Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af museumsloven

(Gratis adgang for børn og unge under 18 år til statsanerkendte museer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I museumsloven, lov nr. 473 af 7. juni 2001, som ændret ved § 30 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 2 i lov nr. 393 af 28. maj 2003, § 1 i lov nr. 1213 af 27. december 2003, § 4 i lov nr. 454 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 562 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes som nr. 15:

»15) Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år.«

2. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Kulturministeren kan yde driftstilskud til statsanerkendte museer til dækning af nedgang i entréindtægter m.v. i forbindelse med indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år, jf. § 14, stk. 1, nr. 15.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen