Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

(Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder)

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 23. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 316 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 114 a, nr. 1 og 4-6 , ændres »192 a« til: »192 a, stk. 2«.

2. I § 192 a indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Den, som besidder, bærer eller anvender skydevåben i strid med lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særlig skærpende omstændigheder, straffes med fængsel indtil 4 år, når overtrædelsen sker på offentligt tilgængeligt sted.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 168 af 12. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 762, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »§ 134 a,«: »§ 192 a, stk. 1,«.

2. I § 799, stk. 1, ændres »§ 192 a« til: »§ 192 a, stk. 2«.

§ 3

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1316 af 26. november 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter litra a som nyt litra:

»b) kulsyredrevne hardball- og paint­ball­våben,«

Litra b-d bliver herefter litra c-e.

2. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »litra a og b« til: »litra a-c«.

3. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Består overtrædelsen i besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder, herunder gentagne tilfælde af besiddelse af skydevåben, er straffen fængsel indtil 2 år.«

4. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog med bøde.«

§ 4

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1337 af 3. december 2007, som ændret ved det af Folketinget den 10. juni 2008 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol), foretages følgende ændring:

1. I § 78 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Tilladelse efter stk. 1 kan ikke meddeles personer, der er idømt fængselsstraf i indtil 14 dage for overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, medmindre straffen tillige er idømt for overtrædelse af anden lovgivning og den eller de skete overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ikke har været af væsentlig betydning for straffens længde.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 1 kan dog ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger.

, den 12. juni 2008