Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om distributionstilskud til visse
periodiske blade og tidsskrifter

(Støtte til dagbladslignende publikationer) 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer«.

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a . Der oprettes en pulje til fordeling efter ansøgning som tilskud til distribution i Danmark af visse kommercielt udgivne dagbladslignende publikationer, der indholdsmæssigt svarer til egentlige dagblade, men som har en lavere udgivelsesfrekvens end sådanne. Kulturministeren yder tilskud inden for det beløb, som afsættes på den årlige finanslov. Tilskuddet ydes til udgiveren af den pågældende publikation.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om grundlaget for fordelingen af tilskud og kan herunder fastsætte, at tilskud fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse.«

§ 2

Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden og kan herunder bestemme, at loven har virkning fra den 1. januar 2006.

Givet på Amalienborg, den 31. marts 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen

 

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.