Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Justering af dommernormeringen ved byretterne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 67 af 11. februar 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 168 af 12. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, ændres »38« til: »39«.

2. § 9, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-13 bliver herefter stk. 4-12.

3. I § 9, stk. 6, der bliver stk. 5, indsættes efter »Aalborg«: »og retten på Frederiksberg«.

4. § 9, stk. 12, der bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Retten på Bornholm består af en præsident og mindst 1 anden dommer.«

5. I § 9, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 2-12« til: »stk. 2-11«.

6. § 9, stk. 13, 2. pkt., der bliver stk. 12, 2. pkt., affattes således:

»Der kan højst udnævnes yderligere 5 dommere ved Københavns Byret, yderligere 4 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 3-5, yderligere 3 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 6-8, yderligere 2 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i stk. 9 og 10, og yderligere 1 dommer ved retten på Bornholm.«

7. I § 10, stk. 1, 1. pkt., § 12, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 19, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., § 32, stk. 4, 1. pkt., § 33 a, stk. 1, 1 . og 2. pkt., § 53, § 58, stk. 2, 1. pkt., § 79, stk. 1, § 273, nr. 1, og § 357, stk. 4, 1. pkt . , udgår »(på Bornholm dommeren)«.

8. I § 10, stk. 1, 2. pkt., udgår »(dommeren)«.

9. I § 12, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, 2. pkt., ændres »dommeren« til: »rettens formand«.

10. I § 19, stk. 3, 2. pkt., udgår »(dommerens)«.

11. I § 44 a, stk. 4, udgår »og dommeren ved retten på Bornholms«.

12. § 45, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

13. I § 47 a, stk. 3, udgår »(for så vidt angår retten på Bornholm af præsidenten for Østre Landsret)«.

14. I § 47 b, stk. 3, 1. pkt., udgår »(for så vidt angår retten på Bornholm præsidenten for Østre Landsret)«.

15. I § 47 c, stk. 3, 1. pkt., udgår »(for så vidt angår retten på Bornholm til præsidenten for Østre Landsret)«.

16. I § 48, stk. 2, 2. pkt., udgår »dommeren ved retten på Bornholm og«.

17. I § 57, stk. 1, 1. pkt., § 334, stk. 1, 1. pkt., og § 735, stk. 1, 1. pkt . , udgår »(på Bornholm af dommeren)«.

18. § 135, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

19. I § 791 a, stk. 3, nr. 3, ændres », 281, 289« til: »eller 281«.

20. I § 791 b, stk. 1, nr. 3, ændres », en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller en overtrædelse af § 289« til: »eller en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13«.

§ 2

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen