Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven

 

I medfør af § 3, stk. 5, og § 45, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter forsøgsvirksomhed i forbindelse med:

1) Distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet.

2) Programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede, analoge sendemuligheder samt ved hjælp af digitale radio-sendemuligheder.

§ 2. Forsøg, der indebærer distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i henhold til bekendtgørelsens § 1, nr. 1, kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet i henhold til § 3, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Forsøg, der indebærer programvirksomhed i henhold til § 1, nr. 2, kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet i henhold til § 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Kapitel 2

Ansøgning om og udstedelse af tilladelse

§ 3. Ansøgning om tilladelse til forsøgsvirksomhed sker ved indsendelse af et ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Radio- og tv-nævnet.

§ 4. Før Radio- og tv-nævnet tager stilling til en konkret ansøgning, skal nævnet hos IT- og Telestyrelsen undersøge de frekvensmæssige muligheder for at gennemføre den ansøgte forsøgsvirksomhed.

Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse til forsøgsvirksomhed skal Radio- og tv-nævnet lægge vægt på, om forsøgsvirksomheden sigter mod at indhøste viden, der indebærer:

1) En teknologisk udvikling. Ved en teknologisk udvikling forstås en udvikling af ny eller eksisterende teknologi eller en ny eller ændret anvendelse af eksisterende teknologi, eller

2) En programmæssig nyskabelse. Ved programmæssig nyskabelse forstås, at forsøgsvirksomheden tilsigter at skabe nye programkoncepter eller at ændre eksisterende programkoncepter, eller

3) En videreudvikling af de kommercielle muligheder for teknologien. Ved en videreudvikling af de kommercielle muligheder forstås, at forsøgsvirksomheden sigter mod at afdække nye kommercielle muligheder eller har til hensigt at afprøve den kommercielle basis for sådanne muligheder.

Stk. 3. Ved behandlingen af ansøgningen kan nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede planer for forsøgsvirksomheden.

§ 5. En tilladelse til forsøgsvirksomhed gives for op til et år ad gangen og maksimalt for en periode på i alt 3 år.

Stk. 2. I forbindelse med tilladelsesindehaverens ansøgning om forlængelse af tilladelsen skal der vedlægges en beskrivelse til Radio- og tv-nævnet af, hvorledes forsøget har udviklet sig, og hvorfor en forlængelse af tilladelsesperioden er nødvendig for at opfylde formålet med forsøget.

§ 6. Forsøgsvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med forsøgsvirksomheden.

Stk. 2. Såfremt der i tilladelsesperioden sker ændringer af forhold, der er oplyst i ansøgningen, skal disse meddeles Radio- og tv-nævnet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

§ 7. Ved forsøgsperiodens afslutning skal der til Radio- og tv-nævnet afgives en evaluering af forsøgsvirksomheden med henblik på offentliggørelse.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til lovens § 39, stk. 4, indhente yderligere oplysninger.

Kapitel 3

Andet

§ 8. Tilladelse til forsøgsvirksomhed indebærer ikke ret til, at der efter afslutning af forsøgsperioden meddeles en ordinær tilladelse i henhold til radio- og fjernsynslovens §§ 3 og 45.

§ 9. Der kan ikke ydes tilskud til forsøgsvirksomhed i henhold til lovens § 43.

§ 10. Tilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til lovens § 4, stk. 3, og § 50, stk. 1.

 

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006.

Kulturministeriet, den 19. maj 2006

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke