Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
og medieansvarsloven

(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, som ændret ved lov nr. 1437 af 22. december 2004, § 24 i lov nr. 1439 af 22. december 2004, § 20 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 14 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 4 i lov nr. 563 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 4, udgår »landsdækkende og regional« og »på grundlag af særlig tilladelse«.

2. § 1, stk. 1, nr. 5, ophæves.

3. § 3, stk. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 3 . Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2, herunder om vilkår for tilladelser m.v. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af distributionstilladelser efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for virksomheden m.v.

Stk. 4. Tilladelse kan dog efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles DR, TV 2/DANMARK A/S eller et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse foretagender eller foretagenderne i forening.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed.«

4. § 5, stk. 3, ophæves.

5. § 6, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Digitale radioprogrammer fra DR skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale radioprogrammer i anlægget.«

6. § 6, stk. 2, ophæves.

7. § 6, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3.

8. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres i nr. 1 og 2 »1, 3 og 5« til: »1 og 3«.

9. I § 11, stk. 7, udgår », herunder gennem selskabets eventuelle andel af licensafgifterne samt gennem selskabets øvrige indtægter«.

10. Efter § 13 indsættes under overskriften DR’s public service-virksomhed:

»§ 13 a. Programvirksomhed, der udøves på grundlag af tilladelse meddelt efter reglerne i kapitel 8, kan indgå i DR’s public service-virksomhed, jf. § 11, stk. 3-5.«

11. § 39, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4 . Radio- og tv-foretagender, der er omfattet af Radio- og tv-nævnets virksomhed, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.«

12. § 39, stk. 5, ophæves.

13. I § 40, stk. 1, ændres »skal varetage« til: »varetager«.

14. I § 40, stk. 2, ændres »skal endvidere afgive« til: »afgiver endvidere«.

15. I § 40 indsættes som stk. 4 :

» Stk. 4. Kulturministeren kan delegere andre opgaver på radio- og tv-området til Radio- og tv-nævnet. Kulturministeren kan beslutte, at nævnets afgørelser i sådanne sager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

16. § 42 affattes således:

»§ 42. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende programvirksomhed på grundlag af tilladelse eller registrering:

1) At træffe afgørelse om tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder, udstede sådanne tilladelser og føre tilsyn med programvirksomheden, jf. § 45.

2) At registrere foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, ved hjælp af fællesantenneanlæg eller ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder og kortbølgesendemuligheder samt at føre tilsyn med programvirksomheden, jf. § 47.

3) At påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse.

4) At træffe afgørelse om inddragelse eller bortfald af tilladelse til programvirksomhed, jf. § 50, stk. 1, og § 51.

5) At træffe afgørelse om indstilling af registreret programvirksomhed, jf. § 50, stk. 2.«

17. § 43 affattes således:

»§ 43. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse m.v. vedrørende tilskud, der udbetales i medfør af denne lov.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 4. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.«

18. § 44, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Nævnet træffer afgørelse om radio- og fjernsynsreklamers indhold, jf. §§ 76 og 77. I sager om overholdelse af lov om lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser indhenter nævnet forinden en udtalelse hos henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.«

19. § 44, stk. 2-4, ophæves.

20. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Tilladelse til og registrering af programvirksomhed«.

21. I § 45, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 47, DR’s« til: »§ 47 samt DR’s«, og »samt udøvelse af lokal programvirksomhed, jf. kapitel 9« udgår.

22. § 45, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

23. I § 45, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår i 1. pkt. »analoge«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

24. I § 45 indsættes som stk. 5 og 6 :

» Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2 og tilladelser i henhold til stk. 1, herunder om udøvelse af programvirksomheden, varigheden af tilladelser samt anvendelsen af lokal-tv-sendemulighederne i hovedstadsområdet. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af tilladelser til programvirksomhed og efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v.

Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed.«

25. I § 46, stk. 1, ændres »ligeledes programtilladelse efter § 45« til: »registrering efter § 47«.

26. I § 46, stk. 2, ændres »§ 45« til: »§ 47«.

27. I § 46, stk. 3, ændres »tilladelse efter § 45« til: »registrering efter § 47«.

28. § 47, stk. 1, affattes således:

»Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder og kortbølgesendemuligheder, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet.«

29. I § 48 udgår »med hensyn til fjernsynsvirksomhed«.

30. I § 50, stk. 1, indsættes efter »Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse«: »efter § 45«.

31. Kapitel 9 ophæves.

32. I § 69, stk. 1, udgår »TV 2/DANMARK A/S«.

33. I § 69 indsættes som stk. 7 :

» Stk. 7 . Lovens § 17, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for DR’s afgørelser vedrørende opkrævning af afgifterne m.v.«

34. I § 76, stk. 2, ændres »reklamering for« til: »markedsføring til«.

35. § 80, stk. 1, affattes således:

»Sponsorerede programmer skal klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv angives sponsorens navn, mærke (logo), produkt eller tjenesteydelse på de enkelte tekst-tv-sider, som er sponsoreret.«

36. § 90, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fjernsynsforetagender, der hører under dansk myndighed, må ikke udnytte enerettigheder til begivenheder, som af et andet EU-land, af et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, eller af et land, som har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, er erklæret for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i det pågældende land er forhindret i at følge begivenhederne på gratis fjernsyn. Udnyttelsen af enerettighederne skal ske i overensstemmelse med det pågældende lands regler om hel eller delvis transmission og om samtidig eller forskudt transmission af begivenhederne.«

37. I § 92, stk. 2, udgår »samt de lokale radio- og fjernsynsnævn«.

38. I § 93, stk. 1, nr. 4, udgår »og 5«.

39. I § 93, stk. 1, nr. 6, udgår »eller § 52, stk. 2,«.

40. I § 93, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 42, stk. 2, 2. pkt., § 43, nr. 1, litra c, § 50, stk. 2, eller § 66, stk. 4,« til: »§ 42, nr. 5, eller § 50, stk. 2,«.

41. § 94, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 91. Under særlig skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år. Som særlig skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser.«

§ 2

I medieansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998, som ændret ved § 25 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 2, affattes således:

»2) Lyd- og billedprogrammer, der spredes af DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og foretagender, der har tilladelse til eller er registrerede til at udøve radio- eller fjernsynsvirksomhed.«

2. § 5, stk. 1, affattes således:

»DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og foretagender, der har tilladelse til eller er registrerede til at udøve radio- eller fjernsynsvirksomhed, skal over for Pressenævnet angive, hvem der efter stk. 2 er redaktør.«

3. § 32, stk. 1, affattes således:

»DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og foretagender, der har tilladelse til eller er registrerede til at udøve radio- eller fjernsynsvirksomhed, hæfter umiddelbart for erstatninger og sagsomkostninger, der idømmes efter § 31.«

4. I § 34, stk. 3, ændres »Danmarks Radios« til: »DR’s«, »TV 2’s« til: »TV 2/DANMARK A/S’« og »TV 2’s regionale virksomheders« til: »de regionale TV 2-virksomheders«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan uden forudgående udbud forlænge tilladelser til lokal radiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder, der udløber i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2007. Tilsvarende kan nævnet i særlige tilfælde udbyde ledige sendemuligheder til andre tilladelsesindehavere i det område, som sendemuligheden er udmeldt til. Forlængelser og tilladelser kan ikke række ud over 31. december 2007.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter regler om de i stk. 2 nævnte forlængelser og tilladelser, herunder om fravigelse af den nævnte periode.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan efter regler fastsat af kulturministeren forlænge tilladelser til lokal fjernsynsvirksomhed, som udløber i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2006.

Stk. 5. Tilladelser til programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden, forbliver i kraft for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

Stk. 6. Sager om lokal programvirksomhed, der verserer på tidspunktet for lovens ikrafttræden, overgår fra de lokale radio- og fjernsynsnævn til Radio- og tv-nævnet den 1. januar 2006.

Stk. 7. Sager om tilladelse til eller registrering af lokal programvirksomhed, der verserer på tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal færdigbehandles efter reglerne i denne lov eller bestemmelser fastsat efter loven. Andre verserende sager færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 8. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om lempelse af vilkår i tilladelser, der er meddelt inden lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen