Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsyn med sten- og jorddiger og fortidsminder

 

I medfør af § 29 o, stk. 5, i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest ændret ved lov nr. 454 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Tilsyn med sten- og jorddiger og fortidsminder

§ 1. Kulturarvsstyrelsen kan indgå aftaler med statsanerkendte museer om at forestå tilsynet med sten- og jorddiger og fortidsminder på vegne af styrelsen.

Stk. 2. De dele af tilsynet, som museerne skal forestå, fastsættes i de i stk. 1 nævnte aftaler.

Stk. 3. Museernes tilsynsopgaver udføres mod vederlag i henhold til aftalen, jf. stk. 1.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, træder dog i kraft den 8. juli 2006, idet indgåede aftaler først har virkning fra den 1. januar 2007.

Kulturministeriet, den 27. juni 2006

Flemming Hansen

/Malene Sthyr