Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
De påklagede læserbreve indeholdt oplysninger, der var krænkende for klageren. Bladet burde derfor have efterprøvet oplysningerne i særlig grad, især ved forelæggelse for klageren. Det første læserbrev blev forelagt klageren, som fremkom med en foreløbig tilkendegivelse vedrørende læserbrevet. Da læserbrevet imidlertid ikke krævede omgående offentliggørelse, burde bladet ikke have offentliggjort læserbrevet uden klagerens endelige kommentarer.

God presseskik var overtrådt, og bladet blev pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 105/1998

 

En advokat har klaget til Pressenævnet over læserbreve bragt i den 29. september 1998 og den 6. oktober 1998, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Læserbrevet den 29. september 1998 havde følgende indhold:

"KOMMUNENS RENOMMÉ

Tommy Bredal, Ørstedsgade 30, Rudkøbing, skriver:

Til Rudkøbing kommunes borgmester Tonny Juul Pedersen:

Som borger i Rudkøbing kommune vil jeg venligst bede Dem om Deres holdning til, at Rudkøbing Mølle bliver renoveret af tømrermester A.

A er som bekendt under anklage i en retssag, hvor han og advokat (klageren) bevidst forsøger at dække over begået forsikringssvindel og dokumentfalsk.

Efter min mening en nogen belastet sag. Hvis A erklæres skyldig, må det, efter min bedste overbevisning, være vanskeligt for borgmesteren at forklare, at netop nævnte tømrermester er bestilt til at renovere Rudkøbing by's vartegn.

Rudkøbing kommune har tidligere været bragt i lignende pinlige situationer, som er særdeles uheldige for kommunens renommé.

Rent mel i posen og god samvittighed må være et ubetinget krav."

I tilknytning til dette læserbrev blev bragt følgende svar fra borgmesteren:

"HVILKE "PINLIGE SITUATIONER"?

Borgmester Tonny Juul Pedersen svarer:

Til læserbrev fra Tommy Bredal skal jeg bemærke, at Rudkøbing Bymølle er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse, hvortil Rudkøbing byråd vælger 1 repræsentant.

Renoveringen af Bymøllen er sat i værk af bestyrelsen, og Rudkøbing kommune har i 1997 bevilget kr. 130.000, hvilket er en mindre del af den samlede udgift.

Jeg kender ikke indholdet af den anførte sag, men kan forstå at den ikke er afgjort ved domstolene endnu.

I øvrigt vil jeg gerne anmode hr. Tommy Bredal om at dokumentere hvilke "pinlige situationer", der er foranlediget af kommunens dispositioner."

Læserbrevet den 6. oktober 1998 havde følgende indhold:

"JEG BEDER OM DERES HOLDNING

Fra Tommy Bredal, Ørstedsgade 30, Rudkøbing, har ØBOEN modtaget følgende reaktion på borgmester Tonny Juul Pedersens svar i sidste uge:

Jeg vil som sagt gerne bede om Deres holdning til om De som borgmester kan forsvare at Rudkøbing Mølle skulle renoveres af ansvarshavende personer som bevidst er skyldige i forsikringssvindel og dokumentfalsk? Jeg skal for god ordens skyld informere om at der i retssagen imod tømrermester A/ved advokat (klageren) ikke er faldet dom endnu.

Det ville måske være på sin plads hvis der lå en holdningstilkendegivelse fra Rudkøbing Mølles bestyrelse, eventuelt byrådsrepræsentanten.

Det virker som om at hr. borgmesteren er mere interesseret i at finde ud af hvilke pinlige situationer der er i kommunen, end han er i at undgå nye."

Klageren har anført, at den sag, læserbrevsskribenten henviser til, er en almindelig civil retssag om godt 3.000 kr., som læserbrevsskribenten har anlagt mod tømrermester A, for hvem klageren er advokat. Retssagen er i den forberedende fase.

Klageren har videre anført, at bladet har forsømt enhver undersøgelse af indholdet af læserbrevet, der åbenlyst omtaler strafbare handlinger og er injurierende.

Klageren har herudover anført, at klageren blev orienteret om det første læserbrev, og at han telefonisk kontaktede bladet og oplyste, at indholdet var usandt, og at det var "rendyrket injurier". Han fik ingen besked om det andet læserbrev.

Klageren har yderligere anført, at læserbrevene er krænkende og skadelige for klageren og ikke har nogen offentlig interesse, hvilket bladet ikke kan være i tvivl om.

Klageren har endelig anført, at der ikke er nogen tidsmæssig begrundelse for, at læserbrevet skulle offentliggøres i førstkommende udgave af bladet. Der havde således ikke været noget forgjort ved at lade offentliggørelsen vente en uge eller to, således at bladet kunne indhente en udtalelse fra alle involverede parter, og bladet kunne endvidere have bragt klagerens udtalelse om, at der var tale om "rendyrket injurier".

Bladet har i en udtalelse anført, at det første læserbrev blev modtaget af redaktionen torsdag den 24. september 1998 og blev samme dag forelagt for borgmester Tonny Juul Pedersen, for klageren pr. telefax og for tømrermester A pr. brev.

Borgmesteren reagerede med det svar, der blev bragt sammen med læserbrevet.

Klageren reagerede med en telefonisk henvendelse, men da redaktøren senere samme torsdag søgte at kontakte klageren, fik han oplyst, at denne ikke var at træffe og i øvrigt var taget på weekend.

Hverken klageren eller dennes klient har krævet genmæle over for oplysningerne i artiklen.

Bladet har vedrørende det andet læserbrev anført, at det direkte var rettet til borgmesteren, og at bladet derfor vurderede, at der ikke var grund til at forelægge det for klageren og dennes klient.

Bladet har endelig anført, at klageren og dennes klient samt borgmesteren er kendte i den langelandske offentlighed og må kunne påregne offentlig interesse for deres forretningsmæssige og politiske adfærd.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Ulrik Holmstrup og Preben Sørensen.

Pressenævnet udtaler:

Læserbrevene i denne sag indeholder oplysninger, der er skadelige, krænkende og agtelsesforringende for klageren og dennes klient. Bladet har derfor været forpligtet til at efterprøve oplysningerne i særlig grad, navnlig ved forelæggelse for de pågældende.

Pressenævnet bemærker, at det beror på bladets afgørelse, om og hvornår et læserbrev skal optages.

Pressenævnet lægger til grund, at bladet har forelagt det første læserbrev for klageren forud for offentliggørelsen. Pressenævnet lægger videre til grund, at klageren forud for offentliggørelsen fremkom med en foreløbig tilkendegivelse om, at læserbrevets indhold var injurierende.

Da det pågældende læserbrevs indhold i øvrigt ikke krævede omgående offentliggørelse, burde en eventuel offentliggørelse have afventet en egentlig kommentar fra klageren og dennes klient.

Da læserbrevet desuagtet blev offentliggjort uden kommentarer fra klageren og dennes klient, finder Pressenævnet, at bladet har tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik af bladet.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Øboen at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet:

Øboen bragte den 29. september 1998 og den 6. oktober 1998 to læserbreve fra Tommy Bredal, hvori denne udtalte stærk kritik af, at Rudkøbing Mølle bliver renoveret af tømrermester A, hvis advokat er (klageren).

Advokat (klageren) har klaget til Pressenævnet over læserbrevene, som han finder er i strid med god presseskik.

Pressenævnet har i anledning af klagen udtalt, at det beror på bladets afgørelse, om og hvornår et læserbrev skal optages. Pressenævnet lægger til grund, at klageren forud for offentliggørelsen fremkom med en foreløbig tilkendegivelse om, at læserbrevets indhold var injurierende.

Da det pågældende læserbrevs indhold i øvrigt ikke krævede omgående offentliggørelse, burde en eventuel offentliggørelse have afventet en egentlig kommentar fra klageren og dennes klient.

Da læserbrevet desuagtet blev offentliggjort uden kommentarer fra klageren og dennes klient, finder Pressenævnet, at bladet har tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik af bladet.

København, den 25. november 1998.

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Ulrik Holmstrup og Preben Sørensen."

Afsagt den 25. november 1998.