Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit D.1 - Toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer


Formål

I toldloven er det fastsat, at der skal betales told af varer som indføres til det danske toldområde, og som efter EF's bestemmelser ikke er i fri omsætning i EF's medlemslande. Toldbeløbet fastsættes efter EF's fælles toldtarif, medmindre andet er fastsat i bestemmelser, der er vedtaget af EF eller i øvrigt følger af Danmarks forpligtigelser som medlem af EF.

I toldlovens § 10 er det fastsat, at Told*Skat opkræver eller tilbagebetaler told- og afgifter i forbindelse med ind- og udførsel af varer, som ikke i forvejen er i fri omsætning i EF's toldområde, samt fører det fornødne tilsyn og kontrol i forbindelse hermed.

Ved betaling af told bringes varer til fri omsætning i EF. Ved betaling af moms overgår varerne til frit forbrug i Danmark og det øvrige EF-område. I forbindelse hermed skal yderligere iagttages særlige indførselsbestemmelser.

Som hovedregel skal indførte varer altid angives til fri omsætning og frit forbrug samtidig. Det betyder i praksis, at varerne først er til fri disposition for importøren, når eventuelle indførselsbestemmelser er iagttaget og told, og afgifter er betalt.

For at sikre betaling af told og afgifter af indførte varer varetager de statslige told- og skattemyndigheder herefter kaldet Told*Skat, tilsyn og kontrollen med trafikken over grænserne til det danske toldområde.

Formålet med toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer er at føre kontrol med:

- losning og indladning af varer,

- ilandsætning og ombordtagning af passagerer og disses rejsegods,

- ilandsætning af besætningsmedlemmer og disses personlige effekter.

For at kunne udføre denne kontrol på tilfredsstillende vis og uden større ressourceforbrug end nødvendigt er der i toldlovens §§ 16 til 20 nærmere fastsat regler, som regulerer trafikken til og fra det danske toldområde.

Det legale grundlag

Grundlaget findes i §§ 3-26 i toldloven, §§ 1-27 i toldbehandlingsbekendtgørelsen, § 1 i momsloven, Rådets forordning nr. 3925/91 og Kommissionens forordning nr. 1823/92.

Grundlaget findes endvidere i sådanne internationale aftaler som er, eller måtte blive indgået af Danmark.

Sådanne aftaler er blandt andet de tre FN-konventioner vedrørende narkotiske stoffer, FN-konventionen vedrørende handel med udryddelsestruede arter, også kaldet Washingtonkonventionen, Østersølandenes Helsingforskonvention vedrørende søtransport af spiritus, samt aftaler hørende under de internationale organisationer vedrørende skibs- og luftfart, IMO- og ICAO-konventionerne.

Sammen med kontrollen, vareførslen, personer og trafikmidler varetager Told*Skat samtidig en lang række opgaver for andre myndigheder vedrørende særlige indførselsbestemmelser, som er fastlagt ved særlovgivning. Disse opgaver omfatter blandt andet kontrol med veterinærbestemmelser, sundhedsbestemmelser, våbenlovgivning og særlige bestemmelser vedrørende import- eller eksportrestriktioner, både for så vidt angår bestemte varer, som handel med bestemte lande eller landområder.

Generelle regler

I toldbehandlingsbekendtgørelsen har skatteministeren fastsat de nærmere regler for kontrollen med og toldbehandlingen af befordringsmidler og personer. I bekendtgørelsen er ligeledes fastsat bestemmelser om hvor, på hvilken måde og under hvilke vilkår, kontrollen skal finde sted.

I toldloven er det fastsat, at fly, skibe og andre befordringsmidler, som ankommer fra eller afgår til steder uden for EF's toldområde eller som i øvrigt transporterer uberigtigede varer, er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol.

I den forbindelse har Told*Skat ret til overalt i skibe, fly og andre befordringsmidler at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen. Det er ligeledes fastsat, at befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de nødvendige oplysninger for, at kontrollen kan udføres. Det gælder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og ladning, samt pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Fra skibe må der kun losses eller lastes varer i havne, der er godkendt af Told*Skat. Dette gælder ligeledes landsætning og ombordtagning af passagerer. Told*Skat bestemmer i øvrigt, hvor landsætning af passagerer kan finde sted.

For at den fornødne kontrol kan udføres, kan Told*Skat kræve, at der uden udgift for myndighederne i fornødent omfang foretages afspærringer, som ikke må passeres uden tilladelse, samt at der stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der losses eller skal lastes, samt fornødent udstyrede lokaler for eftersyn af passagerer.

Ankommer eller afgår et befordringsmiddel fra eller til steder udenfor EF's toldområde, skal enten føreren heraf, eller en særlig bemyndiget person, anmelde dette til Told*Skat. Skatteministeren kan dog have fastlagt særlige vilkår, hvorefter visse befordringsmidler kan fritages herfor, til eksempel kan nævnes færger og fly, der ankommer og afgår efter forud fastlagte fartplaner.

Med samtykke fra trafikministeren kan skatteministeren bestemme, at havnemyndigheder og luftfartsmyndigheder skal underrette Told*Skat om de oplysninger, som disse myndigheder har omkring skibes og flys ankomst og afgang.

Deklaration

Enhver toldbehandling finder sted på baggrund af en tolddeklaration, som for så vidt angår rejsende kan afgives mundtligt, eller tilkendegives ved anvendelse af særlige indrejsekanaler. Ved indrejse fra andre EF-lande skal dog i visse tilfælde anvendes et særligt angivelseskort.

Toldbehandling af skibe, fly, lastbiler og andre trafikmidler finder som hovedregel sted på grundlag af en skriftlig tolddeklaration.

D.1.1 Skibe

I det følgende afsnit beskrives toldkontrol og toldbehandling af skibe.

D.1.1.1 Reglerne om kontrol

Reglerne vedrørende kontrollen med skibe i det danske toldområde, skibsførerens pligter og Told*Skat's kontrolbeføjelser beskrives nærmere nedenfor.

D.1.1.1.1 Skibe i det danske toldområde

TL § 16, stk. 1 og § 19, stk. 2, BKG § 3, stk. 1-2

Skibe, som befinder sig i det danske toldområde er undergivet

Told*Skat's tilsyn og kontrol, og sejlende skibe skal på forlangende stoppe op.

BKG § 2, stk. 1

Ved skibe forstås skibe, både og fartøjer af enhver art, dog med undtagelse af søluftfartøjer.

D.1.1.1.2 Skibsførerens pligter

TL § 18, stk. 1

Skibets fører skal til told- og skatteregionen:

BKG § 5, stk. 2 og § 7, stk. 1-2

1. mundtlig anmelde skibets ankomst og afgang,

BKG § 6, stk. 1-2 og § 8, stk. 1

2. afgive skriftlig angivelse i forbindelse med skibets ankomst og afgang samt i andre tilfælde på forlangende,

TL § 17, stk. 1, BKG § 3, stk. 3

3. give de oplysninger om skib og ladning mv., som er nødvendige for at gennemføre kontrol, og skal dokumentere oplysningerne ved at fremlægge skibspapirer og ladningsdokumenter mv., samt påvise og afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

D.1.1.1.3 Told*Skat's kontrolbeføjelser

TL § 16, stk. 1, BKG § 3, stk. 4

Told*Skat har ret til overalt i skibe at foretage den undersøgelse, som er nødvendig for at gennemføre kontrollen og kan forbyde skibe at sejle, indtil undersøgelsen er foretaget.

BKG § 6, stk. 5

Told- og skatteregionen kan forlange skibets nationalitets- og målingsdokumenter afleveret, indtil der kan gives tilladelse til afsejling.

D.1.1.2 Reglerne ved ankomst

Reglerne vedrørende anmeldelse, kontrol og andre formaliteter i forbindelse med skibes ankomst beskrives nærmere nedenfor.

D.1.1.2.1 Anmeldelse

TL § 17, stk. 2, BKG § 5, stk. 1

De oplysninger som havnemyndighederne er i besiddelse af om skibes forventede ankomst samt uanmeldte skibes ankomst, skal videregives til told- og skatteregionen.

TL § 18, stk. 1, BKG § 5, stk. 2

Skibets fører skal snarest efter et skibs ankomst anmelde til told- og skatteregionen, hvorfra skibet kommer, og hvilken ladning det medfører.

Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra ikke-EF-lande og skibe der ankommer fra EF's toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Anmeldelsen kan indgives via repræsentant for rederiet, havnemyndighederne, mægler eller agent.

D.1.1.2.2 Undtagelse for anmeldelse

TL § 18, stk. 3, BKG § 5, stk. 4

Passagerskibe i rutefart og færger er undtaget fra bestemmelserne om anmeldelse, når told- og skatteregionen forud har modtaget fartplan.

BKG § 9, stk. 1

Told*Skat har fastsat tilsvarende undtagelser for visse andre skibe, se D.1.1.5 Lettelser i kontrollen.

D.1.1.2.3 Tolddeklaration

BKG § 6, stk. 2

Så snart som muligt, i praksis senest 2 timer efter et skibs ankomst til dansk havn, skal skibets fører afgive en skriftlig tolddeklaration til told- og skatteregionen.

BKG § 97, stk. 1

Deklarationen skal afgives på blanketter, der er godkendt af

Told*Skat.

Undtagelse

BKG § 6, stk. 3

Skibe, der ankommer til dansk havn direkte fra en anden havn i EF's toldområde, og som ikke medbringer uberigtiget ladning eller proviant, er fritaget for at afgive tolddeklaration.

stk. 1

Ønsker Told*Skat at inkvirere et skib, som befinder sig i det danske toldområde eller i rum sø, skal der altid afgives tolddeklaration inden inkvireringen påbegyndes.

Blankettens opbygning

BKG § 97, stk. 1

Tolddeklaration for skibe, formular G 25, findes med dansk tekst, men kan også fås fortrykt på engelsk og tysk.

Blanketten skal anskaffes af skibet, mægler eller agent, og kan købes hos boghandlere.

Formular G 25 er optrykt som bilag 87.

Blanketten er et 3-sidet sæt med en opdeling for henholdsvis ankomst og afgang:

- ekspeditionsblanket I - ankomst (hvid),

- ekspeditionsblanket II - afgang (hvid),

- ekspeditørblanket (grøn).

Ekspeditionsblanket I og II er til brug ved Told*Skat's kontrol med skibet.

Ekspeditørblanketten, der er til skibets brug, skal opbevares om bord og skal på forlangende forevises Told*Skat.

Blanketterne er indrettet med en oversigt til brug ved specifikation af bevægelser i proviantbeholdningen. Beholdningen ved skibets afgang vil således altid være slutresultatet af denne specifikation.

For passager- og godsfærger i fast rutefart mellem Danmark og udlandet kan anvendes en forenklet tolddeklaration.

På bagsiden af blanketsættet er optrykt en vejledning.

Underskrift

Tolddeklarationen underskrives af skibsføreren eller en særlig bemyndiget person om bord. Skibets fører er dog altid ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Hæftelse

BKG § 10

Skibets fører eller ejeren, hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i det danske toldområde lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne.

Aflevering af blanketten

Ekspeditionsblanket I, besætningsliste, specifikation over besætningens beholdning af uberigtigede varer til brug om bord, den såkaldte tobaksliste, samt eventuel fortegnelse over varer der ønskes indført told- og afgiftsfrit som rejsegods, skal afgives til told og skatteregionen i det område, hvor skibet er beliggende.

BKG § 6, stk. 2

I havne, hvor der ikke er faststationeret kontrolpersonale, er havnemyndigheden bemyndiget til at modtage tolddeklarationen.

Forbrug om bord

Uberigtiget proviant til forbrug om bord under ophold i det danske toldområde, se D.1.1.2.6 Medbragt proviant.

Rejsegods

Uberigtigede varer, der ønskes indført told- og afgiftsfrit som rejsegods, se D.3 Rejsegods.

D.1.1.2.4 Inkvirering

Inkvirering betyder toldmæssig kontrol, efterforskning.

TL § 16, stk. 1, BKG § 3, stk. 4

Told*Skat har ret til overalt i skibet at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre kontrollen.

BKG § 3, stk. 4 og § 5, stk. 4-5

Når der foretages inkvirering af et skib kan told- og skatteregionen indtil kontrollen er afsluttet:

- nægte adgang til skibet,

- nægte tilladelse til afsejling,

- regulere landsætning og ombordtagning af passagerer,

- i særlige tilfælde nægte tilladelse til losning og lastning af varer.

BKG § 6, stk. 5

Ved inkvireringen skal skibets nationalitets- og målingsdokument efter anmodning afleveres til told- og skatteregionen, hvor de forbliver, indtil der er givet tilladelse til afsejling.

D.1.1.2.5 Ikke-toldmæssige opgaver

BKG § 6, stk. 4

I forbindelse med den toldmæssige kontrol varetager Told*Skat nogle opgaver for andre myndigheder, jf. skibsførerens erklæring i tolddeklarationen om betaling af isafgift, overholdelse af epidemibestemmelserne samt bestemmelserne om sødygtighed og olieansvarsforsikringscertifikat.

Hvis der konstateres urigtigheder eller mangler, skal told- og skatteregionen underrette de respektive tilsynsmyndigheder.

Isafgift

BKG § 11, stk. 1

Opkrævning af isafgift foretages af told- og skatteregionen på grundlag af en særlig angivelse, der skal afgives af skibets fører. Blanketten kan fås udleveret ved regionen eller havnemyndigheden.

I afgiftsperioden, 15. december - 31. marts, skal skibe, der anløber dansk havn indenfor Skagen, betale afgiften 2 gange.

D.1.1.2.6 Medbragt proviant

TL § 59, BKG § 4, stk. 2

Skibe i det danske toldområde må ikke medføre uberigtiget proviant mv., medmindre skibet har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbsted udenfor det danske toldområde.

For fiskerfartøjer og en række andre fartøjer er der fastsat særlige regler, se D.1.1.5 Lettelser i kontrollen.

Told- og afgiftsfrihed

TL § 3, stk. 1 og ML § 29, stk. 3

Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe ved ankomst fra steder udenfor det danske toldområde, er fritaget for betaling af told- og afgifter. Det er dog en betingelse, at varerne er bestemt til forbrug om bord under skibets rejse til og fra det danske toldområde og under dets ophold her.

For skibets besætning og eventuelle passagerer er forbrug af sådanne varer under ophold i det danske toldområde tilladt.

Der er i bekendtgørelsens § 76, stk. 1 fastsat nogle begrænsninger på dette forbrug. Af spiritus, vin og tobaksvarer kan der højst tillades forbrugt 1/4 liter spiritus, 1/4 liter vin og 40 gram tobaksvarer pr. person pr. døgn.

Betingelser

TL § 3, stk. 2 og ML § 29, stk. 3

Der kan kun gives fritagelse for told og afgifter for varer, som skibet har medbragt fra udlandet:

- sålænge skibet medfører passagerer,

- sålænge skibet medfører uberigtiget ladning, eventuel restladning fra udlandet,

- når skibet har taget passagerer eller ladning om bord til et bestemmelsessted udenfor det danske toldområde.

Afgår skibet i ballast til anden dansk havn med henblik på at indlade varer eller tage passagerer om bord til et bestemmelsessted udenfor det danske toldområde, anses det for at have påbegyndt en rejse til udlandet. Der kan også i disse tilfælde frigives proviant til brug om bord.

Skal skibet efter at have udlosset sin ladning fra udlandet afgå til et andet sted i det danske toldområde, herunder Københavns Frihavn, med en ny ladning, kan der ikke gives tilladelse til forbrug af eventuel medbragt uberigtiget proviant.

I de tilfælde, hvor skibet skal foretage flere rejser mellem steder i det danske toldområde, kan det ikke længere anses for at sejle i udenrigsfart. Eventuel restbeholdning af højtbeskattede varer skal derfor told- og afgiftsberigtiges eller tilføres en skibshandlers ubeskattede lager. Hvornår dette skal ske, bestemmes af told- og skatteregionen.

For skibe i udenrigsfart, som ankommer til eller henligger ved værft, gælder særlige regler for forbrug under opholdet, se D.1.1.3.2 Værftsophold.

Procedure i forbindelse med ankomst fra udlandet

I forbindelse med ankomst fra udlandet kan skibets fører, efter at have indhentet oplysninger fra besætningen om eventuelle beholdninger af uberigtiget proviant mv., udlevere varer til forbrug om bord. Pr. person må der højst beregnes 1 liter spiritus, 1 liter vin og 200 gram tobaksvarer svarende til 4 døgns forbrug for spiritus og vin og 5 døgn for tobak.

Af tolddeklarationen og besætningens proviantliste som skibets fører skal aflevere til told- og skatteregionen, skal det fremgå, hvor meget der er udleveret.

Overskydende kvanta af spiritus, vin og tobaksvarer, som også skal fremgå af tolddeklarationen, skal henlægges i et rum om bord under skibsførerens ansvar.

BKG § 4, stk. 1

I forbindelse med eventuel inkvirering af skibet vil told- og skatteregionen som regel sætte toldlukke på sådanne rum.

Når en told- og skatteregion har modtaget tolddeklarationen mv., vil de afgivne oplysninger blive vurderet. Kan regionen ikke godkende de trufne dispositioner, eller ønsker regionen at foretage kontrol, vil der blive rettet henvendelse til skibets fører.

Reglerne for yderligere frigivelse af varer, se D.1.1.3.3 Proviantudtagning.

BKG § 111

Tilsvarende angivelsesregler gælder i de tilfælde, hvor skibets fører på besætningens vegne angiver varer til indførsel i henhold til rejsegodsbestemmelserne.

D.1.1.2.7 Rejsegods

TL § 7, BKG kap. 13-20

Indførsel af told- og afgiftsfri varer som rejsegods kan finde sted i overensstemmelse med rejsegodsbestemmelserne, hvor der blandt andet er fastsat særlige regler for transportpersonale.

Transportpersonale

BKG § 108, stk. 1

Transportpersonale er bl.a. personer, der er beskæftiget om bord i skibe, der er indsat i international trafik mellem det danske toldområde og ikke-EF-lande.

Sådant personale er kun omfattet af disse særlige regler, når deres indrejse sker i forbindelse med beskæftigelsen om bord, se endvidere D.3 Rejsegods.

Procedure for ilandførsel

I de tilfælde, hvor personer ombord på skibe, der ankommer fra udlandet, ønsker at indføre varer i henhold til rejsegodsbestemmelserne, skal skibets fører i forbindelse med afgivelse af tolddeklarationen afgive en liste over de pågældende personer.

Af listen skal fremgå personernes navne samt varernes art, mængde og eventuelle værdi. Listen skal underskrives af hver enkelt. Endvidere skal skibets fører afgive erklæring om tidspunkt for skibets sidste anløb af dansk havn.

Den omhandlede mængde af varer skal angives i tolddeklarationen.

Varerne skal bringes i land i første danske havn, og det kan ske uden told- og skatteregionens tilstedeværelse under følgende forudsætninger:

1. der skal være givet anmeldelse herom til told- og skatteregionen, i praksis senest 2 timer før varerne bringes i land,

2. tolddeklaration og bilag skal være afleveret, se D.1.1.2.3 Tolddeklaration.

Opmærksomheden henledes på, at proviant mv., der er indladet til forbrug om bord, ikke kan tillades indført som rejsegods.

Personale på passagerfartøjer

Proviant mv. der er indladet til personalets forbrug om bord, må ikke ilandføres.

D.1.1.2.8 Toldlukning

BKG § 4, stk. 1

Så længe et skib befinder sig i det danske toldområde, eller når det under sejlads mellem steder i det danske toldområde passerer fremmed eller internationalt farvand, kan Told*Skat forlange, at eventuelle uberigtigede varer henlægges under toldlukke. Hvis ikke toldlukke kan anbringes på forsvarlig måde, kan der træffes forholdsregler til sikring af told og afgifter. Der kan fx mod betaling sættes toldvagt ved skibet.

I forbindelse med eventuel inkvirering af et skib sættes der toldlukke på skibets proviantbeholdning af spiritus, vin og tobaksvarer.

Når det skønnes nødvendigt, kan der endvidere sættes toldlukke på skibets luger og adgange til lastrum.

D.1.1.3 Ophold i havn

Reglerne om losning og indladning af varer, ilandsætning og ombordtagning af passagerer, værftsophold og proviantudtagning beskrives nærmere nedenfor.

D.1.1.3.1 Losning og indladning af varer samt iland-

sætning og ombordtagning af passagerer

Anmeldelse

BKG § 5, stk. 3

Losning og indladning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forud mundtligt anmeldes til told- og skatteregionen og må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse.

Undtagelse for anmeldelse

BKG § 5, stk. 4

Passagerskibe i rutefart og færger er undtaget for anmeldelse, når der forud er afleveret fartplan til told- og skatteregionen.

Indladning af varer, der er i fri omsætning i EF's toldområde og er bestemt til anden havn i EF's toldområde, er ikke omfattet af

Told*Skat's kontrol.

BKG § 72, stk. 2-3

For spiritus og vin med mere end 18 rumfangsprocent gælder særlige regler:

1. udførsel må kun finde sted med faste skibsruteforbindelser,

2. indladning må kun finde sted efter tilladelse fra told- og skatteregionen,

3. ved indladning i skibe på under 500 registertons netto, der er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, som har tiltrådt Helsingforskonventionen, skal indladningen noteres i skibets spiritusfortegnelse.

D.1.1.3.2 Værftsophold

Bestemmelserne om told- og afgiftsfrihed for proviant i skibe i udenrigsfart, der ankommer til dansk havn, er beskrevet under D.1.1.2.6 Medbragt proviant.

For skibe, der ankommer til eller skal henligge ved værft af højst 14 dages varighed, kan told- og skatteregionen give tilladelse til, at der under værftsopholdet forbruges af den proviant, som skibet har medbragt fra udlandet under følgende forudsætninger:

1. skibet skal normalt sejle i udenrigsfart, og skal efter endt værftsophold fortsætte i udenrigsfart,

2. der skal være påmønstret mandskab af en sådan størrelse, at sejlads umiddelbart kan påbegyndes.

Mandskab, der påmønstres under værftsopholdet, kan ikke tildeles proviant, ligesom der under værftsopholdet ikke kan provianteres med uberigtigede varer.

Ved værftsophold af kortere varighed tager told- og skatteregionen stilling til, om eventuel overskydende beholdning af højtbeskattede varer skal tages under toldlukke.

Ved værftsophold af længere varighed kan told- og skatteregionen forlange, at sådanne varer skal:

- told- og afgiftsberigtiges,

- tilføres en provianteringsvirsomheds ubeskattede lager,

- udføres til udlandet.

Andre varer kan henlægges under toldlukke.

Regler og procedurer for frigivelse af proviant, se D.1.1.2.6 Medbragt proviant og D.1.1.3.3 Proviantudtagning.

D.1.1.3.3 Proviantudtagning

Et skib, hvis ophold i det danske toldområde strækker sig ud over den periode, hvortil der er udleveret proviant i forbindelse med ankomst, kan få udleveret yderligere proviant til brug ombord, sålænge betingelserne herfor stadig er til stede.

Betingelserne, se D.1.1.2.6 Medbragt proviant.

Ved tildelingen skal skibets fører afgive en rekvisition, Udtagelsesbegæring, formular G 19, på den ønskede varemængde til told- og skatteregionen.

Begæringen er optrykt som bilag 88.

Regionen vurderer herefter begæringen, og giver skibets fører, evt. via mægler eller agent, besked om i hvilket omfang, begæringen kan imødekommes.

Skibets fører kan herefter udtage den tilladte varemængde fra rummet med skibets beholdning af højtbeskattede varer.

Er rummet forsynet med toldlukke kræves det, at en repræsentant fra told- og skatteregionen er til stede ved udtagelsen.

Proviantering

Se D.2 Proviantering.

D.1.1.4 Regler ved afgang

Reglerne om anmeldelse, kontrol og tilsyn i forbindelse med skibes afsejling beskrives nærmere nedenfor.

D.1.1.4.1 Anmeldelse

TL § 18, stk. 1, BKG § 7, stk. 1-2

Føreren af et skib, der skal forlade det danske toldområde, skal anmelde afsejlingen til told- og skatteregionen:

- når skibet skal afgå til et ikke-EF-land,

- når skibet skal afgå til et andet sted i EF's toldområde og medfører uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Anmeldelsen, der skal være afgivet senest 2 timer før afsejling, kan ske via en repræsentant for rederiet, havnemyndighederne, mægler eller agent.

D.1.1.4.2 Undtagelse for anmeldelse

BKG § 7, stk. 3

Passagerskibe i rutefart og færger, der afgår efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra anmeldelse.

D.1.1.4.3 Tolddeklaration

BKG § 8, stk. 1

Når et skib skal forlade det danske toldområde med henblik på afsejling til ikke-EF-lande eller et andet sted i EF's toldområde, og det medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant, skal skibets fører snarest og senest 2 timer inden afsejlingen afgive en skriftlig angivelse, tolddeklaration, af skib, ladning og proviant til told- og skatteregionen.

BKG § 8, stk. 2

På blanketsættets bagside er optrykt en vejledning.

Underskrift

Tolddeklarationen skal underskrives af skibets fører eller en særlig bemyndiget person om bord. Skibets fører er dog altid ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Aflevering af blanketten

Ekspeditionsblanket II skal herefter afleveres til told- og skatteregionen efter tilsvarende retningslinier som beskrevet for ankomst, se D.1.1.2.3 Tolddeklaration.

BKG § 8, stk. 3

Ekspeditørblanketten skal opbevares om bord og på forlangende forevises Told*Skat.

D.1.1.4.4 Afsejling

Inkvirering

Når told- og skatteregionen har modtaget anmeldelse om afsejling, bliver der taget stilling til, om der skal foretages kontrol om bord med henblik på at konstatere om de varer, der er angivet i tolddeklarationen, er til stede.

Har told- og skatteregionen ved en eventuel afgangskontrol endnu ikke modtaget skibets tolddeklaration for afgang, vil kontrollen blive baseret på oplysningerne i skibets ekspeditørblanket og eventuelle indleverede proviantangivelser mv. Deklarationen kan fx være afleveret via havnemyndighederne.

Er skibets fører ikke kontaktet af told- og skatteregionen inden det fastsatte afsejlingstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Tilladelse til afsejling er betinget af, at der er betalt eller stillet sikkerhed for eventuelle skyldige told og afgifter til told- og skatteregionen.

D.1.1.4.5 Ikke-toldmæssige opgaver

BKG § 6, stk. 4

I forbindelse med den toldmæssige kontrol med skibet, føres der generelt tilsyn med, at bestemmelserne vedrørende farthjemmel, dybgående og sødygtighed er iagttaget.

D.1.1.5 Lettelser i kontrollen

TL § 18, stk. 3, BKG § 9, stk. 1

For en række skibe kan Told*Skat give lettelser i de almindelige bestemmelser om anmeldelse, men kan dog anvende den generelle kontrolprocedure, når det skønnes nødvendigt, se D.1.1.2.1 og D.1.1.2.3 og D.1.1.4.3 Tolddeklaration.

Vedrørende proviantering, se D.2 Proviantering.

D.1.1.5.1 Orlogsfartøjer

Udenlandske orlogsfartøjer er fritaget for inkvirering, men er undergivet generelt toldtilsyn. De er endvidere fritaget for betaling af isafgift, når de ikke medfører gods eller passagerer.

Danske orlogsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive tolddeklaration og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer.

De er endvidere fritaget for betaling af isafgift.

Orlogsfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om tilsyn med skibspapirer, sikkerheds- og lasteliniecertifikat og epidemibestemmelserne.

D.1.1.5.2 Andre statsfartøjer

Andre statsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive tolddeklaration og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer som proviant eller last.

Danske statsfartøjer er fritaget for betaling af isafgift. Udenlandske statsfartøjer er fritaget, når de ikke medfører gods eller passagerer.

D.1.1.5.3 Fiskerfartøjer

Danske fiskerfartøjer

Førere af danske fiskerfartøjer kan ved henvendelse til told- og skatteregionen få udstedt en Toldseddel for danske fiskerfartøjer, formular C 1, med tilhørende dobbeltnummererede proviantblade.

Benyttelse af toldsedlen og proviantbladene medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med fartøjets afgang og ankomst.

Anmeldelse for afgang

Fartøjets fører skal senest 2 timer før afgang anmelde sig for told- og skatteregionen:

- når fartøjet medfører told- og afgiftsfri proviant eller udførselsforbudte varer,

- når fartøjet afgår til andre formål end fiskeri eller indlader fisk fra andre fiskerfartøjer.

Hvis ikke fartøjets fører bliver kontaktet af told- og skatteregionen inden det fastsatte afsejlingstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Proviantblad - afgang

Hvis der medføres uberigtiget proviant, skal fartøjets fører angive det faktiske afsejlingstidspunkt, dato og klokkeslæt i proviantbladet.

Anmeldelse for ankomst

Fartøjets fører skal snarest efter ankomst anmelde sig til told- og skatteregionen:

- når fartøjet medfører told- og afgiftsfri proviant eller indførselsforbudte varer,

- når fartøjet kommer fra udlandet,

- når fartøjet i søen har modtaget varer fra andre fartøjer, bortset fra fisk modtaget fra danske fiskerfartøjer,

- når fartøjet indkommer med fisk, indfanget af andre end danske fiskerfartøjer,

- når fartøjet kommer i fragtfart,

- når fartøjet i søen har bjærget gods.

Proviantblad - ankomst

Fartøjets fører skal angive ankomsttidspunktet, dato og klokkeslæt, i proviantbladet:

- når der ved afgang er indladet told- og afgiftsfri proviant,

- når fartøjet medfører restbeholdning eller proviant indladet i udlandet.

Mængden af told- og afgiftsfri proviant skal ligeledes angives i proviantbladet.

I de tilfælde, hvor rejsen har haft en varighed på under 5 døgn, skal der betales told- og afgifter af den samlede udprovianterede mængde.

I de tilfælde rejsens varighed har været kortere end det planlagte, men over 5 døgns varighed, skal der ved næste udproviantering ske reduktion, svarende til det antal døgn sidste rejse blev afkortet.

Proviantbladet skal underskrives af fartøjets fører og afleveres/indsendes til told- og skatteregionen.

Anmeldelse for afgang og ankomst kan indgives via mægler, havnemyndighederne eller skibshandler etc.

Reglerne samt uddrag af straffebestemmelserne er optrykt i toldsedlen.

Udenlandske fiskerfartøjer

For at kunne proviantere i Danmark og for at få tilladelse til at forbruge af den medbragte proviant, skal udenlandske fiskerfartøjer være i besiddelse af en Toldseddel for udenlandske fiskerfartøjer, formular C 2, med tilhørende proviantblade.

Toldsedlen kan også fås fortrykt på engelsk/tysk.

Toldsedlen udstedes ved told- og skatteregionen og benyttelse af denne medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med ankomst og afgang.

Medbragt proviant

På udenlandske fiskerfartøjer, der i en periode vil fiske fra danske havne og afsætte deres fangst i Danmark, kan der tillades forbrugt følgende pr. person pr. uge, når det er medbragt fra udlandet:

- 280 stk. cigaretter eller tilsvarende kvantum andre tobaksvarer,

- 1/4 liter spiritus.

Der vil højst kunne tillades forbrug af medbragt proviant for en periode på 4 uger.

For andre varer kan der kun opnås told- og afgiftsfrihed i overensstemmelse med rejsegodsbestemmelserne.

Medbringes der flere varer, end der kan tillades forbrugt i perioden, skal varerne:

- told- og afgiftsberigtiges,

- bringes i land og godsregistreres med henblik på genudførsel.

Genudførsel kan ikke finde sted med et fiskerfartøj, og der kan ikke gives tilladelse til, at varerne forbliver om bord under toldlukke.

Anmeldelse - ankomst/afgang

Fartøjets fører skal anmelde sig til told- og skatteregionen ved ankomst og senest 2 timer før afgang.

Er fartøjets fører ikke kontaktet af told- og skatteregionen inden det anmeldte afgangstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Proviantbladet - ankomst/afgang

Udfyldes, underskrives og afleveres efter samme regler som beskrevet for danske fiskerfartøjer.

Reglerne samt uddrag af toldlovens straffebestemmelser er optrykt i toldsedlen.

Andre lettelser

Fiskerfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om lasteliniecertifikater mv.

Danske fiskerfartøjer under 300 bruttoregistertons og udenlandske fiskerfartøjer, uanset størrelsen, er undtaget fra bestemmelserne om sikkerhedscertifikater.

D.1.1.5.4 Lystfartøjer

For. ord nr. 3925/91 og for. ord nr. 1823/92

Personer, der ankommer med lystfartøjer skal i relation til kontrol af medbragt bagage altid betragtes som kommende fra ikke-EF-lande.

Danske lystfartøjer

Danske lystfartøjer er fritaget for anmeldelse efter sejlads inden for det danske toldområde. De er endvidere fritaget for anmeldelse, når de ankommer fra Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige eller et EF-land, og ikke medbringer flere varer, end der kan indføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsbestemmelserne, se D.3 Rejsegods.

Overskydende uberigtigede varer skal told- og afgiftsberigtiges eller tilføres en provianteringsvirksomheds ubeskattede lager.

Udenlandske lystfartøjer

Udenlandske lystfartøjer er ved første anløb af steder i det danske toldområde underkastet de almindelige bestemmelser om anmeldelse mv.

Hvis fartøjet er i besiddelse af certifikat eller anden gyldig dokumentation, der godtgør dets egenskaber som lystfartøj, er fartøjet ved ankomst fra steder i det danske toldområde fritaget for anmeldelse og toldekspedition ligesom danske fartøjer.

Udenlandske lystfartøjer, der udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i det danske toldområde, må ved ankomst fra udlandet kun medføre uberigtiget proviant i det omfang, der kan indføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsbestemmelserne, se D.3 Rejsegods.

Overskydende uberigtigede varer skal told- og afgiftsberigtiges, tilføres en provianteringsvirksomheds ubeskattede lager eller genudføres under iagttagelse af de herfor gældende bestemmelser. Varerne kan eventuelt tages i bevaring med henblik på senere genudførsel. Udførsel, respektive genudførsel, kan ikke foretages med lystfartøjer.

Hvis et udenlandsk lystfartøj efter anløb af en eller flere danske havne skal afgå til udenlandsk havn udenfor hjemlandet, kan overskydende uberigtigede varer henlægges under toldlukke, og herefter udføres med fartøjet.

D.1.2 Fly

I det følgende afsnit beskrives toldkontrol og toldbehandling af fly.

D.1.2.1 Regler om kontrol

TL § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1, BKG § 14, stk. 1 og 2

Fly, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet

Told*Skat's tilsyn og kontrol. Told*Skat har ret til overalt i flyet at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen, ligesom flyets fører skal give og bekræfte samtlige oplysninger til brug herfor.

D.1.2.2 Landingssteder

TL § 19, stk. 1, BKG § 12, stk. 1

Fly, der henholdsvis ankommer til eller afgår fra det danske toldområde til lande udenfor EF-toldområde, eller som i øvrigt medbringer uberigtigede varer, herunder også proviant, må kun lande på og afgå fra landingspladser, der er godkendt af Told*Skat, EF-lufthavne samt internationale lufthavne i fællesskabet.

Ansøgning om godkendelse af landingsplads som EF-lufthavn skal indgives til den lokale told- og skatteregion.

En fortegnelse over EF-lufthavne og internationale lufthavne i Danmark er optrykt som bilag 86.

Undtagelser

BKG § 12, stk. 2

Pligten til kun at anvende godkendte toldlufthavne gælder dog ikke:

- fly, der nødlander,

- svævefly, som er meddelt distanceflyvningstilladelse efter international overenskomst herom,

- sø-luftfartøjer, som forud er meddelt tilladelse fra told- og skatteregionen.

D.1.2.3 Toldlufthavne

BKG § 13, stk. 2

Told- og skatteregionen har i EF-lufthavne uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, kontorer, hangarer, værksteder og omklædningsrum mv.

D.1.2.4 Toldkontrol

TL § 16, stk. 1, BKG § 14, stk. 1-3

Fly, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet toldkontrol.

BKG § 14, stk. 2-3

Flyets fører, eller flyselskabet, har pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer, samt pligt til at give nødvendige oplysninger om fly og ladning mv. og til som dokumentation at fremlægge flyets rejsejournal og ladningsdokumenter mv.

Told- og skatteregionen har ret til overalt i flyet at foretage den for kontrollens udøvelse nødvendige fysiske undersøgelse, inkvirering, og kan nægte adgang til flyet, indtil undersøgelsen er afsluttet.

I forbindelse med kontrollen frigives varer til besætningsmedlemmerne i henhold til rejsegodsbestemmelserne. Der gælder særlige regler vedrørende transportpersonale, herunder flybesætninger, se D.3 Rejsegods.

BKG § 20, stk. 1-2

Fra fly må ikke nedkastes uberigtigede varer.

Dette gælder dog ikke:

- hvis nedkastningen sker af sikkerhedsmæssige grunde.

I øvrigt hæfter ejeren af flyet, eller den som har rådighed over det, for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke senere kan findes, og som anses for fortsat at være anvendelige.

BKG § 21

Føreren eller ejeren af flyet hæfter for told og afgifter af varer, både ladning og proviant, som lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne.

D.1.2.5 Uberigtigede varer og proviant

BKG § 15, stk. 1-3

Told*Skat kan forlange, at uberigtigede varer eller proviant anbringes i toldlukkede rum om bord på fly, som befinder sig i det danske toldområde. Kan dette ikke ske på forsvarlig måde, kan der mod betaling sættes toldvagt ved flyet, eller told- og afgifter kan sikres ved depositum.

Der må ikke medføres uberigtiget proviant mv, medmindre flyet har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted ligger udenfor det danske toldområde.

Dette gælder dog ikke:

- fly i rutefart, som har tilladelse fra told- og skatteregionen til at kombinere indenrigs- og udenrigsflyvning.

I så fald skal flyet medgives kopi af afgangsdeklarationen til told- og skatteregionen i næste indenrigslufthavn.

D.1.2.6 Regler ved ankomst

BKG § 16, stk. 1-4

Det påhviler lufthavnsmyndighederne at underrette told- og skatteregionen om oplysninger, som man er i besiddelse af i forbindelse med flys forventede ankomst og afgang, samt om uanmeldte flys ankomst.

Landsætning af passagerer og besætning og ombordtagning af passagerer, samt losning og lastning af varer skal forud anmeldes til told- og skatteregionen og må ikke påbegyndes før tilladelse foreligger.

Dette gælder dog ikke:

- fly i rutefart, som opererer efter forud meddelt fartplan.

Told- og skatteregionen kan i alle tilfælde regulere landsætning og ombordtagning af passagerer, samt i særlige tilfælde, fx de særlige indførselsbestemmelser, forbyde losning og lastning af varer, lige som man kan nægte adgang til et fly, indtil inkvireringen er afsluttet.

BKG § 17, stk. 1-4

Ankommer et fly fra steder udenfor EF-området, eller er der uberigtigede varer eller proviant om bord, skal føreren af et fly, eller luftfartsselskabets stedlige repræsentant, afgive skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant mv. til told- og skatteregionen.

BKG § 97

Deklarationen skal afgives på et fortrykt blanketsæt, formular G 27, som anskaffes af flyets fører eller flyselskabet. Blanketten kan også fås fortrykt på engelsk, tysk og fransk, og den kan købes hos en boghandler.

Formular G 27 er optrykt som bilag 89.

BKG § 17, stk. 6-7

Sammen med tolddeklarationen skal fremlægges tolddokumenter, som er medgivet af enten fremmede toldmyndigheder eller af en told- og skatteregion i andre lufthavne i det danske toldområde.

Fremlægges dokumenterne ikke, eller er der uoverensstemmelse mellem dokumenternes oplysninger og de faktiske forhold, skal føreren oplyse om årsagen dertil. Hvis dette ikke er muligt, eller der findes større mængder uberigtigede varer eller proviant, der ikke er angivet, kan told- og skatteregionen sikre told- og afgifter ved depositum, eller mod betaling sætte toldvagt ved flyet.

Proviantering

Proviantering under flyets ophold, se D.2 Proviantering.

D.1.2.7 Regler ved afgang

BKG § 18, stk. 1-6

Før et fly afgår til lande udenfor EF-toldområdet, eller der i øvrigt medføres uberigtigede varer eller proviant, skal tolddeklarationens rubrikker for afgang udfyldes, og deklarationen skal underskrives af flyets fører. Deklarationen kan dog også afgives af en repræsentant for luftfartsselskabet.

I de tilfælde, hvor der er truffet aftale med udenlandske toldmyndigheder herom, eller flyet afgår til anden indenrigs lufthavn med uberigtigede varer om bord, medgives enten godkendt tolddokument eller et eksemplar af tolddeklarationen.

BKG § 19, stk. 1-2

Bestemmelserne vedrørende anmeldelse og afgivelse af tolddeklaration ved afgang gælder ikke for fly:

- udelukkende i indenrigsfart,

- som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling.

Forinden afgang har told- og skatteregionen ret til at kontrollere fly og ladning, herunder til at påse, at eventuelle toldplomber er uskadte, samt at indladet proviant er til stede.

D.1.3 Tog

I det følgende afsnit beskrives toldkontrol og toldbehandling af tog.

D.1.3.1 Regler om kontrol

TL § 16, stk. 1, BKG § 22, stk. 1-23

Togtrafikken mellem det danske toldområde og ikke-EF-lande er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol. Told*Skat har ret til at inkvirere alle tog og togdele, og togpersonalet har pligt til at afgive de nødvendige oplysninger for kontrollens gennemførelse.

D.1.3.2 Inkvirering

BKG § 22, stk. 4

Indtil inkvireringen er gennemført, må toget ikke uden told- og skatteregionens tilladelse køres bort fra kontrolstedet. Der må ikke aflæsses varer, og personer kan nægtes adgang til toget.

I persontog kan inkvireringen foretages under kørslen.

D.1.3.3 Uberigtigede varer

BKG § 23

Findes der i internationale tog en beholdning af spiritus og tobaksvarer, der ikke er betalt afgifter af, kan told- og skatteregionen forlange varerne forseglet, sålænge toget befinder sig her i landet.

D.1.4 Lastbiler og andre befordringsmidler

Toldkontrol og toldbehandling af lastbiler og andre befordringsmidler.

D.1.4.1 Regler om kontrol

TL § 16, stk. 1, BKG § 24, stk. 1

Lastbiltrafik mellem det danske toldområde og ikke-EF-lande er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol. Told*Skat har ret til overalt i lastbilen at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

D.1.4.2 Toldkontrol

BKG § 24, stk. 2 og 3

Lastbiler i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EF-lande skal ved ind- og udpassage fra det danske toldområde selv standse op for kontrol, og hvis told- og skatteregionen forlanger det, skal lastbiler standse for toldkontrol i toldområdet.

Lastbilens fører har pligt til at bekræfte de nødvendige oplysninger for told- og skatteregion ved kontrollen. Det kan ske ved fremlæggelse af registreringsattest på bilen, og for ladningen ved fragtbreve, fakturaer o.l.

D.1.4.3 Inkvirering

BKG § 24 stk. 4 og BKG § 25 stk. 1 og 2

Told- og skatteregionen har ret til at inkvirere lastbilen og kan bestemme, hvor toldbehandlingen skal finde sted. Indtil inkvireringen er gennemført, må lastbilen ikke uden regionens tilladelse køre bort fra kontrolstedet. Der må ikke aflæsses varer, og personer kan nægtes adgang til lastbilen.

D.1.4.4 Angivelse

BKG § 26 og BKG § 97

Inden told- og skatteregionen foretager inkvirering af lastbilen, skal føreren af lastbilen mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant mv. Regionen kan dog kræve, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration.

Tolddeklaration for lastbiler, formular G 26, findes med dansk tekst, men kan også fås på engelsk og tysk.

Formular G 26 er optrykt som bilag 90.

Vedrørende rejsegodsbestemmelser, se D.3 Rejsegods.

D.1.4.5 Andre befordringsmidler

BKG §§ 24-26

Andre befordringsmidler, bl.a. turistbusser og personbiler i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EF-lande, er omfattet af de samme regler som skibe, fly, tog og lastbiler.

Om moms af turistkørsel med udenlandske busser, se momsvejledningen C.2.8.3.

D.1.5 Personer

Reglerne for toldbehandling af personer er alment gældende, idet reglerne herfor også omfatter personer, der som fører eller besætningsmedlem, indrejser med skib, fly, tog, lastbil eller busser.

D.1.5.1 Regler om kontrol

TL § 23, stk. 1-2

Det er i toldloven fastsat, at personer, som rejser mellem ikke-EF-lande og det danske toldområde, ved både ind- og udrejse uopfordret skal standse op for toldkontrol. De har samtidig pligt til over for Told*Skat at angive alle medbragte varer, som ikke er i fri omsætning i EF, eller som udføres fra EF's toldområde.

D.1.5.2 Kontrol og toldbehandling

TL § 22

Med baggrund i toldloven har skatteministeren fastsat de nærmere regler om Told*Skat's kontrol med og toldbehandling af personer og bestemt, hvor og på hvilken måde toldbehandlingen skal finde sted.

TL § 26

Med baggrund i internationale aftaler eller EF-bestemmelser, samt når de kontrolmæssige forhold i øvrigt tillader det, har skatteministeren fraveget bestemmelserne om, at rejsende til og fra ikke-EF-lande uopfordret skal standse op for toldkontrol og angive samtlige varer.

TL § 23, stk. 3-5

I alle tilfælde skal personer, som indrejser til det danske toldområde, eller som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, ved landegrænsen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder standse op for toldkontrol, når det forlanges af Told*Skat, og i øvrigt give de oplysninger der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

Ønsker det kontrolførende personale at undersøge en bil, båd, bagage mv., skal personen selv pakke bagagen ud og pakke den ned igen.

BKG § 112

Ved toldbehandlingen har den rejsende pligt til at dokumentere, at betingelserne for afgiftsfrihed er til stede, fx varigheden af opholdet i udlandet, aldersbetingelserne eller varens beskaffenhed og pris.

D.1.5.3 Eftersyn på personer

TL § 25, stk. 1

I forbindelse med toldkontrol er Told*Skat berettiget til af foretage eftersyn på personer.

TL § 26 og BKG § 113

En række personer er undtaget fra de normale regler om eftersyn. Undtagelserne gælder fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte, lønnede konsuler og disses familiemedlemmer samt personer, der arbejder for internationale organisationer og institutioner og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner.

D.1.5.4 Angivelse

TL § 23, stk. 2 og TBK § 109

Personer, som indrejser fra ikke-EF-lande, skal straks foretage angivelse af medførte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige indførselsbestemmelser. Hvis der ikke medføres varer til erhvervsmæssig anvendelse, kan angivelsen ske mundtligt, medmindre det findes påkrævet, at angivelsen og oplysninger i øvrigt afgives skriftligt.

Told*Skat kan bestemme, at angivelse også kan foretages ved at passere et kontrolområde, som består af 2 kanaler, en rød og en grøn. Den røde kanal er mærket "Varer at angive" og den grønne er mærket "Ingen varer at angive". Personer, der går gennem den grønne kanal, har derved angivet over for Told*Skat, at der ikke medføres varer, som skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

D.1.5.5 Kontrol med rejsendes bagage

R/FO 3925/91 og K/FO 1823/92

Forordningerne bringes i anvendelse ved kontrol af den bagage, der medbringes af visse rejsende i intern EF-trafik. Forordningerne afskaffer alle formaliteter og al kontrol for håndbagage og indchecket bagage, der tilhører personer, der foretager en flyvning inden for fællesskabet, samt bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for fællesskabet.

I Københavns Lufthavn i Kastrup og i Billund Lufthavn er der etableret en blå kanal. Personer, der har påbegyndt deres rejse i et andet EF-land, kan benytte denne kanal, hvorved de tilkendegiver, at de kun medfører den mængde spiritus og tobaksvarer, der kan medbringes afgiftsfrit.

Stikprøvekontrol

Af hensyn til den danske særregel på spiritus og tobaksområdet, vil der ved passage af blå kanal kunne udføres stikprøvekontrol. Denne kontrol indebærer, at der kan udføres stikprøvevis kontrol med, at EF-rejsende ikke medbringer større mængder af de nævnte varer end tilladt.

K/FO 1823/92 art. 10

Ved bagage forstås alle genstande, der transporteres af en person under dennes rejse, uanset transportmåden. For så vidt angår lufttransport er indskrevet bagage den bagage, som ikke under rejsen er tilgængelig for den rejsende, medens håndbagagen er den bagage, som kan medbringes i kabinen.

Indførselskontrol

Toldkontrollen af al bagage der ankommer med fly til Danmark fra lande udenfor fællesskabet foretages i den første lufthavn, uanset om bagagen fra afrejselufthavnen er indskrevet til andre danske internationale EF-lufthavne, fx New York Kastrup Billund.

Udførselskontrol

Udførselskontrollen foretages i afrejselufthavnen, såfremt denne er en international EF-lufthavn, fx Billund New York via Bruxelles. Såfremt der skiftes fly i en international EF-lufthavn forinden udrejsen fra fællesskabet foretages kontrollen som udgangspunkt her, fx Billund Bruxelles New York.

D.1.6. Ekspeditionstider

BKG § 127, stk. 1-3

Ekspeditionstiden for toldforretninger vedrørende:

- ekspedition af befordringsmidler, herunder skibe og fly,

- ekspedition af ind- og udgående gods,

er mandag til fredag kl. 07.00 til 16.00.

Ved toldstederne i:

- Padborg,

- Esbjerg,

- Gedser,

- Rødby,

- Københavns lufthavn i Kastrup,

- Hirtshals,

- Frederikshavn,

- Hanstholm,

- Grenå,

- Helsingør,

- Dragør,

- Rønne,

- Kvæsthusbroen i København,

- Dan-Link i København,

er ekspeditionstiden for disse forretninger dog mandag til fredag kl. 07.00 til 17.00, lørdage kl. 07.00 til 13.00.

Dette gælder dog ikke søgnehelligdage, samt grundlovsdag og juleaftensdag, hvor ekspeditionstiden ved alle ekspeditionssteder er kl. 07.00 til 12.00.

Udenfor ekspeditionstiden

BKG § 128

Ekspedition af skibe og fly samt ind- og udførsel af gods kan ske udenfor nævnte tidspunkter mod betaling af gebyr.

Der skal betales gebyr for skibe og fly med passagerer i trafik fra og til steder uden for EF-området. Der skal dog kun betales gebyr for fly med tilladt egenvægt over 5.700 kg, eller fly som altid kan medtage mere end 10 passagerer.

Der betales gebyr for hver ankomst og afgang, når der landsættes eller ombordtages passagerer. Der betales kun et gebyr, når ankomst og afgang sker indenfor samme time.

BKG, bilag 1

Gebyrernes størrelse fastsættes af skatteministeren.