Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte,
jordbaserede FM-radiokanal

 

I medfør af § 6, stk. 3, § 39, stk. 3, og § 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 som ændret ved lov nr. 1404 af 21. december 2005, fastsættes:

§ 1. Radio- og tv-nævnet udbyder den femte jordbaserede FM-radiokanal med mulighed for opdeling i en sendemulighed, der dækker Sjælland (Østkanalen), og en sendemulighed der dækker Jylland og Fyn (Vestkanalen). Udbudet omfatter følgende sendemuligheder:

1) Vestkanalen

2) Østkanalen

3) Den samlede femte FM-radiokanal bestående af såvel Vestkanalen som Østkanalen (Landskanalen).

Stk. 2. Den teoretisk beregnede befolkningsmæssige dækning af de i stk. 1 nævnte sendemuligheder samt sendepositioner, effekt, retningsdiagram, antennehøjde og dækningskort fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse. Beregningsforudsætningerne for den befolkningsmæssige dækning fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Den befolkningsmæssige dækning af de i stk. 1 nævnte sendemuligheder kan udvides ved overtagelse af og/eller networking-samarbejde med lokale radiostationer.

Stk. 4. Programtilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR.

Stk. 5. Programtilladelse i henhold til stk.1, nr. 2-3, kan ikke meddeles tilladelsesindehaveren til den sjette jordbaserede FM-radiokanal.

Public service-nyhedsdækning mv.

§ 2. Programvirksomheden på de i § 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder skal omfatte public service-nyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover at opfylde kravene i radio- og fjernsynslovens § 10 opfylde følgende betingelser:

1) Der skal sendes mindst 1.000 timers nyhedsudsendelser og nyhedsmagasiner pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive nyhedsmagasiner skal placeres i tidsrummet kl. 7-23. Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark og fra udlandet, og

2) Der skal sendes mindst 1 times længerevarende nyhedsmagasiner hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Nyhedsmagasinerne skal ligge inden for tidsrummet kl. 7-23.

Stk. 2. Nyhedsmagasiner er programmer, der

1) giver en uddybende dækning af aktuelle emner,

2) indeholder forskellige, selvstændige historier inden for nyhedsmagasinets indholdsmæssige ramme, og

3) benytter flere forskellige kilder.

Stk. 3. Såvel nyhedsudsendelser som nyhedsmagasiner skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.

Stk. 4. Nyhedsudsendelserne og -magasinerne skal fortrinsvis være på dansk.

Stk. 5. Genudsendelser af hele nyhedsudsendelser og -magasiner kan ikke medregnes i opgørelsen af de 1.000 timers nyhedsudsendelser og -magasiner.

Stk. 6. Stk. 5 gælder ikke anvendelse i nyhedsudsendelser af enkeltindslag fra tidligere nyhedsudsendelser.

Stk. 7. Nyhedsformidlingen skal varetages af en selvstændig nyhedsredaktion, der foretager udvælgelse, redigering mv. af nyheder.

Stk. 8. Andelen af skandinavisk musik skal være på mindst 30 procent. Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som fonogrammer, der er produceret i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandinavien. Fonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et pladeselskab på for eksempel kassette, vinylplade eller CD. Fonogrammer omfatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som fonogram. Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som skandinaviske fonogrammer i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i minutter.

Stk. 9. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 10. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, hvilket medfører, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele tilladelsesindehaverens sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB, jf. § 3.

Stk. 11. Forbudet mod geografisk opdeling, jf. stk. 10, gælder ikke for nyhedsudsendelser. Nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt, tæller ikke med i opgørelsen af forpligtelsen til at sende 1.000 timers public service-nyhedsudsendelser og nyhedsmagasiner, jf. stk. 1.

Stk. 12. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne skal senest den 1. maj indsende en årlig redegørelse for det foregående år for opfyldelsen af kravene i programtilladelsen, herunder af kravene om public service-nyhedsdækning.

Ret og pligt til DAB

§ 3. Tilladelsesindehaver til Landskanalen, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, vil få rådighed over 256 Kbit/s i en landsdækkende DAB-blok. Såfremt kanalen opdeles i en Østkanal og en Vestkanal, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, vil hver kanal få rådighed over 256 Kbit/s.

Stk. 2. Med rådighed over DAB-kapacitet, jf. stk. 1, følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer.

Stk. 3. Det forudsættes, at tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne indgår aftale med DR om deltagelse i opbygning, finansiering og drift af de respektive DAB-sendenet. Såfremt tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne og DR ikke kan blive enige om disse forhold, fastsættes vilkårene af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig med påbegyndelse af programvirksomheden på FM.

Auktionen

§ 4. Vestkanalen, Østkanalen og Landskanalen udbydes ved en åben (engelsk) auktion, hvor deltagerne er samlede og løbende byder på tilladelserne til en vinder er fundet.

Stk. 2. Vindende bud er det eller de bud, der ved hammerslag er højest, når man sammenholder det højeste bud på Landskanalen med summen af det højeste bud på Østkanalen og det højeste bud på Vestkanalen. Er buddet på Landskanalen højest, er dette det vindende bud. Er summen af det højeste bud på Østkanalen og det højeste bud på Vestkanalen højest, er det deltagerne, der har afgivet disse bud, der vinder Østkanalen henholdsvis Vestkanalen. Er buddet på Landskanalen og summen af budene på Østkanalen og Vestkanalen lige høje, er buddet på landskanalen det vindende bud.

Stk. 3. Deltagerne byder på størrelsen af den faste årlige koncessionsafgift. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 4. Mindste bud på den faste årlige koncessionsafgift skal være 2 mio. kr. for henholdsvis Østkanalen og Vestkanalen og 5 mio. kr. for Landskanalen, jf. § 8, stk. 1.

§ 5. Deltagerne vil på auktionen kunne byde på enten Østkanalen, Vestkanalen eller Landskanalen og kan i deres afgivelse af bud skifte mellem de tre kanaler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet vælger en auktionarius, der får ansvaret for gennemførelsen af auktionen.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af auktionen, herunder tid og sted.

§ 6. Deltagelse i auktionen sker på grundlag af forhåndstilmelding. Med tilmeldingen accepterer deltagerne vilkårene for auktionen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om tilmeldingsprocedure, tilmeldingens udformning, herunder hvilke oplysninger tilmeldingen skal indeholde, samt tilmeldingsfrist.

Stk. 3. Der skal ved tilmelding til auktionen stilles en bankgaranti på 5 mio. kr.

Tilladelser

§ 7. Tilladelse til henholdsvis Østkanalen, Vestkanalen eller til Landskanalen udstedes for en periode af 8 år af Radio- og tv-nævnet til vinderne eller vinderen af auktionen. Programtilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Tilladelserne kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis indehaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelserne kan endvidere inddrages, hvis indehaveren tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller hvis tilladelsesindehaveren i forbindelse med tilmeldingen til auktionen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger.

Stk. 3. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne skal påbegynde programvirksomheden på alle de radiofrekvenser, som tilladelsen omfatter, senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelsen.

Stk. 4. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne skal inden eventuelt salg af tilladelsen eller tilladelserne afgive oplysninger til Radio- og tv-nævnet om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignende, der er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet påser, at vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg.

Koncessionsafgift

§ 8. Den faste årlige koncessionsafgift for henholdsvis Østkanalen, Vestkanalen eller Landskanalen er de/det vindende bud ved auktionen, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. Den variable afgift for Landskanalen udgør 5 pct. af den del af kanalens omsætning det pågældende år, der ligger over 100 mio. kr. og op til 150 mio. kr., 10 pct. af omsætningen fra 150 mio. kr. op til 200 mio. kr. og 15 pct. af omsætningen fra 200 mio. kr. og derover. Den variable afgift for Østkanalen og Vestkanalen udgør for hver kanal 2,5 pct. af den del af kanalens omsætning det pågældende år, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. af omsætningen fra 50 mio. kr. op til 75 mio. kr., 10 pct. af omsætningen fra 75 mio. kr. op til 100 mio. kr., og 15 pct. af omsætningen fra 100 mio. kr. og derover.

Stk. 3. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne forpligter sig til at betale koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden, der fastsættes til 8 år fra tilladelsens meddelelse, jf. § 7, stk. 1. Forpligtelsen gælder ligeledes, hvis tilladelsesindehaver tilbageleverer tilladelsen eller tilladelsen inddrages jf. § 12.

Stk. 4. Den faste årlige koncessionsafgift betales forud for et år ad gangen, gældende fra programtilladelsens meddelelse.

Stk. 5. Den variable koncessionsafgift betales bagud hvert år senest 1 måned efter Radio- og tv-nævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget.

§ 9. Grundlaget for beregningen af den variable afgift, jf. § 8, stk. 2, (herefter kaldet afgiftsgrundlaget) for Østkanalen, Vestkanalen eller Landskanalen er de samlede direkte og indirekte indtægter 1)  vedrørende kanalen og de radiofrekvenser, der er tilknyttet tilladelsen, med undtagelse af:

1) Tilskud til langtidsledige.

2) Ansatte i henhold til jobskabelsesordning.

3) Aktionærtilskud til underskudsdækning.

4) Finansielle indtægter.

Stk. 2. Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget.

Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlag

§ 10. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne skal hvert år senest den 1. maj indsende et selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgørelse af afgiftsgrundlag til Radio- og tv-nævnet. Afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til den enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms.

Stk. 2. Regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget skal opfylde følgende krav:

1) Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris, og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne.

2) En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte principper for opgørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende i hele perioden.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. Tilladelsesindehaver skal i så fald give Radio- og tv-nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen.

Garantierklæringer

§ 11. Tilladelsesindehaver eller tilladelsesindehaverne skal foranledige, at der til enhver tid er stillet en anfordringsgaranti over for Radio- og tv-nævnet udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne, kontrolleres af tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet skal have hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdes område, og dets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody’s Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på summen af de afdrag på koncessionsafgiften, som forfalder i de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden, og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges.

Stk. 2. Garantien udløses ved ophør af tilladelsen, jf. § 12.

Stk. 3. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne skal uden ugrundet ophold give Radio- og tv-nævnet meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i stk. 1 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilladelsen, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i stk. 1 nævnte garanti, ikke længere har den i stk. 1. anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter Radio- og tv-nævnets påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med stk. 1.

Ophør af tilladelsen

§ 12. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-nævnet fortsat forpligtet til at betale den resterende del af tilladelsesprisen.

Stk. 2. Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til radio- og fjernsynslovens § 50 eller § 51, er tilladelsesindehaveren forpligtet til efter påkrav at betale den resterende del af tilladelsesprisen.

Stk. 3. I tilfælde af inddragelse eller tilbagelevering af tilladelsen sker der ingen tilbagebetaling af betalt tilladelsespris, og forpligtelsen til at betale forfaldne afdrag samt renter deraf består.

Gebyr

§ 13. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindehaverne skal udover koncessionsafgiften betale et årligt gebyr for tilladelsen til radiovirksomhed på henholdsvis Østkanalen, Vestkanalen eller Landskanalen.

Stk. 2. Det årlige gebyr for tilladelsen/tilladelserne fastsættes af Radio- og tv-nævnet således, at gebyret dækker de respektive kanalers andel af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede virksomhed, herunder udgifter til afholdelse af omkostninger i forbindelse med auktionen.

§ 14. Gebyret betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobeløb. Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det første år betales acontobeløbet som en forholdsmæssig andel af det skønnede acontobeløb med tillæg af særlige engangsomkostninger i forbindelse med auktionen.

Stk. 2. Acontobeløbet for Landskanalen udgør kr. 400.000. Acontobeløbet for Østkanalen og Vestkanalen udgør kr. 300.000 for hver kanal.

Forpligtelse for fællesantenneanlæg (must carry)

§ 15. Hvis der som følge af auktionen bliver en tilladelsesindehaver til henholdsvis Østkanalen og Vestkanalen, påhviler det ejere af fællesantenneanlæg i de i bilag 4 nævnte kommuner at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der udsendes på Østkanalen.

Stk. 2. Hvis der som følge af auktionen bliver en tilladelsesindehaver til henholdsvis Østkanalen og Vestkanalen, påhviler det ejere af fællesantenneanlæg i de i bilag 5 nævnte kommuner at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der udsendes på Vestkanalen.

Stk. 3. Hvis der som følge af auktionen bliver en tilladelseshaver til Landskanalen, påhviler det ejere af fællesantenneanlæg i de i bilag 6 nævnte kommuner at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der udsendes på Landskanalen.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke de programmer, der udsendes ved hjælp af DAB, jf. § 3.

Stk. 5. Områdeinddelingen, jf. stk. 1-3, gælder også efter 1. januar 2007.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 313 af 29. april 2003 om fordeling i fællesantenneanlæg af programmer på den femte jordbaserede FM-radiokanal ophæves.

Stk. 3. I det omfang bestemmelser i bekendtgørelse nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal regulerer forhold vedrørende den femte, jordbaserede FM-radiokanal, finder bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse anvendelse.

Kulturministeriet, den 2. maj 2006

Brian Mikkelsen

/Lars M. BankeBilag 1

Den teoretisk beregnede befolkningsmæssige dækning, sendemuligheder, sendepositioner, effekt, retningsdiagram, antennehøjde og dækningskort, jf. § 1, stk. 2, 1. pkt.

1. Den teoretisk beregnede befolkningsmæssige dækning

Kanal

Teoretisk beregnet befolkningsmæssig dækning i %

Vestkanalen

41 %

Østkanalen

43 %

Landskanalen

84 %

Den ovennævnte teoretisk beregnede befolkningsdækning vil blive beskyttet mod forringelser som følge af til- og afgang af FM-sendere i Danmark og i vore nabolande i henhold til de bindende bestemmelser for nabolandskoordination af FM-sendere, der er fastlagt af ITU, den Internationale Telekommunikations Union.

2. Radiofrekvenser, effekt, retningsdiagram, antennehøjde m.v.

 

Station

Frekvens i MHz

Samlet udstrålet sendeeffekt i vandret og lodret plan i Watt (e.r.p.)

Retningsdiagram

Antennehøjde i meter over hav

Position (længde- og breddegrad)

Landskanalen

 

Vestkanalen

Sydvestjylland

87,8

10.000

Rundstrålende

177

08Ø34/55N49

Århus

88,6

650

50° max 410 Watt

60°-70° max 65 Watt

80° max 410 watt

130°-140° max 65 Watt

190º max 205 Watt

200º max 105 Watt

210º max 205 Watt

244

10Ø13/56N06

Tinglev

88,8

48

200º-210º max 5 Watt

73

09Ø14/54N55

Sønderjylland

89,3

3000

30º max 950 Watt

100º-120º max 1500 Watt

130º-170º max 100 Watt

180º max 50 Watt

190º-200º max 16 Watt

210º-230º max 100 Watt

240º-250º max 400 Watt

260º max 800 Watt

221

09Ø11/55N07

Møgeltønder

92,4

30

Rundstrålende

40

08Ø48/54N56

Fyn

93,4

1000

120º-140º max 250 Watt

190º max 50 Watt

200º max 160 Watt

210º max 25 Watt

220º max 320 Watt

230º-240º max 50 Watt

250º max 500 Watt

226

10Ø29/55N17

Grenå

98,6

400

20º-40º max 390 Watt

66

10Ø54/56N26

Broager (Ragebøl)

98,9

290

Rundstrålende

112

09Ø44/54N55

Vejle

99,3

930

90º-160º max 100 Watt

180º-190º max 500 Watt

232

09Ø30/55N41

Vendsyssel

102,4

1000

300º-310º max 250 Watt

196

10Ø18/57N30

Vestjylland

103,4

60.000

130º max 48.000 Watt

140º max 38.000 Watt

150º-280º max 30.200 Watt

290º max 38.000 Watt

300º max 48.000 Watt

237

08Ø40/56N23

Horsens

103,6

180

Rundstrålende

67

09Ø51/55N51

Nordjylland

106,0

5600

30º-80º max 1410 Watt

150º-160º max 3535 Watt

300º-330º max 560 Watt

200

09Ø50/57N00

Erritsø

106,6

17

Rundstrålende

122

09Ø43/55N32

Sydals

106,6

56

Rundstrålende

82

10Ø01/54N54

Hirtshals

107,0

70

Rundstrålende

103

10Ø00/57N34

Nordborg

107,5

50

Rundstrålende

105

09E56/54N58

 

Østkanalen

København

91,4

11.800

0º max 7415 Watt

10º-130º max 5890 Watt

140º max 7415 Watt

150º max 9330 Watt

350º max 9330 Watt

162

12Ø30/55N44

Bornholm

92,2

1000

20º max 320 Watt

30º max 100 Watt

40º max 320 Watt

190º max 80 Watt

200º max 63 Watt

210º-220º max 80 Watt

230º-240º max 100 Watt

260º max 250 Watt

270º max 500 Watt

290º max 630 Watt

300º max 500 Watt

310º max 630 Watt

248

14Ø53/55N10

Sydsjælland

103,9

100.000

10º-70º max 63.000 Watt

242

11Ø49/55N16

Nexø

104,6

20

Rundstrålende

118

15Ø08/55N05

Rønne

105,7

104

Rundstrålende

119

14Ø43/55N08

Åkirkeby

106,2

32

Rundstrålende

124

14Ø55/55N04

Hammeren

107,4

75

Rundstrålende

101

14Ø46/55N17

 

3. Dækningskort

3.1. Dækningskort for Vestkanalen

AK470_1.JPG Size: (434 X 329)

3.2. Dækningskort for Østkanalen

AK470_2.JPG Size: (426 X 326)

3.3. Dækningskort for Landskanalen

AK470_3.JPG Size: (449 X 328)

4. Replanlægning

Ved en eventuel fremtidig replanlægning af FM-båndet skal der accepteres et højere forstyrrelsesniveau i forhold til i dag for de radiofrekvenser, som er omfattet af prøveplanlægningen. Endvidere forudsættes det, at henholdsvis Østkanalen, Vestkanalen og Landskanalen sikres samme teoretiske befolkningsmæssige dækning som i dag, jf. ovenfor under punkt 1.

Den teoretisk beregnede befolkningsdækning efter replanlægningen beregnes i givet fald ud fra et evt. ændret forstyrrelsesniveau, der vil blive fastlagt for den femte FM-kanal i forbindelse med replanlægningen af FM-båndet. Efter replanlægningen må der endvidere påregnes ændringer af vilkårene for frekvenstilladelserne til den femte FM-kanal inden for de rammer, der er fastlagt for replanlægningen. Endelig må der efter replanlægningen påregnes mindre justeringer i FM-kanalens geografiske dækning i forhold til den geografiske dækning, der fremgår af de viste dækningskort.Bilag 2

Beregningsforudsætningerne for den befolkningsmæssige dækning, jf. § 1, stk. 2, 2. pkt.

IT- og Telestyrelsens beregninger af den teoretiske befolkningsdækning fra FM-sendere udføres ved hjælp af LS telcom AG’s beregningsprogram CHIRplus_BC med tilhørende beregningsmoduler indeholdende befolkningsdatabase og terrændatabase for Danmark. Beregningsmodulerne er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik om landets geografiske befolkningsfordeling og på terrænoplysninger fra Kampsax. Terrænoplysningerne anvendes udelukkende til at fastlægge den effektive antennehøjde for senderantennen.

Den teoretiske befolkningsdækning for en FM-sender opgøres ved at lade beregningsprogrammet beregne størrelsen af befolkningen inden for senderens teoretisk beregnede dækningsområde.

Det teoretisk beregnede dækningsområde for FM-senderen beregnes ud fra følgende overordnede forudsætninger:

1. Senderens data indgår med de data, der fremgår af IT- og Telestyrelsens frekvensdatabase.

2. Forstyrrelser fra andre sendere opgøres ud fra de data, der fremgår af IT- og Telestyrelsens frekvensdatabase (danske FM-sendere) suppleret med oplysninger om nabolandenes FM-sendere samt oplysninger om sendere, der er anmeldt til ITU.

3. Beregningen er baseret på, at de tekniske rammer (udstrålet effekt, retningsdiagram, antennehøjde) for alle FM-sendere er fuldt udnyttet.

4. Rækkevidden bestemmes ud fra udbredelseskurverne i Rec. 370 og med en azimutopløsning på 10 grader samt en terrænruhed på 50 m.

5. Beregningen af rækkevidden er baseret på stereomodtagelse.

6. Beregningen af rækkevidden er baseret på en minimumsfeltstyrke på 54 dBuV/m og overholdelse af de beskyttelsesforhold, der fremgår af tabel 2.1 i Annex 2 til slutdokumentet fra FM-planlægningskonferencen i 1984.

7. Ved beregningerne benyttes den samme feltstyrkegrænse overalt: på åbent land, i bymæssig bebyggelse og i byer.

8. Ved beregning af den samlede, forstyrrende feltstyrke på en given lokalitet anvendes Power Sum-metoden. Kun de 40 mest forstyrrende stationer medtages i beregningerne af bidraget fra forstyrrende sendere. Kun bidrag over 30 dBuV/m medregnes. Kun bidrag fra sendere inden for +/- 400 kHz medregnes. Beregningerne er baseret på 95 % tidssandsynlighed og 50 % stedssandsynlighed ved tropo-udbredelse hhv. 50% tids- og 50% stedssandsynlighed ved stationære forstyrrelser.

9. Der forudsættes stationær modtagelse med udvendig anbragt retningsantenne i 10 m’s højde. Antennens retningsdiagram svarer til fig. 2.8 i Annex 2 til slutdokumentet fra FM-planlægningskonferencen i 1984. Der tages ikke hensyn til polarisation.

10. Der benyttes en kystliniemodel for Danmark baseret på ITU IDWM.

Ved beregning af befolkningsdækningen for et sendenet opgøres den samlede befolkningsdækning for hele sendenettets dækningsområde. Områder, der dækkes af flere sendere i samme sendenet, medregnes kun én gang i opgørelsen af den samlede befolkningsdækning.

Ved en eventuel replanlægning af FM-båndet kan der bl.a. gøres brug af SFN (Single Frequency Network) og NSFN (Near Single Frequency Network). IT- og Telestyrelsens nuværende beregningsmodel kan ikke beregne den teoretiske befolkningsdækning for sådanne sendenet, hvorfor en tillempet beregningsmodel må påregnes anvendt til opgørelse af den teoretisk beregnede befolkningsdækning efter en evt. replanlægning.Bilag 3

Vedrørende afgiftsgrundlag et

Nedenfor er angivet eksempler på direkte og indirekte indtægter, der skal medregnes afgiftsgrundlaget:

– Reklameindtægter inklusive barterindtægter (byttehandel). Værdien af eventuelle barterindtægter skal opgøres til markedspris, det vil sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved salg i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige kontaktpris for det pågældende kvartal.

Sponsorindtægter og -bidrag.

Gaver.

Lytterbidrag, herunder overtakserede tjenester som for eksempel opkald via 90-numre og sms-tjenester.

Bingoindtægter.

Tilskud.

Salg af sendetid.

Administrationsbidrag.

Værdien af arbejdsydelser betalt af tredjemand for kanalen eller til dennes drift.

– Naturalieydelser. Der kan for eksempel være tale om betalt husleje.

Indtægter vedrørende salg af udsendelser, som sendes på kanalen.

Direkte og indirekte indtægter hidrørende fra immaterielle rettigheder.

Værdien af andre ydelser stillet til rådighed af tredjemand.

Indtægter fra videretransmission via kabel og satellit. Vedrørende videretransmission på æterbårne stationer/frekvenser se nedenfor.

Nedenfor er angivet præciseringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget:

Ved videretransmission – helt eller delvis – af programmerne fra Landskanalen henholdsvis Østkanalen eller Vestkanalen på andre æterbårne stationer/frekvenser – men ikke videretransmission på kabel eller satellit - skal kun den del af omsætningen (reklameindtægterne), der kan henføres til de frekvenser, der er knyttet til tilladelsen/kanalen inkluderes i afgiftsgrundlaget for kanalen. Hvis der sker fælles salg af reklamer for kanalen og andre æterbårne radioer i et samarbejde, skal reklameindtægterne fordeles i forhold til befolkningstal. Beregningen af afgiftsgrundlaget fra de fælles reklameindtægter skal i sådanne tilfælde foretages således:

{Folketallet i de kommuner, der er fuldt dækkede af kanalen på de frekvenser, der er knyttet til tilladelsen / (Folketallet i de kommuner, der er fuldt dækkede af kanalen på de frekvenser, der er knyttet til tilladelsen + folketallet i andre kommuner, hvor kanalen kan modtages æterspredt)} x reklameindtægten.

De områder, der er fuldt dækkede af kanalen på de frekvenser, der er knyttet til henholdsvis Landskanalen eller Østkanalen og Vestkanalen, fremgår af bilag D, E og F til bekendtgørelsen, som indeholder lister over de kommuner, der ud fra en teoretisk beregning er fuldt dækkede af kanalen/kanalerne, og som derfor også vil være omfattet af must-carry forpligtelse, jf. bekendtgørelsens § 15.

Opgørelsen af de områder, hvor kanalen kan modtages æterspredt, skal baseres på Gallups lytterundersøgelser, og skal beregnes som gennemsnittet af regnskabsårets lytterundersøgelser. Hvis branchen indgår aftale om en anden lytterundersøgelse end Gallups, skal denne anvendes i beregningen.

Hvis der er tale om områder, hvor både kanalens frekvens og andre frekvenser dækker, skal disse områder indgå i tælleren i beregningen af afgiftsgrundlaget.

Hvis der i indtægterne indgår reklamekampagner, som kører i flere medier indenfor for eksempel en koncern eller et salgssamarbejde (for eksempel tv, internet, trykte medier eller andre radiostationer), skal indtægterne for kanalens andel af kampagnen opgøres til markedspris, det vil sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved salg i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige kontaktpris for det pågældende kvartal.

Hvis kampagnen er solgt til en samlet ”pakkepris” eller kampagnepris, skal kanalens andel af ”pakkeprisen” svare til den andel den ville have haft, hvis alle reklamerne i ”pakken” havde været solgt til deres respektive listepriser. Det vil sige, at der ikke må være ydet en lavere rabatsats på de andre reklamer, end der bliver for reklamerne på kanalen.

Hvis reklamesalget og indgåelse af sponsoraftaler og aftaler om anden direkte og indirekte støtte sker gennem et salgsselskab, reklamebureau eller lignende, der er en del af samme koncern 2)  som licensindehaveren eller licensindehaverne ejes af, skal den samlede indtægt indregnes i afgiftsgrundlaget. Eventuel salgsprovision eller andre omkostninger må ikke fratrækkes ved opgørelse af afgiftsgrundlaget.

Hvis reklamesalget sker gennem en ejerforbundet virksomhed i henhold til ovenstående definition, skal der ske en adskillelse af prisen på ”kreativ tid” og prisen for selve annonceringen på kanalen. Det er således kun prisen for annonceringen, der indgår i afgiftsgrundlaget.

Reklamespots skal opgøres til markedspris uanset, om der foreligger kontant betaling.


2) Ved en koncern som tilladelsesindehaver(ne) indgår i, forstås et selskab eller anden virksomhed som direkte eller indirekte - under hensyntagen til bestemmende indflydelse - ejes af samme ejerkreds eller koncern eller er et associeret selskab med en ejerandel på 20 % eller mere.Bilag 4

Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der spredes på Østkanalen, jf. § 15, stk. 1.

Kommune

Station

Albertslund

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Albertslund

Sydsjælland 103.9 MHz

Allerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ballerup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ballerup

Sydsjælland 103.9 MHz

Birkerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Bjergsted

Sydsjælland 103.9 MHz

Bornholm

Allinge-Gudhjem 105.7 MHz

Bornholm

Bornholm 92.2 MHz

Bornholm

Dueodde 106.2 MHz

Bornholm

Hammeren 107.4 MHz

Bornholm

Neksø 104.6 MHz

Bramsnæs

Sydsjælland 103.9 MHz

Brøndby

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Brøndby

Sydsjælland 103.9 MHz

Dianalund

Sydsjælland 103.9 MHz

Dragør

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Dragør

Sydsjælland 103.9 MHz

Fakse

Sydsjælland 103.9 MHz

Farum

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Fladså

Sydsjælland 103.9 MHz

Fredensborg-Humlebæk

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Frederiksberg

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Frederiksberg

Sydsjælland 103.9 MHz

Frederikssund

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Fuglebjerg

Sydsjælland 103.9 MHz

Gentofte

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Gladsaxe

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Glostrup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Glostrup

Sydsjælland 103.9 MHz

Greve

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Gudme

Sydsjælland 103.9 MHz

Gundsø

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Gundsø

Sydsjælland 103.9 MHz

Gørlev

Sydsjælland 103.9 MHz

Hashøj

Sydsjælland 103.9 MHz

Haslev

Sydsjælland 103.9 MHz

Herlev

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Herlev

Sydsjælland 103.9 MHz

Hillerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Holbæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Holmegaard

Sydsjælland 103.9 MHz

Hvalsø

Sydsjælland 103.9 MHz

Hvidebæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Hvidovre

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Hvidovre

Sydsjælland 103.9 MHz

Høje Taastrup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Høje Taastrup

Sydsjælland 103.9 MHz

Højreby

Sydsjælland 103.9 MHz

Høng

Sydsjælland 103.9 MHz

Hørsholm

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ishøj

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ishøj

Sydsjælland 103.9 MHz

Jernløse

Sydsjælland 103.9 MHz

Karlebo

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Korsør

Sydsjælland 103.9 MHz

København

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Køge

Sydsjælland 103.9 MHz

Langebæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Ledøje-Smørum

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ledøje-Smørum

Sydsjælland 103.9 MHz

Lejre

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Lejre

Sydsjælland 103.9 MHz

Lyngby-Taarbæk

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Maribo

Sydsjælland 103.9 MHz

Møn

Sydsjælland 103.9 MHz

Nakskov

Sydsjælland 103.9 MHz

Nyborg

Sydsjælland 103.9 MHz

Nykøbing Falster

Sydsjælland 103.9 MHz

Næstved

Sydsjælland 103.9 MHz

Nørre-Alslev

Sydsjælland 103.9 MHz

Præstø

Sydsjælland 103.9 MHz

Ramsø

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ramsø

Sydsjælland 103.9 MHz

Ravnsborg

Sydsjælland 103.9 MHz

Ringsted

Sydsjælland 103.9 MHz

Roskilde

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Roskilde

Sydsjælland 103.9 MHz

Rødovre

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Rødovre

Sydsjælland 103.9 MHz

Rønnede

Sydsjælland 103.9 MHz

Sakskøbing

Sydsjælland 103.9 MHz

Skibby

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Skibby

Sydsjælland 103.9 MHz

Skovbo

Sydsjælland 103.9 MHz

Skælskør

Sydsjælland 103.9 MHz

Skævinge

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Slagelse

Sydsjælland 103.9 MHz

Slangerup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Solrød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Solrød

Sydsjælland 103.9 MHz

Sorø

Sydsjælland 103.9 MHz

Stenlille

Sydsjælland 103.9 MHz

Stenløse

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Stevns

Sydsjælland 103.9 MHz

Stubbekøbing

Sydsjælland 103.9 MHz

Suså

Sydsjælland 103.9 MHz

Svinninge

Sydsjælland 103.9 MHz

Søllerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Tornved

Sydsjælland 103.9 MHz

Tranekær

Sydsjælland 103.9 MHz

Tølløse

Sydsjælland 103.9 MHz

Tårnby

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Tårnby

Sydsjælland 103.9 MHz

Vallensbæk

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Vallensbæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Vallø

Sydsjælland 103.9 MHz

Vordingborg

Sydsjælland 103.9 MHz

Værløse

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ølstykke

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ørbæk

Sydsjælland 103.9 MHzBilag 5

Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der spredes på Vestkanalen, jf. § 15, stk. 2.

Kommune

Station

Aulum-Haderup

Vestjylland 103.4 MHz

Augustenborg

Broager 98.9 MHz

Augustenborg

Nordborg 107.5 MHz

Billund

Sydvestjylland 87.8 MHz

Billund

Vejle 99.3 MHz

Blaabjerg

Sydvestjylland 87.8 MHz

Broager

Broager 98.9 MHz

Børkop

Vejle 99.3 MHz

Egvad

Sydvestjylland 87.8 MHz

Egtved

Vejle 99.3 MHz

Egtved

Sydvestjylland 87.8 MHz

Fjends

Vestjylland 103.4 MHz

Frederikshavn

Vendsyssel 102.4 MHz

Grindsted

Sydvestjylland 87.8 MHz

Gudme

Fyn 93.4 MHz

Helle

Sydvestjylland 87.8 MHz

Herning

Vestjylland 103.4 MHz

Hirtshals

Hirtshals 107.0 MHz

Hirtshals

Vendsyssel 102.4 MHz

Holmsland

Sydvestjylland 87.8 MHz

Holmsland

Vestjylland 103.4 MHz

Holstebro

Vestjylland 103.4 MHz

Ikast

Vestjylland 103.4 MHz

Jelling

Vejle 99.3 MHz

Karup

Vestjylland 103.4 MHz

Kjellerup

Vestjylland 103.4 MHz

Langeskov

Fyn 93.4 MHz

Lemvig

Vestjylland 103.4 MHz

Morsø

Vestjylland 103.4 MHz

Munkebo

Fyn 93.4 MHz

Nibe

Nordjylland 106.0 MHz

Nyborg

Fyn 93.4 MHz

Nørre-Rangstrup

Sønderjylland 89.3 MHz

Odense

Fyn 93.4 MHz

Ringkøbing

Vestjylland 103.4 MHz

Ryslinge

Fyn 93.4 MHz

Sallingsund

Vestjylland 103.4 MHz

Sejlflod

Nordjylland 106.0 MHz

Sindal

Vendsyssel 102.4 MHz

Skive

Vestjylland 103.4 MHz

Skjern

Sydvestjylland 87.8 MHz

Skjern

Vestjylland 103.4 MHz

Skørping

Nordjylland 106.0 MHz

Spøttrup

Vestjylland 103.4 MHz

Struer

Vestjylland 103.4 MHz

Støvring

Nordjylland 106.0 MHz

Sundeved

Broager 98.9 MHz

Sundsøre

Vestjylland 103.4 MHz

Sydthy

Vestjylland 103.4 MHz

Sønderborg

Broager 98.9 MHz

Thyborøn-Harboøre

Vestjylland 103.4 MHz

Thyholm

Vestjylland 103.4 MHz

Trehøje

Vestjylland 103.4 MHz

Ulfborg-Vemb

Vestjylland 103.4 MHz

Ullerslev

Fyn 93.4 MHz

Varde

Sydvestjylland 87.8 MHz

Vejle

Vejle 99.3 MHz

Viborg

Vestjylland 103.4 MHz

Videbæk

Sydvestjylland 87.8 MHz

Videbæk

Vestjylland 103.4 MHz

Vinderup

Vestjylland 103.4 MHz

Ølgod

Sydvestjylland 87.8 MHz

Ørbæk

Fyn 93.4 MHz

Aabybro

Nordjylland 106.0 MHz

Aalborg

Nordjylland 106.0 MHz

Århus

Århus 88.6 MHz

Årslev

Fyn 93.4 MHz

Aaskov

Sydvestjylland 87.8 MHzBilag 6

Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der spredes på Landskanalen, jf. § 15, stk. 3.

Kommune

Station

Albertslund

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Albertslund

Sydsjælland 103.9 MHz

Allerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Aulum-Haderup

Vestjylland 103.4 MHz

Augustenborg

Broager 98.9 MHz

Augustenborg

Nordborg 107.5 MHz

Ballerup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ballerup

Sydsjælland 103.9 MHz

Billund

Sydvestjylland 87.8 MHz

Billund

Vejle 99.3 MHz

Birkerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Bjergsted

Sydsjælland 103.9 MHz

Blaabjerg

Sydvestjylland 87.8 MHz

Bornholm

Allinge-Gudhjem 105.7 MHz

Bornholm

Bornholm 92.2 MHz

Bornholm

Dueodde 106.2 MHz

Bornholm

Hammeren 107.4 MHz

Bornholm

Neksø 104.6 MHz

Bramsnæs

Sydsjælland 103.9 MHz

Broager

Broager 98.9 MHz

Brøndby

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Brøndby

Sydsjælland 103.9 MHz

Børkop

Vejle 99.3 MHz

Dianalund

Sydsjælland 103.9 MHz

Dragør

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Dragør

Sydsjælland 103.9 MHz

Egvad

Sydvestjylland 87.8 MHz

Egtved

Vejle 99.3 MHz

Egtved

Sydvestjylland 87.8 MHz

Fakse

Sydsjælland 103.9 MHz

Farum

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Fjends

Vestjylland 103.4 MHz

Fladså

Sydsjælland 103.9 MHz

Fredensborg-Humlebæk

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Frederiksberg

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Frederiksberg

Sydsjælland 103.9 MHz

Frederikshavn

Vendsyssel 102.4 MHz

Frederikssund

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Fuglebjerg

Sydsjælland 103.9 MHz

Gentofte

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Gladsaxe

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Glostrup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Glostrup

Sydsjælland 103.9 MHz

Greve

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Grindsted

Sydvestjylland 87.8 MHz

Gudme

Fyn 93.4 MHz

Gudme

Sydsjælland 103.9 MHz

Gundsø

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Gundsø

Sydsjælland 103.9 MHz

Gørlev

Sydsjælland 103.9 MHz

Hashøj

Sydsjælland 103.9 MHz

Haslev

Sydsjælland 103.9 MHz

Helle

Sydvestjylland 87.8 MHz

Herlev

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Herlev

Sydsjælland 103.9 MHz

Herning

Vestjylland 103.4 MHz

Hillerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Hirtshals

Hirtshals 107.0 MHz

Hirtshals

Vendsyssel 102.4 MHz

Holbæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Holmegaard

Sydsjælland 103.9 MHz

Holmsland

Sydvestjylland 87.8 MHz

Holmsland

Vestjylland 103.4 MHz

Holstebro

Vestjylland 103.4 MHz

Hvalsø

Sydsjælland 103.9 MHz

Hvidebæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Hvidovre

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Hvidovre

Sydsjælland 103.9 MHz

Høje Taastrup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Høje Taastrup

Sydsjælland 103.9 MHz

Højreby

Sydsjælland 103.9 MHz

Høng

Sydsjælland 103.9 MHz

Hørsholm

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ikast

Vestjylland 103.4 MHz

Ishøj

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ishøj

Sydsjælland 103.9 MHz

Jelling

Vejle 99.3 MHz

Jernløse

Sydsjælland 103.9 MHz

Karlebo

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Karup

Vestjylland 103.4 MHz

Kjellerup

Vestjylland 103.4 MHz

Korsør

Sydsjælland 103.9 MHz

København

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Køge

Sydsjælland 103.9 MHz

Langebæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Langeskov

Fyn 93.4 MHz

Ledøje-Smørum

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ledøje-Smørum

Sydsjælland 103.9 MHz

Lejre

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Lejre

Sydsjælland 103.9 MHz

Lemvig

Vestjylland 103.4 MHz

Lyngby-Taarbæk

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Maribo

Sydsjælland 103.9 MHz

Morsø

Vestjylland 103.4 MHz

Munkebo

Fyn 93.4 MHz

Møn

Sydsjælland 103.9 MHz

Nakskov

Sydsjælland 103.9 MHz

Nibe

Nordjylland 106.0 MHz

Nyborg

Fyn 93.4 MHz

Nyborg

Sydsjælland 103.9 MHz

Nykøbing Falster

Sydsjælland 103.9 MHz

Næstved

Sydsjælland 103.9 MHz

Nørre-Alslev

Sydsjælland 103.9 MHz

Nørre-Rangstrup

Sønderjylland 89.3 MHz

Odense

Fyn 93.4 MHz

Præstø

Sydsjælland 103.9 MHz

Ramsø

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ramsø

Sydsjælland 103.9 MHz

Ravnsborg

Sydsjælland 103.9 MHz

Ringkøbing

Vestjylland 103.4 MHz

Ringsted

Sydsjælland 103.9 MHz

Roskilde

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Roskilde

Sydsjælland 103.9 MHz

Ryslinge

Fyn 93.4 MHz

Rødovre

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Rødovre

Sydsjælland 103.9 MHz

Rønnede

Sydsjælland 103.9 MHz

Sakskøbing

Sydsjælland 103.9 MHz

Sallingsund

Vestjylland 103.4 MHz

Sejlflod

Nordjylland 106.0 MHz

Sindal

Vendsyssel 102.4 MHz

Skibby

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Skibby

Sydsjælland 103.9 MHz

Skive

Vestjylland 103.4 MHz

Skjern

Sydvestjylland 87.8 MHz

Skjern

Vestjylland 103.4 MHz

Skovbo

Sydsjælland 103.9 MHz

Skælskør

Sydsjælland 103.9 MHz

Skævinge

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Skørping

Nordjylland 106.0 MHz

Slagelse

Sydsjælland 103.9 MHz

Slangerup

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Solrød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Solrød

Sydsjælland 103.9 MHz

Sorø

Sydsjælland 103.9 MHz

Spøttrup

Vestjylland 103.4 MHz

Stenlille

Sydsjælland 103.9 MHz

Stenløse

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Stevns

Sydsjælland 103.9 MHz

Struer

Vestjylland 103.4 MHz

Stubbekøbing

Sydsjælland 103.9 MHz

Støvring

Nordjylland 106.0 MHz

Sundeved

Broager 98.9 MHz

Sundsøre

Vestjylland 103.4 MHz

Suså

Sydsjælland 103.9 MHz

Svinninge

Sydsjælland 103.9 MHz

Sydthy

Vestjylland 103.4 MHz

Søllerød

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Sønderborg

Broager 98.9 MHz

Thyborøn-Harboøre

Vestjylland 103.4 MHz

Thyholm

Vestjylland 103.4 MHz

Tornved

Sydsjælland 103.9 MHz

Tranekær

Sydsjælland 103.9 MHz

Trehøje

Vestjylland 103.4 MHz

Tølløse

Sydsjælland 103.9 MHz

Tårnby

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Tårnby

Sydsjælland 103.9 MHz

Ulfborg-Vemb

Vestjylland 103.4 MHz

Ullerslev

Fyn 93.4 MHz

Vallensbæk

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Vallensbæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Vallø

Sydsjælland 103.9 MHz

Varde

Sydvestjylland 87.8 MHz

Vejle

Vejle 99.3 MHz

Viborg

Vestjylland 103.4 MHz

Videbæk

Sydvestjylland 87.8 MHz

Videbæk

Vestjylland 103.4 MHz

Vinderup

Vestjylland 103.4 MHz

Vordingborg

Sydsjælland 103.9 MHz

Værløse

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ølgod

Sydvestjylland 87.8 MHz

Ølstykke

København/Gladsaxe 91.4 MHz

Ørbæk

Fyn 93.4 MHz

Ørbæk

Sydsjælland 103.9 MHz

Aabybro

Nordjylland 106.0 MHz

Aalborg

Nordjylland 106.0 MHz

Århus

Århus 88.6 MHz

Årslev

Fyn 93.4 MHz

Aaskov

Sydvestjylland 87.8 MHz

 

 

 

Officielle noter

1) Eksempler på direkte og indirekte indtægter og præciseringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget findes i bilag 3 til denne bekendtgørelse.