Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

(Ændring af grundbeløb)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, som ændret ved § 3 i lov nr. 491 af 7. juni 2001 og § 3 i lov nr. 1128 af 24. november 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »1.612.000 kr.« til: »2.258.000 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juni 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Anders Fogh Rasmussen