Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af innovationsloven

(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 967 af 4. december 2002 og lov nr. 381 af 3. maj 2006 og senest ved § 70 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren«

2. §§ 3-9 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et innovationsudvalg for fødevaresektoren (Innovationsudvalget).

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til gennemførelse af innovations-, forsknings- og udviklingsprojekter inden for følgende områder:

1) Den primære jordbrugssektor.

2) Den primære fiskerisektor, herunder akvakultur.

3) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter.

4) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter.

5) Den primære jordbrugssektor i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter (integrerede projekter).

6) Den primære fiskerisektor, herunder akvakultur, i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter (integrerede projekter).

Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til aktiviteter, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere innovationsprojekter omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til generiske kampagner og testmarkedsføring.

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om Innovationsudvalgets sammensætning og udpegning af suppleanter for udvalgsmedlemmerne.

Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler for Innovationsudvalgets arbejde, herunder forretningsorden og sekretariatsbetjening af udvalget.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at Innovationsudvalget i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser på udvalgets vegne.

Stk. 4. Ministeren udnævner en formand og en næstformand for Innovationsudvalget. Formand og næstformand er medlemmer af udvalget.

§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller Innovationsudvalget kan indhente rådgivning fra sagkyndige vedrørende de i § 3 nævnte projekter.

Stk. 2. Innovationsudvalget er rådgivende for ministeren med hensyn til den samlede indsats inden for lovens områder, herunder rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af temaer, jf. § 11, stk. 1.«

3. »Kapitel 5« ændres til: »Kapitel 3«.

4. I § 10, stk. 2, ændres »kapitel 2 og 4« til: »kapitel 2«.

5. »Kapitel 6« ændres til: »Kapitel 4«.

6. § 11, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens administration, herunder om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til med henblik på at fremme de i loven nævnte formål,

2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud, herunder at tilskudsmodtagere skal deltage i en ekstern evaluering af projektet, hvis de udpeges hertil,

3) hvem der kan opnå tilskud,

4) tilskudsprocent, jf. dog § 12,

5) særlige tilskudsmuligheder for små og mellemstore virksomheder og

6) særlige tilskudsmuligheder vedrørende etablering af innovationsklynger og dannelse af netværk.«

7. § 12, stk. 1, affattes således:

»Tilskud til projekter, der gennemføres af små og mellemstore virksomheder, kan maksimalt udgøre henholdsvis 45 pct. og 35 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende projekt. Gennemføres projektet som et samarbejdsprojekt, hvori deltager andre små og mellemstore virksomheder eller andre virksomheder (store virksomheder) eller forskningsinstitutioner, kan der til små virksomheder ydes tilskud på maksimalt 60 pct. og til mellemstore virksomheder maksimalt 50 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende samarbejdsprojekt.«

8. I § 12, stk. 2, ændres »indtil 40 pct. af meromkostningerne« til: »maksimalt 40 pct. af meromkostningerne«.

9. I § 12, stk. 4, ændres »kapitel 5« til: »kapitel 3«, og efter »dog« indsættes: »stk. 1 og«.

10. § 13, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

11. § 14 affattes således:

»§ 14. Der kan afholdes udgifter til oplysnings-, vejlednings-, informations- og undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med denne lov, hvilket bl.a. kan omfatte

1) offentlig information om offentlige mærknings- og kvalitetsordninger,

2) evaluering og effektvurdering samt

3) fremme af kendskab til produktion af kvalitetsfødevarer og mangfoldighed i fødevareproduktionen.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan indhente rådgivning fra Innovationsudvalget vedrørende de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1.«

12. »Kapitel 7« ændres til: »Kapitel 5«.

13. I § 15, stk. 2, ændres »kapitel 4« til: »kapitel 2«.

14. »Kapitel 8« ændres til: »Kapitel 6«.

15. I § 19, stk. 1, ændres »kapitel 2, 3 og 4« til: »kapitel 2«.

16. »Kapitel 9« ændres til: »Kapitel 7«.

17. »Kapitel 10« ændres til: »Kapitel 8«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen