Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31997L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Definition af europæiske programmer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

 

I medfør af § 43, stk. 2, § 45, stk. 5, § 47, stk. 2, og § 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, som ændret ved lov nr. 1404 af 21. december 2005, og i medfør af § 3, stk. 3 og 8, i lov nr. 1404 af 21. december 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg eller fællesantenneanlæg i henhold til tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet eller i henhold til registrering hos Radio- og tv-nævnet, jf. § 42 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Bekendtgørelsen omfatter tillige de pr. 31. december 2005 gældende tilladelser og registreringer.

Kapitel 2

Programvirksomheden

§ 2. Udøvelse af lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg kræver tilladelse fra Radio- og tv-nævnet, jf. § 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Udøvelse af lokal programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg kræver registrering hos Radio- og tv-nævnet, jf. § 47, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Lokal fjernsynsvirksomhed

§ 3. For tilladelser til lokal fjernsynsvirksomhed til hele sendetiden på en sendemulighed, der er udstedt før 1. januar 2006 med senere forlængelser, gælder vilkår om, at tilladelsesindehaveren skal:

1) dagligt sende mindst ½ times lokalt producerede nyheds- og aktualitetsprogrammer eller andre programmer med udgangspunkt i lokalsamfundet, idet programstof fra andre stationer i samme amtskommune eller i naboamtskommuner, der deltager i et fast samarbejde med foretagendet om programvirksomheden, kan indgå i tidsopgørelsen,

2) sørge for, at en væsentlig del af programmerne derudover er dansksprogede eller produceret for et dansk publikum, og

3) afsætte sendetid til ikke-kommercielle stationer, hvis tilladelse er begrænset til sendetiden mellem kl. 9-12.

Stk. 2. Der kan ikke indgå reklamer i den programvirksomhed, der i henhold til stk. 1, nr. 3, afsættes til ikke-kommercielle stationer.

Stk. 3. Sendetiden til ikke-kommercielle stationer i henhold til stk. 2 placeres samlet i tidsrummet mellem kl. 9-12 og skal påbegyndes kl. 9.

Stk. 4. Indehaveren af en tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed i henhold til stk. 2 betaler dokumenterbare meromkostninger ved udsendelse af programmer til tilladelsesindehaveren i henhold til stk. 1.

Stk. 5. Ved lokalt producerede programmer forstås i denne bekendtgørelse programmer, der enten er produceret af stationen selv eller er produceret af en uafhængig producent beliggende i tilladelsesområdet.

Stk. 6. Ved aktualitetsprogrammer forstås i denne bekendtgørelse programmer, der direkte vedrører nyheder af politisk eller samfundsmæssig betydning, såsom programmer der består af kommentarer til nyheder, gennemgange af udviklingen i nyheder eller politiske holdninger til nyheder, aktuelle begivenheder m.v.

Stk. 7. Indehavere af en tilladelse i henhold til stk. 1 skal hvert kvartal til Radio- og tv-nævnet indsende en redegørelse for, hvorledes kravet om lokalt producerede programmer og dansksprogede programmer m.v. er opfyldt.

§ 4. Indehaveren af en tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed i henhold til § 3, stk. 1, skal tilstræbe:

1) at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1, og

2) at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed

§ 5. I lokalradio og lokal-tv må der ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Kapitel 3

Ansøgning om og udstedelse af tilladelse

§ 6. Tilladelse til lokal programvirksomhed udstedes efter udbud af ledige sendemuligheder, almindeligvis ved offentligt opslag, jf. dog § 7.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde udbyde ledige sendemuligheder til andre tilladelsesindehavere i det lokale område, som sendemuligheden er fordelt til.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde ledige sendemuligheder. Nævnet skal i denne forbindelse lægge vægt på omfanget af den ledige sendetid sammenholdt med den resterende tilladelsesperiode.

Stk. 4. Tilladelser til lokal radiovirksomhed kan ikke række ud over 31. december 2007. Tilladelser til lokal fjernsynsvirksomhed kan ikke række ud over 31. oktober 2009.

§ 7. Radio- og tv-nævnet forlænger, medmindre afgørende hensyn taler imod, uden forudgående udbud eksisterende tilladelser til lokal programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder. Radio- og tv-nævnet beslutter varigheden af forlængelserne.

Stk. 2. Forlængelse af tilladelser til lokal radiovirksomhed kan ikke række ud over 31. december 2007. Forlængelse af tilladelser til lokal fjernsynsvirksomhed, der udløber i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006, sker frem til det tidspunkt, hvor det forventes, at den samlede udbudsproces vedrørende de lokale tv-sendemuligheder er afsluttet, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Forlængelse af tilladelser, der er udstedt til den tv-sendemulighed i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Københavns Amt, der anvendes til såvel kommerciel som ikke-kommerciel fjernsynsvirksomhed i henhold til § 49, kan ikke række ud over 31. oktober 2009.

Stk. 4. Forlængelse af tilladelser, der er udstedt til den ledige sendetid på de tv-sendemuligheder, som DR råder over i henhold til § 50, kan ikke række ud over 31. oktober 2009.

§ 8. Ved behandling af ansøgninger om tilladelse til lokal programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.

Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger kan nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

§ 9. Radio- og tv-nævnet kan kræve, at ansøgning om tilladelse sker på et ansøgningsskema, som nævnet udleverer.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Om ansøgningen vedrører lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed. En ansøgning kan ikke både vedrøre radio- og fjernsynsvirksomhed.

3) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret, fx ved hjælp af reklamer, sponsorering, salg af sendetid eller brugerbetaling.

4) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier virksomheden omfatter og disse kategoriers tidsmæssige fordeling. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx børn eller unge. Såfremt det er hensigten at sende programmer i kodet form, oplyses dette.

5) Ønsker om startdato, antal sendetimer pr. uge og deres fordeling på dage og tidspunkter.

6) Planer om fast samarbejde med andre radio- og fjernsynsforetagender m.v. om programvirksomheden. Eventuelle samarbejdsaftaler skal vedlægges.

7) Det navn, som lokalradioen eller lokal-tv-stationen vil anvende.

Stk. 3. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

§ 10. Såfremt der i tilladelsesperioden sker ændringer af forhold, der er oplyst i ansøgningen, skal disse meddeles nævnet.

§ 11. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der efterfølgende opstår behov herfor.

§ 12. Ved udstedelse af tilladelse til lokal programvirksomhed tildeles der ansøgeren en ugentlig minimumssendetid, jf. dog § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Tilladelsesindehavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme sendemulighed (frekvens) og hermed indgår i et sendesamvirke, der sender fra samme senderposition i henhold til én frekvenstilladelse, forhandler sig til rette om sendetidens placering. Den aftalte placering af såvel minimumssendetid som øvrige sendetid skal meddeles nævnet. Såfremt der ikke opnås enighed blandt tilladelsesindehaverne, fastlægger Radio- og tv-nævnet placeringen af den ugentlige sendetid.

Stk. 3. Sendetidsplaceringen gælder for tilladelsesperioden, medmindre andet aftales mellem tilladelsesindehaverne. Såfremt der aftales en ny placering mellem tilladelsesindehaverne i løbet af perioden, skal denne meddeles nævnet.

Stk. 4. Den minimumssendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af denne sendetid kan i tilladelsesperioden ikke ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, medmindre tiden ikke udnyttes. Sendetid ud over den tildelte minimumssendetid, som midlertidigt udnyttes af de stationer, der sender på den pågældende frekvens, kan nævnet disponere over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser.

Stk. 5. Såfremt tilladelsesindehaverne på samme frekvens (sendesamvirke) ikke kan blive enige om de økonomiske vilkår m.v. for samvirket, fastsættes disse af nævnet.

Stk. 6. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig som følge af en midlertidig inddragelse af en tilladelse, ikke må benyttes.

Kapitel 4

Registrering

§ 13. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg, skal registreres hos Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. I forbindelse med registrering skal foretagendet oplyse:

1) Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Såfremt foretagendet har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Om foretagendet udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed. En registrering kan ikke vedrøre begge dele.

3) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret, fx ved hjælp af reklamer, sponsorering, salg af sendetid eller brugerbetaling.

4) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier virksomheden omfatter og disse kategoriers tidsmæssige fordeling. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx børn eller unge. Såfremt det er hensigten at sende programmer i kodet form, oplyses dette.

5) Planlagt starttidspunkt.

6) Planer om fast samarbejde med andre radio- og fjernsynsforetagender m.v. om programvirksomheden. Eventuelle samarbejdsaftaler skal vedlægges.

7) Det navn, som stationen vil anvende.

§ 14. Såfremt der sker ændringer af forhold, der er oplyst i forbindelse med registreringen, skal disse meddeles nævnet.

Kapitel 5

Tilsyn med programvirksomheden

§ 15. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 6. Nævnet gennemfører stikprøvekontrol i den forbindelse.

§ 16. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen eller træffe afgørelse om indstilling af registreret virksomhed, jf. lovens § 50.

§ 17. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse hører Radio- og tv-nævnet tilladelsesindehaveren eller det registrerede foretagende. I sager, der vedrører programvirksomhed, der er udsendt samtidig af flere tilladelsesindehavere eller registrerede foretagender eller i medfør af et fast samarbejdsforhold om programvirksomheden, vælger Radio- og tv-nævnet, hvilken tilladelsesindehaver eller hvilket registreret foretagende nævnet hører.

§ 18. Indehavere af tilladelse til lokal programvirksomhed og registrerede foretagender er i henhold til § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger.

§ 19. En eventuel sanktion i henhold til § 50 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan rettes mod én eller samtlige indehavere af en tilladelse til lokal programvirksomhed eller registrerede foretagender, der har udøvet den programvirksomhed, der sanktioneres.

Kapitel 6

Tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer

§ 20. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelsesindehavere eller til registrerede foretagender, der er omfattet af § 1, og som ikke har reklameindtægter. Gaver, sponsorbidrag og lign. anses ikke som reklameindtægter.

Stk. 2. Der kan alene ydes tilskud til stationer, der har bred kontakt til lokalsamfundet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med vurderingen af ansøgninger lægge vægt på, hvor længe stationen har haft regelmæssig udsendelsesvirksomhed.

§ 21. Der afsættes af den samlede bevilling på finansloven til lokal radio- og tv-produktion 2 mio. kr. årligt til en særlig pulje med henblik på støtte til studenterradio- og -tv,  højskoleradio og -tv samt lokalradio og lokal-tv for handicappede.

Stk. 2. Ved studenterradio og -tv forstås ikke-kommercielle lokale radio og tv-stationer, der drives af studerende i tilknytning til en postgymnasial uddannelsesinstitution med studerende som primær målgruppe. Ved lokalradio og lokal-tv for handicappede forstås i denne forbindelse lokal programvirksomhed for grupper, som på grund af fysisk eller psykisk handicap behøver særlig hjælp til at kunne producere radio eller tv. Ved højskoleradio og -tv forstås lokal programvirksomhed, som udøves af folkehøjskoler.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan til de stationer, som er omfattet af stk. 1, yde et supplerende driftstilskud. Tilskuddet beregnes efter samme regler som det almindelige driftstilskud, jf. § 20.

§ 22. Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om tilskud oplyses om eventuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder.

Stk. 2. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvis sagen drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af de i stk. 2 nævnte forhold kun lægge vægt på overtrædelser, der er begået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4. Såfremt stationen ikke efterkommer Radio- og tv-nævnets anmodning om oplysning om de i stk. 2 nævnte forhold, kan Radio- og tv-nævnet lægge vægt herpå i sin vurdering af ansøgningen om tilskud.

§ 23. Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af stationens selvstændige programvirksomhed. Genudsendelser indgår ikke i beregningsgrundlaget. Der kan til hver radiostation maksimalt ydes tilskud til 15 timer ugentligt og til hver tv-station maksimalt 3 timer ugentligt. Tilskuddet til én tv-time andrager samme beløb som tilskuddet til 5 radiotimer.

Stk. 2. Der kan ikke ydes driftstilskud til sendetimer, som består af prøvebilleder, rulletekster med informationer, hjemmesider, tekst-tv, såkaldte info-kanaler og tilsvarende programvirksomhed eller udsendelse fra fast opstillede kameraer.

§ 24. Radio- og tv-nævnet kan for kabelfødt programvirksomhed, afhængigt af antallet af tilslutninger, beslutte at fastsætte et lavere tilskud pr. sendetime eller at lade tilskuddet helt bortfalde.

Stk. 2. En nedsættelse efter stk. 1 skal ske efter følgende model:

Antal kabeltilslutninger

Reduktion af tilskud

Under 100

intet tilskud

101-999

75 pct.

1000+

ingen reduktion

§ 25. Beregningen af det årlige driftstilskud fastsættes på baggrund af:

1) Rammen for den afsatte årlige bevilling til formålet med tillæg af eventuelle tilbagebetalte tilskudsbeløb fra tidligere år, og

2) det samlede antal tilskudsberettigede timer, jf. § 23, stk. 1, og § 24.

§ 26. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud.

§ 27. Sammen med ansøgningen om tilskud indsendes stationens programplaner for det år, for hvilket der søges tilskud, med henblik på, at kun selvstændig programvirksomhed indgår i beregningsgrundlaget i overensstemmelse med betingelserne i § 23, stk. 1.

§ 28. Radio- og tv-nævnet informerer de relevante kommuner om stationernes tilskudsansøgninger, således at der gives kommunerne mulighed for at udtale sig om særlige lokale forhold, som kommunerne ønsker at gøre opmærksom på i forbindelse med fordelingen af tilskud.

§ 29. Det udmeldte årlige driftstilskud er et maksimumsbeløb, der er beregnet på basis af de på ansøgningstidspunktet afgivne oplysninger. Der kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af driftstilskuddet, såfremt stationen udvider sin sendetid.

§ 30. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning tillade, at en station, der modtager driftstilskud i henhold til radio- og fjernsynsloven, afbryder programvirksomheden i en periode, eksempelvis i sommerferien. Stationen er ikke berettiget til driftstilskud i perioden, hvor programvirksomheden er afbrudt.

§ 31. En radio- eller tv-stations driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede tilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende beløb tilbagebetales.

Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af stationens udgifter, herunder til stationens almindelige faste omkostninger .

Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde.

Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overstige markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for tilskud fra Radio- og tv-nævnet, er stationens eje og skal købes i stationens navn.

§ 32. Afgivne tilsagn bortfalder og udbetalte tilskud kan i henhold til § 43, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes.

§ 33. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen eller indstilling af den registrerede programvirksomhed.

Kapitel 7

Aflæggelse af regnskab m.v.

§ 34. Afhængig af stationens størrelse skal der tilrettelægges et bogholderi, der løbende og på betryggende vis giver overblik over stationens økonomiske stilling og tilskuddets anvendelse. Bogføring skal foretages løbende gennem året.

Stk. 2. Såfremt tilskud ydes til en tilladelsesindehaver, der er en enkeltperson, eller som har andre aktiviteter end lokal programvirksomhed, skal stationen drives som en selvstændig regnskabsmæssig enhed adskilt fra evt. andre aktiviteter.

§ 35. Bogføringen skal være tilrettelagt sådan, at der er tydelige sammenhænge mellem de enkelte transaktioner og regnskabet.

§ 36. Regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt i mindst fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Femårsreglen består ligeledes i tilfælde af stationens lukning. I tilfælde af at stationen lukker, er den sidst siddende ledelse ansvarlig for opbevaringen.

§ 37. Regnskabsmaterialet kan opbevares elektronisk, men skal til enhver tid kunne udskrives i tekst.

§ 38. Stationer, der modtager driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet, skal afgive årsregnskab for stationen.

Stk. 2. Årsregnskabet skal indsendes til Radio- og tv-nævnet senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret.

§ 39. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af stationens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Regnskabet skal omfatte hele stationens virksomhed.

Stk. 2. Tilskud modtaget fra Radio- og tv-nævnet skal fremgå særskilt af årsregnskabet. Dette omfatter såvel modtagne tilskud som tilgodehavende tilskud vedrørende regnskabsåret. Øvrige indtægter og omkostninger skal specificeres på en sådan måde, at resultatopgørelsen fremstår i overskuelig form. Afskrivninger samt renteindtægter og udgifter skal anføres særskilt.

Stk. 3. Årsregnskabets balance skal indeholde en pålidelig og overskuelig oversigt over stationens aktiver og passiver. For så vidt angår egenkapitalen skal der udarbejdes kapitalforklaring, hvor egenkapitalens bevægelser specificeres i hovedposter.

§ 40. Årsregnskabet påtegnes af stationens samlede ledelse, som tillige ved deres underskrift på revisors protokollat bekræfter, at de har gennemlæst revisionsprotokollatet.

Kapitel 8

Revision af regnskab

§ 41. For et samlet driftstilskud på under 100.000 kr. skal der ikke udføres revision. Et regnskab underskrevet af stationens samlede ledelse er tilstrækkeligt. Med sin underskrift står ledelsen inde for, at tilskuddet er brugt sparsommeligt til formålet.

§ 42. For et samlet driftstilskud på mellem 100.000 kr. og 300.000 kr. skal der udføres revision i henhold til reglerne i §§ 43-47. Revisionen kan gennemføres af en ikke-faguddannet revisor. Revisor skal dog opfylde de almindelige habilitetskrav, dvs. revisor skal være personligt, familiemæssigt og økonomisk uafhængig af stationen og dens ledelse.

Stk. 2. For et samlet driftstilskud på over 300.000 kr. skal revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller af andre kommunale revisionsorganer.

§ 43. Revisor skal ved revisionen efterprøve, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, og om tilskuddet er brugt sparsommeligt til formålet.

§ 44. Stationens ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet. Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, revisor anser som nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 45. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med tilskudsmidlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give stationen meddelelse herom samt at påse, at ledelsen inden tre uger giver Radio- og tv-nævnet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Radio- og tv-nævnet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 46. § 45 finder tilsvarende anvendelse, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at stationens fortsatte drift er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 47. Revisor skal forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Kapitel 9

Andet

§ 48. Radio- og tv-nævnet træffer efter indstilling fra IT- og Telestyrelsen afgørelse om fordelingen af sendemuligheder på lokale områder under hensyn til de frekvensmæssige muligheder.

§ 49. I Københavnsområdet, som omfatter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Københavns Amt, skal der ikke afsættes sendetid til ikke-kommercielle stationer i henhold til § 3, stk. 1, nr. 3. Tilladelser til ikke-kommerciel lokal fjernsynsvirksomhed udstedes alene til én af de to lokal-tv-sendemuligheder i området. Radio- og tv-nævnet beslutter hvilken sendemulighed, der kan anvendes til såvel kommerciel som ikke-kommerciel fjernsynsvirksomhed.

§ 50. DR råder frem til 31. oktober 2009 dagligt i tidsrummet kl. 15.00-01.00 over de følgende lokal-tv-sendemuligheder med henblik på udsendelse af DR2:

1) UHF-kanal 23, Skive,

2) UHF-kanal 26, Hillerød,

3) UHF-kanal 36, Frederiksværk,

4) UHF-kanal 38, Thisted,

5) UHF-kanal 39, Rønne,

6) UHF-kanal 43, Struer,

7) UHF-kanal 45, Køge,

8) UHF-kanal 49, Viborg,

9) UHF-kanal 51, Silkeborg,

10) UHF-kanal 52, Hadsund,

11) UHF-kanal 53, Neksø, og

12) UHF-kanal 60, Mariager.

Stk. 2. Tilladelse i henhold til § 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed til de i stk. 1 angivne sendemuligheder kan alene omfatte den del af den daglige sendetid, som DR ikke råder over. Tilladelse kan udstedes til ikke-kommercielle og kommercielle stationer. Såfremt der er behov herfor, skal der dagligt stilles mindst 3 timer af denne sendetid til rådighed for ikke-kommercielle stationer, idet § 3, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Tv-stationer med tilladelse i henhold til stk. 2 betaler DR for dokumenterbare meromkostninger ved udsendelse af stationens programmer.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 104 af 18. februar 2004 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed ophæves.

§ 52. Radio- og tv-nævnet kan meddele lempelse af vilkår i tilladelser til lokal programvirksomhed, der er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden, såfremt vilkårene ikke længere fremgår eller følger af gældende lovgivning.

Kulturministeriet, den 15. december 2005

Brian Mikkelsen

/Lars M. BankeBilag 1

Definition af europæiske programmer

1. Ved europæiske programmer forstås i denne bekendtgørelse:

1) Programmer fremstillet i EF-medlemsstater,

2) programmer fremstillet i europæiske tredjelande, som er parter i den af Europarådet vedtagne europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i punkt 2,

3) programmer fremstillet i andre europæiske tredjestater og som opfylder betingelserne i punkt 3,

4) anvendelsen af bestemmelserne i nr. 2 og 3 er betinget af, at programmer med oprindelse i medlemsstaterne ikke udsættes for diskriminerende foranstaltninger i de pågældende tredjelande.

2. De i punkt 1, nr. 1 og 2, omhandlede programmer er sådanne, der er fremstillet hovedsagelig under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere af de stater, der er omhandlet i samme punkt, nr. 1 og 2, når en af følgende tre betingelser er opfyldt:

1) De er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater,

2) produktion af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater,

3) koproducenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved koproduktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden for disse stater.

3. De i punkt 1, nr. 3, omhandlede programmer er enten fremstillet i koproduktion med producenter, der er etableret i en eller flere medlemsstater, eller fremstillet selvstændigt af producenter, der er etableret i et eller flere europæiske tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler omfattende den audiovisuelle sektor, såfremt de hovedsagelig er fremstillet under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere stater i Europa.

4. Programmer, der ikke er europæiske programmer i den i punkt 1 anførte betydning, men som er fremstillet som led i bilaterale koproduktionsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande, betragtes som europæiske produktioner, såfremt størstedelen af de samlede produktionsudgifter er afholdt af koproducenterne i Fællesskabet, og såfremt produktionen ikke kontrolleres af en eller flere producenter, der er etableret uden for medlemsstaterne.

5. Programmer, der ikke er europæiske programmer i henhold til punkt 1 og 4, men som er fremstillet hovedsageligt under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere medlemsstater, betragtes som europæiske programmer i et omfang svarende til, hvor stor en del af de samlede produktionsomkostninger koproducenter i Fællesskabet har afholdt.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen viderefører bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (EF-tidende 1997 nr. L 202 s. 60).