Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0098
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer1)

(Udvidelse af anvendelsesområdet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 596 af 24. juni 2005 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, nr. 2, ændres »,« til: »og«.

2. I § 2, stk. 3, nr. 3, ændres »,« til: ».«

3. § 2, stk. 3, nr. 4 og 5, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Helge Sander

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EU-Tidende 2003 nr. L 345, s. 90).