Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit A.21 - Toldgodtgørelse


Formål

Reglerne om godtgørelse af eller fritagelse for told er fastsat med henblik på at friholde vareimporten og -eksporten for toldbelastning i tilfælde hvor:

- tolden er opkrævet med et for stort beløb,

- varer er blevet angivet til fri omsætning ved en fejl eller af særlige, nærmere beskrevne årsager ikke har kunnet anvendes af varemodtageren.

Det er forudsat, at toldbeskyttelsen af EU's produktionsvirksomheder opretholdes.

Ved godtgørelse forstås hel eller delvis tilbagebetaling af toldbeløb, der er betalt ved en vares overgang til fri omsætning. Ved fritagelse forstås hel eller delvis undladelse af at opkræve toldbeløb, der er debiteret en varemodtager, men endnu ikke er betalt, ved en vares overgang til fri omsætning.

Regulering

I tilfælde, hvor varemodtageren ved angivelsen af varer til fri omsætning

ved en fejl har angivet tolden med et for stort beløb eller har undladt at angive til en toldlempelsesordning, som indebærer at varerne bringes i fri omsætning, kaldes godtgørelsen eller fritagelsen regulering.

Særlig toldgodtgørelse

I tilfælde, hvor angivelsen erklæres ugyldig, fordi varerne var bestemt til henførsel under en anden toldprocedure, men ved en fejl blev angivet til fri omsætning, benævnes godtgørelsen eller fritagelsen særlig toldgodtgørelse.

Reglerne om særlig toldgodtgørelse omfatter endvidere tilfælde, hvor varerne af forskellige årsager ikke har kunnet anvendes til de påtænkte formål eller ikke har været bestemt til varemodtageren.

Moms

Der kan gives momsgodtgørelse i samme omfang og på tilsvarende betingelser, som gælder for særlig toldgodtgørelse.

Det legale grundlag

Reglerne for regulering og særlig toldgodtgørelse findes i artikel 235-242 i toldkodeksen og i artikel 878-912 i gennemførelsesbestemmelserne samt momslovens § 45, stk. 6.

GB art. 898

Regulerings- eller godtgørelsesbeløb skal udgøre mindst 75 kr.

A.21.1 Regulering

Ved regulering af fortoldningsekspeditioner gives godtgørelse af eller fritagelse for told. Reguleringen medfører ikke specielle forpligtelser med hensyn til varernes anvendelse eller bestemmelse ud over, hvad der følger af begrundelsen for ansøgningen om regulering. Varerne bevarer deres karakter af EU-varer.

Reguleringsreglerne finder også anvendelse i tilfælde, hvor tolden er beregnet på grundlag af en skønsmæssig ansættelse af varernes værdi, mængde og art, når ansættelsen er foretaget af toldcentret.

A.21.1.1 Ansøgningen om regulering

TK art. 236, stk. 2

Ansøgning om regulering skal fremsættes skriftligt over for toldcentret inden 3 år efter varernes angivelse til fri omsætning.

Ansøgningen kan afgives på formularen til en rettelsesangivelse, se bilag 9, som foruden at være udfyldt i overensstemmelse med rubriceringen skal indeholde en præcis begrundelse for ansøgningen samt oplysning om varernes opbevaringssted. Ansøgningen kan også afgives i brevform, men skal i så fald være vedlagt en udfyldt rettelsesangivelse.

Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation. Der kan om nødvendigt gives en frist til at fremskaffe dokumentationen.

Toldcentret foretager af egen drift regulering, hvis toldcentret inden for 3-årsfristen konstaterer, at der er grundlag herfor.

A.21.1.2 Tilfælde, hvor der kan foretages regulering

TK art. 236

Der kan foretages regulering af fortoldningsekspeditioner i tilfælde, hvor varemodtageren ved angivelsen af varer til fri omsætning har angivet tolden med et for stort beløb som følge af en fejlagtig angivelse

af varernes værdi, mængde eller art.

Der kan også foretages regulering, hvis varemodtageren ved angivelsen af varer til fri omsætning fejlagtigt har undladt at anmode om hel eller delvis toldfritagelse eller, hvis varerne allerede havde karakter af EU-varer, men ved en fejl blev angivet til godsregistrering.

A.21.1.2.1 Når varernes værdi, mængde eller art er angivet forkert

Når varernes værdi er angivet forkert leverandørens fejl

Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne havde en lavere værdi end den angivne som følge af en fejl fra leverandørens side. Det vil f.eks. sige tilfælde hvor:

- der var uoverensstemmelse mellem faktureret og modtaget varemængde,

- varerne var behæftet med fabrikationsfejl,

- varerne var leveret i en ringere kvalitet end bestilt, f.eks. fordi der ved fremstillingen var anvendt ringere materialer, eller fordi forarbejdningen var dårlig,

- fakturabeløbet var for højt som følge af regnefejl,

- varernes enhedspris var faktureret med et højere beløb eller i en anden valuta, end der lå til grund for salget,

- fakturaen ikke svarede til de bestilte og leverede varer.

Som dokumentation kan f.eks. fremlægges korrespondance med den udenlandske leverandør, kreditnota, ordrekopi, ordrebekræftelse, tilsagn om erstatningsleverance eller om efterlevering af manglende varer.

Når varernes værdi er angivet forkert varemodtagerens fejl

Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne havde en lavere værdi end den angivne som følge af fejl fra varemodtagerens side. Det vil f.eks. sige tilfælde hvor:

- der var begået regnefejl ved udregning af toldværdien,

- der var anvendt forkert kurs ved omregning fra fremmed valuta til danske kroner,

- toldpligtige omkostninger var medregnet med forkerte beløb,

- en fradragsberettiget rabat ikke var fratrukket,

- told og afgift af varer, der er solgt frit i hus fortoldet, ikke var fratrukket,

- der var fremlagt en anden faktura end den, der vedrørte varerne.

Som dokumentation kan f.eks. fremlægges korrespondance med den udenlandske leverandør, kreditnota, ordrekopi, ordrebekræftelse, tilsagn om erstatningsleverance eller om efterlevering af manglende varer.

Når varernes værdi er angivet forkert beskadigelse og bortkomst

Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning havde en lavere værdi end angivet, fordi de før indførslen:

- var blevet beskadiget under transport, omladning eller oplagring f.eks. som følge af vand- eller røgskade,

- var helt eller delvis bortkommet.

Regulering vil også kunne finde sted, hvis beskadigelsen mv. er opstået i tidsrummet mellem godsregistreringen og angivelsen til fortoldning, men ikke efter varernes frigivelse.

Som dokumentation, kan fremlægges skadesanmeldelse, skadesrapport fra et forsikringsselskab , evt. politirapport.

Når varernes mængde er angivet forkert

Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at mængden af varer blev angivet forkert. Denne bestemmelse gælder for tilfælde, hvor tolden helt eller delvis beregnes efter en specifik toldsats, f.eks. efter en vægttoldsats.

Forholdet kan f.eks. dokumenteres ved fremlæggelse af korrespondance med den udenlandske leverandør eller med transportvirksomheden.

Når varernes art er angivet forkert

Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne ved angivelsen til fri omsætning blev henført under en forkert toldtarifposition med deraf følgende forkert toldsats.

Forholdet kan dokumenteres ved forevisning af varerne, evt. ved fremlæggelse af varekataloger, varebeskrivelser eller dokumentation for tidligere indførsler af tilsvarende varer.

A.21.1.2.2 Manglende anmodning om toldfritagelse

Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at der kunne være givet toldfritagelse på tidspunktet for varernes angivelse til fri omsætning, såfremt der var blevet fremsat anmodning om det i fortoldningsangivelsen.

Reguleringsmulighederne omhandler følgende tilfælde:

- varer, der var berettiget til præferencetoldbehandling og/eller var omfattet af en toldkontingent- eller importloftordning, se A.8. Det er en betingelse for regulering, at den normale toldsats ikke er genindført på ansøgningstidspunktet, når ansøgningen vedrører varer, der var omfattet af en toldkontingent- eller importloftordning,

- varer, der var berettiget til toldfritagelse i henhold til en toldsuspensionsordning og/eller varemodtagerens bevilling til toldfritagelse for varer til særligt anvendelsesformål, end use, se A.11,

- varer, der var berettiget til toldfri indførsel til diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer mv. i henhold til toldlovens § 4, se D.6, men hvor de foreskrevne deklarationer mv. ikke var fremlagt,

- varer, der var berettiget til toldfri indførsel i henhold til

Rådets forordning nr. 918/83 om definitiv toldfrihed, se D.4,

- varer, der var berettiget til delvis toldfritagelse efter ordningen for passiv forædling, se A.15,

- varer, der var berettiget til returvaretoldbehandling, se A.20.

Forholdene skal kunne dokumenteres ved fremlæggelse af de bevillinger, certifikater, erklæringer mv., som på tidspunktet for varernes angivelse til fri omsætning kunne have medført den ønskede toldfritagelse, hvis der havde været fremsat anmodning derom.

A.21.1.2.3 EU-varer

Der kan foretages regulering, hvis varemodtageren kan dokumentere, at varerne var EU-varer, der ved en fejl blev angivet til godsregistrering som om de var ikke-EU-varer.

Som dokumentation kan fremlægges T2 L dokument, se B.1.12, evt. kopi af en fortoldningsangivelse, se bilag 5, der kan godtgøre, at varerne allerede var bragt i fri omsætning i en anden medlemsstat.

A.21.1.2.4 Afgørelsen om regulering

TK art. 6

Toldcentret underretter varemodtageren skriftligt om afgørelsen.

Hvis ansøgningen bliver imødekommet fuldt ud, modtager ansøgeren - med anførsel af hjemmel - underretning om afgørelsen på et eksemplar af rettelsesangivelsen.

Hvis ansøgningen bliver afslået eller ikke bliver imødekommet fuldt ud, skal afgørelsen indeholde en begrundelse samt vejledning om klageadgang.

A.21.2 Særlig toldgodtgørelse

Anvendelsen af reglerne om særlig toldgodtgørelse forudsætter - i modsætning til reguleringsreglerne - at nærmere fastsatte krav til varernes anvendelse eller bestemmelse skal være opfyldt, før der gives godtgørelse af eller fritagelse for told. Endvidere mister varerne deres karakter af EU-varer.

TK art. 237-239

Der kan gives særlig toldgodtgørelse når:

- en angivelse til fri omsætning erklæres ugyldig, fordi varerne ved en fejl blev angivet til fri omsætning, men oprindelig var bestemt til angivelse til en anden toldprocedure,

- varerne er defekte eller ikke svarer til bestillingen,

- der foreligger andre situationer, hvor det er berettiget at give toldgodtgørelse.

Momslovens § 45, stk. 6

Der kan gives momsgodtgørelse i samme omfang og på tilsvarende betingelser, som gælder for særlig toldgodtgørelse.

A.21.2.1 Ansøgningen om særlig toldgodtgørelse

Ansøgning om særlig toldgodtgørelse indsendes til toldcentret bilagt den nødvendige dokumentation, herunder en kopi af fortoldningsangivelsen, se bilag 5. Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

- ansøgerens SE-nummer, navn og adresse,

- fortoldningsangivelsens referencenummer,

- en beskrivelse af varerne,

- varernes opbevaringssted,

- godtgørelsesbeløbets størrelse,

- en præcis begrundelse for ansøgningen med henvisning til relevante artikler i toldkodeksen eller gennemførelsesbestemmelserne.

- varernes bestemmelse, såsom angivelse til en anden toldprocedure, returnering til den udenlandske leverandør, destruktion eller gratis levering til en velgørende institution.

GB art. 883

Ansøgningen skal afgives og være behandlet, før der disponeres over varerne. Der kan dog efter anmodning opnås tilladelse til f.eks. at genudføre varerne, før ansøgningen er behandlet, uden at der derved er taget stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

GB art. 879

Toldcentret kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. Hvis ansøgningen ikke indeholder de oplysninger eller er vedlagt den dokumentation,

der er nødvendig for sagens behandling, kan der gives en frist til at fremskaffe de manglende oplysninger og/eller dokumenter.

A.21.2.2 Tilfælde, hvor der kan gives særlig toldgodtgørelse

Der kan gives særlig toldgodtgørelse når:

TK art. 237

- angivelsen til fri omsætning er erklæret ugyldig, se A.21.2.2.1,

TK art. 238

- ansøgningen vedrører defekte eller ikke-bestillingssvarende varer, se A.21.2.2.2,

TK art. 239

- ansøgningen vedrører tilfælde som nævnt under A.21.2.2.3.

A.21.2.2.1 Når angivelsen til fri omsætning er erklæret ugyldig

TK art. 237 og TK art. 66

Der kan gives særlig toldgodtgørelse, når angivelsen af varer til fri omsætning erklæres ugyldig.

Reglerne omfatter tilfælde, hvor varerne på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning var bestemt til:

- ekstern EF-forsendelse, se B.1.3,

- oplæggelse på toldoplag, se A.13,

- oplæggelse i frihavne eller på frilagre, se A.12,

- aktiv forædling, se A.14,

- forarbejdning under toldkontrol, se A.18,

- midlertidig indførsel, se A.16,

- udførsel, se C.1,

For at få særlig toldgodtgørelse kræves det, at:

GB art. 251

1. ansøgningen afgives senest 3 måneder efter varernes angivelse til fri omsætning,

2. ansøgningen er afgivet og behandlet, før der disponeres over varerne. Varerne må således ikke fjernes fra det angivne opbevaringssted uden toldcentrets godkendelse,

3. varerne på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning var bestemt til angivelse til én af de anførte toldmæssige bestemmelser, og at varerne opfyldte betingelserne herfor,

4. varerne ikke har været benyttet til andre formål end dem, hvortil de var bestemt,

5. varerne er identiske med dem, der blev angivet til fri omsætning,

6. varemodtageren på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning var i besiddelse af de nødvendige bevillinger, tilladelser mv. til henførsel under den ansøgte toldordning,

GB art. 893

7. at varerne bliver angivet til den toldmæssige bestemmelse, hvortil de var bestemt, senest 2 måneder efter, at der er truffet afgørelse i sagen.

TK art. 6

Der skal efter toldcentrets bestemmelse fremlægges dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Dokumentationen kan f.eks. bestå i kopi af fortoldningsangivelsen, bevillinger, tilladelser, indkøbsfakturaer, kontrakter med leverandører og/eller købere uden for EU, kopier af ordrer eller ordrebekræftelser.

A.21.2.2.2 Defekte eller ikke-bestillingssvarende varer

TK art. 238

Reglerne omfatter tilfælde, hvor varer afvises af importøren, fordi de på tidspunktet for angivelsen til fri omsætning var defekte eller ikke svarede til bestillingen.

For at få særlig toldgodtgørelse skal:

1. ansøgningen afgives senest 12 måneder efter varernes angivelse til fri omsætning,

2. ansøgningen være afgivet og behandlet, før der disponeres over varerne. Varerne må således ikke fjernes fra det angivne opbevaringssted uden toldcentrets godkendelse,

3. varerne ikke være taget i anvendelse eller solgt, efter at det blev konstateret, at de var defekte eller ikke svarede til bestillingen,

4. der ikke ved aftalen af varernes pris være taget hensyn til deres defekter,

5. varerne være identiske med de varer, der blev angivet til fri omsætning,

6. varerne udføres fra EU's toldområde efter afgivelse af udførselsangivelse; toldcentret kan kræve varerne frembudt i forbindelse med udførslen.

Varerne kan - i stedet for at blive udført - efter tilladelse fra toldcentret destrueres eller oplægges på toldoplag, i frizone eller på frilager. Varerne kan endvidere tillades leveret gratis til en velgørende institution,

7. det dokumenteres, at leverandøren har krediteret den oprindeligt kontraherede pris eller givet tilsagn om en gratis erstatningsleverance,

GB art. 893

8. varerne angives til deres bestemmelse - udførsel mv. - senest 2 måneder efter, at der er truffet afgørelse i sagen.

TK art. 6

Der skal efter toldcentret bestemmelse fremlægges dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Dokumentationen kan foruden en kopi af fortoldningsangivelsen bestå i kreditnota og korrespondance med den udenlandske leverandør.

Der kan herunder kræves fremlagt en skriftlig erkendelse fra den udenlandske leverandør af, at varerne tages tilbage, fordi de er behæftet med nærmere angivne fejl og mangler. Der kan således ikke gives godtgørelse for varer, som den udenlandske leverandør har taget retur af kulancemæssige årsager.

For at imødekomme anmodningen kan toldcentret kræve en erklæring fra ansøgeren om, at betingelserne er opfyldt.

A.21.2.2.3 Andre tilfælde

TK art. 239

Endvidere kan der gives særlig toldgodtgørelse i en række andre tilfælde. De hyppigst forekommende er beskrevet nedenfor.

GB art. 899-900

For at få særlig toldgodtgørelse skal:

1. ansøgningen afgives senest 12 måneder efter varernes angivelse til fri omsætning,

2. ansøgningen være afgivet og behandlet, før der disponeres over varerne. Varerne må således ikke fjernes fra det angivne opbevaringssted uden toldcentrets godkendelse,

3. varerne ikke have været taget i anvendelse eller solgt,

4. varerne være identiske med dem, der blev angivet til fri omsætning,

5. varerne genudføres fra EU's toldområde efter afgivelse af udførselsangivelse, se dog nedenfor. Toldcentret kan kræve varerne frembudt før genudførslen. Efter særlig tilladelse fra toldcentret kan varerne i stedet destrueres, oplægges enten på toldoplag eller i Københavns Frihavn, se A.12 og A.13. Varerne kan endvidere tillades leveret gratis til en velgørende institution,

GB art. 893

6. varerne angives til deres bestemmelse f.eks. udførsel, senest 2 måneder efter, at der er truffet afgørelse i sagen.

Godtgørelse kan kun bevilges på betingelse af, at ansøgeren - eller i givet fald, enhver anden person, som har været medvirkende ved opfyldelsen af toldformaliteterne for de pågældende varer, eller som har givet de fornødne instrukser med henblik på opfyldelsen heraf - ikke har begået urigtigheder eller gjort sig skyldig i åbenbar forsømmelighed.

TK art. 6

Der skal efter toldcentrets bestemmelse fremlægges dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Dokumentationen kan - alt efter tilfældet - foruden en kopi af fortoldningsangivelsen bestå i korrespondance med den udenlandske leverandør, ordrekopier, ordrebekræftelser, korrespondance med relevante myndigheder mv.

En imødekommelse af ansøgningen kan gøres betinget af, at ansøgeren kan afgive erklæring om, at betingelserne er opfyldt.

Uanbringelige varer

Der kan gives særlig toldgodtgørelse for varer, der er blevet angivet til fri omsætning af en klarerer, men som af årsager, der er klarereren uvedkommende, ikke har kunnet afleveres til modtageren.

Reglen omfatter tilfælde, hvor varer uafbrudt har befundet sig i transportforetagenders eller speditørers varetægt, men er uanbringelige, f.eks. fordi modtagerens adresse er ukendt, adressaten nægter at modtage varerne, eller hvor varerne ikke har kunnet afleveres, fordi modtageren er afgået ved døden, gået konkurs eller lignende.

Varer tilsendt ved en fejltagelse

Der kan gives særlig toldgodtgørelse for varer, der er sendt til modtageren som følge af en fejl fra afsenderens side.

Reglen kan f.eks. anvendes i tilfælde, hvor afsenderen ved en fejl har adresseret varerne til modtageren.

Desuden skal varerne være bestemt til returnering til leverandøren eller efter leverandørens anvisninger være bestemt til udførsel til en modtager uden for EU.

Fejlbestilte varer

Der kan gives særlig toldgodtgørelse for varer, der som følge af en åbenbar fejl i forbindelse med bestillingen har vist sig uegnede til den af modtageren påtænkte anvendelse.

Reglen kan f.eks. anvendes i tilfælde, hvor modtageren ved en fejlskrivning har bestilt varer, som han ikke sædvanligvis forhandler eller anvender. Tilfælde, hvor modtageren ved en fejlskrivning har bestilt varer i mængder, som er ude af proportion med virksomhedens størrelse og omsætning, vil ligeledes kunne omfattes af bestemmelsen.

For at få godtgørelsen skal varerne desuden være bestemt til returnering til leverandøren eller efter leverandørens anvisninger er bestemt til udførsel til en modtager uden for EU.

Anvendelsesforbudte varer

Der kan gives særlig toldgodtgørelse for varer, hvis det, efter at varerne er overgået til fri omsætning, konstateres, at varerne på angivelsestidspunktet ikke var i overensstemmelse med gældende forskrifter med henblik på anvendelse eller afsætning, og som modtageren derfor ikke kan anvende til de påtænkte formål.

Reglen kan f.eks. anvendes i tilfælde, hvor varer er omfattet af en mønsterbeskyttelse eller patentrettigheder, som modtageren ikke var eller ikke med rimelighed kunne forlanges at være bekendt med.

Endvidere kan der gives særlig toldgodtgørelse for varer, der er blevet uanvendelige eller kun i stærkt begrænset omfang er anvendelige til de af modtageren påtænkte formål på grund af generelle foranstaltninger truffet af en myndighed, efter at varerne blev angivet til fri omsætning.

Reglen tager blandt andet sigte på varer for hvilke, der efter angivelsen til fri omsætning gennemføres miljøforanstaltninger, som medfører, at varerne ikke må sælges, f.eks. ændrede kriterier for blyindholdet i porcelænsglasur.

Bortfaldne muligheder for toldlempelse

Der kan gives særlig toldgodtgørelse i tilfælde, hvor en varemodtager ved angivelsen af varerne til fri omsætning har anmodet om toldlempelse i overensstemmelse med gældende regler, men hvor toldcentret ikke kan imødekomme anmodningen.

Reglen kan f.eks. anvendes for varer, for hvilke der blev anmodet om kontingenttoldbehandling, men hvor toldkontingentet var opbrugt.

Varer, der er leveret for sent

Der kan gives særlig toldgodtgørelse for varer, der først er kommet modtageren i hænde efter udløbet af en bindende leveringsfrist, som er fastsat i aftalen om handelens indgåelse.

Varer leveret gratis til velgørende institutioner

Der kan gives særlig toldgodtgørelse for varer, som det ikke har været muligt at sælge inden for EU, og som derfor leveres gratis til velgørende

institutioner:

- der udøver deres virksomhed uden for EU, men som har repræsentation i EU,

- der udøver deres virksomhed i EU, og som har ret til toldfritagelse ved indførsel til fri omsætning af tilsvarende varer.

Reglen kan anvendes for varer, som leveres gratis til f.eks. Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp til brug i hjælpearbejdet uden for EU.

A.21.2.2.4 Tilfælde, hvor der ikke kan gives særlig toldgodtgørelse

GB art. 904

Der kan ikke gives særlig toldgodtgørelse for:

- varer, der er angivet til fri omsætning, og som er blevet genudført fordi de ikke er blevet solgt,

- varer, der er angivet til fri omsætning, og som er blevet destrueret, medmindre der er udtrykkelig hjemmel dertil i EF-forskrifterne,

- varer, for hvilke der er blevet givet præferencetoldbehandling på grundlag af dokumenter, som senere viser sig at være falske, forfalskede eller ugyldige, heller ikke selv om dokumenterne blev fremlagt i god tro.

I situationer, hvor ikke alle betingelser for at give særlig toldgodtgørelse er opfyldt, vil der i visse tilfælde være mulighed for i stedet at få foretaget regulering af fortoldningsekspeditionen. Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor den udenlandske leverandør ikke fuldt ud godtgør den oprindeligt kontraherede pris for defekte eller ikke-bestillingssvarende varer. Se A.21.1.2. 1.

A.21.2.2.5 Forelæggelse for Kommissionen

GB art. 905-909

I andre situationer, hvor toldcentret ikke har mulighed for at bevilge særlig toldgodtgørelse efter reglerne i afsnit A.21.2.2.1-2.2.3, kan ansøgningen om godtgørelse forelægges Kommissionen.

Forelæggelse af sagen for Kommissionen kan kun ske på betingelse af, at ansøgeren - eller i givet fald, enhver anden person, som har været medvirkende ved opfyldelsen af toldformaliteterne for de pågældende varer, eller som har givet de fornødne instrukser med henblik på opfyldelsen heraf - ikke har begået urigtigheder eller gjort sig skyldig i åbenbar forsømmelighed.

Eksempler på sager, hvor Kommissionen har bevilget godtgørelse:

- landbrugsvarer til aktiv forædling med forudgående udførsel og ækvivalens; grundet vejrmæssige forhold kunne bevillingshaver ikke overholde fristen på tre måneder for indførsel af de kompenserende indførselsvarer,

- varer ledsaget af oprindelsesdokumentation udstedt på et forkert grundlag; den anvendte sprogversion af bestemmelserne viste sig at indeholde markante fejl,

- præferenceberettigede varer under importloftordningen, som grundet strejke ved toldmyndighederne ikke kunne fortoldes; ved strejkens ophør var loftet nået og tolden genindført.

Eksempler på sager, hvor Kommissionen har nægtet godtgørelse:

- råvarer til aktiv forædling blev indført før toldmyndigheden havde udstedt bevilling til proceduren,

- metervarer, der ved indførslen var ledsaget af oprindelsescertifikater udstedt på et forkert grundlag, ønskes omfattet af en efter indførslen udstedt bevilling til passiv forædling,

- genindførsel af varer fra passiv forædling uden gyldigt bevillingsforhold; i et tilfælde var der ikke ansøgt om bevilling og i en andet var en udløbet bevilling ikke blevet fornyet inden den midlertidige udførsel.

A.21.2.2.6 Varer omfattet af EF's landbrugsordninger

Hvis ansøgningen om godtgørelse eller fritagelse vedrører situationer som beskrevet i A.21.2 skal der, hvis der ved aflevering af angivelsen til fri omsætning eller til udførsel blev fremlagt importlicens, eksportlicens eller forudfastsættelsesattest, vedlægges en erklæring fra de myndigheder, som har udstedt licensen eller attesten om, at virkningen heraf er annulleret.

A.21.2.2.7 Afgørelsen om særlig toldgodtgørelse

TK art. 6

Toldcentret træffer skriftlig afgørelse i sager om særlig toldgodtgørelse.

Afgørelsen skal således være begrundet med henvisning til den pågældende artikel i toldkodeksen og skal indeholde sådanne oplysninger, at det er muligt at identificere de varer, som er omfattet af afgørelsen.

Hvis ansøgningen bliver imødekommet fuldt ud, skal afgørelsen indeholde oplysning om de betingelser, der skal opfyldes, for at godtgørelsen kan udbetales såsom:

GB art. 893

- den frist, som fastsættes for opfyldelse af betingelserne, og som højst kan udgøre 2 måneder,

- hvilken dokumentation, der skal fremlægges for at varerne er blevet udført, oplagt på toldoplag, i frizone eller på frilager, eller er leveret til en velgørende institution.

Hvis varerne er tilladt destrueret skal afgørelsen indeholde oplysning om:

- hvorledes destruktionen skal dokumenteres - under toldcentrets fysiske kontrol eller ved attest fra en losseplads, forbrændingsanstalt mv., som gør det muligt at identificere de destruerede varer,

- den angivelse til fri omsætning der skal foretages af eventuelle toldpligtige restprodukter fra destruktionen.

Endvidere skal afgørelsen indeholde oplysning om, hvorledes godtgørelsen vil blive udbetalt. Hvis ansøgningen bliver afslået eller ikke bliver imødekommet fuldt ud, skal afgørelsen indeholde en begrundelse samt vejledning om klageadgang.

A.21.2.3 Afgørelsens gennemførelse

Når ansøgeren har dokumenteret, at betingelserne i afgørelsen er opfyldt, vil udbetaling af godtgørelsen finde sted.

A.21.2.4 Varer, der befinder sig i andre medlemsstater

GB art. 910-913

Der er fastsat regler om administrativ bistand mellem toldmyndighederne i EU for de tilfælde, hvor ansøgningen om godtgørelse

eller fritagelse vedrører varer, som på ansøgningstidspunktet befinder sig i en anden medlemsstat.

TK art. 14

Disse regler indebærer blandt andet, at de danske toldcentre kan blive anmodet om at foretage kontrol vedrørende varer, som er angivet til fri omsætning i en anden medlemsstat, men som befinder sig hos en dansk virksomhed. Virksomheden er forpligtet til at give toldcentret de fornødne oplysninger og yde den nødvendige bistand.