Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit L - Indførsel fra steder uden for EF


L.1 Indførsel af varer

L.1.1 Moms ved indførsel af varer generelt

§ 29, stk. 1

Der skal som hovedregel betales moms i alle led af den erhvervsmæssige omsætning af varer og ydelser her i landet samt ved indførsel fra steder uden for EF. I den her omhandlede bestemmelse er det præciseret, at der skal betales moms ved indførsel af varer fra steder uden for EF eller ved indførsel fra områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde.

Ved begrebet "uden for EF" forstås de områder, der ligger uden for EF's afgiftsområde.

Dette er nærmere defineret under "Begreber".

L.1.2 Varer under visse ordninger

§ 29, stk. 1

Den tidligere bestemmelse om momsfri indførsel af varer til reparation mv., i den indtil 31. december 1992 gældende momslov er udgået. Reglerne herom er afløst af bestemmelsen om momsfritagelse for varer, der indføres under toldordningen for aktiv forædling (suspensionsordningen).

L.1.3 Varer til toldoplagsordninger

§ 29, stk. 1

Efter toldlovens § 108 kan der gives tilladelse til oprettelse af toldoplag til opbevaring af indførte varer i ikke afgiftsberigtiget stand.

Toldoplag kan oprettes hos pakhusforretninger i havne, der er basishavne, og hvor der ikke findes frihavn samt på andre steder, hvor der er særlige behov derfor.

Toldoplag kan også oprettes:

- hos varemodtagere til opbevaring af egentlige transitvarer, hvorved forstås udenlandsk ejede varer, der ikke er bestemt for det danske marked, og som i forbindelse med transporten til bestemmelsesstedet oplægges her i landet.

- hos varemodtagere til opbevaring af råtobak, flydele og boremateriel.

Momsfritagelsen ved oplæggelse af varer på disse toldoplag gives i

samme omfang og på samme betingelser som toldfritagelsen.

Efter toldlovens § 108 a, kan provianteringsvirksomheder få bevilling til fritagelse for afgifter af varer, der er bestemt til eksport, proviantering af skibe og fly eller til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer.

Der kan ikke gives tilladelse til momsfritagelse ved oplæggelse af varer på de såkaldte private toldoplag.

L.1.4 Afregning af momsen

Momsen afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 8. Afregningsperioden for moms af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret under toldkreditordningen, er måneden. Momsen af varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal betales til Told*Skat senest den 16. i måneden efter afregningsperioden. De to sidste hverdage i måneden medregnes dog til den følgende afregningsperiode.

L.2 Momspligtig værdi

§ 29, stk. 2

Toldværdi

For varer, der indføres fra steder uden for EF, beregnes momsen af toldværdien tillagt eventuel told og afgifter, der skal betales ved indførslen, bortset fra momsen.

I værdien medregnes de forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der påløber indtil varernes første bestemmelsessted her i landet.

Tolden skal således altid medregnes til den momspligtige værdi. Punktafgifter skal derimod kun medregnes, hvis de skal betales i forbindelse med indførslen.

For varer, der omfattes af EF's markedsordninger for landbrugsvarer, frugt- og gartneriprodukter mv., og som ved indførslen oplægges på oplag for landbrugsvarer mv. uden betaling af importafgifter, udligningsafgifter og -beløb samt tillægsafgifter, beregnes momsen på grundlag af toldværdien tillagt eventuel told mv., men uden tillæg af disse importafgifter mv.

Når varerne senere fraføres oplaget mod betaling af importafgift mv., beregnes momsen alene af disse importafgifter mv.

Ved indførsel af landbrugsvarer i andre tilfælde beregnes momsen på grundlag af toldværdien tillagt eventuel told mv. og importafgifter mv.

Hvis der udbetales udligningsbeløb, beregnes momsen efter de almindelige regler, dog således, at der ikke beregnes moms af udligningsbeløbet.

L.3 Momsfri indførsel

§ 29, stk. 3

Der indrømmes momsfrihed efter samme bestemmelser som for toldfrihed efter bestemte §§ i toldloven. Herudover ydes der momsfrihed efter EF's regler herom. Skatteministeren har til gennemførelse af disse bestemmelser udstedt bekendtgørelse nr. 1208 af 23. december 1992 om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel fra steder uden for EF.

L.3.1 Momsfri indførsel efter toldlovens regler

§ 29, stk. 3, nr. 1

Varer kan indføres momsfrit fra lande uden for EF stort set i samme omfang og på samme betingelser som fastsat for toldfrihed efter toldlovens §§ 18 og 19, samt hvor toldskyld ikke opstår efter § 87.

L.3.1.1 Skibs- og flyproviant (toldlovens § 18)

Efter denne bestemmelse gives der momsfritagelse for proviant, der medbringes af skibe og fly, ved ankomst her til landet fra lande uden for EF.

L.3.1.2 Returvarer (toldlovens § 19)

Der gives momsfritagelse for varer, der som returvarer genindføres til Danmark, i samme omfang og på samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen, når denne følger EF's bestemmelser herom.

Det er bl.a. en betingelse for momsfritagelsen, at der ikke er givet momsgodtgørelse ved udførslen. En registreret virksomheds udførsel af varer efter § 12, stk. 1, litra 4, anses ikke for momsgodtgørelse i denne forbindelse.

Som eksempel på varer, der kan indføres momsfrit på de betingelser, der er fastsat i toldlovens § 19, kan nævnes frimærker, der har været sendt til steder uden for EF i udvalg eller til bedømmelse (ekspertise) med henblik på kontrol eller konstatering af et mærkes ægthed mv. Frimærker, der har været sendt til offentlig udstilling uden for EF, kan ligeledes genindføres momsfrit, jf. Dep.201.

Returvarebestemmelserne kan anvendes på alle varer, som efter at være blevet udført midlertidigt eller endeligt fra dansk toldområde genindføres til Danmark med henblik på overgang til fri omsætning.

L.3.1.3 Varer, der destrueres (toldlovens § 87)

Efter toldlovens § 87 opstår der ikke toldskyld for varer, der inden frigivelsen enten tillades tilintetgjort under Told*Skat's kontrol eller tillades afstået til fordel for statskassen. Der skal i sådanne tilfælde ikke betales moms af varerne.

L.3.2 Momsfri indførsel efter EF's regler

Det legale grundlag er:

Rådets direktiv nr. 78/1035 af 19. december 1978 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredielande.

Rådets direktiv nr. 83/181 af 28. marts 1983 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, litra d, i direktiv 77/388 for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder,

Rådets direktiv nr. 85/362 af 16. juli 1885 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Fritagelse for merværdiafgift ved midlertidig indførsel af andre goder end transportmidler,

Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter,

Rådets forordning (EØF) nr. 3599/82 af 21. december 1982 om ordningen vedrørende midlertidig indførsel og

Rådets forordning (EØF) nr. 1855/89 af 14. juni 1989 om ordningen vedrørende midlertidig indførsel af transportmidler.

Der er herudover udstedt en række gennemførelsesforordninger af Kommissionen.

Direktiverne er gennemført ved skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 23. december 1992 om fritagelse af merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel fra steder uden for EF.

De nærmere regler om momsfritagelse for rejsegods er fastsat i §§ 100-117 i skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1202 af 23. december 1992 om toldbehandling mv.

L.3.2.1 Midlertidig indførsel

Nedenfor er redegjort for reglerne om midlertidig indførsel af transportmidler og andre varer.

L.3.2.1.1 Transportmidler

Transportmidler, paller og containere kan indføres midlertidigt med fuldstændig fritagelse for moms. Momsfritagelsen gives i samme omfang og under samme betingelser som er fastsat for toldfritagelsen. Som transportmidler anses motorkøretøjer og påhængsvogne hertil, campingvogne, lystfartøjer, privatfly, cykler og heste.

Det er en betingelse for momsfritagelsen, at transportmidlerne ikke ejes eller benyttes af personer, der bor her i landet.

De nærmere betingelser for momsfriheden fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 1855/89 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2249/91.

L.3.2.1.2 Andre varer end transportmidler

§ 29, stk. 3, nr. 2

Andre varer end transportmidler, paller og containere kan indføres midlertidigt med fuldstændig fritagelse for moms. Momsfritagelsen gives i samme omfang og under samme betingelser som er fastsat for toldfritagelsen.

Der skal som hovedregel stilles sikkerhed for betaling af den moms, som hviler på varerne på indførselstidspunktet. Sikkerhedsstillelsen for momsen kan ske ved:

- deponering,

- bank- eller sparekassegarantier eller forsikringsbreve,

- fremlæggelse af ATA-carnet,

- anden form for sikkerhed, der godkendes ved midlertidig toldfrihed.

Der skal dog ikke stilles sikkerhed for moms, hvis indførslen foretages af:

- en momsregistreret virksomhed med fuld fradragsret (for den indførte vare),

- statslige, amtskommunale og kommunale institutioner, eller

- en udenlandsk virksomhed, der kan dokumentere, at den er berettiget til tilbagebetaling af momsen efter 8. momsdirektiv og skatteministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 20. oktober 1988 om tilbagebetaling af moms (til udenlandske virksomheder). Der henvises til G.7.

Der gives momsfritagelse for følgende former for midlertidig indførsel:

- fagligt udstyr, samt reservedele, der indføres med henblik på reparation af det midlertidigt indførte faglige udstyr. Ved fagligt udstyr forstås håndværktøj, måleinstrumenter og andet udstyr, herunder udstyr til brug for pressen samt til film- eller radio/TV-optagelser, samt tilbehør hertil, der indføres fra lande uden for EF af personer, der skal udføre servicearbejde mv. i Danmark.

I bilag IV til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1751/84 er optrykt en liste over de varer, der kan betragtes som fagligt udstyr.

- varer til forevisning eller anvendelse på udstillinger, messer kongresser o.l.,

- undervisningsmateriale, reservedele og tilbehør hertil, samt værktøj, der er specielt fremstillet til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af det midlertidigt indførte undervisningsmateriale.

I bilag IV til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1751/84 er optrykt en liste over de varer, der kan betragtes som undervisningsmaterialer.

- videnskabeligt udstyr, dvs. instrumenter, apparater, maskiner og tilbehør hertil, der anvendes til videnskabelig forskning eller til undervisning.

Fritagelsen omfatter endvidere reservedele, samt værktøj, der er specielt fremstillet til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af videnskabelig udstyr.

- medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr til hospitaler og klinikker,

- udstyr til bekæmpelse af følgerne af katastrofer,

- emballage,

- modeller, matricer, tegninger mv. til brug i forbindelse med produktion her i landet, når de producerede varer udføres,

- varer af enhver art, der skal bruges til forsøg, eksperimenter eller demonstration, der gennemføres uden gevinst for øje,

- vareprøver, som er bestemt til fremvisning eller demonstration med henblik på optagelse af ordrer,

- specialværktøj og instrumenter, som skal anvendes til fremstilling af varer, der skal udføres,

- brugte varer, der indføres med henblik på salg ved auktion,

- varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold for tilfredsstillende afprøvning,

- kunstværker, der indføres til udstilling med henblik på eventuelt salg,

- udvalgssendinger til besigtigelse, bestående af forarbejdet pelsværk, smykker, tæpper og juvelerarbejder,

- erstatningsproduktionsmidler,

- positive kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, der skal besigtiges inden kommerciel anvendelse,

- film, magnetbånd og magnetiserede tråde, der skal påføres lydspor, efter synkroniseres eller mangfoldiggøres,

- film, der skildrer produkters beskaffenhed eller viser, hvordan udenlandsk materiel virker,

- lydoptagere og registrerede magnetbånd,

- levende dyr til dressur, optræning, avlsbrug eller for undergivelse af veterinær behandling,

- levende dyr med henblik på græsning,

- trækdyr og materiel til udførelse af landbrugsarbejde eller losning og transport af tømmer,

- materiale til turistreklame.

I bilag IV til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1751/84 er optrykt en liste over de varer, der kan betragtes som turistreklame.

- materiel til søfolks kulturelle, undervisningsmæssige, rekreative, religiøse og sportslige aktiviteter.

I bilag IV til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1751/84 er optrykt en liste over de varer, der kan betragtes som velfærdsmateriel for søfolk.

- varer, der indføres under særlige forhold uden økonomisk betydning.

Indførslen er tidsbegrænset afhængig af den godkendte anvendelse af varerne, og varerne kan højst forblive under fritagelsesordningen i 24 måneder. På en række områder er der dog fastsat kortere frist for genudførsel af varerne.

Momsfrihed omfatter ikke tilfælde, hvor der er tale om midlertidig indførelse med delvis toldfritagelse.

Den nærmere afgrænsning af vareområdet og betingelserne for momsfri indførsel fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 3599/82 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 1751/84.

L.3.2.2 Endelig indførsel

Der giver momsfritagelse for følgende former for endelig indførsel:

- personlige ejendele, der tilhører private (flyttegods). Personlige ejendele omfatter også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv.

Således vil en professionel discjockey i forbindelse med flytning momsfrit kunne indføre grammofonplader til brug i hans arbejde.

- varer i forbindelse med indgåelse af ægteskab,

- personlige ejendele erhvervet ved arv,

- løsøre og bohave til møblering af sekundærbolig,

- elevers og studerendes personlige udstyr, skolemateriale, løsøre og bohave,

- forsendelser fra en privatperson til en anden (småforsendelser),

- investeringsgoder og andet udstyr, der indføres ved overflytning af aktiviteter,

- visse landbrugsprodukter eller produkter til anvendelse i landbruget hidrørende fra grænsenære egne,

- rejsegods,

- forsøgsdyr og biologiske eller kemiske stoffer,

- terapeutiske stoffer og reagensmidler,

- farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer,

- forsendelser til velgørende eller filantropiske organisationer samt genstande beregnet for blinde og andre handicappede.,

- hædersbevisninger i form af ordener og belønninger,

- gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde,

- varer til brug for statsoverhoveder,

- varer i salgsfremmende øjemed,

- varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning,

- forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret,

- oplysningsmateriale til turistformål,

- forskellige dokumenter og genstande,

- tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport,

- strøelse og foder bestemt til dyr under transport,

- brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og i specialcontainere,

- varer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde,

- ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave.

Momsfritagelsen gives i samme omfang og under samme betingelser som er fastsat for toldfritagelsen.

Dog indrømmes der ikke momsfritagelse for følgende indførsler:

- varer af ringe værdi (højst 175 kr),

- uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale samt videnskabelige instrumenter og apparater (hospitalsudstyr),

- instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling,

- stempelmærker o.l.

For følgende varer er der endvidere fastsat supplerende betingelser for opnåelse af momsfrihed.

Således indrømmes der alene momsfrihed ved indførsel af

- motorkøretøjer som flyttegods, når køretøjerne udelukkende anvendes privat. Hvis køretøjet udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages til anden ejer inden 1 år efter indførslen, skal der betales moms af køretøjet.

- investeringsgoder og andet udstyr, der indføres ved overflytning af aktiviteter, hvis varerne tilhører en virksomhed, der er registreringspligtig efter momsloven. Momsfriheden omfatter ikke varer, for hvilke fradragsret for købsmoms er udelukket efter § 16, stk. 3, jf. H.3.3.

- audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, når materialet er fremstillet af FN eller FN's særorganisationer,

- samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, når goderne indføres af godkendte institutioner, og goderne er erhvervet vederlagsfrit eller fra en ikke-afgiftspligtig sælger,

- godkendte institutioners indførsel af forsøgsdyr, når disse er erhvervet vederlagsfrit,

- myndigheders eller godkendte velgørende organisationers indførsel af varer til generelle formål i forbindelse med filantropisk virke, når varerne er erhvervet vederlagsfrit,

- varer til handicappede, når varerne er modtaget som gave og når indførslen foretages af institutioner og organisationer, som hovedsageligt uddanner eller bistår handicappede,

- indførsel af tryksager af reklamemæssig art vedrørende salg af varer og ydelser, når tryksagerne tydeligt er mærket med navnet på sælgervirksomheden.

Hvis indførslen ikke er sket med henblik på gratis uddeling, er det endvidere en betingelse, at hver forsendelse kun indeholder et eksemplar af hvert dokument. Der kan dog indrømmes momsfritagelse for forsendelser, der indeholder flere eksemplarer af samme dokument, når disses samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg. Tryksagerne må ikke sendes i samlede forsendelser fra en og samme afsender til en og samme modtager.

- indførsel af officielle publikationer, når disse udsendes som led i udførselslandets samt de der etablerede internationale organisationer, offentlige institutioner og offentligretlige organers udøvelse af offentlig myndighed,

- indførsel af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 80 kr. Alkoholholdige varer, parfume og toiletvand samt tobak og tobaksvarer omfattes ikke af momsfritagelsen.

Den nærmere afgrænsning af vareområdet samt betingelserne for momsfriheden findes i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83, Kommissionens forordninger (EØF) nr. 3915/88, 2287/83, 2288/83, 2289/83, 2290/83, 3915/88, 3357/91, 734/92, 735/92 og 736/92 samt i skatteministeriets bekendtgørelser nr. 1202 og 1208/1992.

Der er truffet konkrete afgørelser om danske fiskefartøjers fangst, jf. Dep.619 og dentaltekniske varer, jf. TSS.1026 og TSS.1116.

L.3.2.3 Småforsendelser

Der gives momsfritagelse ved indførsel af varer, som en privatperson uden for EF sender til en privatperson her i landet, som småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter.

Det er en betingelse at forsendelsen

- kun finder sted lejlighedsvis,

- udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtageren eller dennes families personlige brug eller forbrug, og som hverken ved deres beskaffenhed eller mængde kan give anledning til tvivl om, at de er bestemt til ikke erhvervsmæssige formål,

- består af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 360 kr.,

- sendes til modtageren uden nogen form for vederlag.

Hvis en forsendelse indeholder varer til en værdi, der overstiger 360 kr., er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelse.

Der indrømmes ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

L.3.2.4 Overgangsbebestemmelser

I Rådets direktiv 92/111/EØF af 14. december 1992 er fastsat overgangsregler i forbindelse med gennemførelsen af det indre marked.

L.3.2.4.1 Transportmidler

Transportmidler, der inden 1. januar 1993 er henført under ordningen for midlertidig indførsel, kan forblive under ordningen i den fastsatte periode.

Transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, skal momsberigtiges ved fraførslen fra ordningen.

I følgende tilfælde skal der dog ikke betales moms, når

- transportmidlet inden indførslen til Danmark er erhvervet i overensstemmelse med de almindelig momsregler i et EF-land og der ikke er ydet afgiftsgodtgørelse ved udførslen,

- transportmidlet udføres til lande uden for EF,

- transportmidlet er taget i brug inden 1. januar 1985, og

- det skyldige momsbeløb af transportmidlet udgør 1.000 kr. eller derunder.

L.3.2.4.2 Andre varer end transportmidler

Varer, der kommer fra andre EF-lande og som inden 1. januar 1993 er henført under ordningen for midlertidig indførsel, kan forblive under ordningen i den fastsatte periode.

Varer, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, skal momsberigtiges ved fraførslen fra ordningen.

Der skal dog ikke betales moms når varen udføres til et sted uden for EF eller tilbagesendes til den person i det EF-land, hvorfra varen midlertidigt er udført.

L.3.3 Momsfri indførsel med hjemmel i toldloven

Toldloven indeholder visse bestemmelser, hvorefter der udover toldfrihed også er momsfrihed.

Told- og momsfriheden har primært hjemmel i en række internationale konventioner og overenskomster, som er tiltrådt af Danmark, samt i EF-rådsforordninger eller EF-rådsdirektiver. Momsfriheden gives i samme omfang og på samme betingelser, som der er fastsat for toldfriheden.

Således kan der efter toldlovens § 22 ydes momsfrihed ved indførsel af varer i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser. Dette gælder for:

- fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,

- fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer, og

- internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

Som eksempler på internationale organisationer mv. kan nævnes FN og visse underorganisationer under FN (WHO, UNICEF mv.), EF's Presse- og Informationskontor og NATO.

Af motorkøretøjer, som er indført momsfrit efter toldlovens § 22, skal der betales moms, hvis køretøjet overgår til anden eller andres anvendelse inden for en given periode efter registreringen her i landet, eller der sker ændringer i ansættelsesforholdet. For diplomater mfl. er perioden 2 år. For WHO's personale mfl. er perioden 3 år. For andre internationale organisationer og for NATO-personel er perioden ubegrænset.

L.4 Ligestilling med indenlandsk salg

§ 29, stk. 4

Efter disse bestemmelser ligestilles varer, der indføres, med varer, der omsættes her i landet af momspligtige virksomheder. Der vil således kunne indrømmes momsfritagelse ved indførsel i samme omfang som ved indenlandske transaktioner.

Reglerne i stk. 4 afløser stk. 4-7 i den indtil 1. januar 1993 gældende momslov. Efter dagældende lovs stk. 7. kunne skatteministeren i samråd med nævnet under ganske ganske særlige omstændigheder indrømme momsfrihed ved indførsel. Der er efter de gældende regler ikke mulighed for at indrømme tilsvarende momsfrihed ved indenlandsk omsætning. Der vil heller ikke være mulighed for at indrømme en sådan momsfrihed for varer, der kommer fra andre EF-lande. På denne baggrund er det ikke anset for hensigtsmæssigt at opretholde en momsfritagelse ved indførsel fra steder uden for EF.

L.4.1 Skibe og fly

Fly og skibe på 5 BRT og derover kan indføres momsfrit. Det gælder dog ikke lystfartøjer og sportsfly. Som sportsfly anses:

- fly, som bl.a. er konstrueret til kunstflyvning,

- ultralette fly, som ikke hører til klasse B i Statens Luftfartsvæsens BL 9-6 af 1. august 1985,

- svæveplaner, og

- motorsvæveplaner, hvor motor og/ eller propel kan trækkes helt ind i flyet.

Momsfritagelsen omfatter ikke varmluftsballoner, jf. Mn.424.

Momsfritagelsen omfatter heller ikke reservedele til de fly og skibe, som er indført momsfrit, jf. DfT.1082.

Begrebet "lystfartøjer" er ikke egentlig defineret i relation til bestemmelserne i momsloven. Der henvises til D.2.9.

L.4.2 Aviser

Aviser, der normalt udkommer med mindst ét nummer om måneden kan indføres momsfrit. Momsfritagelsen omfatter også aviser, der indføres i form af mikrofilm.

Om aviser se D.2.12.

L.4.3 Kunstværker

Kunstnere kan momsfrit indføre egne kunstværker af følgende art:

- billedtæpper (gobeliner og vægtekstiler henhørende under henholdsvis EF's kombinerede nomenklatur pos. (KN-kode) ex 58.05 og ex 63.04). Det er en forudsætning, at billedtæpperne er udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, og at der ikke findes mere end ét eksemplar af hvert billedtæppe.

- originale keramiske produkter,

- mosaikker på træ, og

- kunstværker henhørende under KN-kode 97.01-97.03.

Momsfritagelsen er betinget af, at kunstværkerne fortoldes af kunstneren selv (i dennes navn). Det er derimod ikke en betingelse, at kunstneren er til stede ved fortoldningen, eller at han/hun opholder sig her i landet.

Originale skulpturer under pos 97.03 fremstilles i visse tilfælde ved støbning e.l. uden for EF på grundlag af en model eller originalafstøbning (ofte i mindre størrelse), som kunstneren har udført her fra landet til dette formål. Sådanne originale skulpturer - herunder også modellen/originalafstøbningen - kan indføres momsfrit af kunstneren selv.

Indføres kunstværkerne af en kunstudstilling, kunsthandlere o.l., skal der betales moms ved indførslen.

Indførsel af kunstværker, som foretages af en kunstners enke, kan ikke ske momsfrit.

L.5 Særlige regler om momsfri indførsel af varer bestemt til et andet EF-land

§ 29, stk. 5

Efter denne bestemmelse indrømmes der momsfrihed i tilfælde, hvor en vare indføres til Danmark fra lande uden for EF og sendes videre til det endelige bestemmelsessted i et andet EF-land. Importøren skal være momsregistreret her i landet og følge momsreglerne for salg af varer til andre EF-lande.

Bestemmelsen giver mulighed for på visse betingelser at fortolde varer på EF's ydre grænse uden at skulle betale importmoms i tilfælde, hvor varerne er bestemt til et andet EF-land.

Fx. kan bestemmelsen anvendes af speditører, der medvirker ved salg af varer fra lande uden for EF til andre EF-lande. Enten skal salgsvirksomheden i landet uden for EF eller købsvirksomheden i et andet EF-land lade sig registrere i Danmark, evt. ved speditøren som herboende repræsentant.

L.6 Genindførsel efter reparation, forarbejdning mv.

§ 29, stk. 6

Moms af varer, der fra steder uden for EF genindføres efter forarbejdning, bearbejdning, komplettering, emballering, reparation eller rengøring, kan på visse betingelser beregnes af omkostningerne ved den foretagne behandling tillagt forsendelses- og forsikringsomkostninger mv. både for de udførte og for de genindførte varer, samt told og eventuelle afgifter, der skal betales ved indførslen.

Ved genindførsel af varer, der er forarbejdet mv. efter proceduren for passiv forædling eller proceduren for standardombytning, beregnes momsen af omkostningerne mv., jf. det tidligere nævnte.

I andre tilfælde, fx ved genindførsel af toldfri varer efter forarbejdning mv. uden for det danske toldområde, kan momsen også beregnes af omkostningerne mv. på følgende betingelser:

- Der skal afleveres en udførselsangivelse, som indeholder oplysninger om varernes værdi samt oplysninger til brug for varernes senere identifikation.

- Varerne skal genindføres inden 1 år efter udførslen. Denne frist kan dog i særlige tilfælde forlænges. Varerne skal være udført af den person eller virksomhed, som genindfører dem. Ved genindførslen skal fremlægges udførselsangivelsens eksemplar 3 og der skal gives erklæring om varernes identitet eller ækvivalens med de udførte varer. Ved ækvivalente varer forstås varer, der

- hører under samme varekode i EF's kombinerede nomenklatur (de 8 første cifre i Brugstariffens varekode),

- er af samme handelsmæssige kvalitet, og

- har de samme tekniske egenskaber.

Såfremt indførslen sker i delsendinger, fremlægges eksemplar 3 til afskrivning af de enkelte varepartier.

Hvis der ved genindførslen ikke kan fremlægges eksemplar 3 af udførselsangivelsen, kan virksomheden mod dokumentation undtagelsesvis få lov til at betale moms af varerne på grundlag af omkostningerne mv.

L.7 Tilbagebetaling af moms

§ 29, stk. 7

Der kan tilbagebetales moms, hvis betingelserne for toldgodtgørelse efter toldlovens § 54 er opfyldt. Momsen tilbagebetales i samme omfang og på samme betingelser som tolden.

Momsen kan endvidere tilbagebetales, hvis det er åbenbart, at forudsætningerne for momsfrihed har foreligget ved indførslen.

Momsregistrerede virksomheder

Momsen kan tilbagebetales, hvis der er betalt for meget i moms, på grund af fejl, der ikke skyldes en fejlagtig angivelse fra varemodtagerens side i fortoldningsangivelsen.

Det er en betingelse, at virksomheden giver erklæring om, enten

- at den tilbagebetalte moms vil blive modregnet i virksomhedens købsmoms, eller

- at momsen hverken er eller vil blive medregnet til virksomhedens købsmoms.

I andre tilfælde, fx ved regulering af en skønsmæssig ansættelse eller regulering ved returnering af ikke-bestillingssvarende varer, gælder følgende:

Hvis det skønnes, at reguleringen er uden væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, kan momsbeløbet ikke tilbagebetales, men beløbet skal medregnes til virksomhedens købsmoms.

Hvis reguleringen er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden kan momsbeløbet tilbagebetales.

Det er en betingelse, at virksomheden giver erklæring om, at den tilbagebetalte moms hverken er eller vil blive medregnet til købsmomsen.

Transitvarer

Hvis et speditionsfirma, der som varemodtager angiver transitvarer til godsregistering, undlader at returnere godstalonen til Told*Skat med attest om varernes udførsel, laver Told*Skat en skønsmæssig ansættelse. Speditionsfirmaet kan ikke medregne den betalte importmoms af transitvarerne til firmaets købsmoms.

Hvis speditionsfirmaet ved fremlæggelse af udførselsdokumentation anmoder om regulering af den skønsmæssig ansættelse, kan såvel told- som momsbeløbet tilbagebetales.

Private

Der kan kun tilbagebetales moms, hvis varen ikke svarer til bestillingen.

Der kan ikke tilbagebetales moms, når private returnerer bøger mv., der er bestilt hos virksomheder uden for EF, selv om der gælder en fortrydelsesret.

L.8 Månedsafregning

§ 29, stk. 8

Momsregistrerede virksomheder og biblioteker o.l. kan få Told*Skat's tilladelse til, at få udleveret brevpostforsendelser, der indeholder bøger, tidsskrifter, noder og frimærker til samlerbrug, direkte fra postvæsenet på betingelse af, at momsen afregnes månedsvis.

Virksomheden må kunne dokumentere et rimeligt behov for tilladelsen.