Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

 

I medfør af § 25, stk. 2, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 519 af 21. juni 2005, og efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner fastsættes:

§ 1. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er refusionsgodkendt i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved børneteater forstås i denne bekendtgørelse teater, som er produceret for børn under 16 år.

Stk. 2. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser etc., hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Denne teaterform kan henvende sig både til børn og voksne.

§ 3. Kulturministeriet nedsætter et udvalg, Refusionsudvalget, der forestår den teaterfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Stk. 2. Udvalget består af fem medlemmer, der udpeges for en periode af fire år. Udvalget sammensættes af tre medlemmer udpeget af Kunstrådet og to medlemmer udpeget af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater (UBOT).

Stk. 3. Udvalgets medlemmer kan ikke i beskikkelsesperioden bestride poster i Kunstrådet eller Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater. Udvalgets medlemmer kan ikke genbeskikkes.

Stk. 4. Udvalget vælger selv sin formand blandt medlemmerne.

Stk. 5. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Kunststyrelsen varetager udvalgets sekretariatsfunktioner.

§ 4. Forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der ikke er produceret med støtte i henhold til teaterloven, skal for at kunne udbydes med refusion i henhold til teaterlovens § 25 godkendes af refusionsudvalget.

Stk. 2. Meddelelse af refusionsgodkendelse sker efter ansøgning, der indsendes til refusionsudvalget. Udvalget kan fastsætte nærmere regler for ansøgningernes form og indsendelsestidspunkt.

§ 5. Ved den teaterfaglige vurdering af en forestilling lægger udvalget vægt på forestillingens kvalitative standard.

Stk. 2. Udvalgets vurdering sker på baggrund af dels teatrets ansøgning, dels udvalgets teaterfaglige vurdering efter at have overværet en opførelse af forestillingen.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan udvalget vurdere en forestilling alene på grundlag af ansøgningen.

Stk. 4. Refusionsgodkendelse meddeles for en eller flere sæsoner ad gangen. Eventuel forlængelse kræver fornyet ansøgning til refusionsudvalget.

Stk. 5. Såfremt en forestilling er refusionsgodkendt for flere sæsoner, og der i løbet af perioden foretages udskiftninger af en eller flere af de centrale skuespillere eller på anden måde sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder refusionsudvalget har meddelt godkendelse, påhviler det producenten snarest at underrette udvalget. Udvalget tager herefter stilling til, om godkendelsen fortsat er gældende for de kommende sæsoner, eller om forestillingen på ny skal opføres for udvalget.

§ 6. Der gennemføres årligt et antal præsentationsarrangementer (showcases), hvor producenterne har mulighed for at vise deres forestillinger for refusionsudvalget. Arrangementerne afvikles i samarbejde mellem Kunststyrelsen og Teatercentrum, der er sekretariat for Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater. Senest 1. marts meddeler refusionsudvalget refusionsgodkendelsen for den kommende sæson.

Stk. 2. Refusionsudvalget fastsætter nærmere regler for den praktiske afvikling af præsentationsarrangementerne.

§ 7. Følgende kommunale udgifter er refusionsberettigede:

1) Udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater, når disse købes af kommuner eller kommunale institutioner

2) Tilskud beregnet som et beløb pr. solgt billet til nedbringelse af billetprisen for refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Der ydes refusion, uanset om billetter sælges til børn eller voksne.

3) Tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

§ 8. Der ydes ikke refusion af følgende kommunale udgifter:

1) Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud.

2) Tilskud til nedbringelse af billetpriser for børn, der overværer teaterforestillinger for voksne.

3) Formidlingstilskud til børneteaterforestillinger i henhold til teaterlovens 24.

4) Udgifter ved kommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende teater.

§ 9. Kommunerne udarbejder en opgørelse over de i løbet af kalenderåret afholdte refusionsberettigede udgifter.

Stk. 2. Udgifterne medregnes i opgørelsen eksklusive købsmoms.

Stk. 3. Opgørelsen skal være påtegnet af den kommunale revision. Påtegningen skal oplyse, at opgørelsen er revideret i overensstemmelse med det kommunale revisionsregulativ, og at opgørelsen af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

§ 10. Opgørelsen skal indsendes til Kunststyrelsen senest 1. maj i det følgende år.

Stk. 2. I 2006 skal amtskommunernes opgørelse indsendes til Kunststyrelsen senest fredag den 29. december 2006.

Stk. 3. Der kan kun indsendes en opgørelse for hver kommune.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 med undtagelse af § 10, stk. 2, der træder i kraft den 15. maj 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 171 af 26. februar 1997 om statsrefusion af kommuners og amtskommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater ophæves med virkning fra den 1. januar 2007.

Kulturministeriet, den 26. april 2006

Brian Mikkelsen

/Susanne Weihe Dam