Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om musikalske grundkurser

 

I medfør af § 3 d, stk. 3   i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 561 af 24. juni 2005 fastsættes:

Kursets formål og struktur m.v.

§ 1. Formålet med musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde.

Stk. 2. MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til én musikskole. Undervisningen kan foregå over fire år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Stk. 3. Undervisningen er gratis for eleverne.

Stk. 4. Kunstrådet fastsætter tilskudsbetingelser for de musikalske grundkursers faglige indhold og undervisningsforløb samt for afholdelse og bedømmelse af optagelses- og afgangsprøver.

Finansiering

§ 2. Kunstrådet yder støtte til musikalske grundkurser indenfor en ramme, der afsættes på finansloven.

Undervisningsplaner

§ 3. MGK skal udarbejde planer for undervisningen i hovedfag, almene fag og valgfag. Planerne skal beskrive undervisningens formål og indhold og indebære en progression, som fører frem til et standpunkt, der giver mulighed for at bestå en optagelsesprøve ved et musikkonservatorium.

Stk. 2. Undervisningsplanerne godkendes af Kunstrådet. Det er en forudsætning for at Kunstrådet kan yde tilskud til MGK, at undervisningsplanen er godkendt.

Eleverne

§ 4. På MGK optages unge mellem 14 og 25 år. Kurserne kan dispensere fra aldersgrænserne i særlige tilfælde.

Stk. 2. Adgangskravet til MGK er en bestået optagelsesprøve. Optagelsesprøverne skal have ekstern censur ved en fagcensor og en gennemgående censor, der har tilknytning til et konservatorium. Der kan suppleres med intern fagcensor.

Stk. 3. På basis af censorernes faglige vurdering træffer det enkelte MGK beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov m.v. også kan indgå i vurderingen.

Stk. 4. Begrundelse for afslag på optagelse skal meddeles den pågældende ansøger skriftligt.

Års- og afgangsprøver

§ 5. Kravene til årsprøver fastsættes af det enkelte MGK. For at blive indstillet til en års- og afgangsprøve skal eleven have deltaget i mindst 80 % af undervisningen i alle fag. MGK kan dispensere fra denne regel, f.eks. i forbindelse med bevilget orlov.

Stk. 2. Afgangsprøven ved MGK skal dokumentere, at eleven behersker sit hovedfag og de almene fag på et niveau, som mindst svarer til en bestået optagelsesprøve ved et musikkonservatorium. Ved bedømmelsen gives karakter efter den karakterskala, som gælder for gymnasieskolerne. Afgangsprøverne i hovedfag skal have ekstern censur ved en fagcensor og en gennemgående censor, der har tilknytning til et konservatorium. Der kan suppleres med intern fagcensor. For så vidt kravene til afgangsprøver i valgfag fastsættes de af det enkelte MGK.

Stk. 3. MGK udsteder bevis for gennemført kursus. Beviset skal indeholde karakter samt en beskrivelse af elevens musikalske niveau og kursets faglige indhold.

Behandling af klager

§ 6. Klager i forbindelse med undervisning og drift stiles til musikskolebestyrelsen. Klager i forbindelse med procedurefejl ved optagelses- og afgangsprøver stiles til Kunstrådet.

Ikrafttrædelse

§ 7. Nærværende bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2007.

Kulturministeriet, den 22. juni 2006

Flemming Hansen

/Jan Opstrup Poulsen