Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af museumsloven

(Justering af tilskudsbestemmelse af hensyn til sammenlægning af statsanerkendte museer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I museumsloven, lov nr. 473 af 7. juni 2001, som ændret senest ved lov nr. 1403 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved sammenlægning af to eller flere statsanerkendte museer kan maksimum forhøjes, således at beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud udgør et beløb, der svarer til summen af de ikkestatslige tilskud til hvert af de statsanerkendte museer, der indgår i sammenlægningen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Brian Mikkelsen