til de under punkterne a-f anførte opgaver, som udføres af administrator, når der foreligger en aftale om varetagelse af den løbende administration af en ejendom.

Dette gælder, uanset om ydelserne honoreres samlet eller særskilt. Det er dog en betingelse, at administrationsaftalen mellem parterne hovedsageligt omfatter de opgaver, der er nævnt under punkt a-c. Opgaverne under punkt g er undtaget fra momspligten som momsfri forsikringsvirksomhed.

Det er en betingelse for momsfriheden, at aftalen er indgået mellem ejeren af ejendommen og administratoren. Er aftalen indgået mellem eksempelvis et revisionsfirma og en administrator, som administrerer andres ejendomme, er ydelser, der leveres som led i aftalen, ikke momsfri, selv om de hovedsageligt omfatter de opgaver, der er nævnt under punkt a, b og c, jf. Mn.829 og Mn.844.

Der er truffet en række afgørelser, som uddyber, hvad der kan anses for normalopgaver for en ejendomsadministrator, jf. Mn.669, Mn.792 samt Mn.844 samt Mn.964.

Teknisk bistand

Projekteringsarbejde og anden teknisk bistand i forbindelse med anlæg, opførelse, ombygning, indretning reparation og vedligeholdelse mv. af bygninger på fast ejendom er momspligtigt, jf. bl.a. Mn.175, Mn.533 samt Mn.1057, efter hvilken fyringskontrol - herunder målerpasning og udarbejdelse af varmeregnskab - anses for en teknisk ydelse, der ikke er momsfri som ejendomsadministration. Tilsvarende gælder rådgivning og vejledning om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, jf. Mn.420.

Anden administration

Administration af fast ejendom for ejerlejligheds- og andelsboligforeninger er momsfri, jf. Mn.531, mens administration af en grundejerforening anses for en momspligtig administrationsydelse, da ydelsen ikke kan henføres til en konkret fast ejendom, jf. Mn.703.

Administration af nybyggeri, ombygnings- og moderniseringsarbejder (bygherreadministration) er momspligtig. Almennyttige boligselskaber, der kun udfører nybyggeriadministration for egne afdelinger, skal dog ikke betale moms, jf. C.1.

Almennyttige boligselskaber udfører i forbindelse med administration af ejendomme tilknyttet afdelingen en række ydelser. Disse ydelser er momsfri, når de udføres som led i varetagelsen af den øvrige løbende administration for den pågældende ejendom, jf. Mn.668.

Ejerforeninger giver i forbindelse med salg af ejerlejligheder ejendomsmæglere mv. en række nærmere specificerede oplysninger om udgifter, arbejder, forsikringsforhold mv. vedrørende lejlighederne. Ejerforeningerne honoreres særskilt for dette arbejde og skal betale moms heraf, da ydelsen ikke vedrører den løbende administration af ejendommen. Eventuel kopiering og fremsendelse af bilag mod særskilt betaling i forbindelse med besvarelse af de nævnte spørgsmål er ligeledes momspligtig, jf. Mn.596.

Administration af en ejendom, som ejer (fx et moderselskab, datterselskab eller helt fremmede) har overtaget på tvangsauktion er fritaget for moms i samme omfang og på samme betingelser, som gælder for sædvanlig ejendomsadministration.

Ydelser, der ikke kan undtages fra momspligten som ejendomsadministration eller undtages som finansieringsvirksomhed (fx låneforretninger og omprioriteringer), er momspligtige. Der skal således betales moms af fx vask mod betaling i et boligselskab, jf. Mn.90, ligesom en ejerforening skal betale moms af momspligtige ydelser i form af fx reparationer, medmindre opgaverne er af en sådan art, som normalt kan udføres af en vicevært, jf. Dep.730. Se også Mn.590 vedrørende beboerservice i et boligkompleks.

G.1.9 Forsikringsvirksomhed

§ 2, stk. 3, litra i

Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder de ydelser som forsikringsmæglere og -formidlere udfører i forbindelse med sådan virksomhed, er undtaget fra momspligten.

Forsikringsselskaber er endvidere fritaget for at betale moms ved salg af varer, som de har overtaget fra forsikringstagere i forbindelse med udbetaling af skadeserstatning, forudsat salget sker til registrerede virksomheder, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 644 af 20. oktober 1988. Forsikringsselskabers tilbagesalg af stjålne effekter anses ikke for salg af varer, men som en annulation af forsikringssagen, og der skal derfor normalt ikke betales moms af vederlaget, jf. Dep.1100

§ 39, stk. 3

Forsikringsselskaber, der er etableret her i landet og som driver forsikringsvirksomhed uden for EF, kan registreres for moms og dermed få godtgjort den moms, som vedrører forsikringsvirksomheden uden for EF, jf. G.6.3.

Andre virksomheder end egentlige forsikringsvirksomheder, fx rejsebureauer og ejendomsmæglere er momsfri for den provision, de modtager fra forsikringsselskaber for tegning af forsikringer, jf. Mn.546.

Forsikringsmæglere

Det arbejde, forsikringsmæglere typisk udfører, er undtaget fra momspligten.

En forsikringsmægler udfører efter det oplyste typisk følgende:

- anviser forsikring til forsikringsselskaber mod et vederlag, der beregnes som en procentuel del af præmien,

- undersøger såvel dæknings- som placeringsmuligheder for klienter på det internationale marked,

- gennemgår bygningstegninger, eksisterende bygninger samt fabriksanlæg for at bedømme af brand-, vand- og tyveririsici,

- gennemgår eksisterende policemasse for at påvise evt. mangler eller overdækning.

Vurdering og taksation

Undtagelsen for forsikringsvirksomhed omfatter ikke vurderings-, dispachør- og taksationsydelser mv., der udføres for forsikringsselskaber og andre.

Som eksempel på momspligtige vurderings- og taksationsydelser kan nævnes:

- den taksationsvirksomhed, som taksatorer udfører på freelancebasis for forsikringsselskaber ved at besigtige og vurdere selskabernes egne forsikringsskader, samt forsikringsselskabers afsætning af sådanne ydelser til andre forsikringsselskaber,

- registrerings- og vurderingsforretninger for forsikringsselskaber til brug ved fastsættelse af forsikringssummen i forbindelse med vurdering af forsikringsskader,

- udarbejdelse af reparationsoverslag samt tilsyn med at den endelige reparationsregning kun omfatter erstatningsberettigede udgifter i henhold til den konkrete forsikringspolice,

- vurderinger for forsikringsselskaber af bl.a. fast ejendom i tilslutning til, at selskabet har overtaget et misligholdt pantebrev, for hvilket selskabet har påtaget sig en garantiforpligtelse.

Vurderinger udført af syns- og skønsmænd eller vurderingsmænd udpeget af retterne, voldgiftsnævn og -retter samt vurderingsmænd, som er rekvireret eller udmeldt af Forbrugerklagenævnet er principielt momspligtige, men indtil videre fritaget for moms, jf. C.3.6.

Forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, ejendomsmæglere og andre, der afsætter taksations- eller vurderingsydelser til fx forsikringsselskaber eller andre, er momspligtige for denne afsætning, også selv om der fx er tale om vurdering af et forsikringskrav eller andre vurderingsforretninger i tilknytning til momsfri forsikringsvirksomhed, jf. også Mn.830.

Dispachør

Dispachørvirksomhed er momspligtig. En dispachør optræder som uvildig mellemmand mellem reder, forsikringsselskab, ladningsafsender og -modtager, og opgaverne består typisk i at beregne og fordele udgifter og tab ved skader på skibe og deres ladning, fordele udgifter til bjærgeløn samt beregne assuranceerstatning i søforsikring.

Konsulentvirksomhed

Momspligten omfatter endvidere advokaters udarbejdelse af analyse, responsa o.l. for forsikringsselskaber om forsikringsforhold, jf. Mn.672 og Dep.689, samt detektivers bistand til forsikringsselskaber ved efterforskning i forsikringssager. Også aktuarers rådgivning af forsikringsteknisk art samt værdimæssig vurdering af arbejdsgiveres pensionsforpligtelser over for arbejdstagere, der udføres efter anmodning fra firmaer, advokater, revisorer mfl., er momspligtig, jf. Mn.535.

Garantiydelser mv.

Ordninger vedrørende garantiydelser i forbindelse med salg af varer, fx rustbeskyttelse af biler, anses ikke for forsikringsvirksomhed, men som almindelig garanti, jf. DfT.1031/88 A. På samme måde er lækagesporing, der udføres for forsikringsselskaber til konstatering af lækager på rørsystemer o.l. momspligtig, jf. Mn.1359.

Salg af campingpas og vandrekort er fritaget fra moms, da en del af betalingen herfor vedrører en ansvarsforsikring. Også den virksomhed Dansk Forening For International Motorkøretøjsforsikring udfører inden for rammerne af den særlige europæiske motorkøretøjsforsikring (grønkort-systemet) er momsfri.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at afsætning af følgende ydelser er momspligtige. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse.

- administration af fremmede fordringer, jf. Dep.877,

- administration af pensionskasser, jf. TSS.1315, Mn.1338 samt TSS.1341,

- forsikringsselskabers salg af edb-ydelser, jf. Mn.121 og Mn.602,

- opkrævning af personulykkesforsikring i forbindelse med udlejning af biler, jf. Mn.1122, og

- tilsyn med brandalarmer og sprinkleranlæg, jf. Mn.434.

Indlejede vognmænds bidrag til en forsikringsordning hos en vognmandsvirksomhed, er derimod momsfri, jf. Mn.394.

G.1.10 Finansieringsvirksomhed mv.

§ 2, stk. 3, litra j

Bank- og sparekasse- samt finansieringsvirksomhed er undtaget fra momspligten.

Som egentlige finansieringsvirksomheder anses bl.a. pengeinstitutter, realkreditinstitutioner, andelskasser, pensionskasser, børsmæglerselskaber, pantebrevshandlere, vekselerere, finansieringsfonde, investeringsforeninger og -selskaber samt kreditformidling ydet af kontoringe, rabat- og indkøbsforeninger. Kredit- og betalingskortselskaber som ikke sælger varer og momspligtige ydelser for egen regning, anses også som finansieringsvirksomheder, jf. Mn.993. For så vidt angår betalingskortselskaber, købekortselskaber, kontoringe samt rabat- og indkøbsforeninger mv. henvises i øvrigt til Mn.235, Mn.409 samt Mn.396 og Østre Landsrets dom af 8. december 1976. Se også Mn.831 vedrørende interessenters frivillige lån til et vandværk, der er anset for en del af momsfri finansieringsvirksomhed.

Salg af overtagne varer

Finansieringsselskaber, banker og sparekasser er fritaget for at betale moms ved salg af varer, som de overtager på grund af misligholdelse af kontrakter, som selskaberne mfl. har finansieret, eller hvor de står som ufyldestgjort panthaver, forudsat salget sker til registrerede virksomheder, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 644 af 20. oktober 1988. Se også TSS.1345.

Banker og sparekasser mfl. er efter samme bekendtgørelse også fritaget for at betale moms af deres salg af sparebøsser, regnskabsbøger o.l., forudsat salgsprisen ikke overstiger købsprisen.

Deponering og forvaltning

Der skal betales moms af deponering og forvaltning af aktier, obligationer og andre værdipapirer, herunder futures og optioner, forvaltning af kreditter og kreditgarantier af en anden end den, der har ydet kreditterne, samt udlejning af bankbokse. Forvaltning af værdipapirer for udlændige, der er bosiddende uden for EF, kan dog ske momsfrit, jf. Mn.1330.

Bestemmelsen om momspligt for deponering og forvaltning af værdipapirer blev tilføjet ved den lovændring, der skete 1. januar 1991 som følge af gennemførelsen af EF's 18. momsdirektiv.

Skatteministeriet har den 28. november 1990 udstedt cirkulære nr. 224 om momspligt for deponering og forvaltning af værdipapirer mv., og Finansrådet har i tilknytning hertil den 14. marts 1991 udsendt en vejledning om momspligtens omfang.

I Skatteministeriets cirkulære er der foretaget en uddybning af, hvilke ydelser inden for det finansielle område, der er momspligtige, respektive undtaget fra momspligten.

Som typiske eksempler på undtagne finansieringsydelser nævner cirkulæret ydelse og formidling af lån, långivers forvaltning af egne lån, overførsel af penge, køb og salg af valuta, omkostninger i forbindelse med køb og salg af værdipapirer samt forvaltning af investeringsforeninger.

Som eksempler på momspligtige ydelser nævner cirkulæret deponering og forvaltning af aktier, andele i selskaber eller andre sammenslutninger, obligationer og andre adkomstbeviser eller handelsdokumenter, forvaltning af kreditter og kreditgarantier (forudsat forvaltningen udføres af en anden virksomhed end den, der har ydet kreditterne mv.), inddrivelse af fordringer samt udlejning af bankbokse.

Beløb, der indbetales på anfordringsvilkår til fx en foderstofforretning og som ikke medfører pligt til at købe varer, anses for finansieringsvirksomhed, hvorimod forudbetalinger i forbindelse med senere salg er momspligtige, jf. Mn.933 og Mn.934.

Vurderingsydelser

Vurderinger, der blev udført for finansieringsvirksomheder, blev tidligere anset for en integreret del af finansieringsvirksomhed. Som følge af gennemførelsen af EF's 18. momsdirektiv blev sådan virksomhed imidlertid momspligtig med virkning fra 1. januar 1993.

Fondsbørsvekselereres og andres vurdering (værdifastsættelse) af ejendomme og aktier mv. til brug ved opgørelse af dødsboer eller som vejledning for købere og sælgere i forbindelse med afslutning af handler mv. er momspligtig.

Voldgiftsinstitutter, syns- og skønsmænd eller vurderingsmænd, der udfører momspligtige vurderingsarbejder, er i en række tilfælde fritaget for at betale moms, jf. Mn.754 og Mn.827, fx når vurderingsarbejdet udføres, efter at de pågældende er blevet udmeldt hertil af retterne, jf. C.3.6.

Administration

Egentlig administration er generelt momspligtig, jf. § 2, stk. 2.

Administration af investeringsforeninger er dog momsfri, jf. også EF's 6. momsdirektiv, artikel 13, B, litra d, nr. 6.

Som eksempler på momspligtig administration inden for den finansielle sektor kan nævnes bogføring, udskrivning m.m. af kontoudtog, rentetilskrivning, løbende overvågning og kontrol af portefølgemanagement, opbevaring og registrering af værdipapirer mv., varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder, udarbejdelse af korrespondance af forskellig art, samt deltagelse i såvel eksterne som interne møder.

Indgår der i en sådan administration momsfri finansieringsydelser i form af transaktioner, herunder forhandlinger vedrørende anbringelse af midler etc., således som nævnt i EF's 6. direktiv, art. 13 B, litra d, nr. 3, kan administrator undlade at betale moms af denne del af administrationen, forudsat der på fakturaen sker en opsplitning af ydelserne med særskilt sammentælling, jf. § 17, stk. 7.

Advokatydelser

Advokaters bistand i forbindelse med virksomheders betalingsstandsning, gennemførelse af frivillig akkord, tvangsakkord eller konkurs samt den efterfølgende bobehandling er momspligtig. Tilsvarende gælder advokaters afgivelse af såkaldt "Legal Opinion", dvs. en erklæring om, at en låneaftale mellem eksempelvis Dansk Eksportfinansieringsfond og en udenlandsk låntager er gyldig efter dansk ret, jf. Mn.963. For så vidt angår advokatydelser i relation til bl.a. finansieringsvirksomhed henvises i øvrigt til B.2.2.3.2.

Inkassovirksomhed

Inkassovirksomhed er i sin helhed momspligtig, jf. Mn.620 ligesom kreditoplysningsvirksomhed er momspligtig.

Valutaveksling

Valutaomveksling, som hoteller mfl. udfører som en service for kunderne, og som ikke vedrører betaling for ophold mv., er momsfri, og hotellerne mfl. kan mod dokumentation undlade at betale moms af den kursavance, de opnår i forbindelse med omvekslingen, jf. Mn.425. For så vidt angår kursavance på fremmed valuta, der er modtaget som betaling for ophold mv. henvises til F.1.1.2.

Pengeinstitutters bogføring mv.

Pengeinstitutters bogførings- og revisionsarbejde for fiskerierhvervet, herunder modtagelse af afregninger og betaling af regninger (kutterservice eller bytning) samt institutternes bogføring og administration i form af opkrævning hos og fakturering til auktionskøbere/opkøbere, betaling af regninger, fakturering/udbetaling til auktionssælgere/leverandører er indtil videre momsfri. Der er herved lagt til grund, at Finanstilsynet har udtalt, at leveringen af disse ydelser anses for at være i overensstemmelse med bank- og sparekasseloven.

Andre afgørelser

Der er i øvrigt truffet afgørelse om, at afsætning af følgende ydelser er momspligtige. Afgørelserne er baseret på specifikke forhold, som vil fremgå af den enkelte afgørelse.

- administration af fremmede fordringer, jf. Dep.877, og

- konsulentvirksomhed, jf. Mn.1092 og Mn.1307.

G.1.11 Lotterier o.l.

§ 2, stk. 3, litra k

Lotterier o.l. samt spil om penge er undtaget fra momspligten.

Undtagelsen for spil om penge trådte i kraft 1. januar 1990 samtidig med den nye lov om kasinovirksomhed.

Bortlodning ved salg af lodsedler, tombola, amerikansk lotteri, bankospil o.l. er momsfri, hvis der er opnået (eller ikke kræves) tilladelse efter Justitsministeriets cirkulære om bortlodning, jf. Mn.128 og Mn.207. Tilladelser gives af politiet og kun til fordel for velgørende eller andre almennyttige formål.

Lotterier mv., der udøves på almindelig erhvervsmæssig basis, kan ikke opnå politiets tilladelse og er derfor momspligtige. Eksempelvis er spil i bingohaller o.l. momspligtigt.

En lodseddel, der ud over at virke som lodseddel samtidig gav gratis adgang til en festplads, hvor der ellers skulle betales entre, kunne ikke fritages for moms, jf. Mn.170. Se også Mn.171.

Spil om penge

Undtagelsen for spil om penge vedrører kun tilfælde, hvor gevinsten udbetales i form af penge fx roulette, baccarat, black jack samt visse spillemaskiner. Andre former for spil, hvor gevinsten udbetales i form af gaver, spillemærker o.l. samt morskabsspil som fx computerspil er derfor momspligtig, jf. også Mn.314.

Entre til spillekasinoer kan på visse betingelser undtages fra momspligten, jf. Mn.1355.

Gebyrer, der opkræves for fornyelse af lodsedler samt ved gevinstudbetaling vedrørende Det Kongelige Klasselotteri, er undtaget fra momspligten, jf. Mn.540. Tilsvarende gælder det vederlag, som totalisatorforstandere ved travbaner mv. modtager.

Tipsprovision mv.

Provision, som tipsforhandlere får fra Dansk Tipstjeneste A/S for at ekspedere spillekuponer, er undtaget fra momspligten som en integreret del af en momsfri lotterivirksomhed, jf. Mn.541. Tilsvarende gælder den forhandlerafgift, Dansk Tipstjeneste A/S opkræver hos tipsforhandlere i forbindelse med onlinetipning, jf. TSS.1314. Tipsforhandlere skal derimod betale moms af det gebyr, de får for at edb-udskrive datatipskuponer, jf. TSS.1313.

G.1.12 Forfattervirksomhed mv.

§ 2, stk. 3, litra l

Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed er undtaget fra momspligten.

Undtagelsen omfatter bl.a. journalistisk virksomhed og foredragsvirksomhed.

Undtagelsesbestemmelsen skal i et vist omfang ses i sammenhæng med undtagelsesbestemmelserne for skole- og universitetsundervisning samt for kulturelle aktiviteter, jf. også G.1.3. og G.1.4. For så vidt angår afgrænsningen af begrebet kunst, henvises til C.3.2.

Journalistisk virksomhed

Besvarelse af brevkassespørgsmål i blade og tidsskrifter og journalisters anmeldelser og omtale i blade mv. af bestemte varer er undtaget fra momspligten (journalistisk virksomhed), jf. Mn.48. En journalists arbejde med ældrehøring udført for en kommune var derimod momspligtigt, idet arbejdet blev sidestillet med momspligtig konsulentvirksomhed, jf. Mn.1117.

Læreres udarbejdelse af kursusmateriale samt arbejde i forbindelse med udarbejdelse af slægtsbøger etc. er momsfri, jf. Mn.828, Mn.931 samt Mn.542. Også foredragsholderes virksomhed er momsfri, jf. Mn.524 samt Mn.868.

Oversættervirksomhed

Kunstnerisk (litterær) oversættervirksomhed er momsfri, idet den i modsætning til egentligt translatørvirksomhed anses for kunstnerisk skabende virksomhed, jf. Mn.675, Mn.847 samt Mn.950. Der er her lagt vægt på, om der er tale om direkte oversættelse af en tekst, eller om der er tale om en mere fri oversættelse, hvor der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten. "Frihed" eller gendigtning ved oversættelse af videnskabelige, tekniske eller kommercielle tekster vil således være uforenelig med tekstens karakter og indhold, og forekommer normalt kun ved oversættelse af skønlitterære værker.

Korrekturlæsning, sekretærhjælp, ekspeditionshjælp, konsulentbistand og rådgivning der ydes til bl.a. forfattere og kunstnere er momspligtig, jf. Mn.633. Se også B.2.2.3.4.

Kunstnere, orkestre mv.

Kunstnere, kunstnergrupper og orkestre mv., der medvirker ved forskellige arrangementer (fx teaterforestillinger og koncerter), skal ikke betale moms af deres ydelser, forudsat de ikke tillige er arrangører eller medarrangører, jf. også G.1.4.

Konsulentvirksomhed

Konsulentvirksomhed er, selv om der måtte være en vis tilknytning til det kunsteriske eller journalistiske område, ikke undtages fra momspligten. Eksempelvis skulle en billedhugger, der virkede som kunstnerisk konsulent for tilsynet med offentlige bygninger, slotte o.l. betale moms, jf. Mn.783, ligesom en malers (kunstners) freelance farvekonsulentvirksomhed var momspligtig, jf. Mn.782. En kunstner var endvidere momspligtig for det honorar, vedkommende fik for at deltage i en udsmykningskonkurrence, jf. Mn.1060, hvorimod egentlige præmier i fx arkitektkonkurrencer er momsfri, jf. Mn.98.

Kunstnerisk virksomhed

For så vidt angår afgrænsningen af begrebet kunstnerisk virksomhed kan nævnes, at tegneres/illustratorers afsætning af egne tegninger, der skal bruges som illustrationer til romaner, noveller eller redaktionelt stof i dag- og ugeblade mv., samt til bogomslag eller illustrationer til skønlitterære eller videnskabelige værker, er undtaget fra momspligten (kunstnerisk virksomhed, forudsat tegningen er udført som håndarbejde, og at der ikke er tale om reklametegninger, jf. Mn.20, Mn.143 og Mn.674. Se også C.3.2.

Til egne tegninger er der som regel knyttet en ophavsretlig beskyttet ret. Tegnere og illustratorers salg af en sådan ret til egne tegninger er undtaget fra momspligten, jf. Mn.674. Se også B.2.2.4.

Tatovører

Tatovørvirksomhed er momspligtig, jf. Højesterets dom af 13. december 1984. Tatovørers salg af egne, i hånden udarbejdede tegninger, er dog momsfri.

Discjoyckeyer

Discjockeyers virksomhed er derimod undtaget fra momspligten, jf. Mn.632.

Forlag, bureauer mv.

Kunsthandlere (gallerier), kunstforeninger, impresarier, bogforlag, musikkontorer o.l. skal betale moms af deres formidlingprovision ved salg af kunst etc., jf. Mn.545 og TSS.1134. Sker salget for kunsthandlerens mv. egen regning eller i eget navn, skal der betales moms af det samlede vederlag for varen eller ydelsen.

Patentdirektoratet og private patentbureauer er momspligtige for de ydelser, de udfører for patentansøgere og andre. Patentdirektoratet skal dog ikke betale moms af de afgifter, der opkræves efter patentloven og varemærkeloven.

G.1.13 Rejsebureauvirksomhed mv.

§ 2, stk. 3, litra m

Rejsebureauvirksomhed samt turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed mv. er undtaget fra momspligten.

Rejsebureauvirksomhed kan bestå af flere forskellige aktiviteter. Nogle virksomheder har således kun enkelte aktiviteter, mens andre har en række. Efter forhandlinger med rejsebureaubranchen har Momsnævnet, jf. Mn.635 fastlagt det område, som kan fritages for moms. Rejsebureauvirksomhed skal således efter momsloven omfatte følgende eller væsentlige dele heraf:

a. arrangement af selskabsrejser (grupper),

b. arrangement af individuelle, færdigpakkede ture, herunder udflugter, salg af billetter til underholdningsarrangementer mv.,

c. reservation af ophold i hoteller, gæstgiverier, moteller o.l., herunder i ferielejligheder med tilknyttede hotelfaciliteter, samt reservation af ophold i værelser, for så vidt angår virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned,

d. salg af billetter til transportydelser,

e. agent- og mellemhandlervirksomhed i forbindelse med a-d,

f. oplysningsvirksomhed i forbindelse med rejser.

For så vidt angår ydelserne under punkt c, skal rejsebureauer i alle tilfælde betales moms af formidlingen (men ikke af lejebeløbet) af ophold her i landet i sommerhuse og anden ikke momspligtig ferieboligudlejning.

Udlejning af værelser

Virksomhed med værelsesudlejning er i sig selv momspligtig, og momsfri værelsesanvisning kan derfor kun finde sted, hvis den sker som en integreret del af rejsebureauvirksomhed.

Rejsebureauer, der til faste (netto) priser køber dispositionsretten til hotelværelser og sælger/udlejer værelserne særskilt (uden forbindelse med et pakkearrangement), skal betale moms af udlejningen.

Indgår udlejningen derimod i et pakkearrangement, anses den for en integreret del af den momsfrie rejsebureauvirksomhed. Se også G.1.8.1.2 vedrørende udlejning af ferieboliger.

Turistbusrejser

Rejsebureauer, i eget navn og for egen regning sælger turistbusrejser, skal betale moms af dette salg, jf. N.3 samt Dep.878.

Rejseklubber

Såkaldte rejseklubber, dvs. klubber, som drives i tilknytning til rejsebureauvirksomhed, hvor tidligere deltagere eller ansatte i bureauet foreviser rejsefilm, holder foredrag etc. skal betale moms af såvel medlemskontingent som salg af gæstebilletter til klubbens medlemsarrangementer, jf. Mn.126.

Turistkontorer og -foreninger

Undtagelsesbestemmelsen for turistkontorer omfatter ikke kontorernes formidling af udlejning af sommerhuse og af anden ikke momspligtig ferieboligudlejning, herunder formidling af "ferie på landet". Der skal således betales moms af formidlingsprovision, jf. Mn.598 samt G.1.8. Også turistkontorers værelsesanvisning er momspligtig, jf. Mn.599.

Turistkontorer skal tillige betale moms ved evt. udlejning af cykler o.l., også selv om udlejningen sker som led i et arrangement med færdigpakkede cykelture.

Turistforeninger mv. er også momspligtige for salg af varer og ydelser ved de sommerfester, loppemarkeder o.l., som de arrangerer til fordel for foreningens almindelige oplysningsvirksomhed, jf. Dep.262. Foreningerne skal endvidere betale moms af annonceindtægter i turistbrochurer samt af kampagneandele i form af anparter, som er solgt til erhvervsvirksomheder, som ønsker at støtte et turist- og/eller eksportfremstød inden for et givent område, jf. TSS.1335.

Sponsorfinansieret udlån af film er momspligtig, men sponsorbidrag fra turistkontorer kan holdes uden for momspligten, jf. Mn.543.

G.1.14 Bedemandsvirksomhed

§ 2, stk. 3, litra n

Tjenesteydelser udøvet af bedemænd mfl. i direkte tilknytning til bisættelser er undtaget fra momspligten.

Som ydelser, der anses for udøvet i direkte tilknytning til bisættelser, betragtes udlejning af gravsted og kapel, erhvervelse og fornyelse af brugsretten til et gravsted, ligbrænding, gravning og tilkastning af grav, nedsætning af urne, flytning af kister og urner, ligbæring, ligvognskørsel, klokkeringning samt orgelspil og anden musik og sang i kapellet, jf. Mn.1012. Endvidere er ordning af papirer og assistance i forbindelse med bisættelse undtaget fra momspligten.

Salg af varer mv. i tilknytning til bisættelser er derimod momspligtig, og der skal således betales moms af betaling for kiste, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange o.l., jf. Mn.22.

Der skal også betales moms af betaling for anlæg, tilplantning, vedligeholdelse og grandækning af gravsteder, jf. Mn.22 samt Dep.253.

Bygningskyndige, som deltager i de eftersyn af kirker og præstegårde, som efter loven om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde påhviler menighedsrådene og provsterne, er momspligtige, jf. Mn.657.

Se også H.7.17.

G.2 Fritagelse for velgørende arrangementer mv.

§ 2, stk. 5

Skatteministeren kan momsfritage arrangementer, hvis overskud fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. De nærmere vilkår for momsfritagelsen er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 19. juni 1990.

Der kan således efter ansøgning til told- og skatteregionen gives momsfritagelse for enkeltstående arrangementer, som fx basarer, koncerter, loppemarkeder mv. samt for velgørende institutioners indsamling og salg af brugte ting af ringe værdi.

Momsfritagelsen medfører alene, at der ikke skal betales moms af indtægterne fra arrangementet, og der skal således betales moms af de indkøb, der sker i forbindelse med arrangementet. Se også Dep.994.

For at kunne få momsfritagelse, er der en række betingelser om overskuddets anvendelse, arrangementets varighed mv., som skal være opfyldt. Disse betingelser er omtalt i det følgende.

G.2.1 Overskuddets anvendelse

Overskuddet fra arrangementet skal fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Ved afgørelsen af, om betingelsen er opfyldt, sker der i hvert enkelt tilfælde en vurdering af den planlagte brug af det forventede overskud.

Formål, der er anset for velgørende

Som eksempel på velgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes: Sygdomsbekæmpelse, velfærdsarbejde blandt søfolk, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp, arbejde i upolitiske ungdomsorganisationer, kirkeligt arbejde samt idrætsarbejde (amatøridræt), jf. Dep.250.

Der kan således gives momsfritagelse for arrangementer, der holdes til fordel for Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, Røde Kors, Kofoeds Skole, arbejdet på skonnerten Fulton, stiftelsen George Stages Minde, Muskelsvindfonden, Kræftens Bekæmpelse, Danske Lion Clubbers Katastrofe- og Hjælpefond, Lions Park Hammershøj Gavekonto, Dansk Lions Handicapfond, Lions Club Grønlandsfond (for så vidt angår den sociale del), Polio Plus samt Rotary International's danske klubber til fordel for Polio Plus, Danmarks Astma-Allergiforbunds rejse- og rekreationsfond, Verdensnaturfonden, Amnesty International, spejderkorpsene FDF, FPF, KFUM og KFUK. Se også Mn.970, samt Dep.1101 om momsfritagelse for arrangementer til fordel for foreninger og klubbers ungdomsarbejde.

Der kan også gives momsfritagelse for arrangementer til fordel for opførelse og drift af fx kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentre for børn og unge, herunder fx til drift af kommunalt ejede fritidscentre, hvor kommunen betaler lønudgifterne, mens udgifterne til inventar mv. helt eller delvis betales via overskuddet fra arrangementerne.

Forældre- og elevforeninger

Holder en skoles forældreforening eller elevorganisation et arrangement, hvis overskud skal gå til konkrete forbedringer af fx skolens lokaler, legeplads eller til køb af lejrhytte samt lejrskolevirksomhed, kan arrangementet fritages for moms, forudsat der er tale om en folkeskole e.l., der er åben for alle børn, og forudsat overskuddet kommer alle skolens elever til gode. Se også Dep.492 samt Dep.566. Et arrangement til fordel for fx en skoleklasse, som skal bruge overskuddet til hel eller delvis finansiering af en rejse, kan derfor ikke fritages. Bruges overskuddet til den løbende drift af fx en skole, kan der heller ikke gives fritagelse.

Musikforeninger

Musikforeningers egne arrangementer (koncerter o.l.) kan fritages for moms. For at undgå konkurrenceforvridning i forhold til erhvervsmæssige koncertarrangører mfl., gives fritagelsen kun til foreninger, hvis formålsparagraf er at udbrede forståelse af og kendskab til musikkens kunst eller et lignende formål. Foreningen skal desuden være åben for en bred personkreds og vedtægterne skal indeholde almindeligt brugte bestemmelser om bestyrelsesvalg, indkaldelse og afholdelse af ordinær generalforsamling, regnskabsaflæggelse mv. samt en bestemmelse om, at en evt. formue skal bruges i overensstemmelse med foreningens formål eller til andre almennyttige formål, hvis foreningen opløses.

Der er, efter de regler som gælder for musikforeninger, givet momsfritagelse for arrangementer, der holdes af en garde, hvis formål var "at opretholde den af piger og drenge bestående garde, for derved at fremme interessen for og udøvelse af musik og tattoo", jf. Dep.1025. Også en kunstforening, hvis formål var "at udbrede forståelse af og kendskabet til litteratur, den bildende kunst og musikkens kunst samt aktuel debat via foredrag, diskussioner, udstillinger, besøg på udstillinger og museer, koncerter, filmforevisninger mv." blev momsfritaget, jf. Dep.1047.

Arrangementer, hvor overskuddet bruges til indkøb af kunstværker, kan fritages, hvis kunstværkerne tilfalder fx et museum, hvortil der er offentlig adgang, eller hvor offentligheden almindeligvis færdes.

Formål, der ikke er anset for velgørende

Som eksempel på formål, der ikke er anset som velgørende mv., kan nævnes politisk arbejde, jf. Dep.250 og Dep.810, turistforeningers almindelige arbejde, jf. Dep.262, løbende drift af forsamlings-, medborger- og kulturhuse o.l., jf. Dep.613, lokalradio- og fjernsynsvirksomhed, uddeling af rejselegater, arrangementer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, som fx et gymnastikhold eller en skoleklasse, jf. Dep.451, Dep.493, Dep.612 og Dep.690 samt arrangementer, hvor overskuddet bruges til kunstneriske eller udsmykningsmæssige arbejdsydelser på fx bygninger o.l., idet sådanne ydelser anses for at knytte sig til momspligtigt arbejde.

Bestemmelsen om, at overskuddet fuldt ud skal bruges til velgørende formål mv., skal forstås bogstaveligt. Bruges blot en mindre del af overskuddet til andre formål, herunder henlæggelse til brug for andre arrangementer, er momsfritagelse udelukket, jf. Dep.250.

Fx blev der ikke givet fritagelse for en fodboldkamp, hvor overskuddet skulle fordeles mellem klubbens amatørafdeling og den professionelle afdeling, ligesom der heller ikke blev givet fritagelse for beskæftigelsesprojekter for arbejdsløse, hvor en del af overskuddet skulle indgå i kommunens beskæftigelsesmidler, mens resten skulle bruges til velgørende formål, jf. Dep.641.

Fordeles et overskud fra et arrangement mellem flere foreninger, er fritagelse udelukket, hvis blot én af foreningerne ikke eller kun delvis bruger sin del af overskuddet til velgørende formål. Arrangementer kan med andre ord ikke opdeles i en momspligtig og en momsfri del, jf. Dep.567.

Arrangøren skal for hvert enkelt arrangement føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. Hvis overskuddet skal bruges til konkrete formål som fx opførelse af en idrætshal eller gives til velgørende institutioner som fx Kræftens Bekæmpelse, skal det dokumenteres, at overskuddet er udbetalt til dette formål.

Kravet om, at overskuddet skal være udbetalt/brugt til konkrete formål kan fraviges, hvis beløbet indsættes på en spærret eller båndlagt konto i et pengeinstitut eller indgår i en fond, sådan at beløbet inkl. renter er klausuleret til brug for et bestemt velgørende formål mv. Som eksempler på et sådant tilfælde kan nævnes beløb, der skal bruges til planlagt byggeri af idrætshaller, fritidscentre for børn og unge, spejderhytter, lejrskoler mv.

Arrangøren skal efter anmodning indsende regnskabet til told- og skatteregionen vedlagt evt. lejlighedstilladelser fra politiet. Regnskabet skal opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvori arrangementet er afholdt.

G.2.2 Arrangementets varighed

Arrangører, der opfylder kravene om overskudsanvendelse, kan afholde

a. Et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed,

b. Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed, eller 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.

c. Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder med en samlet varighed på højst 14 dage.

Reglerne betyder, at der ikke - uanset brugen af overskuddet - kan gives fritagelse for løbende salg, fx fra permanente butikker, loppemarkeder, bogsalg e.l., jf. Dep.450, Dep.615 og Dep.740. Se dog G.2.5 og C.3.6.

Reglerne er indsat for at forhindre konkurrenceforvridning over for lokale handlende mfl. En landsdækkende forening med et antal lokalforeninger kan derfor godt fritages for flere arrangementer end nævnt ovenfor, hvorimod den enkelte lokalforening kun kan fritages i det nævnte omfang.

Kun den tid, hvor de momspligtige aktiviteter foregår, regnes med ved beregningen af varigheden. Ved fx udgivelse og salg af en bog, er det derfor kun den periode, hvor bogen reelt udbydes til salg, der skal medregnes.

G.2.3 Salg for arrangørens regning og risiko

Salg af varer og ydelser skal ske for arrangørens regning og risiko. Det betyder, at der ikke kan gives fritagelse for egentlig erhvervsvirksomhed i tilslutning til et momsfritaget arrangement. Deltager en restauratør fx i et arrangement mod betaling af en vis leje til arrangøren, skal den pågældende betale moms af salget efter de almindelige regler, jf. Dep.250.

Skatteministeriet har i Dep.960 præciseret, hvem der er den egentlige arrangør af velgørende arrangementer, hvor der serveres spise- og drikkevarer. Af afgørelsen fremgår bl.a., at der skal betales moms af arrangementer, der holdes i lokaler, der er omfattet af næringsbrev/alkoholbevilling, eller hvis lejlighedstilladelsen til udskænkning af alkohol er udstedt til en restauratør. Entreindtægter fra baller mv. kan betragtes uafhængigt af omsætning ved serveringen, men der kan kun gives momsfritagelse, hvis en forening e.l. både formelt og reelt står som arrangør af arrangementet.

For at en forening kan anses for arrangør, er det tillige en betingelse, at annonceringen sker i foreningens navn, at foreningen betaler for optræden, salleje mv., og at betalingen ikke er fastsat til en procentdel af entreindtægten. Endelig skal billetsalget forestås af personer fra foreningen, idet det dog kan tillades, at salget sker gennem musikforretninger e.l. Serverer og udskænker foreningen alkohol ved arrangementet, skal lejlighedstilladelsen tillige være udstedt til foreningen.

G.2.4 Arrangører, der i forvejen er registreret

Er arrangøren i forvejen registreret, kan der ikke gives momsfritagelse for salg af tilsvarende varer og ydelser, jf. Dep.494 og Dep.495.

Reglen betyder fx, at et teater, der skænker overskuddet af en forestilling til velgørende formål, ikke kan fritages. Køber en velgørende forening derimod forestillingen og sælger billetterne, kan der opnås momsfritagelse. Teatret skal dog betale moms af sit vederlag efter de almindelige regler, jf. Dep.250. En gruppe registrerede revisorer kunne helle ikke fritages for nogle weekend- og aftenarrangementer, hvor de mod honorar ville udarbejde selvangivelser mv., selv om overskuddet skulle gå til fordel for Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors o.l.

Et permanent loppemarked e.l. med løbende salg kan ikke fritages lejlighedsvis, fx sådan at man én weekend hver måned undlader at betale moms af weekendens omsætning.

En velgørende institution, som fx en idrætsforening, kan derimod godt fritages for at betale moms af omsætningen ved et loppemarked, selv om foreningen er registreret for kioskvirksomhed. Der skal så blot betales moms af evt. leverancer fra kiosken efter de almindelig regler.

G.2.5 Indsamling og salg af brugte ting

Velgørende institutioner mfl., der indsamler og sælger brugte ting af ringe værdi, fx flasker, papir og metal kan fritages for at betale moms, selv om salget af disse varer sker løbende.

Det er dog en betingelse, at salget kun sker til registrerede virksomheder, og at institutionen i øvrigt ikke er registreret. Der ses herved bort fra evt. lejlighedsvis registrering for enkeltstående arrangementer og fra evt. registrering for salg af reklameydelser, fx ved udgivelse af et foreningsblad samt cafeteria/kioskvirksomhed.

Genbrugsbutikker kan endvidere på visse betingelser fritages for at betale moms, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 321 af 13. juni 1984 samt C.3.6.

G.2.6 Andre indsamlinger samt salg af gangbare mønter i velgørende øjemed

Salg af julemærker o.l. der sker som led i en indsamling, som en velgørende organisation har anmeldt til politiet efter Justitsministeriets regler om offentlige indsamlinger, kan ske momsfrit.

Salg af varer i andre tilfælde, kan som udgangspunkt ikke anses for momsfri indsamlingsvirksomhed, når varen sælges til priser, der er langt højere end varens reelle værdi. Der skal derfor, medmindre salget sker ved et velgørende arrangement, der opfylder betingelserne nævnt i G.2.1 - G.2.4, altid betales moms ved salg af fx julekort, juleplatter og jubilæumsplatter mv.

Der er i ganske enkelte tilfælde truffet afgørelse om, at velgørende organisationers salg af visse varer kan anses for momsfri indsamlingsvirksomhed, selv om der ikke er indgivet anmeldelse om offentlig indsamling til politiet. Det drejer sig bl.a. om Røde Kors salg af minde- og jubilæumsark og om vævede mærker og klistermærker, der sælges af spejdere til støtte for det internationale spejderarbejde.

Gangbare danske og udenlandske mønter, der sælges til velgørende formål er fritaget for moms, hvis de sælges til den pålydende værdi tillagt det beløb, der går til velgørende formål. Sælger/distributør har dog lov til at beregne sig en andel af salgsprisen til dækning af udgifterne ved salget, såsom annoncering og porto. Mønter, der sælges på denne måde, kan indføres momsfrit fra udlandet. Se også Dep.614 om salg og indførsel af medaljer til fordel for velgørenhed.

G.3 Fritagelse for at betale moms af erhvervelse fra andre EF-lande

§ 29 d

Erhvervelse af varer fra andre EF-lande medfører i visse tilfælde ikke pligt til at betale moms.

Der skal således efter bestemmelsens stk. 1, nr. 1, ikke beregnes moms ved erhvervelse af varer, der ved salg her i landet er fritaget for moms efter § 4, stk. 4, eller som kan sælges momsfrit efter § 12, (aviser, visse skibe og fly samt udstyr dertil).

Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, sikrer, at varer, der er erhvervet i andre EF-lande, momsmæssigt ligestilles med varer, der indføres fra steder uden for EF. Der skal derfor ikke beregnes erhvervelsesmoms, hvis en tilsvarende vare, kan indføres momsfrit fra steder uden for EF efter § 29. Se også afsnit L.

§ 29 d, stk. 4

En virksomhed beliggende i et andet EF-land skal dog betale erhvervelsesmoms ved overførsel af varer til Danmark. En tysk virksomhed, der overfører varer fra sit tyske lager til sit danske, skal således registreres og beregne erhvervelsesmoms.

G.4 Refusion for konsummælksprodukter mv.

§ 30 a

Skatteministeren kan - efter forhandling med landbrugsministeren - yde delvis refusion af moms af konsummælksprodukter mv., (bortset fra piskefløde og creme fraiche), der sælges til direkte forbrug på hjemmemarkedet.

Modermælkserstatninger

Ministerbemyndigelsen er udfyldt ved Ministeriet for Skatter og Afgifters bekendtgørelse nr. 655 af 17. december 1984 om delvis refusion af merværdiafgift af modermælkserstatninger. Der gives alene refusion af moms af modermælkserstatninger, hvorved forbrugerpriserne på disse produkter delvis friholdes for momsbelastning.

Ordningen går i korthed ud på, at virksomheder, der er autoriseret til at fremstille modermælkserstatninger samt importører af modermælkserstatninger, der er registreret hos Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg m.m. (nu Veterinærdirektoratet) kan få refusion, sådan at virksomhederne kan nedsætte priserne ved salg til direkte forbrug på hjemmemarkedet.

Refusionssatser

Refusionssatsen er på 8,33 kr. pr. kg. For modermælkserstatninger, der sælges i flydende brugsklar form, dog 1,20 kr. pr. liter.

Udbetaling

§ 30 a, stk. 2

Refusionen udbetales af den pågældende virksomheds told- og skatteregion på grundlag af ugentlige opgørelser fra virksomhederne. Told*Skat varetager således den egentlige udbetalingskontrol, men Statskontrollen med mejeriprodukter og Æg m.m. (nu Veterinærdirektoratet) er berettiget til at foretage eftersyn i virksomhederne samt til at efterse virksomhedernes lager, regnskabsmateriale m.m.

G.5 Godtgørelse af moms til diplomatiske udsendinge og internationale organisationer mfl.

§ 39, stk. 2 og 4

Virksomheder, der sælger varer og momspligtige ydelser til diplomatiske udsendinge mv. og internationale organisationer her i landet, skal beregne moms efter lovens almindelige regler. Der er - med henblik på at friholde sådanne leverancer for en direkte momsbelastning - etableret forskellige godtgørelses- og fritagelsesordninger.

G.5.1 Diplomater mfl.

§ 39, stk. 2

Diplomatiske repræsentationer og visse internationale organisationer samt tilknyttede personer med diplomatisk status, kan på visse betingelser få godtgjort moms, der er betalt her i landet.

Der er således indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Skatteministeriet, hvorefter det - på betingelser fastsat og administreret af Udenrigsministeriet - er muligt for herboende diplomater mfl. at få godtgjort betalt moms for følgende varer og ydelser:

- køretøjer mv.,

- radio, fjernsyn mv.,

- husholdningsartikler,

- møbler mv.,

- indkvartering på hotelværelse, hvis vedkommende ikke har anden bopæl her i landet,

- høreapparater mv.,

- beklædning til chauffører mfl.,

- kontorartikler mv.,

- honorar vedrørende køb eller leje af fast ejendom i ambassadens navn,

- opvarmning mv.,

- bygnings- og reparationsarbejde mv. vedrørende fast ejendom, der ejes af den udenlandske stat,

- husleje for erhvervslejemål.

Sælges køretøjer inden for 2 år efter købet, og har Udenrigsministeriet godtgjort momsen, skal der betales moms af salget. Som en betingelse for, at der ikke skal betales moms, skal der fremlægges dokumentation for, at Udenrigsministeriet ikke har givet momsgodtgørelse.

Der er tillige etableret en ordning, efter hvilken benzinselskaber kan få godtgjort moms af benzin og dieselolie, som udenlandske diplomater køber ved benzinselskabernes salgstanke. Ordningen varetages af den told- og skatteregion, hvor det enkelte benzinselskab er registreret.

Se også D.2.4 om salg til diplomater mfl. i andre EF-lande.

EF-kommissionen

EF-kommissionens filialkontor i København er ved køb af varer og ydelser her i landet omfattet af en tilsvarende godtgørelsesordning som diplomater mfl. Se også Dep.699.

G.5.2 NATO-hovedkvarterer og udenlandsk NATO-personel

Skatteministeriet har indgået en aftale med Forsvarsministeriet, hvorefter der i samme omfang og på samme vilkår som for diplomater mfl., kan ydes godtgørelse af den moms, der er betalt ved køb af varer og momspligtige ydelser bestemt til

- herværende NATO-hovedkvarterers officielle brug,

- herværende NATO-hovedkvarterers messer, klubber og restauranter,

- udenlandsk militært og civilt personel tilknyttet hovedkvartererne, og

- udenlandske militære NATO-styrker på øvelse i Danmark eller i transit gennem Danmark.

Godtgørelsesordningen varetages af Forsvarskommandoen.

ESA

For så vidt angår leverancer af varer og momspligtige ydelser til Den europæiske Rumfartsorganisation (ESA) henvises til D.2.4.

G.5.3 Momsgodtgørelse til visse humanitære organisationer mv.

§ 39, stk. 4

I forbindelse med lovændringerne som følge af gennemførelsen af EF's indre marked 1. januar 1993, blev det indsat hjemmel til at give momsgodtgørelse for varer, som humanitære organisationer udfører til steder uden for EF.

G.6 Momsgodtgørelse til visse transport-, bank-, finansierings- og forsikringsvirksomheder

§ 39, stk. 3

Skatteministeren kan fastsætte, i hvilket omfang transportvirksomheder kan få godtgjort moms, som de har betalt i forbindelse med udenrigs personbefordring. Ordningen er iværksat administrativt.

Tilsvarende kan skatteministeren fastsætte i hvilket omfang banker, finansierings- og forsikringsvirksomheder kan få godtgjort moms af køb, der vedrører bankvirksomhed uden for EF. Ordningen er dog kun bragt i anvendelse for så vidt angår forsikringsselskaber, jf. Dep.652.

Godtgørelsesordningerne virker generelt sådan, at virksomhederne via en registrering får mulighed for at medregne momsen på køb, der vedrører udenrigs personbefordring, respektive forsikringsvirksomhed uden for EF til købsmomsen - med de begrænsninger, der følger af § 16, stk. 3. Derved friholdes virksomhederne for en indirekte momsbelastning.

G.6.1 Udenrigs personbefordring med fly eller skib

Registrerede flyselskaber og rederier kan - med de begrænsninger, der følger af § 16, stk. 3 - medregne køb mv., som vedrører udenrigs personbefordring med fly eller skib til købsmomsen.

Flyselskaber og rederier, der ikke er registreret for salg mv. af varer og momspligtige ydelser, men som udfører udenrigs personbefordring, kan efter anmodning registreres og derved få fradrag for moms af køb mv., der vedrører udenrigs personbefordring med fly eller skib.

Ved beregning af den fradragsberettigede del af momsen på varer og momspligtige ydelser, som kun delvis kan medregnes til købsmomsen, sidestilles omsætningen ved udenrigs personbefordring med omsætningen af varer og momspligtige ydelser, og de almindelige regler om opgørelse af købsmoms anvendes herefter analogt. Ved evt. ændring af den fradragsret, der blev opnået ved købet af et investeringsgode, fx ved ændring af omsætningsfordelingen samt ved salg mv. af driftsmidler (bortset fra fly og skibe på 5 BRT og derover) og investeringsgoder, for hvilke der er taget helt eller delvist momsfradrag, anvendes reglerne om delvis fradragsret for moms samt reglerne om regulering af købsmoms for investeringsgoder, jf. også H.4.

Flyselskabers - herunder charterselskabers - udgift til bespisning af passagerer på landjorden i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger i flytrafikken kan normalt ikke regnes med ved opgørelsen af købsmomsen. Udgiften kan dog medregnes, hvis selskaberne er forpligtet hertil enten i henhold til internationale aftaler eller i henhold til indgået kontrakt. Udgifter i andre tilfælde, fx hvor bespisningen ydes som kulance fra flyselskabets side, kan ikke medregnes.

Flyselskabernes udgifter til hotelophold (betaling for overnatning samt evt. morgenmad inkl. i prisen) kan ikke fradrages ved opgørelsen af købsmomsen, jf. Mn.838 samt Mn.940.

Registrerede flyselskaber mfl. er i øvrigt omfattet af de almindelige kontrol- og regnskabsbestemmelser.

G.6.2 Rutekørsel med bus til udlandet

Registrerede virksomheder, der af Direktoratet for Vejtransport har fået tilladelse til rutekørsel til udlandet med bus kan - med de begrænsninger, der følger af § 16, stk. 3 - medregne moms af indkøb mv., som vedrører udenrigs personbefordring ved rutekørsel med bus.

Virksomheder, der ikke er registreret for salg mv. af varer og momspligtige ydelser, men som udfører udenrigs personbefordring ved rutekørsel med bus, kan efter anmodning registreres og derved få fradrag for moms af køb mv., der vedrører udenrigs personbefordring.

Beregningen af den fradragsberettigede del af momsen på varer og momspligtige ydelser, som kun delvis kan medregnes til købsmomsen, sker på grundlag af en opdeling af fællesomkostningerne i en del, der vedrører den indenlandske transport, og en del der vedrører den udenlandske transport. Der er således kun fradrag for den del, der vedrører den udenlandske transport, jf. Dep.1086/89 A.

Opdelingen sker på grundlag af de strækninger, der er tilbagelagt henholdsvis her i landet og i udlandet, og de almindelige regler om opgørelse af købsmoms anvendes i øvrigt analogt.

G.6.3 Forsikringsvirksomhed uden for EF

Forsikringsselskaber, der er etableret her i landet, fik ved gennemførelsen af EF's 6. momsdirektiv mulighed for at få godtgjort betalt moms af indkøb her i landet, i det omfang indkøbene vedrører selskabernes forsikringsvirksomhed uden for EF, jf. også Dep.652.

Godtgørelsen sker via en momsregistrering af forsikringsselskaberne, hvorefter disse - med de begrænsninger, der følger af § 16, stk. 3 - kan få godtgjort moms på køb af varer og momspligtige ydelser her i landet efter følgende regler:

Som godtgørelsesberettiget moms anses en andel af et års samlede moms på købte varer og momspligtige ydelser, svarende til forholdet i det pågældende år mellem præmieindtægter hidrørende fra forsikringsvirksomhed uden for EF og de samlede præmieindtægter.

Som præmieindtægter hidrørende fra forsikringsvirksomhed uden for EF anses:

- præmieindtægter for direkte forsikringer med forsikringstagere, der er etableret uden for EF. Indtægter fra selskabernes agenturer, der er oprettet uden for EF, kan dog kun medregnes med 25%,

- præmieindtægter for genforsikringskontrakter, der indgås med selskaber (cedenter), der er etableret uden for EF, og

- præmieindtægter fra forsikring af varer, der transporteres til steder uden for EF. Selskaberne kan vælge at opgøre denne indtægt som 25% af de samlede præmieindtægter fra vareforsikring.

De samlede præmieindtægter er selskabets samlede ikke reserveregulerede bruttopræmier (dvs. de samlede faktiske indtjente præmier).

Ved evt. ændring af den fradragsret, selskabet havde ved købet af et investeringsgode, fx ved ændring af omsætningsfordelingen, samt ved salg af driftsmidler og investeringsgoder, for hvilke der er taget helt eller delvis momsfradrag, anvendes reglerne om delvis fradragsret og om regulering af købsmoms for investeringsgoder, jf. også H.4.

Registrerede forsikringsselskaber er i øvrigt omfattet af almindelige kontrol- og regnskabsbestemmelser.

G.7 Tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder for indkøb mv. til brug her i landet

§ 39 a

Skatteministeren kan fastsætte regler, efter hvilke momspligtige virksomheder, der ikke er etableret her i landet, kan få tilbagebetalt den moms, de har betalt for varer og momspligtige ydelser til deres erhvervsmæssige brug her i landet.

Tilbagebetaling kan ske i samme omfang som registrerede virksomheder her i landet har fradragsret for moms af tilsvarende indkøb, jf. H.3.

Baggrunden for tilbagebetalingsordningen er gennemførelsen af EF's 8. og 13. momsdirektiv, som harmoniserer tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet, respektive i EF.

De nærmere regler er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 20. oktober 1988 om tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder.

Ordningen administreres af Told- og Skatteregion Sønderborg.

Udenlandske virksomheder, der ikke har forretningssted, bopæl e.l. her i landet, kan efter ansøgning få tilbagebetalt moms af varer og momspligtige ydelser, der er købt eller indført til virksomhedernes erhvervsmæssige brug her i landet.

Tilbagebetaling kan ske til udenlandske virksomheder, der skulle registreres, hvis virksomheden lå her i landet, jf. Dep.778 samt Dep.917.

Udenlandske rejsebureauer, banker samt forsikrings- og finansieringsvirksomheder kan således ikke få tilbagebetalt moms.

Virksomheden må, i det tidsrum ansøgningen vedrører, ikke have solgt varer og momspligtige ydelser her i landet, bortset fra transport af varer direkte til eller fra udlandet eller i transit.

Tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder kan kun ske i samme omfang, som danske virksomheder kan medregne momsen af køb af tilsvarende art til købsmomsen, jf. H.3. Se endvidere afsnittet om kreditkort i I.2.2.

G.7.1 Generelle betingelser for tilbagebetaling

Ansøgning om tilbagebetaling skal ske på blanket R 86 1, som kan fås ved henvendelse til Told- og Skatteregion Sønderborg.

Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst 3 måneder og højst et kalenderår. Perioden kan dog være kortere end 3 måneder, når det drejer sig om den sidste del af et kalenderår. Ansøgningen kan også omfatte køb i en forløben del af et kalenderår, som ikke er omfattet af en tidligere ansøgning.

Ansøgningen skal vedrøre et momsbeløb på mindst 1.500 kr. Hvis ansøgningen omfatter et kalenderår eller resten af et kalenderår, skal beløbet være mindst 200 kr.

Ansøgeren skal i ansøgningen give en erklæring om formålet med købene mv., ligesom der skal gives erklæring om, at virksomheden ikke i tilbagebetalingsperioden har leveret varer eller præsteret momspligtige ydelser, der medfører momspligt i Danmark.

Ansøgninger skal være Told- og Skatteregion Sønderborg i hænde senest den 30. juni efter det år, som ansøgningen vedrører.

Virksomheden skal sammen med ansøgningen indsende originalfakturaer, toldkvitteringer m.m. Regionen returnerer dokumentationen inden en måned efter modtagelsen.

Den første ansøgning skal vedlægges en erklæring om, at virksomheden driver momspligtig virksomhed i sit hjemland. Erklæringen gælder 1 år fra udstedelsesdagen.

For virksomheder, der er hjemmehørende i et andet EF-land, skal den kompetente offentlige myndighed (normalt den lokale skatte- og afgiftsforvaltning eller toldforvaltning) attestere, at virksomheden er momspligtig. Endvidere attesteres virksomhedens registreringsnummer.

For virksomheder hjemmehørende uden for EF, skal en kompetent (offentlig) myndighed attestere, at virksomheden udøver erhvervsvirksomhed i hjemlandet.

Hvis ansøgningen og den tilhørende dokumentation er modtaget til tiden, tilbagebetaler regionen beløbene senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget. Omkostninger ved udbetaling af beløb uden for Danmark påhviler virksomheden.

G.7.2 Tilbagebetaling af moms i andre EF-lande

De øvrige EF-lande har gennemført tilsvarende ordninger vedrørende tilbagebetaling af moms efter EF's 8. momsdirektiv.

Der kan dog være mindre afvigelser, bl.a. fordi de nationale begrænsninger i fradragsretten (§ 16, stk. 3) er opretholdt, indtil der evt. gennemføres fælles EF-bestemmelser. Fx har Tyskland ikke tilsvarende begrænsninger i fradragsretten.

De nærmere regler om tilbagebetaling af moms i de andre EF-lande står i vejledninger, som danske virksomheder kan få ved at henvende sig til de enkelte EF-landes kompetente myndigheder eller hos Udenrigsministeriets Toldoplysning, tlf. 33 92 17 88..

Til brug ved danske virksomheders ansøgning om tilbagebetaling af moms, der er betalt i andre EF-lande, kan told- og skatteregionerne give en erklæring - blanket Y 63 - om virksomhedens momsmæssige status. Regionen kan også udlevere ansøgningsskemaer til brug for ansøgning i de enkelte lande.

Tilbagebetalingen sker centralt i de pågældende EF-lande ved følgende myndigheder:

Belgien

Bureau Central de T V A pour assujettis étrangers

Rue Van Orley, 15

B-1000 BRUXELLES

Tlf. 009 32 2 218 44 40

England

H M Customs and Excise VAT Overseas Repayments Unit

Customs House

PO Box 34

LONDONDERRY

Northern Ireland

BT48 7AE

Tlf. 009 44 504 372727

Frankrig

Direction des services Généraux et de l'Informatique

Service de Remboursement de TVA

9, rue d'Uzés

F-75094 PARIS CEDEX 02

Tlf. 009 33 1 42 36 02 33

Grækenland

Ministères des Finances

Service de FPA

Sina 2-4

GR-106 72 ATHEN

Tlf. 009 30 1 364 4605-08

Holland

Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen

Afd. Buitenlandse Ondernemingen

Restitutie BTW

Postbus 5408

NL-2280 HK RIJSWIJK

Tlf. 009 31 70 3725811

Irland

The Revenue Commissioners

Value-Added Tax Repayment Section

Castle House

South Great George's Street

IRL-DUBLIN 2

Tlf. 009 35 31 79 27 77

Italien

2 Ufficio I.V.A.

Via Canton, 10

I-00144 ROMA (EUR)

Luxembourg

Administration de l'Enregistrement et des Domaines

Service de remboursement TVA

1-3 Avenue Guillaume BP 31

L-2020 LUXEMBOURG

Tlf. 009 35 2 44 90 51

Portugal

Servico de Administracqao do IVA

Dirreccao de Servico de Reembolso

Av. Joao XXI, Loté 5

Apartado 8220

P-1802 LISBOA CODEX

Tlf. 009 35 1 793 24 34/793 86 73

Spanien

Delegación de Hacienda

Especial de Madrid

Sección de Regimenes Especiales

C/Guzman el Bueno 139-planta 2a

E-28071 MADRID

Tlf. 009 34 1 468 20 00

Tyskland

Bundesamt für Finanzen

Friedhofsstrasse 1

D-5300 BONN 3

Tlf. 009 49 228 406 0

G.7.3 Tilbagebetaling af moms i Norge

Danske virksomheder kan få tilbagebetalt norsk moms af visse varer og ydelser til lastbiler, som bruges ved godstransport til eller fra Norge. Det drejer sig bl.a. om moms på brændstof, reparation og udstyr.

Det er en betingelse, at lastbilen (trailer/vogntog) er registreret eller hjemmehørende i Danmark, og at fakturabeløbet er på mindst 500 NOK, ekskl. moms.

Ansøgningen, som skal ske på en blanket - RG-134 - skal udfyldes af den norske sælger. Blanketten skal attesteres af det norske toldvæsen i forbindelse med udkørslen fra Norge. Den attesterede blanket skal sendes til sælgeren, som derefter kan sende momsbeløbet til den danske virksomhed. Blanket RG-134 kan fås på told- og skatteregionerne.

G.7.4 Tilbagebetaling af moms i Sverige

Danske virksomheder kan få tilbagebetalt moms af visse varer og ydelser, som er købt og forbrugt i Sverige. Ordningen, som i store træk ligner den danske, giver danske virksomheder mulighed for at få tilbagebetalt moms i samme omfang, som svenske momsregistrerede virksomheder kan medregne momsen af indkøb af tilsvarende art til deres købsmoms efter den svenske momslovgivning.

Ansøgningen skal vedrøre et momsbeløb på mindst 1.500 SEK. Hvis ansøgningen omfatter et kalenderår skal beløbet dog mindst være på 200 SEK. Ansøgningsblanketten, som kan fås på told- og skatteregionerne, skal indsendes til:

Riksskatteverket

Beskattningsavdelingen

Carlavägen 21

S-771 83 Ludvika

Tlf. 009 46 0240-87000

G.7.5 Tilbagebetaling af moms i Østrig

Danske vognmænd kan få tilbagebetalt moms for køb af brændstof til lastvogne, reparation af lastvogne, samt for ophold i forbindelse med reparation i Østrig.

Ansøgningen om tilbagebetaling skal ske på en "Umsatzsteuererklärung für 19", U 4 b. Blanketten kan fås på told- og skatteregionerne.

Nærmere oplysninger om ordningen kan fås hos:

Finanzamt Graz-Stadt (68) Ref 28

Conrad von Hötzendorf Strasse 14-18

A-8018 GRAZ

Tlf. 009 43 (316) 8062-0

G.7.6 Tilbagebetaling af moms i andre lande

Nærmere oplysninger om muligheden for at få tilbagebetalt moms i andre lande kan fås ved henvendelse til Udenrigsministeriets Toldoplysning, tlf. 33 92 17 88.

G.8 Tilbagebetaling af moms til museer

§ 39 b

Skatteministeren kan fastsætte regler, efter hvilke statslige eller statsstøttede museer kan få tilbagebetalt moms af kunstværker og andre genstande til indlemmelse i museernes samlinger, som er købt på auktion.

De nærmere regler er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 306 af 8. juni 1984 om tilbagebetaling af merværdiafgift til museer.

Tilbagebetalingsordningen er nærmere behandlet i M.5. For så vidt angår museers indførsel af kunst og museumsgenstande henvises til afsnit L.4.3.

G.9 Godtgørelse af energiafgifter

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få afgiftsgodtgørelse for olie, el, gas og kul i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for købsmomsen af disse produkter, når de er købt til forbrug i virksomhed, fx til procesvarme, opvarmning af virksomhedens lokaler og belysning.

Der kan tilsvarende opnås afgiftsgodtgørelse for den indirekte afgiftsbelastning på varme, som virksomheden får leveret fra en momsregistreret virksomhed.

Virksomhederne kan derimod ikke opnå afgiftsgodtgørelse for olie og gas, der bruges som motorbrændstof. For virksomheder omfattet af

§ 25, stk. 1 (landbrug og fiskeri mv.), gælder dette dog kun motorbrændstof, der bruges i registrerede motorkøretøjer.

Med hensyn til CO2-afgiften kan virksomhederne få godtgjort halvdelen af afgiften efter reglerne for godtgørelse af olie, el, gas og kul. For den anden halvdel af CO2-afgiften gælder der en særlig refusionsordning.

For ultralet dieselolie og gas, der anvendes ved rutekørsel, gælder der særlige godtgørelsesregler, jf. N.3.3.3.

De energiafgiftsbeløb, der kan godtgøres, angives på virksomhedens momsangivelse.