Den fulde tekst

Oversigter 1994 - (indhold m.m.)Forord

Forkortelser

Begreber

Indholdsfortegnelse

Bilagshenvisninger

Bemyndigelser

Forord

Forord til den trykte udgave

Told- og Skattestyrelsen udgiver nu for første gang en Toldvejledning, der er en beskrivelse af de gældende toldregler.

Reglerne fremgår af:

- EF's toldkodeks, Rådets forordning nr. 2913/92 af 12. oktober 1992

- gennemførselsbestemmelserne til toldkodeksen, Kommissionens forordning nr. 2454/93 af 2. juli 1993

- EF-forordninger, som ikke er med i toldkodeks

- toldloven, lov nr. 1116 af 22. december 1993

- toldbehandlingsbekendtgørelsen nr. 1202 af 23. december 1992

- internationale konventioner

Vejledningen består af et tekstbind og et bilagsbind. I bilagsbindet findes de toldblanketter, som skal anvendes af virksomhederne og Told*Skat, når de forskellige toldordninger benyttes.

Toldvejledningen er stort set bygget op over strukturen i toldkodeks.

Tekstbindet er suppleret med såvel en summarisk som en detaljeret indholdsfortegnelse, stikordsregister og en liste over begreber, der er anvendt.

Vejledningen tilstræber at bistå i det praktiske arbejde med toldreglerne for de ca 30.000 registrerede importører, de 20.000 registrerede eksportører samt speditører, revisorer, advokater m.fl.

Vejledningen vil udkomme årligt.

Toldvejledningen har været behandlet i et redaktionsudvalg bestående af repræsentanter fra told- og skatteregionerne samt Told- og Skattestyrelsen. Derudover har repræsentanter fra organisationerne i Told*Skat's Centrale Virksomhedskontaktudvalg - i den afsluttende fase -haft mulighed for at bidrage med gode råd.

Told- og Skattestyrelsen vil gerne takke alle, der har deltaget i arbejdet, for indsatsen.

Ved redaktionens slutning var lovforslaget til toldloven fremsat. Derfor er forslaget indarbejdet. Derimod var terminologien EF eller EU endnu uafklaret. Derfor anvendes EF i Toldvejledningen.

Redaktionen er afsluttet den 7. december 1993.

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

Forkortelser (ingen i denne vejledning)

Begreber (ingen i denne vejledning)

Indholdsfortegnelse

Indledning - Told

Afsnit A - Import

Afsnit A.1

Godsregistrering

A.1.1 Hvem skal foretage godsregistrering

A.1.2 Hæftelse

A.1.3 Godsregistreringsstedet

A.1.4 Angivelse til godsregistrering

A.1.5 Ekspedition hos Told*Skat

A.1.6 Ekspeditørens underretning af varemodtageren

A.1.7 Frist for fortoldning, udførsel eller EF-forsendelse

A.1.8 Ændring af godsregistrering af hele ladninger

A.1.9 Ændring af varemodtager

A.1.10 Ændring af opbevaringsadresse for varerne

A.1.11 Opsplitning

A.1.12 Henvendelse til Told*Skat om fejl mv.

Afsnit A.2

Fortoldning

A.2.1 Vareindførsel i erhvervsmæssigt øjemed

A.2.1.1 Registrering

A.2.1.2 Sikkerhedsstillelse

A.2.2 Varens ankomst

A.2.2.1 Godsregistrering

A.2.2.2 10-dages fristen - berigtigelsesfrist

A.2.2.3 Straksangivelse

A.2.2.4 Dispositionsret

A.2.3 Varens fortoldning

A.2.3.1 Angivelse på papir/EF" s enhedsdokument

A.2.3.2 Periodeangivelse

A.2.3.3 Magnetbånd/disketteprocedure

A.2.3.4 On-line fortoldning

A.2.3.5 Indlevering af fortoldningsangivelse

A.2.4 Følgedokumenter

A.2.4.1 Bekræftelsesdokumentation

A.2.4.2 Værdidokumentation

A.2.4.3 Præferencedokumentation

A.2.4.4 Anden dokumentation

A.2.5 Varers toldmæssige status

A.2.5.1 Ændring af toldmæssig status

A.2.5.2 Fortoldning til fri omsætning/frit forbrug

A.2.6 Fortoldningsangivelsen

A.2.6.1 Fortoldningsangivelsens opbygning

A.2.6.2 Lettelser i angivelsespligten

A.2.7 Rettelser til fortoldningsangivelsen

A.2.7.1 Tilbagebetaling

A.2.7.2 Efterbetaling

A.2.8 Afregning

A.2.8.1 Betaling af told og moms

A.2.8.2 Kontoregnskab, importspecifikation

A.2.8.3 Ind- og udbetaling af told og afgifter

A.2.8.4 Restancer

A.2.8.5 Bortfald af kreditret

Afsnit A.3

Kombineret Nomenklatur og Brugstariffen

A.3.1 Brugstariffen

A.3.1.1 Anvendelse

Afsnit A.4

Bindende tariferingsoplysning

Afsnit A.5

Varebestemmelser

A.5.1 Veterinærkontrol

A.5.2 Plantesundhedskontrol og kvalitetskontrol for frugt og grøntsager

A.5.3 Lægemidler, narkotika og gifte. Narkotikaprækursorer

A.5.4 Udryddelsestruede vilde dyr og planter

A.5.5 Kulturværdier

A.5.6 Strategiske varer

A.5.7 Handelsembargo

A.5.8 Varemærkeforfalskning

A.5.9 Tekstilordning og handelsregulering

Afsnit A.6

Toldværdi

A.6.1 Transaktionsværdien

A.6.1.1 Betingelser for anvendelse af transaktionsværdien

A.6.1.2 Beregningsgrundlag

A.6.1.2.1 Rabatter

A.6.1.2.2 Renter

A.6.1.2.3 Kvoteomkostninger

A.6.1.2.4 Indirekte betalinger

A.6.1.2.5 Valutaomregning

A.6.1.3 Tillæg til fakturaprisen

A.6.1.3.1 Provision og mæglerhonorar

A.6.1.3.2 Emballage og emballering

A.6.1.3.3 Varer og tjenesteydelser leveret af køberen

A.6.1.3.4 Royalties og licensafgifter

A.6.1.3.5 Provenu ved videresalg, overdragelse eller anvendelse

A.6.1.3.6 Leveringsomkostninger til indførselsstedet

A.6.1.4 Fradrag i fakturaprisen

A.6.1.4.1 Leveringsomkostninger efter indførselsstedet

A.6.1.4.2 Omkostninger til bygnings- og installationsarbejde mv.

A.6.1.4.3 Renter

A.6.1.4.4 Retten til at reproducere de indførte varer

A.6.1.4.5 Indkøbsprovision

A.6.1.4.6 Told og afgifter

A.6.2 De alternative metoder

A.6.2.1 Transaktionsværdien for identiske varer

A.6.2.2 Transaktionsværdien for lignende varer

A.6.2.3 Værdi beregnet på grundlag af videresalgsprisen - subtraktionsmetoden

A.6.2.4 Værdi beregnet på grundlag af produktionsomkostningerne - beregnet værdi

A.6.2.5 Anvendelse af rimelige fremgangsmåder

A.6.3 Angivelse og dokumentation

A.6.3.1 Angivelse af toldværdien

A.6.3.2 Dokumentation af toldværdien

A.6.3.2.1 Fakturaen

A.6.3.2.2 Krav til fakturaen

A.6.3.2.3 Samlefakturaer

A.6.3.2.4 Telexfakturaer mv.

A.6.3.2.5 Kredit- og debetnotaer

A.6.3.2.6 Fragtbreve mv.

A.6.3.2.7 Dokumentation ved indbyrdes afhængighed

A.6.3.2.8 Dokumentation vedrørende de alternative metoder

A.6.3.3 Toldværdideklaration og værdispecifikation

A.6.3.3.1 Toldværdideklaration

A.6.3.3.2 Værdispecifikation

A.6.4 Alternative toldværdiansættelsesmetoder

A.6.4.1 Beskadigede varer

A.6.4.2 Kommissions- og konsignationsvarer

A.6.4.3 Auktionsvarer

A.6.4.4 Varer indført på lejebasis

A.6.4.5 Leverancer uden betaling

A.6.4.5.1 Erstatnings- og garantileverancer

A.6.4.5.2 Andre leverancer

A.6.4.6 Varer fra reparation, bearbejdning, forædling m.m.

A.6.4.7 Byttehandel

A.6.4.8 Brugte motorkøretøjer

A.6.4.9 Jagttrofæer

A.6.4.10 Forenklede procedurer for letfordærvelige varer

A.6.4.11 Toldværdien af databærere - edb-programmel

Afsnit A.7

Antidumpingtold og udligningstold

A.7.1 Administration af ordningen

A.7.2 Information om iværksættelse

A.7.3 Nettopris, frit EF" s grænse, ufortoldet

A.7.4 Varens oprindelse

Afsnit A.8

Toldpræference

A.8.1 EFTA

A.8.1.1 Vareområdet

A.8.1.2 Fortoldning

A.8.1.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.2 Østeuropa

A.8.2.1 Vareområdet

A.8.2.2 Fortoldning

A.8.2.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.3 Færøerne

A.8.3.1 Vareområdet

A.8.3.2 Fortoldning

A.8.3.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.4 Middelhavslandene

A.8.4.1 Vareområdet

A.8.4.2 Fortoldning

A.8.4.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.5 AVS/OLT-landene

A.8.5.1 Vareområdet

A.8.5.2 Fortoldning

A.8.5.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.6 U-landene

A.8.6.1 Vareområdet

A.8.6.2 Fortoldning

A.8.6.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.7 Øvrige lande

A.8.7.1 Vareområdet

A.8.7.2 Fortoldning

A.8.7.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.8 Fælles regler for toldpræference

A.8.8.1 Vareområdet

A.8.8.2 Fortoldning

A.8.8.2.1 Anmodning om toldpræference

A.8.8.2.2 Dokumentation

A.8.8.2.3 Særlige regler

A.8.8.2.3.1 Varer i delsendinger

A.8.8.2.3.2 Varer, der fortoldes ad flere gange

A.8.8.2.3.3 Videresalg før fortoldning

A.8.8.2.3.4 Visse tekstilvarer

A.8.8.2.4 Frist til at fremskaffe dokumentation

A.8.8.2.5 Korrektion

A.8.8.2.6 Tilbagebetaling

A.8.8.3 Betingelser for præferencetoldbehandling

A.8.8.3.1 Oprindelsesregler

A.8.8.3.2 Dokumentation for varens oprindelse

A.8.8.3.3 Forsendelse

A.8.8.4 Toldgodtgørelse - EFTA, Israel og Færøerne

A.8.8.5 Kontrol af dokumentation for varernes oprindelse

Afsnit A.9

Toldsuspension

A.9.1 Ansøgning om toldsuspension

Afsnit A.10

Toldkontingent- og importloftordninger

A.10.1 Toldkontingentordninger

A.10.1.1 Opdeling

A.10.1.2 Toldkontingentordninger med særlige regler

A.10.1.3 Administration af EF-kontingenter

A.10.1.4 Fordeling til importørerne

A.10.1.5 Kontingenttoldbehandling

A.10.1.5.1 Angivelsesregler

A.10.1.5.2 Dokumentationsregler

A.10.1.6 Mangelfulde angivelser mv.

A.10.1.7 Korrektion og regulering

A.10.1.8 Regler i forbindelse med kontingentperiodernes udløb

A.10.1.9 Efteropkrævning af told

A.10.2 Importloftordninger

A.10.2.1 Administration af importloftordninger

A.10.2.2 Fortoldning

A.10.2.3 Efteropkrævning

Afsnit A.11

End-use

A.11.1 Toldfritagelse på grund af varers art

A.11.1.1 Varer undergivet denatureringsforpligtelse

A.11.1.2 Varer til plantning eller udsæd

A.11.1.3 Sigteflor

A.11.1.4 Varer for hvilke der skal fremlægges et certifikat

A.11.1.5 Visse landbrugsvarer

A.11.2 Toldfritagelse for visse varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål

Afsnit A.12

Frihavnen

A.12.1 Frihavnens funktion

A.12.2 Betingelser for at drive erhvervsmæssig virksomhed i frihavnen

A.12.3 Lagerfunktioner

A.12.4 Lagerregnskabet

A.12.5 Tilførsel af varer

A.12.6 Fraførsel af varer

Afsnit A.13

Toldoplag

A.13.1 Offentlige toldoplag

A.13.1.1 Betingelser for offentlige toldoplag

A.13.1.2 Procedurer ved offentlige toldoplag

A.13.2 Private toldoplag

A.13.2.1 Betingelser for private toldoplag

A.13.2.2 Procedurer for private toldoplag

A.13.3 Specielle toldoplag

A.13.3.1 Transitoplag

A.13.3.2 Tobaksoplag

A.13.3.3 Oplag for flydele mv.

A.13.3.4 Oplag for boremateriel

A.13.4 Provianteringsvirksomheder

A.13.4.1 Betingelser for provianteringsvirksomhed

A.13.4.2 Procedurer ved provianteringsvirksomhed

Afsnit A.14

Aktiv forædling

A.14.1 Suspensionsordning

A.14.2 Tilbagebetalingsordning

A.14.3 EF-bevilling til aktiv forædling

A.14.4 Betingelser for bevillingsudstedelse

A.14.5 De økonomiske forudsætninger

A.14.6 Genudførselsfrist

A.14.7 Udbytte og materialeforbrug

A.14.8 Begrænsninger

A.14.9 Eksportrestitution

A.14.10 Særlige ordninger

A.14.10.1 Ækvivalens

A.14.10.2 Forudgående udførsel

A.14.10.3 Tresidet procedure

A.14.10.4 Aktiv forædling i toldoplag, frilagre og frizoner

A.14.11 Varers toldmæssig status

A.14.12 Procedurer

A.14.12.1 Anbringelse under aktiv forædling

A.14.12.2 Særregler for suspensionsordningen

A.14.12.3 Særregler for tilbagebetalingsordningen

A.14.12.4 Angivelse til udførsel mv.

A.14.12.5 Overgang til fri omsætning

A.14.12.6 Udligningsrenter

A.14.12.7 Oplysningsskema INF 1 og INF 7

A.14.12.8 De forenklede procedurer

A.14.12.9 Udveksling af oplysninger om meddelte bevillinger

Afsnit A.15

Passiv forædling og fremgangsmåden med standardombytning

A.15.1 Bevilling til passiv forædling

A.15.2 Begrænsninger

A.15.3 Den nedsatte told

A.15.4 Fremgangsmåden med standardombytning

A.15.5 Forudgående indførsel

A.15.6 Tresidet passiv forædling

A.15.7 INF 2 - oplysningsskema

A.15.8 Angivelse af varer under ordningen for passiv forædling

A.15.9 Afslutning af proceduren

Afsnit A.16

Midlertidig indførsel af andre varer end transportmidler

A.16.1 Fuldstændig toldfritagelse

A.16.1.1 Fagligt udstyr

A.16.1.2 Varer til forevisning eller anvendelse på udstillinger, messer, kongresser o.l.

A.16.1.3 Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

A.16.1.4 Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

A.16.1.5 Udstyr til bekæmpelse af følgerne af katastrofer

A.16.1.6 Emballage

A.16.1.7 Modeller mv., måleinstrumenter, varer til forsøg eller afprøvning, vareprøver, specialværktøj og -instrumenter

A.16.1.8 Erstatningsproduktionsmidler

A.16.1.9 Varer til auktion, afprøvning, kunstværker til udstilling samt udvalgssendinger

A.16.1.10 Film, magnetbånd og lydoptagelser

A.16.1.11 Turistpropagandamateriale

A.16.1.12 Levende dyr

A.16.1.13 Velfærdsmateriel for søfolk

A.16.1.14 Materiel til opbygning, reparation og vedligeholdelse af infrastrukturer i grænseområder

A.16.1.15 Varer, der indføres under særlige forhold, der er uden økonomisk betydning

A.16.1.16 Varer, der indføres lejlighedsvis

A.16.2 Delvis toldfritagelse

A.16.3 Procedurer

A.16.3.1 Bevilling til midlertidig indførsel

A.16.3.2 ATA-carnet

A.16.3.3 Mundtlig angivelse

A.16.3.4 Sikkerhedsstillelse

A.16.3.5 Forbliven under ordningen

A.16.3.6 Overdragelse af varer

A.16.3.7 Overførsel til et andet EF-land

A.16.3.8 Afvikling af ordningen

A.16.3.9 Genudførsel

A.16.3.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse

A.16.3.11 Udligningsrenter

A.16.4 ATA-carnetordningen

Afsnit A.17

Midlertidig indførsel af transportmidler

A.17.1 Vejtransportmidler

A.17.2 Ride- og trækdyr

A.17.3 Rullende jernbanemateriel

A.17.4 Luftfartøjer

A.17.5 Skibe og lystfartøjer

A.17.6 Paller

A.17.7 Containere

A.17.8 Reservedele og tilbehør

A.17.9 Procedurer

Afsnit A.18

Forarbejdning under toldkontrol

A.18.1 Bevilling til forarbejdning under toldkontrol

A.18.2 Toldskyld for indførselsvarerne

A.18.3 Toldpræference

A.18.4 Forenklet bevillingsudstedelse, forenklet procedure

A.18.5 Afslutning af proceduren

A.18.6 Udveksling af oplysninger

Afsnit A.19

Fælles regler for forældling, midlertidig indførsel og forarbejdning under toldkontrol

A.19.1 Bevilling

A.19.1.1 Annullering og tilbagekaldelse

A.19.2 Efterfølgende angivelse til en ordning om toldfritagelse

A.19.3 EF-bevillinger

A.19.4 Anbringelse under en ordning om toldfritagelse

A.19.5 Forenklet fremgangsmåde

A.19.6 Afslutning af en ordning om toldfritagelse

Afsnit A.20

Returvarer

A.20.1 Særlige regler for visse varer

A.20.1.1 End-use

A.20.1.2 Passiv forædling

A.20.1.3 Landbrugsvarer

A.20.1.4 Aktiv forædling

A.20.2 Returnering af dele mv.

A.20.3 Uforandret stand

A.20.4 Dokumentation

A.20.5 Lempelser i dokumentationskravene

A.20.6 Bevilling til genindførsel af returvarer

A.20.7 Tresidet returnering

A.20.8 Moms

A.20.9 Punktafgifter

Afsnit A.21

Toldgodtgørelse

A.21.1 Regulering

A.21.1.1 Ansøgningen om regulering

A.21.1.2 Tilfælde, hvor der kan foretages regulering

A.21.1.2.1 Når varens værdi, mængde eller art er angivet forkert

A.21.1.2.2 Manglende anmodning om toldfritagelse

A.21.1.2.3 EF-varer

A.21.1.2.4 Afgørelsen om regulering

A.21.2 Særlig toldgodtgørelse

A.21.2.1 Ansøgningen om særlig toldgodtgørelse

A.21.2.2 Tilfælde, hvor der kan gives særlig toldgodtgørelse

A.21.2.2.1 Når angivelsen til fri omsætning er erklæret ugyldig

A.21.2.2.2 Defekte eller ikke-bestillingssvarende varer

A.21.2.2.3 Andre tilfælde

A.21.2.2.4 Tilfælde, hvor der ikke kan gives særlig toldgodtgørelse

A.21.2.2.5 Varer omfattet af EF" s landbrugsordninger

A.21.2.2.6 Afgørelsen om særlig toldgodtgørelse

A.21.2.3 Afgørelsens gennemførelse

A.21.2.4 Varer, der befinder sig i andre medlemslande

Afsnit B - Forsendelse

Afsnit B.1

EF-forsendelse

B.1.1 Forsendelsesordningen

B.1.1.1 Anvendelse af ordningen om EF-forsendelse

B.1.1.2 Blanketter

B.1.1.3 Kompetente toldsteder

B.1.1.4 Korrigerende dokumenter

B.1.2 Forsendelsesangivelsen

B.1.2.1 Ladelister

B.1.2.2 Supplementsformularer

B.1.2.3 Samlesendinger til Schweiz og Østrig

B.1.3 Proceduren for ekstern EF-forsendelse - T-1

B.1.3.1 Afgangssted

B.1.3.2 Sikkerhedsstillelse

B.1.3.2.1 Kontant depositum for en enkelt EF-forsendelse

B.1.3.2.2 Selvskyldnerkaution for en enkelt EF-forsendelse

B.1.3.2.3 Selvskyldnerkaution for flere EF-forsendelser - samlet kaution

B.1.3.2.4 Sikkerhedsdokumenter

B.1.3.3 Fritagelse for sikkerhedsstillelse

B.1.3.4 Kontrol af varerne

B.1.3.5 Udpassagested

B.1.3.6 Grænseovergangssted

B.1.3.7 Bestemmelsessted

B.1.3.8 Omladning af gods

B.1.3.9 Ændret grænseovergangssted og/eller bestemmelsessted

B.1.3.10 Flere afgangssteder og/eller bestemmelsessteder

B.1.4 Proceduren for intern EF-forsendelse - T-2

B.1.4.1 Afgangssted

B.1.4.2 Sikkerhedsstillelse

B.1.4.3 Fritagelse for sikkerhedsstillelse

B.1.4.4 Kontrol af varerne

B.1.4.5 Grænseovergangssted

B.1.4.6 Bestemmelsessted

B.1.4.7 Omladning af gods

B.1.4.8 Ændret grænseovergangssted og/eller bestemmelsessted

B.1.4.9 Flere afgangssteder og/eller bestemmelsessteder

B.1.4.10 Særlige udførselsrestriktioner

B.1.5 Godkendt afsender

B.1.6 Godkendt modtager

B.1.6.1 Betingelser for tilladelsen

B.1.7 Den forenklede procedure for varetransport med jernbane eller i store containere

B.1.7.1 Varebevægelser mellem EF-lande

B.1.7.2 Forsendelse til ikke-EF-lande

B.1.7.3 Forsendelse fra ikke-EF-lande

B.1.7.4 Forsendelser, der transiterer EF

B.1.7.5 Toldmæssig status for transitvarer og varer fra lande udenfor EF

B.1.7.6 Regler om forsendelse i store containere

B.1.7.6.1 Varebevægelser mellem EF-lande

B.1.7.6.2 Forsendelse til ikke-EF-lande

B.1.7.6.3 Forsendelse fra ikke-EF-lande

B.1.7.6.4 Forsendelser der transiterer EF

B.1.7.6.5 Toldmæssig status for varer fra ikke-EF-lande og transitvarer

B.1.7.7 Ladelister

B.1.7.8 Den almindelige og de forenklede procedurers anvendelsesområde

B.1.7.9 Forsendelser der skal frembydes for told- og skatteregionen

B.1.8 Særregler for varetransport med fly

B.1.8.1 Anvendelse af forsendelsesordningen

B.1.8.2 Forenklet procedure

B.1.8.3 Anvendelsen af forenklede procedurer

B.1.9 Særregler for varetransport med skibe

B.1.9.1 Varers status som EF-varer

B.1.9.2 Forenkling af forsendelsesordningen

B.1.9.3 Afsendelse fra frihavn - frizone

B.1.10 Særregler for transport gennem rørledninger

B.1.11 Posttrafik

B.1.11.1 Forsendelser der skal frembydes for told- og skatteregionen

B.1.12 Dokumentation af varers status af EF-varer - T-2 L-dokument eller andet dokument

B.1.12.1 Udfyldning

B.1.12.2 Anvendelse af ladelister

B.1.12.3 Udstedelse af dokumentet

B.1.12.4 Efterfølgende udstedelse

B.1.12.5 Afvikling af dokumentet

B.1.12.6 Anvendelse af andet dokument end T-2 L

B.1.12.7 Transport på grundlag af et TIR-carnet eller ATA-carnet

B.1.12.8 Forenkling af formaliteterne

B.1.13 Proceduren for EF-behandling af landinger af fisk - T-2 M-dokument

B.1.13.1 T-2 M dokumentet

B.1.13.2 Anvendelse af dokumentet

B.1.13.3 Afvikling af T-2 M dokumentet

B.1.14 Regler om dokumentation der skal benyttes med henblik på anvendelse af EF-foranstaltninger, som medfører kontrol med varers anvendelse og/eller bestemmelse - kontroleksemplar T-5

B.1.14.1 Anvendelse af kontroleksemplar T-5

B.1.14.2 Udfyldning af kontroleksemplar T-5

B.1.14.2.1 Særligt for T-5 ladelister

B.1.14.3 Afvikling af Kontroleksemplar T-5

B.1.14.3.1 Særlige regler for landbrugsvarer - restitution

B.1.14.4 Udstedelse af ankomstbevis

B.1.14.5 Rød etikette - signal om medfølgende T-5

B.1.14.6 Efterfølgende udstedelse

B.1.14.7 Duplikat

B.1.14.8 Godkendt afsender

Afsnit B.2

TIR-ordningen

B.2.1 Transport af gods i toldsikrede køretøjer eller containere

B.2.1.1 Godkendelse af køretøjer eller containere

B.2.1.1.1 Ansøgning om godkendelse

B.2.1.1.2 Gebyr

B.2.1.2 Vejkøretøj

B.2.1.2.1 Enkeltvis godkendelse

B.2.1.2.2 Typegodkendelse

B.2.1.3 Container

B.2.1.3.1 Fælles regler for containere

B.2.1.3.2 Godkendelse på fremstillingstidspunktet

B.2.1.3.3 Godkendelse på et senere tidspunkt end fabrikationsstadiet

B.2.1.4 Tekniske krav

B.2.1.4.1 Godkendelsesrapport

B.2.1.4.2 Godkendelsesbevis

B.2.2 International garantiordning

B.2.2.1 Garanterende organisationer og deres ansvar

B.2.2.1.1 Ansvarets indtræden

B.2.2.1.2 Ansvarets omfang

B.2.2.2 Krav om betaling

B.2.3 TIR-carnetet

B.2.3.1 Udstedelse

B.2.3.2 Gyldighedsperiode

B.2.3.3 Udformning af TIR-carnet

B.2.3.3.1 Omslag og blade

B.2.3.3.2 Rapport

B.2.3.3.3 Særligt carnet

B.2.3.3.4 Sprog

B.2.3.3.5 Anvendelse

B.2.3.3.6 Tungt og omfangsrigt gods

B.2.3.3.7 Farvet påskrift, sprog

B.2.3.3.8 Eventuel særlig identifikation

B.2.3.3.9 TIR-plader

B.2.4 Kontrol

Afsnit C - Eksport

Afsnit C.1

Udførsel

C.1.1 Registrering af eksportører

C.1.2 Udførselsordningen

C.1.2.1 Udførselsangivelsen

C.1.2.1.1 Fortrykte udførselsangivelser

C.1.2.1.2 Kopi af udførselsangivelser

C.1.2.1.3 Udførselsangivelsens anvendelse

C.1.2.2 Andre udførselsformularer

C.1.2.3 Fritagelse for afgivelse af udførselsangivelse

C.1.2.4 Udfyldning af udførselsangivelse

C.1.2.4.1 Almindelig udførselsangivelse

C.1.2.4.2 Udførselsangivelse, landbrug

C.1.2.5 Indlevering af udførselsangivelse

C.1.2.5.1 Varer, bortset fra landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

C.1.2.5.2 Landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

C.1.2.5.3 Antagelsesdato for angivelsen

C.1.2.5.4 Udførsel af varer med jernbane eller post

C.1.2.5.5 Forudindlevering af udførselsangivelse

C.1.2.5.6 Efterfølgende udstedelse af udførselsangivelser

C.1.2.5.7 Faktura mv.

C.1.2.5.8 Efterfølgende aflevering af faktura

C.1.2.6 Toldbehandling til udførsel

C.1.2.6.1 Angivelse til udførsel

C.1.2.6.2 Frembydelse til udpassage

C.1.2.6.3 Øvrige regler for udførsel

C.1.2.7 Annullering af udførselsekspedition

C.1.3 Lettelser i deklarationspligten

C.1.3.1 Ekspeditioner med begrænsede lettelser

C.1.3.2 Ekspeditioner med maksimale lettelser

C.1.3.3 Flere varer på samme angivelse

C.1.3.4 Tidligere tærskelværdiordning

C.1.4 Forenklede procedurer

C.1.4.1 Periodeangivelser på EF" s enhedsdokument

C.1.4.2 Særlige periodeangivelser

C.1.4.3 Angivelse til udførsel via edb

C.1.4.4 Godkendt afsender/godkendt eksportør

C.1.4.4.1 Godkendt afsender

C.1.4.4.1.1 Forudanmeldelse af forsendelser

C.1.4.4.1.2 Antagelsesdato for angivelsen

C.1.4.4.1.3 Samlesendinger

C.1.4.4.1.4 Indladningskontrol

C.1.4.4.2 Godkendt eksportør

C.1.4.4.3 Gebyr

C.1.5 Særlige ekspeditioner

C.1.5.1 Eksportoplag

C.1.5.2 Provianteringsvirksomheder

C.1.5.3 Importoplag og toldoplag

C.1.5.4 Turistsalg

C.1.6 Rettelse af udførselsangivelser

Afsnit C.2

Oprindelse

Afsnit C.3

Eksportoplag

C.3.1 Bevilling

C.3.2 Oplæggelse

C.3.3 Fraførsel

C.3.4 Overdragelse og overførsel

C.3.5 Opbevaring, behandlinger, forarbejdning og blanding

C.3.6 Regnskab

Afsnit D - Trafikmidler og personer

Afsnit D.1

Toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer

D.1.1 Skibe

D.1.1.1 Reglerne om kontrol

D.1.1.1.1 Skibe i det danske toldområde

D.1.1.1.2 Skibsførerens pligter

D.1.1.1.3 Told*Skat" s kontrolbeføjelser

D.1.1.2 Reglerne ved ankomst

D.1.1.2.1 Anmeldelse

D.1.1.2.2 Undtagelse for anmeldelse

D.1.1.2.3 Tolddeklaration

D.1.1.2.4 Inkvirering

D.1.1.2.5 Ikke-toldmæssige opgaver

D.1.1.2.6 Medbragt proviant

D.1.1.2.7 Rejsegods

D.1.1.2.8 Toldlukning

D.1.1.3 Ophold i havn

D.1.1.3.1 Losning og indladning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer

D.1.1.3.2 Værftsophold

D.1.1.3.3 Proviantudtagning

D.1.1.4 Regler ved afgang

D.1.1.4.1 Anmeldelse

D.1.1.4.2 Undtagelse for anmeldelse

D.1.1.4.3 Tolddeklaration

D.1.1.4.4 Afsejling

D.1.1.4.5 Ikke-toldmæssige opgaver

D.1.1.5 Lettelser i kontrollen

D.1.1.5.1 Orlogsfartøjer

D.1.1.5.2 Andre statsfartøjer

D.1.1.5.3 Fiskerfartøjer

D.1.1.5.4 Lystfartøjer

D.1.2 Fly

D.1.2.1 Regler om kontrol

D.1.2.2 Landingssteder

D.1.2.3 Toldlufthavne

D.1.2.4 Toldkontrol

D.1.2.5 Uberigtigede varer og proviant

D.1.2.6 Regler ved ankomst

D.1.2.7 Regler ved afgang

D.1.3 Tog

D.1.3.1 Regler om kontrol

D.1.3.2 Inkvirering

D.1.3.3 Uberigtigede varer

D.1.4 Lastbiler og andre befordringsmidler

D.1.4.1 Regler om kontrol

D.1.4.2 Toldkontrol

D.1.4.3 Inkvirering

D.1.4.4 Angivelse

D.1.4.5 Andre befordringsmidler

D.1.5 Personer

D.1.5.1 Regler om kontrol

D.1.5.2 Kontrol og toldbehandling

D.1.5.3 Eftersyn på personer

D.1.5.4 Angivelse

D.1.5.5 Kontrol med rejsendes bagage

D.1.6 Ekspeditionstider

Afsnit D.2

Proviantering

D.2.1 Proviantering af skibe

D.2.1.1 Proviantering af passagerfartøjer

D.2.1.1.1 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og andre EF-lande

D.2.1.1.2 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og ikke-EF-lande

D.2.1.1.2.1 Den nordiske provianteringsoverenskomst

D.2.1.1.2.2 Øresundsoverenskomsten

D.2.1.1.3 Udstedelse af landsætnings- og provianteringstilladelse

D.2.1.2 Handelsskibe

D.2.1.3 Fiskerfartøjer

D.2.1.4 Orlogsfartøjer

D.2.1.5 Andre fartøjer

D.2.2 Proviantering af fly i udenrigsfart

D.2.2.1 Salg af told- og afgiftsfri varer til passagerer om bord på fly i udenrigsfart

D.2.3 Told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne

D.2.4 Beskatning af told- og afgiftsfri varer solgt i told- og afgiftsfri butikker om bord på fly eller i toldlufthavne

D.2.5 Fælles regler for proviantering

D.2.5.1 EF" s regler om kontrol med det afgiftsfri salg fra de told- og afgifsfri butikker i den interne EF-trafik

D.3 Rejsegods
Afsnit D.3

Rejsegods

D.3.1 Fælles regler for rejsegods

D.3.2 Rejseudstyr og proviant

D.3.3 Told- og afgiftsfri indførsel

D.3.4 Transportpersonale

D.3.5 Angivelse

Afsnit D.4

Definitiv toldfrihed - Fællesskabsordningen

D.4.1 Forsendelser af ringe værdi

D.4.2 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele

D.4.2.1 Flyttegods

D.4.2.2 Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab

D.4.2.3 Personlige ejendele erhvervet ved arv

D.4.2.4 Løsøre eller bohave bestemt til møblering af sekundærbolig

D.4.2.5 Elevers og studerendes personlige udstyr, skolemateriale, løsøre og bohave

D.4.3 Anden indførsel af personlig karakter

D.4.3.1 Forsendelser fra en privatperson til en anden

D.4.3.2 Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger

D.4.3.3 Gaver, som modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde

D.4.3.4 Varer beregnet til brug for statsoverhoveder

D.4.4 Indførsel af materialer og varer beregnet til aktiviteter af almen
interesse

D.4.4.1 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale

D.4.4.2 Videnskabelige apparater

D.4.4.3 Udstyr til videnskabelig forskning

D.4.4.4 Apparater til brug for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling

D.4.4.5 Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning

D.4.4.6 Terapeutiske stoffer fra mennesker, og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper

D.4.4.7 Referencestoffer til kvalitetskontrol med lægemidler

D.4.4.8 Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

D.4.4.9 Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer

D.4.4.10 Genstande beregnet for blinde

D.4.4.11 Genstande beregnet for andre handicappede

D.4.4.12 Varer beregnet for katastroferamte

D.4.5 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet

D.4.5.1 Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra et ikke-EF-land

D.4.5.2 Vareprøver af ringe værdi

D.4.5.3 Tryksager og genstande af reklamemæssig art

D.4.5.4 Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement

D.4.5.5 Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning

D.4.6 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport

D.4.6.1 Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport

D.4.6.2 Strøelse og foder bestemt til dyr under transport

D.4.6.3 Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere

D.4.7 Indførsel af dokumenter

D.4.7.1 Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

D.4.7.2 Oplysningsmateriale til turistformål

D.4.7.3 Forskellige dokumenter og genstande

D.4.8 Indførsel i forbindelse med begravelse

D.4.8.1 Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde

D.4.8.2 Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave

Afsnit D.5

Varer til diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationele organisationer samt det dertil knyttede personale

Afsnit D.6

Varer til NATO

Bilagshenvisninger

Som tillæg til Toldvejledningen har Told- og Skattestyrelsen udgivet en blanketsamling. Denne er udeladt i Retsinformation, men kan rekvireres ved henvendelse til Told & Skat Materieldepotet, Told- og Skatteregion 1, city, Strandgade 100, København K.

Bemyndigelser (ingen i denne vejledning)