Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 »Bilag 2Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift
Den fulde tekst

Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, § 5 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, § 19 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 3 i lov nr. 1410 af 21. december 2005 og § 7 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og senest ved lov nr. 1579 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 2, litra e, affattes således:

»e) Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.«

2. § 1, nr. 3, affattes således:

»3) Andre varer, som er uden kulsyre, henhørende under position 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, henhørende under position 2009 og 2106, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 13, og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter § 159, stk. 1, i sundhedsloven.«

3. I § 2, stk. 7, ændres »stk. 9-11,« til: »stk. 9-12,«.

4. I § 3, stk. 2, ændres »1-4« til: »1-3«.

5. Bilag 2 til loven affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 11 b, nr. 2, affattes således:

»
2.
teekstrakter uden indhold
af andre bestanddele end te
15 kr. 60 øre
 
«

2. I § 11 b indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Af varer under toldtariffens pos. 2101 20, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter stk. 1, nr. 2, men som indeholder teekstrakt, svares den i stk. 1, nr. 2, nævnte afgift af varens indhold af teekstrakt.

Stk. 3. Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af varer som nævnt i stk. 2 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, svares afgift efter stk. 1, nr. 2, på grundlag af varens fulde nettovægt.«

§ 3

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Fritaget for den i § 1 fastsatte afgift er virksomheder, der her i landet i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller eller her til landet indfører maksimalt i alt 500 liter konsum-is eller konsum-is-miks svarende til en fremstilling på i alt 500 l årligt.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 7 og 10 finder anvendelse på de i stk. 1 og 2 nævnte virksomheder.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte virksomheder kan dog pålægges at føre regnskab, jf. § 5, stk. 1, hvis told- og skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, uanset om virksomhedens produktion eller import ligger under bagatelgrænsen. Et sådant pålæg gives for 2 år. Konstaterer told- og skatteforvaltningen i den 2-årige periode fortsat uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, kan pålægget forlænges.«

2. I § 10, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 1, stk. 4, 2. pkt.«: »§ 2, stk. 4,«.

§ 4

I lov nr. 1579 af 20. december 2006 om ændring af emballageafgiftsloven. (Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker), foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »på tidspunktet for lovens ikrafttræden« til: »den 1. oktober 2008«.

2. I § 3, stk. 4, ændres »på tidspunktet for lovens ikrafttræden« til: »pr. 1. oktober 2008, og »8 dage efter tidspunktet for lovens ikrafttræden.« ændres til: »den 8. oktober 2008.«

3. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Virksomheder, der primo december 2008 tager påfyldte eller nye ubrugte (tomme) engangsemballager, der ikke er pantmærket, retur fra en aftager, hvormed emballagerne er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lovs § 1, kan på basis af en specificeret lageropgørelse få godtgjort differencen, jf. dog stk. 2. Der ydes kun godtgørelse for engangsemballager, der pantmærkes.

Stk. 6. For at opnå godtgørelse i henhold til stk. 5 skal virksomheden udarbejde en specificeret opgørelse af lagerbeholdningen for de varer, som der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken aftager der har returneret varerne, og hvilken mængde der er blevet returneret. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Ansøgningen om godtgørelse samt de nævnte oplysninger skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest 8 dage efter, at varerne er modtaget retur. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelse og stille yderligere krav til dokumentation og kontrol.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

4. I § 3, stk. 5, der bliver stk. 7, indsættes efter »efter stk. 1«: »og 5«.

§ 5

Stk. 1. §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. §§ 1 og 4 træder i kraft den 1. september 2008.

§ 6

Stk. 1. Virksomheder, der den 1. oktober 2008 har et lager af påfyldte eller nye ubrugte (tomme) engangsemballager, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lovs § 1, kan på basis af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 2. Der ydes kun godtgørelse for emballager, der er pantmærket.

Stk. 2. Godtgørelse ydes kun for varer, der er bestemt til afsætning, og kun hvis godtgørelsen af afgift af varerne overstiger 500 kr.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter stk. 1 og 5, at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i § 9 i emballageafgiftsloven.

Stk. 4. For at opnå godtgørelse i henhold til stk. 1 skal virksomheden udarbejde en specificeret opgørelse af lagerbeholdningen pr. 1. oktober 2008 for de varer, der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og CVR- eller SE-nummer. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Ansøgningen om godtgørelse samt den specificerede lageropgørelse skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 8. oktober 2008. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelse og stille yderligere krav til dokumentation og kontrol.

Stk. 5. Virksomheder, der primo december 2008 tager påfyldte eller nye ubrugte (tomme) engangsemballager, der ikke er pantmærket, retur fra en aftager, hvormed emballagerne er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lovs § 1, kan på basis af en specificeret lageropgørelse få godtgjort differencen, jf. dog stk. 2. Der ydes kun godtgørelse for engangsemballager, der pantmærkes.

Stk. 6. For at opnå godtgørelse i henhold til stk. 5 skal virksomheden udarbejde en specificeret opgørelse af lagerbeholdningen for de varer, som der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken aftager der har returneret varerne, og hvilken mængde der er blevet returneret. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Ansøgningen om godtgørelse samt de nævnte oplysninger skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest 8 dage efter, at varerne er modtaget retur. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelse og stille yderligere krav til dokumentation og kontrol.

Stk. 7. Reglerne i § 15, § 16 og § 18, stk. 1, nr. 1, samt stk. 3 og 4, i emballageafgiftsloven samt § 18 og § 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) finder anvendelse i sager om afgiftsgodtgørelse efter stk. 1 og 5.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen


Bilag 1

»Bilag 2

Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift

§ 1
Lovtekstens ordlyd – samt den kortere version af navngivningen af varegruppen
Omfattede varegrupper
1)
Ej omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem
a.
Spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur.
Omfatter følgende:
– Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer – uanset alkoholindhold.
 
Spiritus
Omfatter ikke følgende:
– Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 2, litra c, nedenfor (spiritusbaseret alkoholsodavand).
b.
Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU ’s kombinerede nomenklatur.
Omfatter følgende:
– Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost.
– Vermouth og anden vin af friske druer.
 
Vin
Omfatter ikke følgende:
– Kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).
– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.
c.
Frugtvin henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.
Omfatter følgende:
– Frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol.
– Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt – uanset alkoholindhold.
 
Frugtvin
Omfatter ikke følgende:
– Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).
   
– Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).
   
– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.
2)
Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem
a.
Øl henhørende under position 2203 i EU’s kombinerede nomenklatur.
Øl
Omfatter følgende:
– Øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.
Omfatter ikke følgende:
– Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).
   
– Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 1, litra c, ovenfor (frugtvin).
b.
Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.
Kulsyreholdigt mineralvand
Omfatter følgende:
– Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder:
– Vand af »dansk vand-typen«, naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatiserede eller ej.
   
– Sødede eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre.
   
– Andre ikkealkoholholdige drikkevarer med kulsyre, såsom lavalkoholholdigt øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider m.v., med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder.
   
Omfatter ikke følgende:
– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder bl.a. koncentreret saft, som ikke er drikkeklar, frugt- og grønsagssafter eller -most og drikkeklare drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.
c.
Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.
Omfatter følgende:
– Blandinger af spiritus med:
– Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.
– Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.
– Frugt- eller grønsagssafter eller -most.
Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.
 
Spiritusbaseret alkoholsodavand
Omfatter ikke følgende:
– Hvis de ovennævnte blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved blandingen omfattes af nr. 1, litra a (spiritus).
d.
Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.
Andre gærede drikkevarer
– herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)
Omfatter følgende:
– Andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder.
– Blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin, med:
– Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.
– Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.
– Frugt- eller grønsagssafter eller -most.
Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.
Omfatter ikke følgende:
– Hvis de ovennævnte drikkevarers eller blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved drikkevaren eller blandingen omfattes af nr. 1, litra c (frugtvin).
– Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, som er omfattet af nr. 1, litra c (frugtvin).
e.
Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet.
Omfatter følgende:
– Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret samt ikke aromatiseret.
Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lign., og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder.
 
Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v.
Omfatter ikke følgende:
– Frugt- eller grøntsagssafter eller -most.
– Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk.

Officielle noter