Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ophavsretsloven

(Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 6. juli 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1430 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 40 affattes således:

»§ 40. Vederlaget udgør for 2006 pr. minut spilletid for analoge lydbånd 0,0603 kr. og for analoge videobånd 0,0839 kr.

Stk. 2. Vederlaget udgør for 2006 for digitale lydmedier 1,88 kr. pr. stk., for digitale billedmedier 3 kr. pr. stk. og for digitale hukommelseskort 4,28 kr. pr. stk.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag reguleres fra 2007 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

2. I § 67, stk. 2, ændres »34, 47« til: »34, 39-47«.

3. I § 69, stk. 3, ændres »§§ 28 og 31-33« til: »§§ 28, 31, 32 og 39-46«.

4. § 89, stk. 3, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 9. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen