Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Tinglysningsafgiftsvejledning

4. Andre tinglysninger

Afgiften udgør 1.400 kr. af andre tinglysninger end tinglysning af ejerskifte, pant og ejendomsforbehold. Disse "andre tinglysninger" er i det væsentlige byrder, der indskrænker ejerens råden over den faste ejendom. "Andre tinglysninger" er endvidere ændringer vedrørende pant, der ikke vedrører pantesummen, eksempelvis en ændring omfattet af § 5, stk. 5. 2. pkt. Se også § 7
 
Tinglysning af en anmeldelse, der omfatter flere rettigheder af forskellig type, udløser en afgift på 1.400 kr. for hver rettighed, der skal tinglyses.
 
Det er en ændring i forhold til retsafgiftslovens § 41 b, der nu er ophævet, hvorefter der kun skulle betales èn afgift pr. dokument, selv om dokumentet omfattede flere rettigheder af forskellig type vedrørende flere ejendomme med samme eller forskellig ejerkreds.
 
Tinglysning af en anmeldelse, der omfatter flere rettigheder af samme type, udløser én afgift på 1.400 kr. for hver rettighed, der skal tinglyses. Det gælder såvel på samme ejendom som på flere ejendomme i samme retskr eds, hvis ejerkredsen er den samme.
 

4.1. Rettigheder, forskellig type

Udløser anmeldelsen tinglysning af rettigheder af forskellig type, udgør afgiften 1.400 kr. for hver rettighed samt evt. procentafgift. Bestemmelsen omfatter et skøde, der tinglyses som adkomst og samtidig som servitutstiftende og pantstiftende. Her udløser anmeldelsen afgift på 3 x 1.400 kr. samt 0,6 % af ejerskiftesummen og 1,5 % af det pantsikrede beløb.
 

4.2. Rettigheder, samme type

Udløser anmeldelsen tinglysning af samme rettighed eller samme type rettigheder på en fast ejendom inden for samme retskreds udgør afgiften 1.400 kr. samt evt. procentafgift. Bestemmelsen omfatter eksempelvis én relaksationserklæring, der vedrører 3 realkreditlån i ejendommen. Det gælder også, hvis rettighederne vedrører flere faste ejendomme inden for samme retskreds.
 
Samme parter
 
Afgiften udgør kun 1 x 1.400 kr., når rettigheden vedrører de samme parter. Kravet om samme parter er tydeliggjort i lov nr. 944 af 20. december 1999, idet det ikke var hensigten at give mulighed for at omgå afgiftskravet ved at samle flere retsforhold i samme anmeldelse, eksempelvis hvor flere ejen-domme har forskellige ejere.
 
Aftalebaseret grundlag
 
Det er en forudsætning, at anmeldelsen vedrører samme type af rettigheder, at rettighederne vedrører samme parter, og at rettighederne er indeholdt i samme dokument, der tinglyses i samme retskreds. Er der flere ejendomme, er det en forudsætning, at ejendommene ejes af samme ejer.
 
Vedtagelse på generalforsamling
 
Afgiften udgør kun 1 x 1.400 kr., når rettigheden hidrører fra en lovlig vedtagelse på en generalforsamling i en grundejerforening eller ejerlejlighedsforening. I disse tilfælde vil tinglysning af eksempelvis en vedtægtsændring, der vedrører flere ejendomme med forskellig ejerkreds kun udløse en afgift på 1.400 kr., når den enkelte ejers medvirken ikke er nødvendig.
 
Det skal fremgå af det anmeldte dokument, at der er truffet en gyldig beslutning, der omfatter de pågældende ejendomme, og med hvilken hjemmel beslutningen er truffet.
 
Offentligt påbud
 
Ved tinglysning af en byrde på flere ejendomme udgør afgiften én gange 1.400 kr., hvis byrden har hjemmel i en bagvedliggende offentligretlig regulering, der normerer en etableringsret , f.eks. af el-ledninger. Det er i den forbindelse også en forudsætning, at der er hjemmel i lov til at fastsætte rådighedsindskrænkninger over den faste ejendom.
 
Dette betyder, at hvis der i pågældende dokument henvises til etableringsretten, som er fastsat i en offentligretlig regulering, anses kravet om samme parter i lovens § 7, stk. 3 for opfyldt, og afgiften udgør alene 1.400 kr.
 
Det har ingen betydning, at samtlige ejere ligeledes har givet samtykke til lysningen af byrden, idet det afgørende punkt er, om der er hjemmel i lov til at fastsætte rådighedsindskrænkninger over fast ejendom, og at der i dokumentet er henvist til denne hjemmel.
 
Navneændringer og adresseændringer
 
Tinglysning af navneændringer og adresseændringer udløser som udgangspunkt en afgift på 1.400 kr. Det gælder dog ikke navne- og adresseændringer uden identitetsskift, eksempelvis navneændring ved navnebevilling.
 
Meddelelser efter retsplejeloven
 
Tinglysning af påtegning om hvem der skal modtage meddelelser til pantekreditor i henhold til retsplejeloven § 563 og § 564 udløser afgift efter § 7. Tinglysning af meddelelser om retsforfølgning efter tinglysningslovens § 13 sker afgiftsfrit efter lovens § 8, stk. 1, nr. 3.
 
Det er herefter således, at skift af kreditors egen adresse er afgiftsfri, at skift af pengeinstittuttets egen adresse - herunder et skifte mellem to filialer af samme pengeinstitut - er afgiftsfri, mens andre adresseskift anses for skift af pengeinstitut, der udløser afgift efter § 7, stk. 4. Eksempelvis udløser tinglysning af ændring af en c/o adresse til et pengeinstitut i forbindelse med skift af pengeinstitut afgift.