Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om tilskud til distribution af dagblade

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Kulturministeren yder tilskud til udgivere til distribution i Danmark af dagblade inden for det beløb, der afsættes til formålet på den årlige finanslov.

Stk. 2. Formålet med tilskuddet er fremme af flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf.

Kapitel 2

Tilskudsordninger

§ 2. Der etableres tre tilskudsordninger: en hovedordning, en permanent supplementsordning og en midlertidig 5-årig overgangsordning.

§ 3. For alle tre ordninger gælder følgende betingelser for ydelse af tilskud:

1) Dagbladet skal udkomme mindst fem hverdage om ugen.

2) Prisen på et abonnement skal være fastsat uafhængigt af en abonnents bopæl.

Stk. 2. Alene hverdagseksemplarer, der distribueres i abonnement, er tilskudsberettigede.

Stk. 3. Det samlede tilskud efter denne lov til udgiveren af et dagblad kan maksimalt udgøre 85 pct. af de samlede dokumenterede udgifter til distribution.

§ 4. Efter hovedordningen ydes der efter ansøgning tilskud til udgivere af dagblade, således at der for hvert tilskudsberettiget eksemplar ydes et tilskud, hvis størrelse i et givet år beregnes på grundlag af det samlede antal tilskudsberettigede eksemplarer, tilskudssatserne, jf. stk. 3, samt bevillingen i det pågældende år.

Stk. 2. Et dagblad kan maksimalt modtage tilskud til distribution af 7,2 mio. eksemplarer årligt.

Stk. 3. Tilskudssatserne gradueres under hensyn til dagbladenes karakter. Der skelnes mellem følgende bladtyper:

1) Landsdækkende morgendagblade, som modtager højeste tilskudssats.

2) Landsdækkende eftermiddagsblade, som modtager mellemste tilskudssats.

3) Ikkelandsdækkende morgendagblade, som modtager mellemste tilskudssats.

4) Ikkelandsdækkende eftermiddagsblade, som modtager laveste tilskudssats.

§ 5. Efter supplementsordningen kan der efter ansøgning ydes tilskud til udgivere af dagblade med henblik på at fremme mangfoldigheden i udbuddet af dagblade.

Stk. 2. Omfattet er dagblade, som modtager tilskud under hovedordningen, hvis

1) dagbladet er et landsdækkende dagblad med et gennemsnitligt dagligt oplagstal under 50.000 eksemplarer, hvor andelen af redaktionelt stof udgør mindst 75 pct., eller

2) dagbladet henvender sig til et nationalt mindretal i Danmark.

Stk. 3. Tilskud ydes til et dagblads samlede hverdagsoplag distribueret i abonnement.

Stk. 4. Tilskuddet beregnes ved, at der fastsættes en fast takst pr. tilskudsberettiget eksemplar, der indgår i ordningen. Taksten beregnes ved at sætte bevillingens størrelse i forhold til det samlede antal tilskudsberettigede eksemplarer.

Stk. 5. Eventuelle uforbrugte midler i et tilskudsår overføres til hovedordningen til anvendelse i samme tilskudsår.

§ 6. Efter overgangsordningen kan der efter ansøgning ydes tilskud til udgivere af dagblade, hvis økonomi i særlig grad berøres negativt af omlægningen af tilskuddet til befordring af dagblade.

Stk. 2. For at modtage tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

1) Udgiveren af dagbladet skal dokumentere, at de samlede distributionsomkostninger pr. distribueret eksemplar fratrukket tilskud under hovedordningen og supplementsordningen er steget med mindst 10 pct. i forhold til distributionsomkostningerne per eksemplar distribueret under den tidligere gældende bladtilskudsordning.

2) Udgiveren af dagbladet skal fremlægge en plan, der sandsynliggør, at der kan skabes grundlag for en økonomisk bæredygtig drift efter bortfald af midlertidigt tilskud fra overgangsordningen.

Stk. 3. For en koncern, der udgiver flere dagblade, skal vurderingen af, om den i stk. 2, nr. 1, nævnte procentsats er oversteget, foretages samlet for de af koncernen udgivne dagblade.

Stk. 4. Tilskuddets størrelse fastsættes forholdsmæssigt under hensyn til de omkostninger, der overstiger den procentsats, der er nævnt i stk. 2, nr. 1.

Stk. 5. For så vidt angår dagblade, hvis udgivelse påbegyndes efter lovens ikrafttræden, fastsætter kulturministeren regler om muligheden for ydelse af tilskud efter overgangsordningen.

Stk. 6. Eventuelle uforbrugte midler i et tilskudsår overføres til hovedordningen til anvendelse i samme tilskudsår.

§ 7. Kulturministeren fastsætter regler om udformningen af de tilskudsordninger, der er nævnt i §§ 4-6.

Kapitel 3

Fordelingsudvalget

§ 8. Kulturministeren nedsætter et fordelingsudvalg, der får til opgave at træffe afgørelse om ydelse af tilskud efter denne lov.

Stk. 2. Fordelingsudvalgets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

§ 9. Fordelingsudvalget består af en formand og 4 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Ingen af udvalgets medlemmer må være repræsentanter for eller ansatte i eller have væsentlige personlige, herunder økonomiske, interesser i enkelte bladhuse eller distributionsselskaber. Udvalget beskikkes for 4 år ad gangen.

Stk. 2. Udvalgets formand skal være jurist og have indsigt i medievirksomhed.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger 1 medlem, der har bredt anerkendt ekspertise i driftsøkonomiske forhold.

Stk. 4. 1 medlem beskikkes efter indstilling af Danske Dagblades Forening.

Stk. 5. 1 medlem beskikkes efter indstilling af Dansk Journalistforbund.

Stk. 6. 1 medlem beskikkes efter indstilling af Dansk Fagpresse.

§ 10. Udvalgets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 11. Biblioteksstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for udvalget.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 12. Kulturministeren fastsætter regler om fordeling af tilskud, om indsendelse af ansøgninger og afgivelse af oplysninger, om regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse samt om vilkår for anvendelse af tilskud.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 3. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden og kan herunder bestemme, at loven har virkning fra den 1. januar 2007.

§ 14. I lov nr. 472 af 9. juni 2004 om postbefordring foretages følgende ændringer:

1. § 11, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-9 bliver herefter nr. 3-8.

2. I § 11, nr. 4, der bliver nr. 3, udgår », herunder visse momsfritagne blade til Færøerne samt momsfritagne dagblade til Grønland til særligt lave takster«.

3. I § 11, nr. 9, der bliver nr. 8, udgår », visse momsfritagne blade«.

4. § 11, nr. 10, ophæves.

Nr. 11-15 bliver herefter nr. 9-13.

5. § 12, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-9 bliver herefter nr. 4-8.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 9. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen