Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Momsvejledningen 1999

Afsnit A Indledning

A.1 Historisk baggrund


Merværdiafgift er, set i internationalt lys, ikke en ny beskatningsform.
En generel beskatning af privat forbrug har tidligere været knyttet til kriser og krige. Både efter 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig blev der i flere europæiske lande indført generelle forbrugsskatter til brug for genopbygningen.
Efter 2. Verdenskrig er der globalt i de fleste lande indført en forbrugsbeskatning. Formålet har været at skaffe de enkelte regeringer provenu for at dække de offentlige udgifter.

A.2 Teori


Formålet med en generel forbrugsbeskatning er at beskatte varer og tjenesteydelser ved personligt forbrug. Mere præcist er en forbrugsbeskatning en beskatning af udgifter til forbrug afholdt af private personer.
Begrebet private personer skal ikke fortolkes snævert. Efter de fleste landes skattelove beskattes også varer og tjenesteydelser, som forbruges af offentlige myndigheder, kirker, organisationer mv., dvs. alt andet forbrug end det, der sker erhvervsmæssigt.
En generel forbrugsskat adskiller sig fra en specifik skat, f.eks. punktafgifter, ved at omfatte alle varer og tjenesteydelser. En generel forbrugsskat kan opkræves enten direkte hos den enkelte forbruger eller indirekte.
At en skat er indirekte vil sige, at skatten ikke pålægges den person, som endeligt skal betale skatten, men opkræves hos den, der leverer varer og ydelser til den endelige forbruger ved at skatten overvæltes til den endelige forbruger gennem en forhøjelse af prisen på varer eller ydelser. Indirekte skatter overvæltes således til dem, der endeligt skal betale skatten.

A.2.1 Opkrævning af skatter

En generel indirekte forbrugsskat kan opkræves enten som en enkeltledsafgift, eller som en flerledsafgift.

A.2.1.1 Enkeltledsafgift

Enkeltledsafgift kan opkræves som:
 • en afgift i producentleddet
 • en afgift i engrosleddet
 • en afgift i detailleddet.

A.2.1.2 Flerledsafgift

En generel indirekte forbrugsskat kan også opkræves som en flerledsafgift. Afgiften omfatter alle omsætningsled i det økonomiske kredsløb.
Flerledsafgiften kan være af kumulativ art, dvs. at afgiften overvæltes fra hvert led til næste led, så der bliver betalt afgift af afgiften. Dette benævnes også kaskadeeffekt.
Følgende eksempel illustrerer dette princip. Afgiftssatsen er sat til 10 pct. og fortjenstmargin i de enkelte handelsled til 1000.
Kumulativ afgift
  Før afg. Afgift Efter afg.
Råvareprod. 1000 100 1100
Færdigvareprod. 2100 210 2310
Grossist 3310 331 3641
Detailhandler 4641 464 5105
Samlet afgift   1105  

Den reelle afgiftsbelastning i detailleddet bliver  -  således ikke 10 pct. men ca. 24 pct.

1105
4641 x 100 % = 23,8 %

Merværdiafgift En flerledsafgift kan også opkræves som en merværdiafgift.
Karakteristisk for sådanne flerledsafgifter er den vertikale opbygning fra råvareproducent til detailled. Afgørende er også, hvorledes investeringsgoder behandles og den egentlige beregning af merværdiafgiften.
En afgift efter merværdiprincippet indebærer, at det alene er det endelige forbrug, der beskattes, idet der er fradragsret for alle komponenter, der indgår i produktionen mv., dvs. det, der ikke endeligt forbruges.
I merværdiafgiften er der også fradragsret allerede på anskaffelsestidspunktet for investeringsgoder.
Ved en generel merværdiafgift, hvor der ikke er fritagelser, vil beskatningsgrundlaget afspejle det faktiske private forbrug, da alle køb, der vedrører produktionen mv., kan fratrækkes.

A.2.1.3 Beregning af merværdiafgift

En merværdiafgift kan beregnes på grundlæggende tre måder:
 • Addition
 • Subtraktion
 • Kreditmetoden

Følgende simplificerede eksempler viser principperne i de tre metoder:
 
Forudsætninger:
Salg 100
Købspris for solgte varer 50
Generalomkostninger 20
Lønninger 15
Renter 5
Fortjeneste 10
 
Afgiftssats 10 pct.  
 
    
Additionsmetoden:
Lønninger 15
Renter 5
Fortjeneste 10
Momsgrundlag (værditilvækst) 30
Afgift 3
 
 
    
Subtraktionsmetoden:
Salg 100
Vareomkostninger:  
Køb 50
Generalomkostninger 20
Momsgrundlag 30
Afgift 3
 
 
    
Kreditmetoden:
Afgift på salg (100) 10
Minus afgift af køb (50+20=70) 7
Afgift 3
     
Et væsentligt problem ved en anvendelse af subtraktionsmetoden er, at beskatningen hos den endelige forbruger vanskeliggøres, hvis der anvendes et flersats system, og hvis der er en del undtagelser fra afgiftspligten. Den enkelte virksomheds tilsvar kan selvfølgelig beregnes eksakt, men der er ikke som efter kreditmetoden en umiddelbar sammenhæng mellem afgiftssatsen og detailprisen.  
Additionsmetoden er vanskelig at anvende i et system med månedlige eller kvartalsmæssige angivelser, da generalomkostninger som oftest opgøres årligt, ligesom det er vanskeligt at indpasse i destinationsprincippet, jf. nedenfor. Det samme kan siges om subtraktionsmetoden.  
    
Anvendelse af af kreditmetoden Kreditmetoden eller merværdiafgiften anvendes i langt de fleste lande, der har merværdibeskatning, herunder i alle EU-lande og de OECD-lande, der har merværdiafgift.
Merværdiafgiften er illustreret i A.3.1.  
Anvendelse af kreditsystemet til beregning af afgiften har i forhold til de to andre beregningsmetoder den fordel, at der ikke kræves en årlig angivelse, men kan anvendes i et system med kvartals- eller månedsangivelser. Se endvidere nedenfor om krav til merværdiafgiftssystemet.  
 
Destinationsprincippet Ved en forbrugsbeskatning er det væsentligt, at det for den endelige forbruger er uden betydning, om en vare er fremstillet i indlandet eller indført.  
Hvis der ikke opkræves en afgift ved indførslen, kan dette føre til, at private forbrugere køber indførte varer med deraf følgende konkurrenceforvridning for erhvervsvirksomhederne i hjemlandet, der betaler afgift.  
For at undgå dobbeltbeskatning, når der opkræves afgift i destinationslandet, er det nødvendigt, at der ikke sker en afgiftsbelastning i oprindelseslandet. En vare skal således, når der sker beskatning i destinationslandet (importlandet), være fuldstændig afgiftsfritaget i oprindelseslandet (eksportlandet).  
Dette princip med afgift ved indførsel og godtgørelse ved eksport, anvendes i international sammenhæng af landene, der deltager i World Trade Organization.     
   

A.3 Momssystemet - generelt

A.3.1 Merværdiafgiftsprincippet

Merværdiafgiftssystemet medfører, at der ved ethvert salg af varer og ydelser skal betales merværdiafgift (moms) af salgsprisen, men at virksomheden kan trække den moms fra, som den har betalt ved produktionen af varen, dvs. råvarer og produktionsomkostninger.
Virksomheden skal altså kun betale moms af den værditilvækst, der sker i virksomheden.

Eksempel:
  Pris uden moms Købsmoms Salgsmoms Momstilsvar
Råvareproducent        
Indkøb 0 0    
Salg 80 0 20 20 
Færdigvareproducent        
Indkøb 80 20    
Salg 200   50 30
Grossist        
Indkøb 200 50    
Salg 240   60 10
Detailhandler        
Indkøb 240 60    
Salg 320   80 20
Samlet momsbeløb       80

A.3.2 Momsens neutralitet

En af de ting, man fra lovgivers side lagde vægt på ved overvejelserne om indførelse af momssystemet, var neutralitet. Dvs. at momsen ikke på nogen måde må påvirke erhvervets og forbrugerens dispositioner.

Erhvervsstrukturen For at kunne sige, at en afgift er neutral over for erhvervsstrukturen, skal afgiftssystemet være indrettet sådan, at der betales den samme afgift, uanset hvor mange handelsled en vare passerer,
 • afgiften udtrykt i procent af vareprisen er den samme, lige meget hvor varen bliver købt, og
 • afgiftsbelastningen skal procentvis være den samme, uanset om varen er fremstillet med håndkraft eller ved brug af maskiner.
Køber må med andre ord ikke med fordel kunne placere sine indkøb hos en bestemt leverandør, og systemet må ikke hindre rationaliseringer i erhvervslivet.

Udenrigshandel For så vidt angår import medfører kravet om neutralitet, at afgiften på en importeret vare skal svare fuldstændig til afgiften på en indenlandsk produceret vare, der sælges til samme pris, som man skal betale for importvaren.
For eksporten betyder kravet om neutralitet, at eksportvarer skal være fuldstændig fri for afgiftsbelastning. For at de danske eksportvirksomheder skal kunne konkurrere på lige fod med virksomhederne i det land, der eksporteres til, er det vigtigt, at deres produkter ikke er pålagt nogen form for direkte eller indirekte afgiftsbelastning.

Forbrugsvalg I relation til forbrugsvalget vil neutralitet sige, at afgiften ikke må indebære nogen tendens til at vælge visse varer eller ydelser frem for andre. Derfor bør så mange varer og ydelser som muligt være omfattet af afgiftspligten.
Sådan som momsen er gennemført i Danmark, kan man konstatere, at den ikke i sig selv har utilsigtede bivirkninger hverken på erhvervsstrukturen eller forbrugsvalget.
Momsen opfylder således i højere grad end nogen anden afgift de betingelser, der stilles for at kunne kalde afgiften neutral.
Endelig betyder den omstændighed, at langt de fleste erhvervsvirksomheder er omfattet af registreringspligten, at virksomhederne i det store og hele er stillet ens såvel arbejds- som likviditetsmæssigt.

A.4 Momsens indførelse

Lov om almindelig omsætningsafgift, lov nr. 102 af 31. marts 1967, blev vedtaget af Folketinget den 29. marts 1967 samtidig med kildeskatteloven. Danmark fik derved fra den 3. juli 1967 - som et af de første lande - en generel merværdiafgift (moms), dvs. en afgift på merværdien i alle led af den erhvervsmæssige omsætning. Momsen afløste den tidligere oms, også kaldet engrosoms, der var en enkeltledsafgift pålagt i engrosleddet.
Momsloven bygger på Redegørelse vedrørende Merværdiafgift, som Finansministeriet afgav i december 1964.
Ved en merværdiafgift opkræves som præciseret i A.3.1 afgift i alle omsætningsled, hvilket dog ikke fører til en dobbeltbeskatning, da hvert omsætningsled kun betaler moms af den merværdi (værditilvækst), der er tilført varen eller ydelsen i virksomheden.
Hensynet bag loven var og er, at en generel forbrugsbeskatning i mindst muligt omfang bør gribe ind i erhvervsstrukturen og påvirke forbrugernes dispositioner, dvs. afgiften skal være neutral, se A.3.2.
I perioden fra 1967 til 1978 omfattede loven uden undtagelse alle varer, mens kun tjenesteydelser, som specifikt var nævnt i loven, var omfattet af momspligten.
 
EF's 6. momsdirektiv Som følge af vedtagelsen af EF's 6. momsdirektiv blev det momspligtige område udvidet i 1978 med en generel momspligt for tjenesteydelser (i det efterfølgende blot kaldet ydelser). Herefter er kun ydelser, som udtrykkeligt er nævnt i loven, undtaget fra momspligten.
Baggrunden for gennemførelsen af EF's 6. momsdirektiv var en rådsafgørelse fra 1970 (EFT nr. L 94 af 28/4-1970), efter hvilken medlemslandenes finansielle bidrag til EU bl.a. skal bestå af en andel af det fælles beregningsgrundlag for medlemsstaternes moms. Der er fastlagt et loft for denne del på 1,4 pct., der nedsættes til 1,0 pct. i ensartede trin i perioden 1995 - 1999. For at opnå en retfærdig fordeling af forpligtelsen var det nødvendigt at harmonisere beregningsgrundlaget herunder især bestemmelserne om momspligten og momsfritagelserne  i alle medlemsstaterne. 6. momsdirektiv tilvejebringer ikke den i rådsafgørelsen af 21/4 1970 forudsatte fuldstændige harmonisering af momsgrundlaget, idet medlemsstaterne for en række nærmere specificerede varer og tjenesteydelser indtil videre kan beholde deres nuværende ordning, dvs. momspligt henholdsvis momsfritagelse, som ikke er i overensstemmelse med direktivets hovedbestemmelser.
Som eksempel på afvigelser fra det fælles beregningsgrundlag, som Danmark er berettiget til at fortsætte med i en overgangsperiode, kan nævnes, at man fortsat kan fritage personbefordring og afsætning af jord og fast ejendom for moms, ligesom man fortsat kan opkræve moms af radio- og fjernsynslicens og visse offentlige kulturelle tjenesteydelser, såsom teaterforestillinger. Afvigelserne skal dog ikke kunne føre til økonomisk gevinst eller tab for den enkelte stat, idet der ved overførsel til EU af den fastlagte andel af momsprovenuet skal kompenseres for afvigelserne.

A.5 Lovændringer

A.5.1 Væsentlige lovændringer i perioden 1967-1977

Loven blev i 1970 ændret sådan, at kommunale og amtskommunale institutioner, der blev drevet i fællesskab af flere kommuner eller amtskommuner, bortset fra forsyningsvirksomheder, ikke skulle betale moms af leverancer til de kommuner eller amtskommuner, som var parthavere i institutionen.
På samme måde skulle andre offentlige virksomheder, bortset fra offentlige forsyningsvirksomheder, kun betale moms af deres leverancer mod betaling til andre og ikke af de varer, som den offentlige virksomhed fremstillede til eget brug.
Ved en ændring af loven i 1973 blev der skabt mere generelle retningslinier bl.a. indenfor kravene til virksomhederne.
Registrerede virksomheder skal således efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, ligesom pengeinstitutter mv. efter anmodning skal oplyse om deres økonomiske mellemværender med navngivne registrerede virksomheder. Endelig blev der skabt hjemmel til at fastsætte retningslinier for udveksling af oplysninger af betydning for kontroludøvelsen hos toldvæsenet, respektive skattevæsenet.1967-loven indeholdt en bestemmelse om, at private og ikke registrerede virksomheder kunne få godtgjort betalt moms af nybyggeri af såvel erhvervsmæssigt byggeri som boligbyggeri mv. Bestemmelserne blev justeret i 1972 og 1973 og bortfaldt helt i 1977. I stedet blev det muligt at lade sig frivilligt registrere for udlejning mv. af fast ejendom til erhvervsmæssigt brug.
I 1973 blev loven ændret, så der blev givet tilskud til mælk og mejeriprodukter. Forbrugerpriserne på disse produkter blev derved helt eller delvis friholdt for moms. Ordningen er ændret flere gange i årenes løb, og der gives i dag alene delvis refusion af momsen på modermælkserstatninger.

A.5.2 Væsentlige lovændringer i perioden 1978-1992

Ud over den tidligere nævnte udvidelse af det momspligtige område i 1978 skete der i perioden fra 1978 til 1992 relativt få principielle ændringer af momsloven.
I 1982 blev der indført moms på erhvervsmæssig turistkørsel, herunder turistkørsel med udenlandske busser.
I 1985 fjernede man den såkaldte pålægsmoms for offentlige institutioner, der fremstillede varer og momspligtige ydelser udelukkende til eget brug (byggearbejde, rengøring og vask samt fremstilling af tryksager) og udvidede momspålægget for private virksomheder mv. til også at omfatte ombygnings- og moderniseringsarbejder samt visse reparationsydelser.
Samtidig indførte man en ordning, hvorefter kommuner og amtskommuner får købsmomsen på indkøbte varer og momspligtige ydelser fra private virksomheder refunderet via en mellemkommunal udligningsordning, som kommuner og amtskommuner selv finansierer.
Momsmæssigt spiller det for kommunerne mv. ikke nogen rolle for valget mellem at producere selv og købe hos private. For statsinstitutionernes vedkommende skete der en omlægning af budgetreglerne, så institutionerne ikke mere skal kalkulere med købsmoms, idet denne refunderes via en tillægsbevilling til finansloven.
1. januar 1990 blev spil om penge undtaget fra momspligten som følge af den samtidig indførte lov om afgift af spillekasinoer.
Derudover ophævede man i 1991 den såkaldte afsmitningsmoms, dvs. det forhold, at man skulle betale moms af ydelser til eget brug, hvis man afsatte tilsvarende ydelser til 3. mand. Afsmitningsmoms er dog bibeholdt inden for byggeområdet.
1. januar 1991 blev det momspligtige område udvidet som følge af gennemførelsen af EF's 18. momsdirektiv, så der nu også skal betales moms af deponering og forvaltning af værdipapirer samt visse former for kreditter og kreditgarantier.
Der skete en række ændringer og særordninger som følge af gennemførelsen af EF's indre marked 1. januar 1993.
Den væsentligste ændring som følge af EF's indre marked er, at der ikke længere opkræves importmoms ved indførsel fra andre EF-lande, og at salg til private i andre EF-lande som udgangspunkt sker med dansk moms. For nye transportmidler gælder dog særlige regler. Endvidere blev der indført nye regler om moms på transport af varer inden for EF's område. De nye regler for EF- samhandlen er overgangsregler, som gælder fra 1. januar 1993 til 31. december 1996. Ordningen udløber imidlertid ikke automatisk, men ophører først, når EU har vedtaget en ny ordning, hvilket endnu ikke er sket.
Efter fusionen af toldvæsenet og det statslige skattevæsen i 1990 er det told- og skatteregionerne, der træffer førsteinstansafgørelser om moms.
Frem til den 1. april 1998 kunne regionernes afgørelser ankes til Told- og Skattestyrelsen, der traf den endelige administrative afgørelse. En  række spørgsmål henhørte dog under det særlige Momsnævns kompetence.
Fra og med den 1. april 1998 kan regionernes førsteinstansafgørelser inden for bestemte områder ankes til Landsskatteretten, medens andre afgørelser kan ankes til Told- og Skattestyrelsen. Momsnævnet blev nedlagt med udgangen af september 1998.  Der henvises til afsnit U.

A.5.3 Momsloven 1994

Ved lov nr. 375 af  18. maj 1994 blev der gennemført en  revision af momsloven. Formålet med revisionen var i højere grad at opnå en sammenhæng med EU's momsdirektiver, primært 6. momsdirektiv, således at der nu anvendes samme systematik og terminologi i loven som i Fællesskabsretten.
Endvidere blev der gennemført nogle få strukturændringer. Ved lovændringen skete der en anden vægtning mellem lov og bekendtgørelsesstof. En lang række af de bestemmelser, der tidligere var at finde i bekendtgørelserne, er nu optaget i selve momsloven.
Hermed blev det opnået, at de momsmæssige bestemmelser nu fremtræder mere sammenhængende, og dermed mere brugervenlige.
Som følge af tilpasningen til 6. momsdirektivs regler skete der ændringer i nogle af de hidtidige regler i momsloven.
Det drejer sig om:  
 • regulering af fradrag
 • undervisningsvirksomhed
 • ydelser
 • momspligtens indtræden
 • godtgørelser til museer
 • fritagelser for visse selvstændige grupper
Herudover skete der ændringer vedrørende:
 • brugte varer
 • turistsalg
 • betingede rabatter
 • fællesregistrering
Senere lovændringer Siden momslovens ikrafttrædelse er der sket følgende lovændringer.
Lov nr. 1093 af 21. december 1994. Ændringer vedrørende:  
 • forkortet afregningsperiode
Lov nr. 1114 af 21. december 1994. Ændringer vedrørende:
 • EU´s udvidelse med Finland, Norge, Sverige og Østrig
 • forhøjelse af  bundgrænsen for registrering
 Lov nr. 428 af 14 juni 1995. Ændringer vedrørende:
 • begrænset fradragsret for hotel- og restaurationsudgifter
Lov nr. 1097 af 20. december 1995. Ændringer vedrørende:
 • indførelse af afgiftsoplag for råvarer
 • bortfald af bestemmelsen om lønarbejde
 • ændrede bestemmelser for forsendelsesomkostninger mv. ved indførsel
 • forhøjet beløbsgrænse for regulering af investeringsgoder.
 Lov nr. 1204 af 27. december 1996. Ændringer vedrørende:
 • inddrivelse af gæld til det offentlige
Lov nr. 1223 af  27. december 1996. Ændringer vedrørende:
 • momsangivelse ved udstedelse af proklama
Lov nr. 237 af 2. april 1997. Ændringer vedrørende:
 • fast driftssted og fiskale repræsentanter
Lov nr. 442 af 10. juni 1997. Ændringer vedrørende:
 • telekommunikationsydelser mv.
Lov nr. 890 af 3. december 1997. Ændringer vedrørende:
 • kredittiden for landbrug og fiskeri mv.
Lov nr. 1098 af 29. december 1997. Ændringer vedrørende:
 • klagestrukturen på momsområdet. Momsnævnet blev nedlagt, og der blev klageadgang til Landsskatteretten
Lov nr. 419 af 26. juni 1998. Ændringer vedrørende:
 • delvis momsfradragsret for billeasing mv.
Lov nr. 435 af 26. juni 1998. Ændringer vedrørende:
 • kredittider mv.
AN9113_1.GIF Size: ( X )Lov nr. 1056 af 23. december 1998. Ændringer som følge af: AN9113_2.GIF Size: ( X )
 • AN9113_1.GIF Size: ( X )euro'ens indførsel i en række andre EU-lande AN9113_2.GIF Size: ( X ).
AN9113_1.GIF Size: ( X )Lov nr. 166 af 24. marts 1999. Ændringer vedrørende: AN9113_2.GIF Size: ( X )
 • AN9113_1.GIF Size: ( X )det danske momsområde AN9113_2.GIF Size: ( X )
 • AN9113_1.GIF Size: ( X )virksomheders pligt til at underrette om virksomhedens ophør AN9113_2.GIF Size: ( X )
 • AN9113_1.GIF Size: ( X )begrænsninger for anvendelse af afregningsbilag AN9113_2.GIF Size: ( X ).
AN9113_1.GIF Size: ( X )Lov nr. 388 af 2. juni 1999. Ændringer vedrørende: AN9113_2.GIF Size: ( X )
 • AN9113_1.GIF Size: ( X )strafansvar for visse forhold i forbindelse med et indgreb imod sort arbejde, socialt bedrageri mv. AN9113_2.GIF Size: ( X ).
.
Ændringerne er beskrevet i de enkelte afsnit i Momsvejledningen.