Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Hovedstadens Teater

 

I medfør af § 14 e i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 519 af 21. juni 2005, fastsættes:

Formål

§ 1. Hovedstadens Teater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet, der skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Tilskud

§ 2. Staten kan yde tilskud til Hovedstadens Teater. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove. Det er en forudsætning for statens tilskud til Hovedstadens Teater, at institutionen overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Ledelsen af Hovedstadens Teater

§ 3. Det er en tilskudsforudsætning, at Hovedstadens Teater ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. De 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer.

Stk. 3. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren en formand og en næstformand.

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang. Den første bestyrelse for Hovedstadens Teater er beskikket fra den 1. juli 2005 til og med den 31. december 2009.

Stk. 5. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 6. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 7. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Til Hovedstadens Teater knyttes et sekretariat, som varetager administrationen af Hovedstadens Teater.

Vedtægter

§ 4. Hovedstadens Teater udarbejder vedtægter for institutionen.

§ 5. Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser om institutionens navn og hjemsted, om formål, om budget, regnskab, revision og årsberetning, om vedtægtsændringer og om forhold ved en eventuel ophørssituation.

§ 6. Vedtægterne skal godkendes af Kunststyrelsen.

Bestyrelsens opgaver

§ 7. Det statslige tilskud til Hovedstadens Teater administreres af bestyrelsen for Hovedstadens Teater. Tilskud inden for Hovedstadens Teater kan ydes som tilskud til et teaters drift, tilskud til et teaters produktion og som tilskud til husleje.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Hovedstadens Teater. Bestyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Hovedstadens Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder strategiske udviklingsplaner for Hovedstadens Teater.

Stk. 4. Bestyrelsen administrerer fra 1. juli 2007 billetformidlingsordningen for de teatre, der modtager tilskud fra Hovedstadens Teater i henhold til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Resultataftaler

§ 8. Hovedstadens Teater indgår flerårige resultataftaler med de enkelte teaterbestyrelser på de teatre, der modtager tilskud til drift og tilskud til produktion.

Stk. 2. I resultataftalerne fastsættes størrelsen af tilskud til det enkelte teater. Resultataftalerne skal herudover blandt andet indeholde betingelser forbundet med tilskuddet, teatrets kunstneriske profil, fastsættelse af institutionens resultatmål, oplysninger om egenkapital, (værdi)belægningsprocenter og evaluering. Aftalerne kan desuden indeholde krav om, at teatrene anvender et fælles aktivitets- og økonomistyringssystem, fælles revisor m.v.

Stk. 3. Justering af resultataftalen i aftaleperioden kan finde sted én gang årligt.

Midler til udvikling og nytænkning m.v.

§ 9. Hovedstadens Teater træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Stk. 2. En væsentlig del af midlerne til nytænkning og udvikling fordeles i forbindelse med udarbejdelsen af de flerårige resultataftaler mellem Hovedstadens Teater og det enkelte teater. Der skal ved fordelingen blandt andet lægges vægt på de særlige profiler, der er aftalt for de enkelte teatre.

Stk. 3. Hovedstadens Teater kan endvidere afsætte midler til løbende fordeling til særligt risikable satsninger for eksempel i form af underskudsgaranti eller til andre særlige initiativer.

Kapitalindskud

§ 10. Hovedstadens Teater træffer beslutning om kapitalindskud til teatre, der modtager tilskud til drift og tilskud til produktion.

Stk. 2. Til nyoptagne teatre i Hovedstadens Teater kan der ydes kapitalindskud til etablering af egenkapital. Tilsvarende kan der ydes kapitalindskud ved lederskifte og ved overgang til en ny aftaleperiode.

Stk.3. Kapitalindskud kan i øvrigt anvendes i særlige tilfælde, hvor et teater i ordningen for eksempel på grund af særlige initiativer har tabt hele eller så stor en del af sin egenkapital, at det i en længere periode i væsentligt omfang vil blokere teaterselskabets mulighed for at realisere den forudsatte teatervirksomhed. Kapitalindskud kan i sådanne tilfælde ydes i form af ansvarlig lånekapital.

Tilbageførselsordningen

§ 11. Hovedstadens Teater kan træffe beslutning om, at driftsoverskud over en vis størrelse hos teatre, der modtager tilskud til drift og tilskud til produktion delvist skal tilbageføres til Hovedstadens Teater og indgå i de særligt afsatte midler til nytænkning og udvikling inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Stk. 2. Den årlige tilbageførsel sker, hvis det enkelte teater som minimum har et driftsoverskud af en nærmere fastsat størrelse, jf. stk. 3. Der kan kun ske tilbagebetaling fra et teater med en positiv egenkapital på minimum 300.000 kr. Tilbagebetaling kan aldrig overstige det modtagne tilskud.

Stk. 3. Hovedstadens Teater fastsætter forud for hver aftaleperiode størrelsen på det driftsoverskud, der som minimum skal realiseres, førend der skal ske tilbageførsel.

Stk. 4. Hovedstadens Teater kan herudover fastsætte nærmere vilkår for tilbageførselsordningen.

Bygninger

§ 12. Hovedstadens Teater ejer eller lejer de teaterbygninger, til hvis drift der ydes støtte. Hovedstadens Teater udfærdiger nærmere regler for ejerforholdene vedrørende inventar i teaterbygningerne.

§ 13. Hovedstadens Teater har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af de teatres bygninger, der modtager tilskud til drift og tilskud til produktion, i det omfang dette ikke påhviler bygningsejerne.

Stk. 2. Det enkelte teater har ansvaret for teatrets daglige drift og den indvendige vedligeholdelse. Hovedstadens Teater skal føre tilsyn med, at der sker en forsvarlig drift og indvendig vedligeholdelse af de enkelte teaterbygninger.

Udpegning af bestyrelser og teaterledere på de enkelte teatre

§ 14. De enkelte teatre, som modtager tilskud til drift og tilskud til produktion, ledes af en bestyrelse på op til 6 medlemmer, der beskikkes af Hovedstadens Teater. Teaterbestyrelsen er teatrets øverste ledelse.

Stk. 2. Teatrets hjemstedskommune kan indstille 1 medlem til bestyrelsen. Teatrets medarbejdere indstiller 1 medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen for Hovedstadens Teater udpeger de øvrige 4 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer. Der skal endvidere sikres en lokal forankring af bestyrelsen.

Stk. 4. Blandt medlemmerne udpeger Hovedstadens Teater en formand og en næstformand.

Stk. 5. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang. Dette gælder dog ikke for det medlem, der er indstillet af teatrets medarbejdere.

Stk. 6. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15. Bestyrelsen for Hovedstadens Teater udpeger teaterlederen eller teaterledelsen for de teatre, som modtager tilskud til drift og tilskud til produktion. Det er således bestyrelsen for Hovedstadens Teater, der forestår ansættelsesproceduren og med udgangspunkt i teatrets kunstneriske profil træffer beslutning om ansættelse af den kunstneriske teaterleder eller -ledelse på det enkelte teater. Teaterlederen eller teaterledelsen ansættes herefter på det enkelte teater og har således det enkelte teater som ansættelsesmyndighed.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at et teater kan modtage tilskud til drift og tilskud til produktion som en del af Hovedstadens teater, at teaterlederen eller teaterledelsen ansættes for en tidsbegrænset periode. Teaterlederen eller teaterledelsen ansættes for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse en gang, uden at stillingen slås op, for en periode på maks. 4 år. En teaterleder eller teaterledelse kan maksimalt være ansat i 12 år.

Stk. 3. En bestyrelse for et teater, der modtager tilskud til drift og tilskud til produktion, kan indstille til bestyrelsen for Hovedstadens Teater, at teaterlederen eller ledelsen afskediges.

§ 16. Teaterlederen er teatrets kunstneriske leder og har over for teatrets bestyrelse og inden for rammerne af den resultataftale, som teatret indgår med Hovedstadens Teater, ansvaret for teatrets daglige drift og administration. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterlederens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. teaterlovens § 31, stk. 2.

Budget, Regnskab og Revision

§ 17. Hovedstadens Teaters budgetter og regnskaber følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 2. Hovedstadens Teater skal vedrørende budget, regnskab og revision følge reglerne i bekendtgørelse om budget, regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, jf. bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2006.

Stk. 2. Fra den 1. maj 2006 til og med den 30. juni 2007 overtager Hovedstadens Teater administrationen og de forpligtigelser, som Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab hidtil har forestået i forhold til teaterabonnementsordningen i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27. maj 1991 om den landsdækkende teaterabonnementsordning.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 767 af 12. oktober 1999 om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og bekendtgørelse nr. 646 af 24. juni 2005 om bestyrelsen for Hovedstadens Teater ophæves med virkning fra den 15. maj 2006.

Kulturministeriet, den 26. april 2006

Brian Mikkelsen

/Susanne Weihe Dam