Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Indførelse af mulighed for at gøre en del af statstilskuddet til kommunerne betinget)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som ændret ved § 12 i lov nr. 534 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis tilskuddet forhøjes, kan finansministeren beslutte, at en andel af tilskuddet på op til 1 mia. kr. kun udbetales til kommunerne, hvis kommunernes budgetterede udgifter for til­skuds­året efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for forhøjelsen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008 og har virkning fra og med tilskudsåret 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen