Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af udstillingsvederlag til bildende kunstnere for udlån af egne værker til visse kunstudstillinger

 

I henhold til § 11 i lov om billedkunst, lovbekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003, fastsættes følgende:

§ 1. Billedkunstnere, der udlåner egne værker/projekter til udstillinger arrangeret af de § 4 nævnte institutioner, modtager et vederlag, der er fastsat til 12 pct. om året af det af kunstneren udfærdigede værks værdi.

Stk. 2. Kunstværkets værdi fastsættes ved en skriftlig aftale mellem udstillingsarrangøren og kunstneren dog maksimalt svarende til forsikringssummen. Såfremt den samlede værdi af en enkelt kunstners til en udstilling udlånte værker overstiger 600.000 kr., betales der dog kun 12 pct. af 600.000 kr. svarende til et udstillingsvederlag pr. måned på maksimalt 6.000 kr.

Stk. 3. Mindsteperioden for udstillingsvederlagets beregning udgør 1 måned. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor kunstneren afsender værket, og til denne modtager det tilbage. Vederlagsbetalingen skal udover reglen i stk. 2 omfatte et engangsgebyr til kunstnerne på 1.500 kr. uanset antallet af udlånte værker til den pågældende udstillingsarrangør.

§ 2. Berettigede til vederlag er nulevende billedkunstnere, der har kunstnerisk hovedvirke i Danmark.

§ 3. Vederlagsordningen omfatter alene kunstnerens originalværker, som ikke er afhændet til tredjemand.

§ 4. Vederlagsordningen gælder for udstillinger arrangeret af:

1) Kulturministeriet og institutioner under Kulturministeriet

2) De statslige og statsstøttede museer

3) De statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder

Stk. 2. Vederlagsordningen omfatter udstillinger af billedkunstneriske værker/projekter, der afholdes såvel i Danmark som i udlandet.

Stk. 3. Udstillinger, der arrangeres af gallerier og kunstnersammenslutninger eller af kunstnerne selv, er ikke omfattet af vederlagsordningen.

§ 5. De i § 4 nævnte institutioner er forpligtet til at udbetale vederlaget til kunstnerne ved udstillingens afslutning . Det er en forudsætning for udbetaling, at den pågældende kunstner udfylder et refusionsskema, som udleveres af institutionen. Kunststyrelsen udarbejder refusionsskema og retningslinier herfor.

Stk. 2. De pågældende institutioner modtager en gang årligt hel eller delvis refusion af udgifterne til udstillingsvederlaget fra staten dog maksimalt 100 pct.

Stk. 3. Hvis institutionernes udgifter til ordningen overstiger den afsatte bevilling på finansloven, beregnes refusionsprocenten som forholdet mellem finanslovsbevillingen og institutionernes samlede årlige udgifter til udstillingsvederlagsordningen.

§ 6. Udstillingsvederlagsordningen administreres af Kunststyrelsen.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft 7. juni 2006, og har virkning fra 1. januar 2006. Kulturministeriet ophæver cirkulære nr. 143 af 23. august 2000 om betaling af udstillingsvederlag til bildende kunstnere for udlån af egne værker til visse kunstudstillinger.

Kulturministeriet, den 23. maj 2006

Brian Mikkelsen

/Anne Marie Nehammer