Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit C.1 - Udførsel


Formål

Udførselsproceduren anvendes i EF for varer, der fra EF's toldområde eksporteres til lande, der ikke er medlem af EF, herunder Færøerne og Grønland.

Varer, der afsendes til andre EF-lande, er således ikke omfattet af udførselsproceduren.

Udførselsordningen har primært til formål at indsamle oplysninger til brug for kontrollen med varer:

- der eksporteres fra EF's toldområde til lande uden for EF,

- der oplægges i frizoner og frihavnen,

- der oplægges på eksportoplag eller tilføres provianteringsvirksomheder.

Udførselsordningen danner også grundlag for indsamling og videregivelse af oplysninger til Danmarks Statistik, til brug ved udarbejdelsen af udenrigshandelsstatistikken.

I forbindelse med udførsel af landbrugsvarer, anvendes udførselsordningen til indsamling af oplysninger til EF-Direktoratet i de tilfælde, hvor der skal ske udbetaling af støttebeløb, fx eksportrestitutioner mv. i henhold til EF's landbrugsordninger.

Endelig kan udførselsordningen anvendes ved indsamling af oplysninger til brug ved opkrævning af eksportafgifter. Der opkræves for tiden ikke eksportafgifter i EF.

Det legale grundlag

Reglerne om udførsel findes i toldkodeksens artikel 161, 182 og 183, samt i gennemførelsesbestemmelserne. Der er under de enkelte afsnit henvist til de relevante artikler i forordningerne.

Endvidere er der i bekendtgørelsen om toldbehandling mv., fastsat nationale bestemmelser, herunder om registrering af eksportører samt opkrævning af gebyrer.

C.1.1 Registrering af eksportører

BKG § 63

Eksportører, der erhvervsmæssigt eksporterer varer, skal anmelde sig til registrering ved told- og skatteregionen.

Danske virksomheder

Anmeldelse til registrering sker på en blanket, som udleveres af told- og skatteregionen.

Det skal fremgå af anmeldelsen, om virksomheden eksporterer varer efter EF's landbrugsordninger mod udbetaling af eksportrestitution mv.

Udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder, der eksporterer varer fra Danmark, kan blive eksportørregistreret ved en herboende repræsentant, når virksomheden samtidig er/skal momsregistreres her i landet ved samme herboende repræsentant. I sådanne tilfælde hæfter den herboende repræsentant for told og afgifter mv. af de pågældende varer.

C.1.2 Udførselsordningen

Udførselsangivelsen er udformet efter EF's regler om det administrative enhedsdokument, se bilag 5 og 6.

Udførselsangivelsen er fremstillet som et blanketsæt, der anvendes i samtlige EF- og EFTA-lande, dvs. samme dokument i 18 lande.

C.1.2.1 Udførselsangivelsen

GB art. 205-217

Udførselsangivelsen findes i to udgaver.

Den ene anvendes ved udførsel af landbrugsvarer mod eksportrestitution eller andre finansielle støttebeløb, herefter benævnt Udførselsangivelse, landbrug. Angivelsen består af enhedsdokumentets eksemplar 1-3 samt en national bestemt forside, benævnt YM-blanket, se bilag 7 og 8. Angivelsen er indrettet med ekstra rubrikker til afgivelse af oplysninger til restitutionsformål mv.

Den anden og mest anvendte angivelse bruges ved udførsel af øvrige varer, fx industrivarer samt landbrugs- og gartneriprodukter, der ikke er omfattet af restitutionsordningerne. Angivelsen består af enhedsdokumentets eksemplar 1-3, men hvor kun eksemplar 2 og 3 anvendes i Danmark.

Industrivarer kan angives til udførsel på en udførselsangivelse, landbrug, hvis virksomheden fratager YM-blanketten inden angivelsen udfyldes. Endvidere kan der sammen med landbrugsvarer angives industrivarer på en udførselsangivelse, landbrug, fx tryksager sammen med landbrugsvarer.

En udførselsangivelse kan omfatte i alt 99 vareposter. Den første anføres på hovedangivelsen, og de øvrige på særlige supplementsangivelser, benævnt BIS-angivelser, med 3 vareposter på hver blanket, se bilag 6 og 8.

Virksomheder, der bruger edb til udskrivning af udførselsangivelser, kan anvende hovedangivelser som supplementsangivelser; dog ikke når enhedsdokumentet samtidigt anvendes som forsendelsesdokument.

Udførselsangivelserne skal være godkendt af Told*Skat, og anskaffes af eksportøren selv.

Udførselsangivelsens enkelte eksemplarer er til følgende brug:

Eksemplar 1 og 2 er til brug for told- og skatteregionen til kontrolformål samt som grundlag for edb-registrering af eksportoplysningerne.

Eksemplar 3 er til brug for eksportøren, som dokumentation for varernes udførsel af EF's toldområde. Dette eksemplar skal ledsage varerne til udgangstoldstedet i EF's toldområde, hvor den stedlige toldmyndighed foretager attestation for varernes udpassage.

YM-blanketten anvendes primært af EF-Direktoratet som grundlag for udbetaling af eksportrestitution. Den kan også bruges af told- og skatteregionerne i forbindelse med eventuel opkrævning af eksportafgift.

C.1.2.1.1 Fortrykte udførselsangivelser

Told- og skatteregionerne kan give registrerede eksportører tilladelse til at lade visse oplysninger fortrykke i udførselsangivelsen. Dette er under forudsætning af, at det tydeligt markeres ved overstregning og med anførsel af signatur, hvis en eller flere af de fortrykte oplysninger ikke har betydning for den pågældende udførsel.

Tilladelsen er betinget af, at der ikke ændres ved angivelsens lay-out.

C.1.2.1.2 Kopi af udførselsangivelser

Told- og skatteregionen kan udstede kopi af udførselsangivelser på betingelse af, at der fremlægges de nødvendige oplysninger, fx udførselsdato, grundregistreringsnummer og vareoplysninger.

Den udstedte kopi må forsynes med den oprindelige angivelses registreringsnummer mv. samt med oplysning om, at det er en kopi.

C.1.2.1.3 Udførselsangivelsens anvendelse

Udførselsangivelsen skal anvendes i de situationer, der er nævnt i dette afsnit under formål.

Endvidere bruges angivelsen ved oplæggelse af indenlandske varer hos provianteringsvirksomheder, ved varers tilførsel til og fraførsel fra eksportoplag respektive fremstilling under toldkontrol samt ved udførsel af varer fra toldoplag, importoplag eller Københavns Frihavnen.

Udførselsangivelse, landbrug, skal altid anvendes i følgende tilfælde:

- ved udførsel af landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution,

- ved udførsel af varer fra interventionslagre,

- ved udførsel af licenspligtige varer, for hvilke der er stillet sikkerhed,

- ved varers tilførsel til og fraførsel fra eksportoplag respektive fremstilling under toldkontrol,

- ved udførsel af varer mod opkrævning af afgifter i henhold til EF's landbrugsordninger.

C.1.2.2 Andre udførselsformularer

Proviantangivelse, G 22, se bilag 85, anvendes i stedet for udførselsangivelse:

- ved enhver leverance her i landet af proviant og andre fornødenheder til skibe og fly i udenrigsfart,

- ved leverance, foretaget af virksomheder med bevilling til provianteringsvirksomhed, af proviant og andre fornødenheder til skibe, fly, diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i udlandet,

- ved overførsel af varer mellem provianteringsvirksomheder, herunder tilsvarende virksomheder i Københavns Frihavn.

Provianteringsvirksomheder med bevilling kan altid anvende proviantangivelsen til nævnte formål, uanset om varerne udføres fra virksomhedens provianteringslager eller beskattede lager.

Virksomheder, der ikke har bevilling til provianteringsvirksomhed, skal ved nævnte leverancer afgive en udførselsangivelse.

Ved proviantering af skibe og fly i dansk toldområde med varer, for hvilke der anmodes om fraskrivning i afgiftsregnskab, fritagelse for eller godtgørelse af told og afgifter eller udbetaling af restitution, skal der afgives såvel proviantangivelse som udførselsangivelse. Proviantangivelse anses for afgivet, hvis varerne er angivet i en samlet proviantangivelse for det pågældende fartøj.

I tilfælde, hvor restitutions- og godtgørelsesbeløb opgøres månedsvis af virksomheder, der har bevilling til provianteringsvirksomhed, skal der dog ikke afgives udførselsangivelse, men varerne skal optages i proviantangivelsen.

Ved leverancer til militæret, diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer, anvendes særlige formularer, se D.5 og D.6.

C.1.2.3 Fritagelse for afgivelse af udførselsangivelse

GB art. 231

Virksomhederne er fritaget for at afgive udførselsangivelse ved udførsel af varer i nedennævnte situationer, medmindre udførslen vedrører varer, der er midlertidigt indført mod sikkerhedsstillelse for told og afgifter, og hvor sikkerhedsstillelsen skal frigives ved genudførslen.

Varerne må endvidere ikke være omfattet af særlige udførselsbestemmelser, fx veterinære, sikkerhedsmæssige eller sundhedsmæssige.

Fritagelsen omfatter herefter:

- varer, der under transitering af det danske toldområde, er i jernbanens eller postvæsenets varetægt,

- varer, der uden omladning transiterer toldområdet efter EF's forsendelsesordning, mod fremlæggelse af TIR- eller ATA-carnet eller NATO-tolddeklaration, formular 302,

- ikke-erhvervsmæssige varer, herunder rejseudstyr og rejseproviant, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods,

- varer, der udføres midlertidigt mod fremlæggelse af ATA-carnet. Forbliver varerne i udlandet, afgives udførselsangivelse efterfølgende,

- værktøj, instrumenter, redskaber o.l., som rejsende håndværkere eller kunstnere skal benytte i udlandet,

- gaveforsendelser med en detailpris i Danmark på højst 950 kr, som afsendes af en privat person her i landet. Udførslen må ikke være erhvervsmæssig, og forsendelsespapirerne skal ved afsendelsen indeholde oplysning om, at det drejer sig om gaveforsendelse,

- kranse og blomster til udsmykning af grave,

- udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer og fly,

- danske motorkøretøjer, der midlertidigt udføres,

- skibe og både, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl,

- udenlandske og danske jernbanevogne og fly, der ikke er genstand for salg eller udlejning,

- heste til trav, galop, cirkus eller ridning, der midlertidigt udføres, eller som genudføres efter midlertidigt ophold her i landet for udenlandsk regning,

- bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave,

- manuskripter, tidsskrifter mv., der er trykt her i landet og som af danske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere, der afsætter direkte til forbrugerne,

- frimærker til bytning,

- kister med menneskelig og urner med aske,

- vareprøver med en værdi på højst 500 kr., der ikke er genstand for salg eller bytte. Emballage og forsendelsespapirer skal være mærket "Vareprøver",

- klicheer og papmatricer,

- sportseffekter til sportsudøvelse i udlandet eller genudførsel af tilsvarende effekter,

- penge og værdipapirer mv.,

- udførsel af godsregistrerede, ikke fortoldede varer til Københavns Frihavn, når varerne oplægges på virksomhedens eget lager i Københavns Frihavn og der ved varernes oplæggelse afgives fortoldningsangivelse.

Told- og skatteregionen kan i andre lignende tilfælde fravige kravet om afgivelse af udførselsangivelse.

C.1.2.4 Udfyldning af udførselsangivelse

TK art. 62

GB art. 199

Eksportøren har fuld deklarationspligt, dvs. at udførselsangivelsen ved indleveringen til told- og skatteregionen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for ekspeditionens gennemførelse, herunder oplysninger til brug i den efterfølgende kontrol.

Hvis der ønskes godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter af varerne, eller hvis varerne er bestemt til genindførsel mod told- eller afgiftslempelse, skal udførselsangivelsen indeholde de oplysninger, som er nødvendige for told- og skatteregionens kontrol med godtgørelses- eller fritagelsesbegæringen, eller som er nødvendige for at give told- og afgiftslempelse.

Hvis der skal opkræves eksportafgifter, skal udførselsangivelsen indeholde de for opkrævningen nødvendige oplysninger.

Udførselsangivelsen udfyldes på maskine eller edb-printer. Angivelser, der er udfyldt med læselig og tydelig håndskrift, kan dog antages, hvis ekspeditionen i sin helhed afsluttes i Danmark.

Angivelsen skal som hovedregel udfyldes på dansk, men angivelser, der er udfyldt på engelsk, tysk eller fransk kan antages.

Udførselsangivelser kan også udfærdiges på blankt papir ved udskrivning på laserprinter etc. ved hjælp af offentlige eller private edb-systemer. I sådanne tilfælde skal disse angivelser opfylde alle formkrav, som er fastsat i forordningerne om EF's administrative enhedsdokument, blandt andet ved rubricering i overensstemmelse med standardmodellen, bortset fra hvad angår:

- trykkefarve,

- benyttelse af kursivskrift,

- trykning af bund i visse rubrikker.

Skal der foretages ændringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anføres. Alle ændringer bekræftes af brugeren og påtegnes udtrykkeligt af told- og skatteregionen. Told- og skatteregionen kan i givet fald forlange, at der indleveres en ny angivelse.

Supplementsangivelser anvendes på tilsvarende måde som hovedangivelsen, dog skal rubrikker nr. 31, varebeskrivelser der ikke anvendes, overstreges.

C.1.2.4.1 Almindelig udførselsangivelse

Udførselsangivelse i form af eksemplar 2 og 3 af EF's enhedsdokument anvendes i princippet for alle varer, med undtagelse af landbrugsvarer, der udføres mod udbetaling af eksportrestitution mv.

Hvis der benyttes det 4-sidede enhedsdokument som udførselsangivelse, skal rubrikkerne 12, 36, 42, 43 og 45 ikke udfyldes. Disse rubrikker er ikke medtaget i eksemplar 1-3 i det 8-sidede enhedsdokument.

C.1.2.4.2 Udførselsangivelse, landbrug

Angivelsen anvendes for varer under EF's landbrugsordninger, dvs. for varer, for hvilke der kræves udbetalt eksportrestitution.

Enhedsdokumentets eksemplar 1-3 og forsiden benævnt YM-blanket udfyldes som beskrevet for andre varer.

I tilknytning hertil skal der afgives supplerende oplysninger til restitutionsformål, jf. bestemmelser fastsat i overensstemmelse med EF-direktoratets EKSPORTØRVEJLEDNING.

C.1.2.5 Indlevering af udførselsangivelse

TK art. 161, stk. 5

GB art. 790

Varer, der skal eksporteres, skal som hovedregel angives til udførsel og frigives af toldmyndighederne i den EF-medlemsland, hvor eksportøren er hjemmehørende.

C.1.2.5.1 Varer, bortset fra landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

For varer under den almindelige udførselsordning, gælder, at varerne og udførselsangivelsen skal frembydes til udførselskontrol ved en told- og skatteregion. Er alle betingelser opfyldt, frigiver told- og skatteregionen varerne til udførsel.

GB art. 791 og 794

Varer, der ikke er undergivet forbud eller restriktioner, og hvis værdi pr. forsendelse og pr. eksportør ikke overstiger 24.000 kr., kan angives til eksport direkte ved udgangstoldstedet i EF, når eksporten foretages af eksportøren selv.

C.1.2.5.2 Landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

For landbrugsvarer, der udføres mod eksportrestitution mv. gælder, at varerne efter særlige regler, som er fastsat på grundlag af kontrolforskrifter i forbindelse med EF's landbrugsordninger, skal kontrolleres på indladningsstedet, dvs. i eller i forbindelse med eksportørens egne lokaler.

Formålet med indladningskontrolformen er, at varerne optælles og kontrolleres i lokaler, der rummer de forhold med hensyn til temperatur, fugtighed mv., der er mest gunstige for varernes holdbarhed. Det samme hensyn til varernes kvalitetsbevarelse kan ikke tages ved udpakning og kontrol på andre lokaliteter.

Det er et kontrolkrav, at der mindst 24 timer før varernes indladning i transportmidlet indsendes en skriftlig forudanmeldelse til told- og skatteregionen, evt. pr. telefax.

Told- og skatteregionen fastsætter formen og indholdet af forudanmeldelsen efter aftale med virksomheden, men anmeldelsen skal dog mindst indeholde følgende oplysninger:

- varekode i henhold til EF-direktoratets EKSPORTØRVEJLEDNING,

- vægt, evt. ca.-vægt,

- tidspunktet for indladningens påbegyndelse og varernes planlagte afgang fra virksomheden,

- ved indladning af varer, hvor indladningen strækker sig over mere end én dag, fx korn mv., oplysning om datoen for indladningens påbegyndelse, indladningens forventede afslutning samt navn og adresse på det lager, silo mv., hvorfra varerne fraføres til eksport.

Udførselsangivelse, landbrug, skal på det anmeldte indladningstidspunkt foreligge i virksomheden i udfyldt og underskrevet stand, så indladningskontrol kan foretages på grundlag af angivelsens oplysninger.

Hvis varerne ikke udtages til indladningskontrol, skal udførselsangivelsen, landbrug, indleveres til den told- og skatteregion, hvortil forudanmeldelse er indleveret, og hvor varerne efter de almindelige regler frigives til udførsel.

Udførselsangivelsen skal indleveres inden varerne afgår til det toldsted, hvor de forlader EF's toldområde eller hvor der startes en EF-forsendelse.

Skal varerne samtidig angives til fællesskabsforsendelse, følges reglerne herfor, se B.1.

For virksomheder, der har tilladelse som godkendt afsender eller godkendt eksportør, er forudanmeldelse af eksporten obligatorisk for alle varearter, se beskrivelserne af disse procedurer under de enkelte ordninger, C.1.4.4.

C.1.2.5.3 Antagelsesdato for angivelsen

Fællesbestemmelser for alle varer

På den dato, hvor varerne frembydes for told- og skatteregionen og angives til udførsel og hvor udførselsangivelsen samtidigt indleveres i underskrevet stand, antager told- og skatteregionen udførselsangivelsen. Angivelsen forsynes med et grundregistreringsnummer og en dato, der benævnes antagelsesdatoen.

Antagelsesdatoen er satsdato for eventuelle eksportafgifter og restitutionsbeløb. For at sikre, at antagelsesdatoen for udførselsangivelser til enhver tid fastsættes efter ensartede retningslinier, er antagelsesdatoen altid den dato, hvor varerne ifølge ovenstående er frembudt for told- og skatteregionen.

Supplerende bestemmelser for landbrugsvarer mod eksportrestitution

Ved udførsel af landbrugsvarer mod eksportrestitution vil antagelsesdatoen være den dato, der i den skriftlige forudanmeldelse af eksporten er angivet som indladningstidspunkt for varerne.

I tilfælde, hvor fysisk kontrol på indladningsstedet ikke foretages af told- og skatteregionen, vil antagelsesdatoen blive indsat i udførselsangivelse, landbrug, af told- og skatteregionen, når angivelsen som foreskrevet indleveres med henblik på varernes frigivelse til udførsel.

Det kan forekomme, at indladningen i transportmidlet strækker sig over mere end én dag, fx ved indladning af korn i skibe. Derfor har EF-Direktoratet bestemt, at antagelsesdatoen for sådanne varer skal fastsættes efter samme regler som for andre varer, dvs. det tidspunkt, hvor indladningen ifølge forudanmeldelsen skal påbegyndes.

Det er uden betydning, hvor mange dage indladningen varer, eller om indladningsforløbet overskrider en månedsgrænse.

Antagelsesdatoen er som nævnt sædvanligvis satsdato, dvs. datoen for fastsættelse af eksportafgiftssatser og restitutionssatser mv.

I tilfælde, hvor der i forbindelse med eksporten fremlægges forudfastsættelsesattester mv., vil satsdatoen dog være fastsat i overensstemmelse med dette dokument.

C.1.2.5.4 Udførsel af varer med jernbane eller post

GB art. 793

BKG § 70

For de fleste varer, der angives til udførsel med jernbane eller post, er henholdsvis DSB og Postvæsenet udførselskontrollerende myndighed, og udførselsangivelsen kan derfor indleveres direkte til jernbanen eller postvæsenet.

Følgende varer, der udføres med jernbane eller post skal dog altid angives til udførsel ved en told- og skatteregion:

- varer, der forsendes efter EF's ordning for EF-forsendelse,

- varer, der udføres mod fremlæggelse af TIR- eller ATA-carnet,

- spiritus, ethanol og vin med mere end 18 rumfangsprocent alkohol samt tobaksvarer og cigaretpapir, der udføres i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter,

- varer, der udføres til reparation eller anden behandling i udlandet med henblik på efterfølgende genindførsel i uforandret stand mod toldlempelse,

- varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, medmindre told- og skatteregionen har fritaget virksomheden for at frembyde varerne,

- varer, for hvilke der kræves udbetalt eksportrestitution,

- varer, for hvilke der er fastsat bestemmelser om opkrævning af eksportafgift,

- varer, der er licenspligtige eller underkastet andre restriktioner,

- varer, for hvilke der opkræves/udbetales udligningsbeløb,

- varer, der er omfattet af varefortegnelse A, bilag 1, i Industriministeriets bekendtgørelse om udførsel af visse strategiske varer, benævnt COCOM,

- godsregistrerede varer.

C.1.2.5.5 Forudindlevering af udførselsangivelse

GB art. 201

Udførselsdokumenter kan indleveres til told- og skatteregionen, inden varerne frembydes til kontrol.

I den almindelige ekspeditionstid kan forudindlevering finde sted uden særlig tilladelse fra told- og skatteregionen.

Uden for ekspeditionstiden kan forudindlevering kun finde sted efter tilladelse fra told- og skatteregionen.

Told- og skatteregionen kan fastsætte en tidsfrist for varernes frembydelse. Efter tidsfristens udløb anses angivelserne for ikke at være indgivet.

C.1.2.5.6 Efterfølgende udstedelse af udførselsangivelser

GB art. 795

Varer, der ikke udføres mod eksportrestitution mv.

Efter anmodning fra virksomheden kan told- og skatteregionen attestere udførselsangivelser, efter at varerne er udført af toldområdet.

Til bekræftelse af udførslen fremlægges transportdokumentation og dokumentation for, at varerne er ankommet til og indført i modtagerlandet. Endvidere fremlægges dokumentation for, at eksportøren har modtaget betaling eller lignende fra den udenlandske modtager.

Angivelsen skal forsynes med oplysning om, at den er udstedt efterfølgende.

C.1.2.5.7 Faktura mv.

TK art. 62

GB art. 221

For varesendinger, hvor den samlede udførselsværdi pr. angivelse overstiger 20.000 kr, skal eksportøren afgive et eksemplar af den udfærdigede faktura. Fotokopi af fakturaen kan antages.

Fakturaen skal indeholde oplysninger om:

- eksportørens navn og adresse,

- fakturaens dato og nummer,

- modtagerens navn og adresse,

- kollienes antal, art, mærke og numre og bruttovægt,

- en nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomængde for hver vareart, herunder stykantal, vægt eller mål,

- specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.

Ved udførsel af bøger til private i udlandet kan der ses bort fra kravet om fremlæggelse af faktura, når virksomheden sædvanligvis ikke udsteder faktura men anvender giroindbetalingskort, som følger forsendelsen.

Andre dokumenter

Udførselsangivelsen skal endvidere være vedlagt de erklæringer og dokumenter, fx certifikater, attester, tilladelser, licenser og bevillinger, som er foreskrevet i de særlige udførsels- og transiteringsbestemmelser, der af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for varer af den pågældende art.

Hvis der i forbindelse med udførslen skal fremlægges kontroleksemplar T5, skal eksemplaret være udfyldt efter bestemmelserne i EF's retsforskrifter.

Når samme vare frembydes i flere kolli, kan told- og skatteregionen, hvis forholdene taler derfor, kræve, at der fremlægges en pakkeliste over indholdet i hver kolli.

C.1.2.5.8 Efterfølgende aflevering af faktura

Danske virksomheder

Told- og skatteregionen kan give registrerede eksportører tilladelse til efterfølgende aflevering af faktura ved udførsel af landbrugsvarer og varer omfattet af særlige udførselsbestemmelser, når disse eksportører har tilrettelagt forretningsgangen i deres virksomhed på en sådan måde, at faktureringen ikke sker samtidig med varernes afsendelse.

Virksomhederne skal efter månedens udgang, og senest den 10. i den efterfølgende måned, aflevere fakturaer for de varer, som er udført efter ordningen i den pågældende måned, og for hvilke der anmodes om eksportrestitution.

Fakturaerne skal være ledsaget af en meddelelse med oplysninger om SE-nummer, told- og skatteregionens kode, tilladelsens nummer og dato samt den periode fakturaerne vedrører.

Told- og skatteregionens grundregistreringsnummer og -dato skal anføres på fakturaen/fakturaerne, der vedrører den enkelte udførselsangivelse.

Nærmere oplysning fås hos told- og skatteregionen.

Udenlandske virksomheder

Told- og skatteregionerne kan give udenlandske virksomheder, der er registreret ved regionen, tilladelse til efterfølgende at aflevere faktura for varer, der udføres til udlandet.

Tilladelsen kan gives til virksomheder, som har tilrettelagt forretningsgangen på en sådan måde, at faktureringen ikke sker samtidig med varernes afsendelse.

C.1.2.6 Toldbehandling til udførsel

EF's bestemmelser om udførsel af varer fra EF's toldområde er opbygget som en 2-trins procedure:

- angivelse til udførsel,

- frembydelse til udpassage.

C.1.2.6.1 Angivelse til udførsel

GB art. 790

Angivelse til udførsel af varer, der skal udføres af EF's toldområde, finder sted efter følgende retningslinier, se C.1.2.5.

Udførselsangivelsen skal indgives til en dansk told- og skatteregion.

Når udførselsangivelsen er indleveret til told- og skatteregionen, forsynes den med ekspeditionsnummer og dato.

Efter afsluttet ekspedition og kontrol, udleverer told- og skatteregionen udførselsangivelsens eksemplar 3 til eksportøren eller dennes repræsentant med attest om, at varerne er frigivet til udførsel.

Ved angivelse af landbrugsvarer til udførsel mod eksportrestitution, udleverer told- og skatteregionen udførselsangivelsens eksemplar 1 til eksportøren. Dette eksemplar følger varerne til udgangstoldstedet eller forsendelsestoldstedet, hvor det påføres attest om varernes udpassage af EF's toldområde eller angivelse til ordningen for EF-forsendelse.

C.1.2.6.2 Frembydelse til udpassage

GB art. 793

Varer, der er frigivet til udførsel, skal sammen med udførselsangivelsens eksemplar 3 frembydes for toldmyndighederne på udgangstoldstedet i EF's toldområde. For landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution skal endvidere angivelsens eksemplar 1 fremlægges.

Som udgangstoldsted i EF's toldområde betragtes:

- det sidste toldsted inden varerne forlader EF's toldområde,

- for varer, der udføres med jernbane, som postforsendelse, ad luftvejen eller ad søvejen, det toldsted, der fører tilsyn med det sted, hvor varerne med henblik på transport til et ikke-EF-land overtages af medlemslandets jernbanevirksomheder eller postmyndigheder, af luftfartsselskaberne eller af rederierne,

- for varer, der udføres i rørledninger og for elektricitet, det toldsted, der af det pågældende EF-land er tillagt kompetance som udgangstoldsted for sådanne varer,

- det toldsted, hvor varerne henføres under EF's ordning for fællesskabsforsendelse, bortset fra de situationer, hvor fællesskabsforsendelsen alene har til formål at lade varerne transitere EFTA-lande under transport mellem to EF-lande, eller det toldsted, hvor varerne henføres under TIR-transportordningen.

Hvis udførsels- og forsendelsesangivelser/TIR-carneter indgives til told- og skatteregionen samtidigt, afsluttes udførselsekspeditionen med det samme.

I forsendelsesangivelsen/TIR-carnetet skal anføres EKSPORT med rødt, hvorved det over for toldmyndighederne på udgangstoldstedet tilkendegives, at varerne i eksportørens hjemland er behørigt toldbehandlet til udførsel.

Udgangstoldstedet kontrollerer, at de frembudte varer er identiske med de, der er tilladt frigivet til udførsel. Derefter afgives attest om varernes faktiske udførsel af EF's toldområde på bagsiden af udførselsangivelsens eksemplar 3, der tilbageleveres til eksportøren eller dennes repræsentant som dokumentation for udførslen.

Konstaterer toldmyndighederne på udgangstoldstedet uoverensstemmelser, underrettes eksportørens told- og skatteregion herom.

GB art. 794

Varer, der ikke er undergivet forbud eller restriktioner, og hvis værdi pr. forsendelse og pr. eksportør ikke overstiger 24.000 kr., kan angives til eksport direkte ved udgangstoldstedet i EF, når eksporten forestås af eksportøren selv.

C.1.2.6.3 Øvrige regler for udførsel

TK art. 68 og 78

GB art. 239-243

Ved toldbehandling til udførsel er told- og skatteregionen berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge varernes beskaffenhed. Efter undersøgelsens afslutning er eksportøren, hvis han anmoder om det, berettiget til at få udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået til undersøgelsen.

Det påhviler eksportøren eller den der på hans vegne foretager udførslen, at foretage det nødvendige arbejde med ud- og indpakning, vejning og måling mv. af hensyn til undersøgelse af varerne.

Eksportøren må frembyde varerne for told- og skatteregionen i så god tid, at de nødvendige kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

Udførselsangivelsen med tilhørende bekræftelsesdokumenter kan for varer, der udføres med jernbane eller post, og som ikke skal frembydes for told- og skatteregionen forinden udførslen, indleveres direkte til jernbanen eller postvæsenet.

Når jernbanestationen eller posthuset har modtaget varerne til udførsel og forsynet enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3 med attest herom, bliver eksemplar 3 udleveret af jernbanen eller postvæsenet til eksportøren eller dennes repræsentant. Jernbanen eller posthuset sørger for, at udførselsangivelsens eksemplar 2 bliver afleveret til told- og skatteregionen.

Ved udførsel med jernbane og post af varer, som forinden udførslen skal frembydes for told- og skatteregionen, se C.1.2.5.4, skal udførselsangivelsen med tilhørende bekræftelsesdokumenter indleveres til den told- og skatteregion, i hvis distrikt jernbanestationen/posthuset er beliggende.

Told- og skatteregionen påtegner enhedsdokumentet med oplysning om, at varerne er frigivet til udførsel. Eksemplar 2 og 3 udleveres til eksportøren eller dennes repræsentant til fremlæggelse for jernbanen eller postvæsenet.

Når jernbanestationen eller posthuset har modtaget varerne til udførsel, forsynes enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3 med attest herom og eksemplar 3 tilbageleveres til eksportøren eller dennes repræsentant. Jernbanen eller posthuset vil sørge for, at udførselsangivelsens eksemplar 2 bliver afleveret til told- og skatteregionen.

C.1.2.7 Annullering af udførselsekspedition

GB art. 796

Hvis varer, der er frigivet til eksport, ikke forlader EF's toldområde, skal den told- og skatteregion, der har frigivet varerne til udførsel, straks underrettes herom.

Eksemplar 3 af eksportangivelsen eller edb-udskrifter mv. skal straks tilbageleveres til denne region.

C.1.3 Lettelser i deklarationspligten

GB art. 279-280

Tærskelværdiordningen

Lettelsen i deklarationspligten omfatter varer, der udføres her fra landet med en værdi pr. vareart/varekode på 6.500 kr. eller derunder og med en nettovægt på 1.000 kg eller derunder. Ved udførsel af varer til Færøerne og Grønland er værdigrænsen for anvendelse af ordningen dog fastsat til 3.000 kr. pr. vareart/varekode.

Hvis udførselsangivelsen også benyttes som forsendelsesangivelse, og dokumentet skal udfyldes ved gennemskrivning, kan ordningen kun benyttes, hvis kravene til forsendelsdokumentets udfyldning, blandt andet med hensyn til varebeskrivelse, opfyldes.

For visse varer/ekspeditionstyper er det af told- og afgiftsmæssige årsager ikke muligt at afskaffe en del af oplysningerne. Disse varer/ekspeditioner er dog ikke udelukket fra ordningen, men lettelserne er begrænsede.

C.1.3.1 Ekspeditioner med begrænsede lettelser

Ekspeditioner med begrænsede lettelser vedrører:

- varer, for hvilke der gælder særlige udførselsbestemmelser af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde. Det drejer sig hovedsageligt om varer, der i Brugstariffens rubrik Varebestemmelser under udførsel, U, er markeret med et tal eller et bogstav,

- punktafgiftspligtige varer, der udføres af punktafgiftsregistrerede virksomheder,

- varer, der er omfattet af EF's markedsordninger for landbrugsvarer mv.,

- varer, der udføres fra aktiv forædling, fra forarbejdning under toldkontrol eller til passiv forædling,

- varer, der fraføres oplag, herunder lagre i Københavns Frihavn og provinteringsvirksomheder,

- varer, der er bestemt til genindførsel, fx vareprøver og varer til demonstration, afprøvning eller i udvalg.

Ved disse ekspeditioner er man fritaget for at udfylde følgende rubrikker i udførselsangivelsen:

18 Transportmidlets nationalitet,

19 Container,

21 Grænseoverskridende transportmiddel,

25 Transportmåde,

29 Udgangstoldsted.

Øvrige rubrikker skal udfyldes på normal måde.

C.1.3.2 Ekspeditioner med maksimale lettelser

Ved de øvrige ekspeditionstyper er man fritaget for at angive de fleste oplysninger. Der skal kun udfyldes følgende rubrikker:

2 Afsender,

5 Vareposter,

17a Bestemmelsesland,

31 Varebeskrivelse,

32 Varepost nr.,

38 Nettomasse,

46 Statistisk værdi,

54 Underskrift.

Ved udførsel af godsregistrerede varer skal rubrik 40 og eventuelt rubrik 44, overskydende godsregistreringsnumre, udfyldes.

C.1.3.3 Flere varer på samme angivelse

Omfatter en angivelse flere forskellige varer/varekoder forholdes forskelligt afhængigt af, om alle varer hver især har en værdi på 6.500 kr og derunder og samtidig er berettiget til maksimale lettelser, jf. ovenfor, eller om en eller flere varer har en værdi over 6.500 kr., respektive ikke er berettiget til maksimale lettelser.

Alle varer berettiget

Varerne kan angives samlet, dvs. som én varepost med den samlede værdi og den samlede nettovægt. Såfremt der ikke findes en dækkende betegnelse, angives varerne under betegnelsen andre varer.

En eller flere varer er ikke berettiget

Varerne kan ikke angives på samme angivelse. Såfremt dette ønskes, kan den tidligere tærskelværdiordning indtil videre benyttes, se nedenfor.

C.1.3.4 Tidligere tærskelværdiordning

Den oprindelige tærskelværdiordning, gældende indtil oktober 1989, har mere begrænsede lettelser, idet alle rubrikker med enkelte undtagelser skal udfyldes. Den omfatter kun de varer/ekspeditioner, der ifølge ovenstående er berettiget til maksimale lettelser.

Ordningen kan indtil videre bruges ved ekspeditioner, hvor kun en del af varerne er omfattet af ordningen.

Der gælder følgende afvigelser fra de almindelige udfyldningsregler til nævnte rubrikker:

31 Varebeskrivelsen anføres som andre varer,

33 Varenummeret anføres som 9990.99.02.0,

34a Oprindelsesland anføres som 008.

Er flere af varerne omfattet af lettelsen, kan de angives samlet, således at:

35 Bruttomassen angives samlet,

38 Nettomassen angives samlet,

46 Statistisk værdi angives samlet.

C.1.4 Forenklede procedurer

TK art. 76

EF-reglerne omfatter forskellige forenklede angivelses- og procedureregler, der kan anvendes i forbindelse med udførsel af varer.

Endvidere kan virksomhederne på nærmere fastsatte betingelser blive tilsluttet Told*Skat's edb-løsninger.

Fælles for samtlige forenklede løsninger er, at der skal indhentes tilladelse hos told- og skatteregionen til at anvende ordningerne. Tilladelserne indeholder beskrivelse af de fordele og betingelser, der er knyttet til ordningerne samt det ansvar over for told- og skattemyndighederne, som påhviler virksomheder, blandt andet om overholdelse af visse regnskabs- og kontrolforskrifter.

I det følgende er kort beskrevet de almindeligt anvendte forenklede ordninger og de begrænsninger, der er knyttet hertil.

C.1.4.1 Periodeangivelser på EF's enhedsdokument

GB art. 282

Registrerede eksportører, der regelmæssigt eksporterer varer, kan få tilladelse til at afgive en samlet opgørelse over udførte varer for en nærmere fastsat periode, normalt en måned. Opgørelsen afgives på EF's enhedsdokument.

Ved hver udførsel skal en forenklet udfyldt udførselsangivelse sammen med varerne frembydes for den udførselskontrollerende told- og skatteregion, og udførselsprocedurerne skal følges, se C.1.2.6.

Den forenklede angivelse består af enhedsdokumentets eksemplar 3. Dokumentet udfyldes efter regler fastsat af told- og skatteregionen, men følgende rubrikker skal altid være udfyldt:

1. Angivelse,

2. Afsender/Eksportør,

14. Klarerer,

17. Bestemmelsesland,

28. Finansielle oplysninger,

31. Kolli og varebeskrivelse,

33. Varekode,

38. Nettomasse i kg,

44. Supplerende oplysninger,

54. Sted, dato og underskrift.

I rubrik 28 anføres oplysning om fakturanummer og -dato, og i rubrik 44 skal anføres: Forenklet procedure - periodeangivelse, samt nummer og dato på den udstedte tilladelse.

Ved udførsel direkte fra Danmark, kan virksomhederne, i stedet for EF's enhedsdokument, anvende en specifikation i ét eksemplar, hvis indhold og udformning skal være godkendt af told- og skatteregionen. Der vil sædvanligvis kunne anvendes en af virksomheden udstedt faktura eller andet forretningsdokument.

Tilladelse til periodeangivelse kan ikke opnås ved udførsel af følgende varer:

- varer, der er omfattet af EF's landbrugsordninger, og som udføres mod restitution, monetære udligningsbeløb, licens eller for hvilke der er fastsat bestemmelser om opkrævning af eksportafgift mv.,

- varer, for hvilke der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde gælder særlige udførselsbestemmelser eller for hvilke der er fastsat andre handelsmæssige bestemmelser samt varer fra aktiv forædling og varer mod toldgodtgørelse.

C.1.4.2 Særlige periodeangivelser

Registrerede eksportører kan få tilladelse til at undlade at afgive udførselsangivelse ved hver enkelt udførsel af:

- frimærker og mønter til samlerbrug, bøger, noder, kataloger, prislister, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, for så vidt de enkelte forsendelser har en salgsværdi på under 5.000 kr.,

- småforsendelser omfattende andre varer end frimærker, mønter og bøger mv., hvis udførselsværdien ikke overstiger 6.500 kr. For udførsler til Grønland og Færøerne må værdien for varer henhørende under samme varekode højst udgøre 3.000 kr.,

- varer, der i erhvervsmæssigt øjemed udføres som håndbagage eller medføres i et privat motorkøretøj. Virksomhederne kan på visse betingelser holde udførslen af sådanne varer uden for den momspligtige omsætning, blandt andet under forudsætning af, at der fremlægges attest fra toldmyndighederne i indførselslandet for, at varerne er indført der. Endvidere er der visse regnskabsmæssige krav.

Tilladelserne er betinget af, at der for hver måned afleveres oplysninger om de foretagne udførsler.

C.1.4.3 Angivelse til udførsel via edb

GB art. 222-224

On-line

Registrerede virksomheder kan blive tilsluttet Told*Skat's on-line eksportsystem, hvor man kan vælge mellem batch-løsningen med periodisk filoverførsel og terminalløsningen, computer til computer.

Magnetbånd-/diskette

Registrerede virksomheder kan få tilladelse til at aflevere eksportoplysninger periodisk på magnetbånd eller diskette.

Told- og skatteregionens tilladelse er betinget af forudgående test af dele af virksomhedens edb-systemer og godkendelse af en prøvediskette/bånd fra eksportørens edb-anlæg, ledsaget af et uredigeret prøveprint med oplysningerne på prøvemediet.Fællesregler for edb-løsningerne

Edb-løsningerne kan med fordel anvendes af virksomhederne, især i tilfælde, hvor virksomhedens eget edb-system er indrettet således, at allerede eksisterende oplysninger i forretningsregnskabet kan genbruges ved indberetning af eksportoplysninger til Told*Skat's edb-system.

For edb-løsningerne gælder, at disse kan anvendes ved udførsel af de fleste varer, indtil videre med undtagelse af:

- varer, der er omfattet af EF's landbrugsordninger, og som udføres mod restitution, monetære udligningsbeløb, licens eller for hvilke der er fastsat bestemmelser om opkrævning af eksportafgift mv.,

- varer, for hvilke der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde gælder særlige udførselsbestemmelser eller for hvilke der er fastsat andre handelsmæssige bestemmelser samt varer fra aktiv forædling og varer mod toldgodtgørelse.

I forbindelse med de enkelte udførsler gælder, at eksportoplysningerne skal være indsat i virksomhedens edb-system inden varerne kan angives til udførsel. For så vidt angår on-line terminalløsningen skal der endvidere være modtaget tilbagesvar fra Told*Skat's edb-system om, at oplysningerne er accepteret i systemet.

Varerne skal angives til udførsel ved told- og skatteregionen under samtidig fremlæggelse af et af følgende dokumenter i underskrevet stand, der er udskrevet fra virksomhedens edb-system, og som indeholder de eksportoplysninger, der er indberettet af virksomheden:

- eksemplar 3 af EF's enhedsdokument,

- et print, udskrevet på laserprinter eller lignende, og som er opbygget, rubriceret og udfyldt som EF's enhedsdokument,

- en printmodel, særligt fremstillet af Told- og Skattestyrelsen, som er opbygget efter rubriceringen i EF's enhedsdokument, og som på dansk, tysk, engelsk og fransk tilkendegiver at være et godkendt udførselsdokument.

Herefter skal de almindelige udførselsprocedurer følges, se C.1.2.6.

I tilfælde, hvor udpassagen fra EF's toldområde finder sted direkte fra Danmark, kan i stedet for ovennævnte edb-udskrifter fremlægges en mere uformel udskrift fra virksomhedens edb-system, der indeholder de samme oplysninger. Nærmere oplysninger fås hos told- og skatteregionen.

Eksemplar 3 af udførselsangivelsen/edb-printet, med diverse attestationer, indgår i virksomhedens eksportdokumentation.

C.1.4.4 Godkendt afsender/godkendt eksportør

Told- og Skatteregionen kan give eksportører og speditører mv. tilladelse til:

- at forsende varer som godkendt afsender iht. EF's forsendelsesordning, se B.1,

- at udføre varer som godkendt eksportør iht. EF-reglen om udførsel af varer.

C.1.4.4.1 Godkendt afsender

Told- og skatteregionerne kan meddele eksportører og speditører mv. tilladelse til at forsende varer som godkendt afsender i henhold til EF's forsendelsesordning, se B.1. For speditører mv., kan tilladelse indtil videre gøres betinget af, at virksomheden er tilsluttet eller samtidig tilslutter sig en af Told*Skat's edb-løsninger.

Om de nærmere regler om anvendelse af EF's forsendelsesordning, herunder om sikkerhedsstillelse og toldforsegling af transporter mv., se B.1.

Begrænsninger

Ordningen kan indtil videre ikke anvendes ved udførsel/forsendelse af følgende varer:

- spiritus, vin, frugtvin, tobaksvarer og cigaretpapir samt benzin,

- varer, for hvilke der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde gælder særlige udførselsbestemmelser.

Udstedelse af tilladelse

Ansøgning om tilslutning til ordningen skal indsendes til og behandles af den told- og skatteregion, hvor virksomheden er registreret.

Tilladelsen gælder herefter for alle virksomhedens afdelinger, men særlige aftaler, udover hvad de almindelige regler foreskriver, skal indgås med de told- og skatteregioner, hvorunder de enkelte afdelinger hører.

Tilladelserne indeholder de nærmere regler for anvendelse af ordningen.

Tilladelserne er forskellige alt efter, om de skal udstedes til eksportører eller speditører, og om de skal anvendes til forsendelse af almindelige varer eller landbrugsvarer mod eksportrestitution.

I sidstnævnte tilfælde er de særlige FEOGA-kontrolregler, herunder krav om forudanmeldelse af forsendelserne og forhøjet sikkerhedsstillelse, indbygget i tilladelserne.

Tilladelserne giver virksomheden mulighed for selv at udstede udførselsangivelser, forsendelsesangivelser, T-2 L-dokumenter samt kontroleksemplarer T-5, uden at fremlægge disse for regionen, samt til at udføre og forsende varerne uden told- og skatteregionens mellemkomst.

Godkendte afsendere skal i en særlig fortegnelse registrere udstedte angivelser/dokumenter. Fortegnelsen kan udskrives via edb, og skal som et minimum indeholde de anførte oplysninger, som er beskrevet i tilladelserne.

Fortegnelserne opbevares i virksomheden, og udleveres på forlangende til told- og skatteregionen.

Forinden tilladelse udstedes, skal virksomheden enten have stillet sikkerhed i henhold til EF's forsendelsesordning eller udelukkende have forsendelser omfattet af fritagelsesbestemmelserne, fx ved skibsforsendelser fra dansk havn til en havn i et EFTA-land, hvor forsendelsesangivelsen afsluttes. Endvidere skal der for speditører mv. eventuelt være truffet aftale om godkendelse af edb-systemet vedrørende on-line eller magnetbånd/disketteproceduren.

Der skal være truffet aftale om plombering. Plomberne skal være godkendt af told- og skatteregionen og virksomhederne kan for tiden anvende følgende plombetyper:

- Tyden Seal, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret og ipræget virksomhedens SE-nummer,

- Rulleplomber, dvs. de traditionelle toldplomber, der påsættes omkring en godkendt snøre med en plomberetang, som er forsynet med et identifikationsmærke på 4 eller 5 cifre. Mærket består af told- og skatteregionskoden efterfulgt af en bogstav-/talkombination, fx 42A16. Dette mærke præges i plomben i forbindelse med påsætning.

For visse udførsler af kødvarer, bliver der fra slagterivirksomheden påsat en særlig veterinærforsegling af mærket One-seal. Denne forsegling kan ikke erstatte den forsegling, der skal anvendes ved forsendelse af varer.

Forsendelsesangivelser og udførselsangivelser skal i rubrik C, og kontroleksemplarer T5 i rubrik A, forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af regionen. I visse situationer kan regionen fastsætte, at stemplet skal anbringes i rubrik A i samtlige angivelser. Stemplet skal i henhold til EF's bestemmelser være fremstillet af metal og skal indeholde følgende oplysninger:

- Told*Skat's bomærke eller "DK",

- regionens navn,

- løbenummer,

- udstedelsesdato,

- virksomhedens navn,

- tilladelsens nummer.

Told- og skatteregionen kan godkende, at stemplet istedet er fortrykt på dokumenterne.

Tilladelser bliver ved udstedelsen tildelt et nummer, der efter tilladelsens art kan bestå af et bogstav eller en bogstav-/talkombination, efterfulgt af et 3-cifret nummer, der starter fra nummer 010.

I tilfælde, hvor tilladelser er udstedt efter tidligere modeller eller nummersystemer, bliver tilladelserne ikke ændret, bl.a. af hensyn til, at virksomhederne kan beholde de særligt fremstillede metalstempler, der kræves til ordningen. Nærmere om disse stempler er beskrevet omkring EF's forsendelsesordning, se B.1.

Ved edb-udskrivning af angivelser, kan virksomhederne blive fritaget for at underskrive angivelsen.

C.1.4.4.1.1 Forudanmeldelse af forsendelser

Varer, der ikke er omfattet af EF's landbrugsordninger

Inden en forsendelse afgår, skal der ske en anmeldelse af den forestående ekspedition til den told- og skatteregion, i hvis distrikt varerne indlades til forsendelse. Anmeldelsen skal som hovedregel ske inden for normal ekspeditionstid. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om forsendelsens indhold og angivelsens løbenr. samt forventet afgangstidspunkt.

Der kan fastsættes særlige krav til tidspunkter for anmeldelse, hvor fx den godkendte afsenders beliggenhed kan begrunde en tidlig anmeldelse eller ved forsendelse af følsomme varer. Der gælder særlige regler for forudanmeldelse af landbrugsvarer, se nedenfor.

Forudanmeldelsens form aftales med told- og skatteregionen. Telefonisk anmeldelse kan normalt accepteres. Hvis en forsendelse indeholder varer, der ønskes genudført fra en midlertidig indførselsordning eller udførsel af varer efter ordningerne for godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter samt aktiv eller passiv forædling, skal anmeldelsen ske skriftligt, evt. via telefax. Anmeldelserne skal indeholde supplerende oplysninger om, at udførslen sker efter en nærmere anført toldfritagelsesordning.

Har virksomheden indladninger flere forskellige steder i landet, kan der ske forudanmeldelse til den told- og skatteregion, hvor sidste indladning finder sted. Dette betyder, at en eventuel foretaget fysisk varekontrol vil omfatte samtlige varer i transportmidlet.

Særlige regler for landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

Virksomheder, der forsender landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution mv., skal mindst 24 timer inden indladning af varerne i det pågældende transportmiddel påbegyndes, skriftligt underrette told- og skatteregionen om den forestående ekspedition.

Told- og skatteregionerne kan fastsætte formen og indholdet af forudanmeldelsen efter aftale med virksomheder, men anmeldelsen skal dog mindst indeholde følgende oplysninger:

- varekode i henhold til EF-Direktoratets EKSPORTØRVEJLEDNING,

- vægt, evt. ca.-vægt,

- Tidspunktet for varernes forsendelse, for indladningens påbegyndelse og afgang fra virksomheden,

- ved indladning af varer, hvor indladningen strækker sig over mere end én dag, fx korn mv., oplysning om datoen for indladningens påbegyndelse, indladningens forventede afslutning samt navn og adresse på det lager, silo mv., hvorfra varerne fraføres til eksport.

Har virksomheden indladninger flere forskellige steder i landet, kan der ske forudanmeldelse til den told- og skatteregion, hvor sidste indladning finder sted.

Dette sted betragtes som indladningssted for det samlede vareparti, og udførselsangivelse, landbrug, skal omfatte det samlede vareparti.

Eventuel fysisk kontrol vil da omfatte hele ladningen i det pågældende transportmiddel.

C.1.4.4.1.2 Antagelsesdato for angivelsen

Fællesbestemmelser for alle varer

På det tidspunkt, der er forudanmeldt som indladningstidspunktet eller på et kontroltidspunkt, der er aftalt med told- og skatteregionen, skal udførselsangivelsen være udfyldt og underskrevet, så udførselskontrol kan foretages. På dette tidspunkt anses varerne at være frembudt for told- og skatteregionen.

Antagelsesdatoen er satsdato for eventuelle eksportafgifter og restitutionsbeløb. For at sikre, at antagelsesdatoen for udførselsangivelser til enhver tid fastsættes efter ensartede retningslinier, er antagelsesdatoen altid den dato, hvor varerne ifølge ovenstående er frembudt for told- og skatteregionen.

Den dato, som virksomheden, der udsteder forsendelses- og udførselsangivelser mv. som godkendt afsender, skal anføre i det godkendte stempel, skal derfor fastsættes efter ovenstående regler.

Supplerende bestemmelser for landbrugsvarer mod eksportrestitution

Ved udførsel af landbrugsvarer mod eksportrestitution forekommer det, at indladningen i transportmidlet strækker sig over mere end én dag, fx ved indladning af korn i skibe. Derfor har EF-Direktoratet bestemt, at antagelsesdatoen for sådanne varer skal fastsættes efter samme regler som for andre varer, dvs. som det tidspunkt, hvor indladningen ifølge forudanmeldelsen skal påbegyndes.

Det er herefter uden betydning, hvor mange dage indladningen varer, eller om indladningsforløbet overskrider en månedsgrænse.

Antagelsesdatoen er som nævnt sædvanligvis satsdato, dvs. datoen for fastsættelse af told- og afgiftssatser, eksportafgiftssatser og restitutionssatser mv.

I tilfælde, hvor der i forbindelse med eksporten fremlægges forudfastsættelsesattester mv., vil satsdatoen dog være fastsat i overensstemmelse med dette dokument.

C.1.4.4.1.3 Samlesendinger

Andre varer end landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

Hvis forsendelsen foretages af en speditør, og indladningerne sker fra flere forskellige eksportører, der afgiver hver sin udførselsangivelse, kan speditøren vælge at forudanmelde samtlige varer for told- og skatteregionen på sidste indladningssted, hvor fællesskabsforsendelse oftest påbegyndes.

Speditøren accepterer herved, at en eventuel fysisk kontrol omfatter samtlige varer i transportmidlet.

Landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

Hvis forsendelsen foretages af en speditør, og indladningerne sker fra flere forskellige eksportører, der afgiver hver sin udførselsangivelse, landbrug, skal forudanmeldelse ske til samtlige berørte told- og skatteregioner.

Regionerne kan give tilladelse til, at eventuel fysisk kontrol kan foregå på det sidste indladningssted, eller hvor EF-forsendelsen påbegyndes.

De enkelte forudanmeldelser skal indeholde oplysning om, hvor den fysiske kontrol ønskes foretaget.

Kontrollen omfatter den samlede sending, hvorfor samtlige udførselsangivelser, landbrug, skal foreligge færdigudfyldt og underskrevet senest på det tidspunkt, hvor sidste indladning påbegyndes og varerne tages under fællesskabsforsendelse.

Det kan tillades, at der på de enkelte indladningssteder, i stedet for udførselsesangivelse, landbrug, foreligger et handelsdokument eller andet administrativt dokument i 2 eksemplarer, indeholdende de oplysninger, som kræves i udførselsangivelse, landbrug.

Dokumentet skal være dateret og underskrevet af en ansvarlig person i virksomheden.

Eksemplar 1 af handelsdokumentet følger varerne frem til det sidste indladningssted, hvor udførselsangivelse, landbrug, for den samlede sending skal foreligge.

Eksemplar 2 af handelsdokumentet opbevares på indladningsstedet. Bliver der foretaget fysisk kontrol, udleveres dette eksemplar til told- og skatteregionen.

Foretager told- og skatteregionen ikke fysisk kontrol af den samlede varesending, indsendes handelsdokumenterne sammen med forsendelsesangivelsens eksemplar 1, evt. kopieksemplar af kontroleksemplar T5 og YM-dokumenter til den told- og skatteregion, hvor sidste indladningssted er beliggende.

Varerne skal af eksportvirksomhederne kolliplomberes under transporten her i landet, hvis dette er foreskrevet for de pågældende varer.

C.1.4.4.1.4 Indladningskontrol

Hvis en forsendelse af told- og skatteregionen udtages til indladningskontrol, vil denne kontrol som hovedregel blive foretaget i forbindelse med det angivne indladningstidspunkt.

Hvis kontrol ikke er varslet over for virksomheden eller påbegyndt inden det anmeldte tidspunkt for varernes afgang fra virksomheden, er virksomheden berettiget til at påbegynde transporten.

I de tilfælde, hvor eksportøren har foretaget afskrivning på eksportlicenser/forudfastsættelsesattester, afgiver told- og skatteregionen attest herom og angivelsens grundregistreringsnummer påføres.

En godkendt afsender kan udstede duplikater af udstedte angivelses-/T-2 L dokumenter efter reglerne i EF's forsendelsesordning, se B.1. Eksemplar 1 af et duplikat af en forsendelsesangivelse skal indsendes til told- og skatteregionen.

Efterfølgende udstedelse af angivelser skal i alle tilfælde foretages af told- og skatteregionen.

C.1.4.4.2 Godkendt eksportør

GB art. 283-287

Told- og skatteregionerne kan meddele eksportører og speditører mv. tilladelse til at udføre varer som godkendt eksportør i henhold til EF's regler om udførsel af varer.

Tilladelserne kan anvendes ved udførsel af varer fra eksportørens hjemsted til ikke-EF lande, enten direkte fra Danmark eller via et andet EF-medlemsland.

Ansøgning om tilladelse og eventuel tilslutning til Told*Skat's edb-løsninger følger samme regler som for Godkendt afsender, se C.1.4.4.1.

Godkendte eksportører kan udstede udførselsangivelse eller udførselsangivelse, landbrug, og afsende varerne uden told- og skatteregionens mellemkomst. Det stempel, der anvendes for ordningen, har samme indhold mv. som for godkendte afsendere, hvorfor dette kan anvendes til begge ordninger efter aftale med told- og skatteregionen.

Der gælder samme regler som for godkendt afsender-ordningen på følgende punkter:

- vareområde og begrænsninger,

- forudanmeldelse,

- særlige regler for landbrugsvarer

Der er intet krav om plombering og sikkerhedsstillelse i medfør af ordningen.

Andre varer end landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

Ved hver enkelt udførsel skal udførselsangivelsens eksemplar 3 eller en edb-udskrift, forsynet med underskrift samt det særlige stempel, ledsage varerne til udgangstoldstedet ved EF's ydre grænse, hvor varerne frembydes til udpassagekontrol, jf. de almindelige regler herom, se C.1.2.6.2.

Landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

Landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution kan kun udføres under ordningen, når udførslen foregår direkte fra dansk havn/lufthavn. I andre tilfælde skal varerne forsendes efter ordningen for EF-forsendelse.

Der kan indtil videre udstedes tilladelse som godkendt eksportør til eksportvirksomheder, der afsender varer fra et indladningssted, hvorefter varerne, inden udpassagen fra Danmark, overdrages til en speditør, der påbegynder en fællesskabsforsendelse for varerne.

Både ved direkte udførsel fra Danmark og i sidstnævnte situation skal udførselsangivelsens eksemplar 1 medfølge transporten. Eksemplar 1 bliver af toldmyndighederne på udgangstoldstedet/forsendelsestoldstedet returneret til told- og skatteregionen på indladningsstedet med attest om, at varerne enten er udført af EF's toldområde eller er indladet i et transportmiddel under EF's forsendelsesordning.

Når told- og skatteregionen har modtaget udpassageattest i form af udførselsangivelsens eksemplar 1 fra udgangstoldstedet, indsender told- og skatteregionen YM-blanketten til EF-Direktoratet med den overførte udpassageattest.

Eksportører af landbrugsvarer under ordningen for godkendt eksportør kan undlade at medsende udførselsangivelsens eksemplar 3 til udgangstoldstedet. Dette eksemplar indsendes i stedet til told- og skatteregionen sammen med YM-blanketter og udførselsangivelsens eksemplar 2, hvorefter den modtages retur med told- og skatteregionens registreringsnummer påført.

Dette har betydning for virksomhedens eventuelle senere henvendelse til told- og skatteregionen vedrørende ekspeditionen.

Delsendinger og samlesendinger

For alle varer, der angives til udførsel af eksportøren selv, og som afhentes på forskellige indladningssteder som delsendinger gælder, at forudanmeldelse kan ske til told- og skatteregionen på sidste indladningssted.

Det samme gælder for varer, der ikke er omfattet af reglerne om udførsel mod udbetaling af eksportrestitution, når udførslen foretages af en speditør, og varerne som samlesending afhentes hos forskellige eksportører.

Når denne fremgangsmåde vælges, accepterer eksportøren/speditøren, at eventuel fysisk kontrol vil omfatte samtlige varer i transportmidlet.

For landbrugsvarer, der udføres mod udbetaling af eksportrestitution, gælder de samme regler for samlesendinger, som beskrevet for godkendte afsendere, se C.1.4.4.1.3.

Indladningskontrol

Der gælder de samme regler for indladningskontrol, som beskrevet for godkendte afsendere, se C.1.4.4.1.4.

C.1.4.4.3 Gebyr

BKG §§ 127-133

Der opkræves gebyr for ekspedition uden for told- og skatteregionernes normale ekspeditionstid efter de til enhver tid gældende regler og takster.

Hvis anmeldelsen foretages inden for almindelig ekspeditionstid og forsendelsen ikke indebærer told- og skatteregionens medvirken, opkræves ikke gebyr. Hvis forsendelsen indebærer told- og skatteregionens medvirken, herunder ved udførsels- eller indladningskontrol uden for almindelig ekspeditionstid, opkræves gebyr.

Hvis anmeldelsen undtagelsesvis foretages uden for almindelig ekspeditionstid, opkræves der altid gebyr.

C.1.5 Særlige ekspeditioner

I det følgende beskrives anvendelsesreglerne for udførsel ved:

- eksportoplag, se C.1.5.1,

- provianteringsvirksomhed, se C.1.5.2,

- importoplag og toldoplag, se C.1.5.3,

- turistsalg, se C.1.5.4.

C.1.5.1 Eksportoplag

Ved tilførsel og fraførsel af varer anvendes udførselsangivelse, landbrug, reglerne om eksportoplag i øvrigt, se C.3.

Tilførsel

Udførselsangivelsen skal indleveres til den told- og skatteregion, hvor oplaget er beliggende, samtidig med at varerne frembydes til kontrol.

Udførselsangivelsen ekspederes af told- og skatteregionen efter følgende retningslinier:

- YM-blanketten indsendes til EF-Direktoratet,

- eksemplar 1 sendes til den told- og skatteregion, hvor oplæggeren/eksportøren er registreret, hvis dette ikke er sammenfaldende med oplagets adresse,

- eksemplar 2 forbliver ved told- og skatteregionen,

- eksemplar 3 udleveres til oplagsvirksomheden/bevillingshaveren til brug ved dennes regnskabsførelse og til brug og ved udfærdigelse af fraførselsangivelse. Fotokopi sendes til oplæggeren.

Eventuel licens eller forudfastsættelsesattest udleveres til oplæggeren eller dennes repræsentant.

Fraførsel

Når kontrollen med fraførslen er gennemført, fordeles udførselsangivelsen med bilag således:

- YM-blanketten indsendes til EF-Direktoratet,

- eksemplar 1 sendes til den told- og skatteregion, hvor oplæggeren/eksportøren er registreret, hvis dette ikke er sammenfaldende med oplagets adresse,

- eksemplar 2 forbliver ved told- og skatteregionen,

- eksemplar 3 udleveres til oplæggeren/eksportøren, medens en fotokopi af eksemplar 3 udleveres til bevillingshaveren til brug ved dennes regnskabsførelse.

Efter varernes fraførsel forsynes eksemplar 2 af den udførselsangivelse det er afgivet ved oplæggelse, med påtegning om den pågældende fraførsels ekspeditionsnummer.

Er der ved udførslen fremlagt kontroleksemplar T5, ekspederes eller efter de almindelige regler.

Hvis varerne forsendes med bil til steder uden for EF via andre EF-lande efter EF's forsendelsesordning, skal der endvidere sammen med udførselsangivelsen afgives kontroleksemplar T5.

Udførselsangivelsen afsluttes ved den told- og skatteregion, hvor fællesskabsforsendelse påbegyndes, da anvendelse af kontroleksemplar T-5 giver dokumentation for varernes udførsel. Forsendelsesangivelsen påtegnes med rød skrift EKSPORT.

Kontroleksemplaret bliver ved told- og skatteregionen forsynet med samme grundregistreringsnummer som udførselsangivelsen samt med oplysning om, at det skal sendes retur til denne region. Endvidere forsynes kontroleksemplaret med regionens attest, dog uden anførsel af oplysning om anbragt toldlukke. Denne oplysning angives i udførselsangivelsen.

Forsendes varerne under TIR-transportordningen, skal udførselsangivelsen af told- og skatteregionen i forbindelse med udpassageattesten, forsynes med oplysning om det fortrykte nummer på det TIRcarnet, ifølge hvilket varerne videreforsendes. Endvidere bliver kontroleksemplaret forsynet med oplysning om anbragt toldlukke.

Tilsvarende forretningsgang anvendes i tilfælde, hvor varer udføres fra interventionslager eller fra virksomheder, der har bevilling til fremstilling under toldkontrol.

C.1.5.2 Provianteringsvirksomheder

Ved oplæggelse af indenlandske varer og tidligere fortoldede varer mod godtgørelse af eller fritagelse for told eller afgifter, skal udførselsangivelsen anvendes. Angivelsen bruges også ved oplæggelse på provianteringslager af varer, som er godsregistreret for dansk regning. Såfremt varerne ønskes bragt i fri omsætning ved betaling af told mv., anvendes dog fortoldningsangivelse.

Ved oplæggelse af industrivarer anvendes almindelig udførselsangivelse og ved oplæggelse af landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution anvendes udførselsangivelse, landbrug. Der skal ved indleveringen være vedlagt en kopi af udførselsangivelsens eksemplar 3.

Ved tilførsel af varer fra anden provianteringsvirksomhed anvendes proviantangivelse, G 22, se bilag 85.

Ved fraførsel til proviantering af skibe og fly her i landet eller i udlandet, anvendes proviantangivelse, G 22.

Tilførsel

Fra anden provianteringsvirksomhed

Proviantangivelsen indgives til den told- og skatteregion, hvor modtagervirksomheden er beliggende, samtidig med at varerne frembydes til kontrol.

Modtageren skal kvittere for varernes modtagelse på ekspeditionsblanket I og ekspeditørblanketten.

Ekspeditionsblanket I bruges af told- og skatteregionen.

Ekspeditørblanketten udleveres til afsendervirksomheden som grundlag for dennes regnskabsførelse.

Ekspeditionsblanket II udleveres til modtagervirksomheden til brug ved regnskabsførelsen.

Fra andre virksomheder, bortset fra provianteringsvirksomheder

Dette afsnit beskriver reglerne ved tilførsel fra virksomheder i Danmark, øvrige EF-lande samt ikke-EF-lande.

Varer, bortset fra landbrugsvarer mod eksportrestitution

Udførselsangivelsen indgives til den told- og skatteregion, hvor proviantlageret er beliggende.

Eksemplar 2 og 3 skal forsynes med oplagshaverens kvittering for varernes modtagelse.

Eksemplar 2 forbliver ved regionen.

Eksemplar 3 udleveres til leverandøren, som dokumentation i afgiftsregnskabet for den pågældende leverance. En kopi af eksemplar 3 udleveres til oplagshaveren.

Særlige regler for landbrugsvarer mod eksportrestitution

For landbrugsvarer, hvor leverandøren begærer eksportrestitution, forholder sig som anført ovenfor. YM-blanketten godkendes efter de almindelige regler, og indsendes til EF-Direktoratet.

Hvis leverandøren afstår fra at anmode om udbetaling af eksportrestitution, afgives almindelig udførselsangivelse, og det kan tillades, at oplagshaveren i disse tilfælde fremlægger en udførselsangivelse, landbrug, med henblik på udbetaling af eksportrestitution.

Begge angivelser tildeles samme grundregistreringsnummer.

Den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2 og 3 skal forsynes med oplagshaverens kvittering for varernes modtagelse.

Angivelserne fordeles efter told- og skatteregionens ekspedition således:

- YM-blanketten indsendes til EF-direktoratet,

- eksemplar 2 fra udførselsangivelse, landbrug, og den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2, forbliver ved told- og skatteregionen,

- eksemplar 3 af udførselsangivelse, landbrug, udleveres evt. sammen med fotokopi af den almindelige udførselsangivelses eksemplar 3 til oplagshaveren,

- den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2 forbliver ved told- og skatteregionen,

- den almindelige udførselsangivelses eksemplar 3 udleveres til leverandøren.

Fraførsel

Skibe og fly i det danske toldområde

Provianteringsvirksomheden skal indgive proviantangivelse til den told- og skatteregion, hvor trafikmidlet befinder sig umiddelbart efter, at varerne er leveret om bord og i så god tid inden afgang, at det er muligt for told- og skatteregionen at gennemføre en indladningskontrol.

Angivelsen skal være underskrevet af føreren af trafikmidlet, der tillige skal kvittere for modtagelsen af varerne.

Ekspeditørblanketten udleveres til provianteringsvirksomheden. Ekspeditionsblanket II opbevares ved told- og skatteregionen.

Ekspeditionsblanket I sendes til den told- og skatteregion, der varetager tilsyn med provianteringsvirksomheden.

Skibe og fly uden for det danske toldområde

Provianteringsvirksomheden skal indlevere en proviantangivelse samt en ordreafgivelse til en told- og skatteregion samtidig med, at varerne frembydes til kontrol.

Såfremt told- og skatteregionen ikke samtidig er udgangstoldsted i EF, skal varerne forsendes efter EF's forsendelsesordning eller TIR-transportordningen. Proviantangivelsen vil derfor altid kunne afsluttes ved told- og skatteregionen.

Proviantangivelsen forsynes med attest om varernes udførsel.

Ekspeditørblanketten udleveres til provianteringsvirksomheden.

Ekspeditonsblanket I og II er til brug for den told- og skatteregion, som har tilsyn med provianteringsvirksomheden.

Diplomater og internationale organisationer

Der er fastsat særlige regler ved leverance fra provianteringsvirksomheder til diplomater og internationale organisationer, se D.5.

NATO-hovedkvartererne i Danmark

Der er fastsat særlige regler for levering af proviant mv. til NATO-hovedkvartererne i Danmark, se D.6.

Udførsel

Provianteringsvirksomheden skal indgive en udførselsangivelse til den told- og skatteregion, hvor provianteringsvirksomheden er hjemmehørende.

Angivelsens eksemplar 2 forbliver ved told- og skatteregionen og eksemplar 3 udleveres til virksomheden med attest om, at varerne er frigivet til udførsel.

Eksemplar 3 ledsager varerne til den told- og skatteregion, hvor varerne enten direkte udføres til et land uden for EF eller tages under forsendelse efter EF's forsendelsesordning eller TIR-transportordningen. Nævnte told- og skatteregion attesterer angivelsens eksemplar 3 efter de almindelige regler, se C.1.2.6.2 og udleverer dette til virksomhedens repræsentant.

C.1.5.3 Importoplag og toldoplag

Ved fraførsel af varer til steder uden for EF's toldområde skal anvendes almindelig udførselsangivelse.

Udførselsangivelsen skal indleveres til den told- og skatteregion, som har tilsyn med oplaget, se i øvrigt A.13.

C.1.5.4 Turistsalg

Det legale grundlag

Reglerne for turistsalg findes i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1209 af 23. december 1992 om fritagelse for moms af varer, der udføres af privatpersoner til steder uden for EF.

Ordningen er nærmere beskrevet i Momsvejledningen, D.2.5.3.

Købere med bopæl i Finland, Norge eller Sverige

Ved udrejse her fra landet skal varerne ikke frembydes for told- og skatteregionen, og der vil ikke af told- og skatteregionen blive foretaget nogen form for afstempling af fakturaerne.

Køberen kan i forbindelse med toldbehandlingen af varerne i hjemlandet få attesteret fakturaen, således at det godtgøres, at omsætningsafgiften er eller vil blive pålagt ved indførslen. Den attesterede faktura sendes af køberen til virksomheden, hvor den vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsfritagelsen.

Købere med bopæl i andre ikke-EF-lande

Varerne frembydes for toldmyndighederne på det sted, hvor køberen endeligt forlader EF's toldområde.

Eksempel: Køberen er bosiddende i USA, og forlader EF med fly fra Paris. Fakturaen attesteres af toldmyndighederne i Paris. Efter udførsels- og udpassagekontrol forsynes fakturaens originaleksemplar med attest.

C.1.6 Rettelse af udførselsangivelser

TK art. 65

GB art. 204

Hvis eksportøren ønsker at rette tidligere indleverede udførselsangivelser, skal der udfærdiges en rettelsesangivelse. Rettelsesangivelsen skal som hovedregel afgives til den told- og skatteregion, hvor virksomheden er registreret.

Rettelsesangivelsen foreligger i to udgaver, en for varer omfattet af EF's landbrugsordninger, se bilag 84, og en for alle andre varer, se bilag 83.

Rettelsesangivelsen skal udfyldes efter rubriceringen og indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse og SE-nummer samt oplysning om udførselsangivelsens dato og ekspeditionsnummer. Endvidere skal oplyses varepostnummer, rubriknummer og tidligere indhold samt nyt indhold for den rubrik i udførselsangivelsen, der skal rettes.

I rettelsesangivelsens rubrik Bemærkninger, skal der angives årsagen til rettelsen og angivelsen skal i nødvendigt omfang være vedlagt dokumentation for rigtigheden af de nye oplysninger.

Efter foretaget rettelse af udførselsangivelsen, sender told- og skatteregionen et eksemplar af rettelsesangivelsen til virksomheden som dokumentation for rettelsen.

I tilfælde, hvor rettelser i udførselsangivelser foretages af told- og skatteregionen, fx efter telefonisk kontakt med eksportøren, sender regionen et eksemplar af en rettelsesangivelse til eksportøren som bekræftelse af den foretagne ændring.

Ved rettelse af oplysninger i udførselsangivelsen for varer under EF's landbrugsordninger, henvises til EF-Direktoratets EKSPORTØRVEJLEDNING.