Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0022
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Forsyningspligt

Kapitel 2   Rammer for udpegning af forsyningspligtudbydere

Kapitel 3   Fastsættelse af vilkår

Kapitel 4   Generelle vilkår for udbud af forsyningspligttjenester

Kapitel 5   Priser for handicapydelser

Kapitel 6   Ansøgning om underskudsfinansiering af forsyningspligten

Kapitel 7   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1)

I medfør af § 16, stk. 4 og 5, § 17, stk. 3 og 4, § 18, § 20, stk. 2, 8 og 9 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 fastsættes:

Kapitel 1

Forsyningspligt

§ 1. Forsyningspligten omfatter de i §§ 2-6 og §§ 8-9 nævnte ydelser, jf. § 16, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Elektroniske kommunikationstjenester omfattet af forsyningspligten

§ 2. Forsyningspligten omfatter udbud af basale taletelefonitjenester.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forsyningspligttjenester skal omfatte:

1) Én forbindelse til en taletelefonitjeneste, der giver slutbrugeren adgang til at foretage og modtage opkald mellem nettermineringspunkter samt mulighed for udveksling af trafik med andre slutbrugere, der er tildelt numre i nummerplaner baseret på ITU´s anbefaling E.164.

2) Mulighed for taleoverførsel i en kvalitet, der som minimum svarer til den, der opnås på PSTN-tjenesten pr. 1. december 2000.

3) Mulighed for fax- og datakommunikation, herunder adgang til datakommunikation ved transmissionshastigheder, der er anvendelige for adgang til basale internettjenester pr. 1. december 2000.

4) De faciliteter, der er opregnet i bilag 1.

§ 3. Forsyningspligten omfatter udbud af ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forsyningspligttjenester skal omfatte:

1) En forbindelse til de i stk. 1 nævnte tjenester, der giver slutbrugeren adgang til at foretage og modtage opkald mellem nettermineringspunkter samt mulighed for udveksling af trafik med andre slutbrugere, der er tildelt numre i nummerplaner baseret på ITU´s anbefaling E.164.

2) De tjenester og faciliteter, der er opregnet i bilag 2.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte tjenester skal alene udbydes til slutbrugere, der ikke har mulighed for adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på minimum 144/144 kbit/s.

Stk. 4. Eksisterende slutbrugere af ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. stk. 1, skal omkostningsfrit tilbydes konvertering til en basal taletelefonitjeneste, jf. § 2, senest ved udløb af en gældende aftale om levering af de i stk. 1 nævnte tjenester, som forsyningspligtudbyderen har opsagt overfor slutbrugeren.

§ 4. Forsyningspligten omfatter de nedenfor nævnte udbud af faste kredsløb eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner:

1) 2- eller 4-tråds faste kredsløb til tale af almindelig kvalitet.

2) 64 kbit/s digital teknik.

3) Fast digital transmission af datasignaler mellem to adresser med en hastighed på minimum 2048 kbit/s.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte tjeneste skal alene udbydes til slutbrugere, der ikke har mulighed for adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på minimum 2048/2048 kbit/s målt i tilslutningspunktet på accessforbindelsen.

Nummeroplysningstjenester og nummerfortegnelser

§ 5. Forsyningspligten omfatter en landsdækkende nummeroplysningstjeneste, der indeholder samtlige numre inden for den offentlige danske nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation, som er tildelt slutbrugere.

Stk. 2. Ved en nummeroplysningstjeneste, som nævnt i stk. 1, forstås en opkaldsbaseret tjeneste, der er adgang til via taletelefonitjenester.

Stk. 3. For så vidt angår numre, der anvendes til forudbetalte kort eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, er det tilstrækkeligt, at nummer­op­lys­nings­tjenesten indeholder oplysninger om denne anvendelse.

Stk. 4. Forsyningspligten omfatter tillige udbud af en udtømmende nummerfortegnelse i enten trykt eller elektronisk form.

Stk. 5. Nummerfortegnelsen som nævnt i stk. 4 skal ajourføres regelmæssigt.

Stk. 6. Forsyningspligtudbyderen skal under behandling af nummeroplysninger, som udbyderen har modtaget fra andre udbydere, anvende principper om ikke-diskriminering.

Forsyningspligtydelser til handicappede

§ 6. Forsyningspligten omfatter:

1) Udbud af en web-baseret teksttelefontjeneste til døve, døvblevne, døvblinde samt grupper af tale- og hørehæmmede, der via den pågældende tjeneste kan kompenseres væsentligt for deres handicap.

2) Udbud af en PC-baseret teksttelefontjeneste til døve, døvblevne, døvblinde samt grupper af tale- og hørehæmmede, der kun kan kompenseres væsentligt for deres handicap via en pc-baseret teksttelefontjeneste.

Stk. 2. Følgende faciliteter og funktioner er omfattet af forsyningspligten i medfør af stk. 1:

1) Som en del af teksttelefontjenesterne skal der tilbydes internetadgang.

2) Den til teksttelefontjenesterne, jf. stk. 1, nr. 1-2, knyttede formidlingscentral skal være døgnåben.

Stk. 3. Forsyningspligten omfatter endvidere udbud af en bredbåndsforbindelse med en hastighed på minimum 512/512 kbit/s til døve, døvblevne, døvblinde samt grupper af tale- og hørehæmmede, der via den pågældende tjeneste kan kompenseres væsentligt for deres handicap. Bredbåndshastigheden skal som minimum leve op til systemkravene i det software, der understøtter videotelefoni.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte bredbåndsforbindelse skal i forhold til slutbrugere, som nævnt i stk. 3, der ikke allerede har mulighed for adgang til en bredbåndsforbindelse, udbydes senest 1 år fra tidspunktet for slutbrugerens anmodning om bredbåndsforbindelsen.

§ 7. Forsyningspligten omfatter endvidere udbud af en landsdækkende nummeroplysningstjeneste for numre i den danske nummerplan som nævnt i § 5 og automatisk gennemstilling til de pågældende numre til reduceret pris for blinde, døvblinde, svagtseende, læsehandicappede og visse bevægelseshæmmede, der via den pågældende tjeneste kan kompenseres væsentligt for deres handicap.

§ 8. IT- og Telestyrelsen kan efter anmodning fra forsyningspligtudbyderen etablere visitationsordninger med henblik på efterprøvelse af, om enkeltpersoner er berettigede til handicaptjenester som nævnt i §§ 6-7.

Stk. 2. Etablering af visitationsordninger som nævnt i stk. 1 forudsætter, at der er en nærliggende risiko for misbrug af de etablerede ordninger i et sådant omfang, at der økonomisk er grundlag for etablering af en visitationsordning. Udgifterne forbundet med de fastsatte visitationsordninger kan af IT- og Telestyrelsen helt eller delvist pålægges afholdt af forsyningspligtudbyderen.

Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester

§ 9. Forsyningspligten omfatter nød- og sikkerhedskommunikation via offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende farvandene omkring Danmark og Grønland bestående af:

1) Et kystradiokommunikationsnet for maritim nød- og sikkerhedskommunikation.

2) Transmission af maritim nød- og sikkerhedskommunikation via satellitsystemer, der er internationalt godkendte for maritim nød- og sikkerhedskommunikation.

Stk. 2. Forsyningspligtudbyderens betjening af maritim nød- og sikkerhedskommunikation via kystradionettet og transmission af nød- og sikkerhedskommunikation via de i stk. 1 nævnte muligheder skal være gratis for brugerne i det omfang, det følger af internationale aftaler herom og udbydes i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som Danmark har påtaget sig på dette område, og svarende til det hidtil gældende kvalitetsniveau herfor.

Leveringssted for forsyningspligtydelser

§ 10. De tjenester, der er nævnt i §§ 2-4 og 6, skal leveres til et nettermineringspunkt placeret inden for slutbrugerens bolig, fritidsboliger eller anden form for sædvanlig adresse, eller placeret på slutbrugerens erhvervsvirksomhed eller faste arbejdssted.

Stk. 2. Udbyderen af forsyningspligttjenesterne bestemmer den nærmere placering af nettermineringspunktet inden for de i stk. 1 nævnte bygninger. Placeringen af nettermineringspunktet sker bl.a. under hensyntagen til stikledningens placering og eventuel eksisterende installation på adressen.

Stk. 3. Forsyningspligten omfatter tillige levering til tekniske installationer som for eksempel vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg eller lignende.

Stk. 4. Forsyningspligtudbydere kan fastsætte særskilte omkostningsbaserede priser for etablering og drift af nettermineringspunkter omfattet af stk. 3.

Kapitel 2

Rammer for udpegning af forsyningspligtudbydere

§ 11. IT- og Telestyrelsen træffer på grundlag af interessetilkendegivelse, offentligt udbud eller kvalifikationer afgørelse om udpegning af en udbyder for hver af de følgende sammensætninger af forsyningspligtpakker af de i §§ 2-7 og § 9 nævnte ydelser:

1) Basale taletelefonitjenester, jf. § 2, ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. § 3, og teksttelefontjenesten samt en nærmere defineret bredbåndsforbindelse til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, jf. § 6.

2) Faste kredsløb eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. § 4.

3) En nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, jf. § 7, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en udtømmende nummerfortegnelse, jf. § 5.

4) Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester, jf. § 9.

Interessetilkendegivelse

§ 12. IT- og Telestyrelsen udarbejder interessetilkendegivelsesmateriale, der beskriver området for forsyningspligten og formalia vedrørende interessetilkendegivelsen og forestår en interessetilkendegivelsesrunde med henblik på at afklare, hvorvidt der er interesse for at udbyde en eller flere af de i § 11, nr. 1-4, nævnte forsyningspligtpakker på nærmere angivne minimumsvilkår.

Stk. 2. Såfremt alene en udbyder rettidigt tilkendegiver interesse for en given forsyningspligtpakke, og såfremt IT- og Telestyrelsen vurderer, at denne udbyder er kvalificeret til at udbyde den pågældende forsyningspligtpakke, skal IT- og Telestyrelsens udpegning i medfør af § 11 af en eller flere udbydere til at varetage en eller flere forsyningspligtpakker ske på baggrund af interessetilkendegivelsesrunden, jf. stk. 1.

Offentligt udbud

§ 13. Såfremt flere udbydere tilkendegiver interesse for den samme forsyningspligtpakke i en interessetilkendegivelsesrunde, jf. § 12, stk. 1, forestår IT- og Telestyrelsen et eller flere offentlige udbud med henblik på at udpege en eller flere udbydere til at varetage udbuddet af en eller flere forsyningspligtpakker, jf. § 11, på nærmere angivne minimumsvilkår.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter efter indstilling fra IT- og Telestyrelsen evalueringskriterier samt vægtning heraf med henblik på at udpege forsyningspligtudbyderen med det bedste tilbud.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen udarbejder udbudsmateriale blandt andet på baggrund af de af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsatte evalueringskriterier samt vægtning heraf, jf. stk. 2.

Udpegning på baggrund af kvalifikationer

§ 14. Såfremt IT- og Telestyrelsen vurderer, at der for en eller flere af de i § 11, nr. 1-4, nævnte forsyningspligtpakker ikke kan udpeges nogen udbydere på baggrund af enten en interessetilkendegivelsesrunde, jf. § 12, eller et offentligt udbud, jf. § 13, udpeger IT- og Telestyrelsen den eller de udbydere, der skønnes at være bedst kvalificeret til at varetage den eller de pågældende forsyningspligtpakker.

§ 15. Ved anvendelse af den i § 14 nævnte udpegningsmetode udpeger IT- og Telestyrelsen den mest kvalificerede udbyder til at varetage udbuddet af en eller flere af de i § 11, nr. 1-4, nævnte forsyningspligtpakker på baggrund af en skønsmæssig vurdering. Denne vurdering skal tage udgangspunkt i selskabets

1) tekniske kompetencer

2) økonomiske og finansielle forudsætninger

3) erfaring med udbud af de pågældende eller lignende ydelser og

4) markedsandele.

Øvrige forhold

§ 16. Udpegning af forsyningspligtudbydere i henhold til §§ 11-15 sker for en periode af 6 år. IT- og Telestyrelsen kan forlænge perioden med op til 2 år på uændrede vilkår med et varsel på minimum 1 år.

Stk. 2. Hvis markedsforholdene i øvrigt ændrer sig væsentligt, kan IT- og Telestyrelsen efter anmodning fra en udpeget forsyningspligtudbyder ændre udpegningen eller vilkårene herfor.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis overdragelse af forsyningspligten, jf. § 1, til en udpeget forsyningspligtudbyders helejede datterselskaber, hvis forsyningspligtudbyderen anmoder herom. IT- og Telestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte nærmere vilkår for overdragelsen, herunder vilkår om den nærmere overdragelse af pligter samt videreførelse af vilkår og priser for forsyningspligtydelserne fastsat i medfør af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 17. Såfremt forsyningspligtudbyderen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med udpegningsprocessen, kan IT- og Telestyrelsen tilbagekalde udpegningen af forsyningspligtudbyderen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af udpegningen for en eller flere forsyningspligtpakker, jf. stk. 1, skal IT- og Telestyrelsen udpege en eller flere nye forsyningspligtudbydere for den eller de pågældende pakker, jf. processen i § 15 om udpegning på baggrund af kvalifikationer.

Stk. 3. Uanset IT- og Telestyrelsens beslutning om tilbagekaldelse af udpegningen, jf. stk. 1, er den eller de eksisterende forsyningspligtudbydere forpligtet til at varetage forsyningspligten på de hidtil fastsatte vilkår frem til det tidspunkt, hvor en endelig udpegning af en eller flere nye forsyningspligtudbydere får virkning.

§ 18. I forbindelse med udpegningen af en eller flere forsyningspligtudbydere, jf. § 11, kan IT- og Telestyrelsen kræve, at udbydere, som IT- og Telestyrelsen overvejer at udpege som forsyningspligtudbydere, udleverer alt materiale og alle oplysninger, som IT- og Telestyrelsen skønner relevante for vurderingen af udbyderen.

Kapitel 3

Fastsættelse af vilkår

§ 19. IT- og Telestyrelsen fastsætter efter forudgående forhandling på grundlag af oplæg fra den eller de udpegede forsyningspligtudbydere vilkår for udbydernes varetagelse af forsyningspligten. Hvis afgørelsen om udpegning er truffet efter forudgående offentligt udbud, jf. § 13, fastsættes vilkårene på grundlag af det afgivne tilbud samt forhandlingerne i forbindelse med udpegningen.

Stk. 2. Den eller de udbydere, der er udpeget som forsyningspligtudbyder, jf. §§ 11-15, skal senest 1 måned fra tidspunktet for udpegningen eller i henhold til en særskilt anmodning herom fra IT- og Telestyrelsen forelægge et oplæg til vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1, sker på grundlag af de i §§ 2-9 fastsatte regler. I vilkårene kan fastsættes yderligere krav til udbydernes udbud af forsyningspligtydelser end indeholdt i det i stk. 1 nævnte oplæg fra udbyderne.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår for udbud af forsyningspligtydelser på handicapområdet, jf. §§ 6-8, sker efter forhandling med forsyningspligtudbyderen samt høring af handicaporganisationerne og i samarbejde med disse. Der kan i vilkårene fastsættes yderligere krav til hvilke funktioner og faciliteter, der skal være omfattet af udbuddet af teksttelefontjenesten, udover de i § 6, stk. 2, nævnte. Der kan endvidere i vilkårene fastsættes minimumskrav til det terminaludstyr, der skal tilbydes ved brug af teksttelefontjenesten med henblik på anvendelse af selve tjenesten og til internetadgang.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår om radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester, jf. § 9, sker efter høring af de relevante myndigheder i Grønland.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen kan i vilkårene, jf. stk. 1, fastsætte nærmere retningslinier for forsyningspligtudbyderes beregning og opkrævning af særskilte omkostningsbaserede priser for levering af forsyningspligtydelser til tekniske installationer, jf. § 10, stk. 3-4.

§ 20. Ved fastsættelsen af forsyningspligtvilkår efter § 19 fastsætter IT- og Telestyrelsen vilkår om krav til kvaliteten af de udbudte forsyningspligtydelser, herunder de i stk. 7 nævnte kvalitetskrav. For så vidt angår udveksling af trafik med andre net, forudsætter overholdelse af de fastsatte kvalitetskrav, at disse net teknisk giver mulighed herfor. Fastsættelsen af vilkår om krav til kvaliteten sker i relevant omfang i overensstemmelse med de definitioner og målemetoder, der er henvist til i stk. 7.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen skal ved fastsættelsen af krav efter stk. 1 sikre, at der ikke ud fra en helhedsvurdering sker en forringelse af kravene set i forhold til de hidtil gældende kvalitetskrav.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan i vilkårene fastsætte yderligere krav vedrørende kvaliteten af de udbudte teleydelser end indeholdt i udbyderens oplæg, jf. § 19, stk. 1. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af yderligere krav vedrørende kvalitet kan alene ske i det omfang, det på baggrund af en bedste-praksis-undersøgelse blandt en flerhed af sammenlignelige lande viser sig nødvendigt for at sikre, at de teleydelser, der er omfattet af forsyningspligten, med hensyn til kvalitetsniveau svarer til de i øvrigt på telemarkedet generelt udbudte teleydelser til private slutbrugere.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen fastsætter vilkår om, at forsyningspligtudbydere skal måle kvalitetsniveauet på de områder, hvor der er fastsat kvalitetskrav efter stk. 1. Kvalitetsmålingen skal som minimum opfylde de krav, der er henvist til i stk. 7.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen fastsætter vilkår om, at forsyningspligtudbydere skal:

1) offentliggøre resultaterne af kvalitetsmålingen, jf. stk. 4,

2) indberette resultaterne af kvalitetsmålingen, jf. stk. 4, til IT- og Telestyrelsen minimum én gang årligt eller efter anmodning fra IT- og Telestyrelsen, og

3) udlevere de anvendte grunddata for kvalitetsmålingen til IT- og Telestyrelsen, hvis IT- og Telestyrelsen anmoder herom.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen kan iværksætte en uafhængig revision af kvalitetsmålingen med henblik på at sikre, at de anvendte data er korrekte.

Stk. 7. Fastsættelsen af krav efter stk. 1 og kvalitetsmålingen efter stk. 4 skal i relevant omfang ske i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (forsyningspligtdirektivet) og senere ændringer af bilag III ved Europa-Kommissionens beslutninger herom i henhold til direktivets art. 35 og 37.

Kapitel 4

Generelle vilkår for udbud af forsyningspligttjenester

§ 21. Forsyningspligtudbydere skal udarbejde generelle kontraktvilkår for de tjenester, som er omfattet af forsyningspligten.

Stk. 2. Kontraktvilkår som nævnt i stk. 1 skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Kompensations- og tilbagebetalingsordninger som finder anvendelse, hvis kvalitetskrav som nævnt i § 20, stk. 1, ikke overholdes, jf. § 22.

2) Eventuelle krav om sikkerhedsstillelse, jf. § 23

Stk. 3. Forsyningspligtudbyderens udbud af forsyningspligtydelser er omfattet af bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, herunder bekendtgørelsens krav om indgåelse af en kontrakt, minimumskrav til udformning og indhold heraf m.v.

§ 22. Forsyningspligtudbydere skal ved fastsættelsen af vilkår vedrørende kompensations- og tilbagebetalingsordninger sikre, at kontraktvilkårene indeholder præcise angivelser af, hvornår slutbrugeren har krav på kompensation og tilbagebetaling.

Stk. 2. Vilkår som nævnt i stk. 1 skal fastsættes på en sådan måde, at der i ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de absolutte kvalitetskrav til levering og fejlretning fastsat i medfør af § 20, stk. 1, ydes en kompensation på et rimeligt beløb, herunder eventuel tilbagebetaling af allerede betalte beløb. Der kan dog fastsættes vilkår om, at kompensation og tilbagebetaling ikke ydes i de tilfælde, hvor den manglende overholdelse ikke kan tilregnes forsyningspligtudbyderen, idet hindringen for opfyldelse af aftalen ikke har kunnet overvindes uden urimelige opofrelser eller burde have været taget i betragtning ved kontraktens indgåelse, eller hvor den manglende overholdelse kan henføres til kundens forhold.

§ 23. Forsyningspligtudbydere skal ved fastsættelsen af vilkår om sikkerhedsstillelse sikre, at kontraktvilkårene indeholder en udtømmende angivelse af, hvornår sikkerhedsstillelse kan kræves.

Stk. 2. Fastsættelsen af vilkår som nævnt i stk. 1 skal ske på en sådan måde, at krav om sikkerhedsstillelse kun kan fremsættes, hvor forsyningspligtudbyderen berettiget antager, at slutbrugerens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Det beløb, som kræves stillet til sikkerhed, skal stå i rimeligt forhold til det beløb, som kunden må forventes at skulle betale for to faktureringsperioder.

§ 24. Forsyningspligtudbydere skal ved fastsættelse af vilkår vedrørende kombinationsabonnementer sikre, at det enkelte forsyningspligtabonnement ikke forringes ved udskillelse af dele heraf i særskilte tillægsydelser.

Stk. 2. Forsyningspligtudbydere skal sikre, at priser og vilkår for adgang til og brug af udbyderens forsyningspligtydelser fastsættes på en sådan måde, at slutbrugeren ikke tvinges til at aftage eller betale for tjenester, faciliteter eller andre ydelser, som ikke er nødvendige for den forsyningspligtydelse, der er anmodet om.

§ 25. Forsyningspligtudbyderen skal overalt i Danmark opkræve samme listepriser for de forsyningspligttjenester, som er nævnt i nr. 1-3:

1) oprettelse, oprettelse med teknikerbesøg og oprettelse med teknikerbesøg og stik af tjenester som nævnt i §§ 2, 3 og 6,

2) flytning, flytning med teknikerbesøg og flytning med teknikerbesøg og stik af tjenester som nævnt i §§ 2, 3 og 6,

3) konvertering, konvertering med teknikerbesøg og konvertering med teknikerbesøg og stik af tjenester som nævnt i §§ 2 og 3.

Kapitel 5

Priser for handicapydelser

§ 26. Forsyningspligtudbyderen skal sikre,

1) at handicappedes opkald til den PC-baserede teksttelefontjeneste, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, takseres til forsyningspligtudbyderens almindelige samtalepris for indenlandsk telefoni, og at opkald via Formidlingscentret maksimalt takseres med forsyningspligtudbyderens laveste samtalepris for indenlandsk telefoni, og

2) at priserne for opkald fra forsyningspligtudbyderens net på forsyningspligtområdet til handicappede via teksttelefonen er identiske med priserne for opkald fra handicappede til denne tjeneste.

§ 27. Den i § 6, stk. 1, nr.1 nævnte web-baserede teksttelefontjeneste skal stilles gratis til rådighed for slutbrugeren, uanset hvilken udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, slutbrugeren har abonnement hos.

Stk. 2. Forsyningspligtudbyderen skal udbyde internetforbindelsen til den web-baserede teksttelefontjeneste, jf. stk. 1, inklusiv forbrug til en pris svarende til prisen på et standardabonnement uden forbrugsafregning på forsyningspligtudbyderens almindelige PSTN-tjeneste.

§ 28. Forsyningspligtudbyderen skal udbyde bredbåndsforbindelsen inklusiv forbrug til handicappede, jf. § 6, stk. 3, til en pris svarende til prisen på et standardabonnement uden forbrugsafregning på forsyningspligtudbyderens almindelige PSTN-tjeneste.

§ 29. Forsyningspligtudbyderen af en landsdækkende nummeroplysningstjeneste skal, uanset hvilket teleselskab slutbrugerne har abonnement hos, tilbyde

1) at handicappedes opkald til en landsdækkende nummeroplysningstjeneste, jf. § 7, kan foretages uden beregning indtil et kvartalsvist beløb, der minimum skal være på 60 kr., og herefter takseres med maksimalt 20 % af almindelig pris indtil et kvartalsvist beløbsmaksimum på mindst 1.315 kr. De nævnte beløb er baseret på almindelig pris for opkald til forsyningspligtudbyderens nummeroplysningstjeneste.

og

2) at slutbrugerne kan få adgang til automatisk gennemstilling på den i § 7 nævnte tjeneste til reduceret pris.

Kapitel 6

Ansøgning om underskudsfinansiering af forsyningspligten

§ 30. I forbindelse med ansøgning om underskudsfinansiering i henhold til § 20 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, skal forsyningspligtudbyderen overfor IT- og Telestyrelsen fremlægge dokumentation for forsyningspligtudbyderens underskud for et afsluttet regnskabsår. Ved opgørelsen grupperes henholdsvis tjenesterne i §§ 2, 5, 6 og 7 og §§ 3, 4 og 9 for konstatering af fordelingen mellem sektor- og statsfinansiering. De nærmere krav til forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation af underskud fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Forsyningspligtudbyderen skal senest 3 måneder efter fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. § 138, stk. 1, 2. pkt. i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, indsende ansøgning om underskudsfinansiering for det forgangne regnskabsår, som underskudsfinansieringen vedrører.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen foretager inden for 6 måneder efter, at IT- og Telestyrelsen har modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger fra forsyningspligtudbyderen, en beregning af, om forsyningspligtudbyderen er berettiget til dækning af underskuddet.

Statslig underskudsfinansiering

§ 31. Såfremt IT- og Telestyrelsen i medfør af § 20, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, træffer afgørelse om underskudsfinansiering, som staten er forpligtet til at dække, jf. lovens § 20, stk. 7, skal IT- og Telestyrelsen udbetale underskudsdækningen til forsyningspligtudbyderen snarest muligt efter, at der er fastsat bevilling hertil i finansloven.

Beregning og fastsættelse af bidrag fra sektoren

§ 32. IT- og Telestyrelsen beregner bidrag til sektorfinansiering fra udbydere som nævnt i § 20, stk. 4 og 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007. IT- og Telestyrelsen tager ved beregningen udgangspunkt i de udbydere af basale taletelefonitjenester, der har fået tildelt numre i den danske nummerplan, og som var udbydere ved udgangen af det regnskabsår, som underskudsfinansieringen vedrører.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens beregning af de i stk. 1 nævnte bidrags størrelse baseres forholdsmæssigt på udbydernes respektive omsætning for de tjenester, som er nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, i henhold til pågældende udbyderes seneste reviderede årsregnskab på tidspunktet for udløb af den regnskabsperiode, jf. § 30, stk. 1, som underskudsfinansieringen vedrører.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan til brug for beregning af bidrag til underskudsfinansiering kræve oplysninger fra udbydere som nævnt i stk. 1 om omsætning vedrørende basale taletelefonitjenester for den regnskabsperiode, som forsyningspligtudbyderen søger underskudsfinansiering for.

Opkrævning af bidrag fra sektoren

§ 33. Bidrag fra udbydere, som nævnt i § 32, stk. 1, indbetales til IT- og Telestyrelsen senest 4 uger efter, at IT- og Telestyrelsen har bekendtgjort bidragenes størrelse overfor den enkelte udbyder. IT- og Telestyrelsen udbetaler de indbetalte bidrag til forsyningspligtudbyderen snarest muligt efter udløb af fristen for indbetaling.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen har udpantningsret for beløb som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen er ikke forpligtet til at betale yderligere beløb til forsyningspligtudbyderen end de faktisk indkomne bidrag fra sektoren, jf. stk. 1. IT- og Telestyrelsen skal i tilfælde af manglende betaling af bidrag foretage de fornødne tiltag med henblik på inddrivelse af bidraget, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis der ved udpantning, jf. stk. 2 og 3, ikke har kunnet opnås dækning for bidrag, som er søgt inddrevet hos en eller flere af de bidragspligtige udbydere, opgør og opkræver IT- og Telestyrelsen et beløb til dækning af disse bidrag hos de øvrige bidragspligtige udbydere, jf. § 32, som hæfter pro rata for betalingen heraf. De bidragspligtige udbydere, der har betalt supplerende bidrag på grund af manglende betaling fra en eller flere andre bidragspligtige udbydere, kan gøre krav på skadesløsholdelse gældende over for disse og deres eventuelle konkursbo.

Tilbagekaldelse af udpegning af forsyningspligtudbyder i forbindelse med underskudsfinansiering

§ 34. Hvis der i medfør af § 20, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, sker udpegning af en ny forsyningspligtudbyder for en given forsyningspligtpakke, kan IT- og Telestyrelsen tilbagekalde den gældende udpegning for den pågældende pakke med et varsel på 6 måneder fra det tidspunkt, hvor nyudpegningen kundgøres overfor den eksisterende forsyningspligtudbyder.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2008, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1262 af 9. december 2005 om forsyningspligtydelser ophæves, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 3. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter den i stk. 2 ophævede bekendtgørelse, og som ikke er færdigbehandlede ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. De hidtidige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1262 af 9. december 2005 §§ 1-10 finder fortsat anvendelse frem til, at en endelig ny udpegning, jf. § 11, af en eller flere forsyningspligtudbydere får virkning.

Stk. 5. Forsyningspligtudbyderen skal udbyde de i § 3, stk. 1, nævnte tjenester til eksisterende slutbrugere i minimum 2 år fra det tidspunkt, hvor forsyningspligtudbyderen overfor slutbrugeren har opsagt en gældende aftale med denne om levering af disse tjenester. Forsyningspligten i opsigelsesperioden gælder alene den adresse, hvortil tjenesterne leveres på tidspunktet for opsigelsen.

Stk. 6. Forsyningspligtudbyderen skal alene udbyde de i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tjenester til slutbrugere, der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden er eksisterende brugere af disse tjenester. Tjenesterne skal udbydes i minimum 2 år fra det tidspunkt, hvor forsyningspligtudbyderen overfor slutbrugeren har opsagt en gældende aftale med denne om levering af disse tjenester. Forsyningspligten i opsigelsesperioden gælder alene den adresse, hvortil tjenesterne leveres på tidspunktet for opsigelsen.

Stk. 7. Forsyningspligtudbyderen skal uanset § 4, stk. 2, udbyde tjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, til eksisterende brugere i minimum 2 år fra det tidspunkt, hvor forsyningspligtudbyderen overfor slutbrugeren har opsagt en gældende aftale med denne om levering af disse tjenester.

Stk. 8. Den i § 6, stk. 3, nævnte bredbåndforbindelse skal først udbydes som led i forsyningspligten, når der er etableret elektronisk adgang til en tegnsprogstolketjeneste via videotelefoni.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 26. juni 2008

Helge Sander

/ Peter Hindsberger


Bilag 1

Krav til basale taletelefonitjenester, jf. § 2, stk. 2:

a)
Tonesignalering eller DTMF (dual-tone multifrequency operation).
Herved forstås, at det offentlige telefonnet understøtter brugen af DTMF-toner som defineret i ETSI ETR 207 til end-to-end signalering gennem nettet, både inden for Danmark og mellem Danmark og andre EU-lande.
b)
Nummervisning.
Herved forstås, at den kaldte part kan se den kaldende parts nummer, inden samtalen etableres. Denne facilitet skal udbydes i overensstemmelse med den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, navnlig direktiv 2002/58/EF.
I det omfang, det er teknisk muligt, stiller operatørerne data og signaler til rådighed for at gøre det lettere at tilbyde nummervisning og tonesignalering på tværs af medlemsstaternes grænser.


Bilag 2

Krav til ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. § 3, stk. 2:

Funktionaliteter, som skal stilles til rådighed:

A. Tilslutningsordninger

tilslutningsordningerne vedrørende grænsefladerne i de af ITU-T definerede referencepunkter. Basistilslutning (2B + D) i S/T eller T- referencepunkter

eller andre tilsvarende tilslutningsordninger vedrørende grænseflader til et offentligt elektronisk kommunikationsnet.

B. Tjenester

telefoni (3,1 kHz båndbredde)

kredsløbskoblet 3,1 kHz audiobærertjeneste

kredsløbskoblet 64 kbit/s restriktionsfri bærertjeneste

eller andre tilsvarende tjenester.

C. Supplerende faciliteter

præsentation af A-abonnentnummer (calling line identification presentation - CLIP)

undlad præsentation af A-abonnentnummer (calling line identification restriction - CLIR)

direkte nummer (direct dialing in - DDI)

ekstra nummer (multiple subscriber number - MSN)

terminalskift (terminal portability - TP) eller andre tilsvarende supplerende faciliteter.


Bilag 3

Krav til opstilling af regnskaber og dokumentation for underskud, jf. § 30, stk. 1:

   
 
Opgørelse af underskudsfinansiering
   
Forsyningspligtudbyderen skal med henblik på dokumentation for krav om underskudsfinansiering udarbejde særskilte regnskaber for hver enkelt af de forsyningspligtydelser, som udbyderen måtte varetage:
   
Gruppe I
   
Basale taletelefonitjenester, jf. § 2
En landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en udtømmende nummerfortegnelse, jf. § 5.
Teksttelefontjenesten samt en nærmere defineret bredbåndsforbindelse til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, jf. § 6.
En nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, jf. § 7.
   
Gruppe II
   
ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. § 3 Hvis resultatet for tjenesten er negativt, udgår punktet.
Faste kredsløb eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. § 4. Hvis resultatet for tjenesten er negativt, udgår punktet.
Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester, jf. § 9.
   
   
a)
Forsyningspligtudbyderen adderer resultaterne for de enkelte forsyningspligtydelser placeret i gruppe I, som forsyningspligtudbyderen varetager.
b)
Forsyningspligtudbyderen adderer dernæst resultaterne for de enkelte forsyningspligtydelser placeret i gruppe II, som forsyningspligtudbyderen varetager.
 
Hvis det samlede resultat af udregningen under a) er positivt, overføres dette overskud til resultatet af udregningen under b), hvis dette er negativt.
 
Tilsvarende hvis det samlede resultat af udregningen under b) er positivt, overføres dette overskud til resultatet af udregningen under a), hvis dette er negativt.
 
Hvis det samlede resultat af udregningen under a) - inkl. evt. overført overskud fra udregningen under b) - er negativt, udredes beløbet til forsyningspligtudbyderen ved sektorfinansiering, jf. dog § 30, stk. 3.
 
Hvis det samlede resultat af udregningen under b) - inkl. evt. overført overskud fra udregningen under a) - er negativt, udredes beløbet til forsyningspligtudbyderen ved statsfinansiering, jf. dog § 30, stk. 3.
 
Detaljeringsgrad og verifikation af regnskaberne
 
De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf aflægges i samme grad som påkrævet af retligt uafhængige selskaber i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf skal være revideret af statsautoriseret eller registreret revisor og ledsages af erklæring fra revisor, der vedrører overholdelse af regler i denne bekendtgørelse og er aflagt i overensstemmelse med principperne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v.
De enkelte særskilte regnskaber skal indeholde en resultatopgørelse, en opgørelse af investeret kapital samt en opgørelse af den interne handel med andre dele af virksomheden. Den investerede kapital omfatter immaterielle og materielle anlægsaktiver samt ikke-rentebærende omsætningsaktiver fratrukket ikke-rentebærende kortfristet gæld.
De enkelte særskilte regnskaber skal udarbejdes på baggrund af de faktisk registrerede omkostninger, indtægter med videre i det pågældende regnskabsår, samt for de materielle anlægsaktiver på baggrund af de oprindelige anskaffelsesværdier korrigeret for akkumulerede afskrivninger (historiske omkostninger).
 
Indtægter i de særskilte regnskaber
 
Under indtægter i de særskilte regnskaber opgøres alene indtægterne fra salget af den relevante forsyningspligtydelse.
I forbindelse med aflæggelse af det enkelte særskilte regnskab skal forsyningspligtudbyderen oplyse de omsatte mængder og deres priser herunder eventuelle rabatter, som ligger til grund for de opgjorte indtægter i det særskilte regnskab.
 
Omkostninger i de særskilte regnskaber
 
Under omkostninger i de særskilte regnskaber opgøres de omkostninger, der relaterer sig til forsyningspligtydelsen. Opgørelsen af omkostningerne i det særskilte regnskab skal ske under hensyntagen til principperne fastlagt i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester.
Af- og nedskrivningerne i de særskilte regnskaber baseres på afskrivningsprincipperne i virksomhedens årsregnskab.
I omkostningerne indregnes forrentningen af den investerede kapital. Forrentningen i et givet år fastsættes til den af Nationalbanken opgjorte gennemsnitlige rente for en 10-årig statsobligation det relevante år med et tillæg på 5 procentpoint.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 51) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende nr. L 108, s. 7).