Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter

(Forskeruddannelse, forskningssamarbejde med Færøerne og Grønland, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 19. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Koordinationsudvalget forestår koordineringen af den offentlige fondsfunktion for forskning, jf. § 25. Udvalget fordeler desuden midler til forskeruddannelse og varetager særlige rådgivningssager, jf. §§ 26 og 27.«

2. I § 1, stk. 7, indsættes efter »institutioner«: »eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening«.

3. I § 2 indsættes som nr. 3:

»3) Videnskabelig uredelighed: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.«

4. I § 3, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Rådet gennemfører en høring over den årlige rapport.«

5. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Rådet kan yde rådgivningen nævnt i stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 ved at anvise navne på anerkendte forskere uden for rådet, hvis den ønskede bistand angår vurdering af ansøgninger, der er indgivet til andre bevilgende institutioner.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Bestyrelsen udpeger ved sin konstituering en næstformand.«

7. § 11, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

8. § 12, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

9. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det Frie Forskningsråd kan nedsætte et tværfagligt forskningsråd, som kan bestå af medlemmer udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter stk. 2, til varetagelse af tværfaglige opgaver.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

10. I § 15, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Rådets adgang til delegation inden for rådet eller til sekretariatet af bevillings- og rådgivningskompetence.«

11. I § 15, stk. 2, indsættes efter »fastsætte formkrav«: », herunder om elektronisk kommunika­tion,«.

12. § 16 affattes således:

»§ 16. Bestyrelsens og de faglige forskningsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af de faglige forskningsråd eller af den instans, som rådet har delegeret bevillingskompetencen til, kan indbringes for ministeren.«

13. I § 17 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Rådet skal virke for forskningssamarbejdet med Færøerne og Grønland.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

14. I § 18, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »institution«: »eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening«.

15. I § 18, stk. 5, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

16. § 21, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Bestyrelsen kan henlægge bevillingskompetence som nævnt i stk. 1 til Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Stk. 4. Bestyrelsen orienterer Koordinationsudvalget om initiativer efter stk. 1 og 2.

Stk. 5. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de strategiske programmidler til programkomiteerne, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland eller i visse tilfælde til et eller flere af de faglige forskningsråd, jf. § 9.

Stk. 6. Hvis bestyrelsen skønner, at udmøntningen af en finanslovbevilling fagligt omfatter mere end én programkomité, kan bestyrelsen beslutte, at flere programkomiteer eller Kom­mis­sio­nen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland sammen med en eller flere programkomiteer skal behandle ansøgningerne til programmet i forening og træffe afgørelse som én myndighed (fælleskomité).

Stk. 7. Når fælleskomiteen har truffet endelig afgørelse efter stk. 6, lægger den kompetencen til at godkende faglig og budgetmæssig afrapportering i en af programkomiteerne.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

17. I § 22, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »forskningsråd«: »eller Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 5«.

18. § 22, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

19. I § 23, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Rådets adgang til delegation inden for rådet eller til sekretariatet af bevillings- og rådgivningskompetence.«

20. I § 23, stk. 2, indsættes efter »fastsætte formkrav«: », herunder om elektronisk kommunika­tion,«.

21. § 24 affattes således:

»§ 24. Bestyrelsens, programkomiteernes, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands og de faglige forskningsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af programkomiteerne, af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, af de faglige forskningsråd eller af den instans, som programkomiteen eller rådet har delegeret bevillingskompetencen til, kan indbringes for ministeren.«

22. I § 25, stk. 1, indsættes efter »Danmarks Grundforskningsfond«: », Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation«.

23. I § 25, stk. 2, 1. pkt., ændres »to« til: »tre«, og »fonden« ændres til: »de to fonde«.

24. I § 25, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Til dette formål orienterer de tre råd og de to fonde mindst en gang om året udvalget om deres internationale aktiviteter.«

25. § 25, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

26. I § 25, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

27. Overskriften før § 26 affattes således:

»Forskeruddannelse«

28. § 26 affattes således:

»§ 26. Koordinationsudvalget fordeler midler til forskeruddannelse inden for alle videnskabelige hovedområder. Udvalget fordeler forskeruddannelsesmidlerne til Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 2. Udvalget kan i forbindelse med fordeling af forskeruddannelsesmidler fastsætte nærmere krav til anvendelsen af midlerne.

Stk. 3. I sager omfattet af stk. 1 og 2 træffer udvalget afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.«

29. Før § 27 indsættes som overskrift:

»Særlige rådgivningssager«

30. § 27 affattes således:

»§ 27. Koordinationsudvalget kan efter anmodning bistå ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i særlige rådgivningssager. Ministeren kan bestemme, at udvalget skal yde sin rådgivning efter forudgående høring af nationale eller internationale eksperter.

Stk. 2. I tilknytning til opgaverne efter stk. 1 kan udvalget efter ministerens anmodning fordele eventuelle særlige bevillinger til Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Udvalget kan i denne forbindelse fastsætte nærmere krav til anvendelsen af bevillingerne.

Stk. 3. Til brug for varetagelsen af opgaverne efter stk. 1 kan udvalget indhente rådgivning fra ekspertudvalg nedsat til formålet.

Stk. 4. I sager omfattet af stk. 1-3 træffer udvalget afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.«

31. I § 28 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I tilfælde, hvor bestyrelsesformanden for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd eller Danmarks Grundforskningsfond er forhindret i at deltage i udvalgets møder, kan det pågældende råd eller fonden lade sig repræsentere ved en næstformand.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

32. § 29 ophæves.

33. § 31, stk. 1, affattes således:

»Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der rejses ved anmeldelse, og som har betydning for

1) forskning udført i Danmark,

2) forskning udført af personer med ansættelse i Danmark eller

3) forskning udført med dansk offentlig støtte.«

34. I § 31 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. For så vidt angår videnskabelige produkter udarbejdet i privat regi, kan sagen kun behandles, hvis den private virksomhed el.lign. har ønsket at være omfattet af udvalgenes kompetence eller ønsker at medvirke til sagens oplysning.

Stk. 3. Udvalgene kan behandle sager af egen drift, hvis sagerne er af samfundsmæssig interesse eller af betydning for menneskers eller dyrs sundhed, og hvor der foreligger en begrundet formodning om videnskabelig uredelighed.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

35. I § 32, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »udvikling«: »efter indstilling fra domstolene«.

36. I § 36, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »være medlem af«: »et tværfagligt forskningsråd og«.

37. I § 36, stk. 2, indsættes som 3. pkt . :

»Et sagsforberedende programudvalg, jf. § 22, stk. 2, kan sammensættes helt eller delvis af medlemmer fra Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer.«

38. § 40 affattes således:

»§ 40. Loven revideres i folketingsåret 2009-10 på baggrund af en evaluering af forskningsrådssystemet.«

39. Efter § 40 indsættes i kapitel 8:

»§ 40 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved lov nr. 336 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 8 F ophæves.

2. I § 8 H, stk. 2, ændres »Danmarks Forskningspolitiske Råd« til: »Det Frie Forskningsråd«.

3. I § 8 Q, stk. 3, udgår »§ 8 F, stk. 1, eller«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2008.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 3, 33 og 34, fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 3. § 1, nr. 27 og 28, træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 4. Lov nr. 1094 af 21. december 1994 om godkendelse af visse forskningsaktiviteter ophæves den 1. september 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Helge Sander